Zawartość

Plany działania KT/KZ

Plan działania Komitetu Technicznego (PD KT)/Komitetu Zadaniowego (PD KZ) to opis bieżącego stanu prac normalizacyjnych i planu prac KT/KZ w kontekście potrzeb środowiska biznesowego, w dziedzinie którą zajmuje się KT/KZ oraz Podkomitety Techniczne (PK), działające w ramach KT.

Główne cele opracowania PD KT/KZ to:

  • promocja dokonań oraz planowanych działań KT/KZ i wyznaczenie obszarów priorytetowych;
  • pokazanie powiązania prac normalizacyjnych z potrzebami środowiska;
  • zainteresowanie różnych środowisk, biznesowych i naukowych, czynnym udziałem w pracach normalizacyjnych;
  • pozyskanie środków finansowych, niezbędnych do realizacji planowanych prac.
 
Czytaj więcej

 

Zgodnie z aktualnie obowiązującym Zarządzeniem Prezesa PKN w sprawie Organów Technicznych powoływanych przez Prezesa PKN, podstawy ich powoływania oraz zasad powoływania członków i osób funkcyjnych w tych organach, projekt Planu działania jest niezbędny do powołania nowego KT lub KZ.

Sposób opracowania Planu działania KT/KZ opisuje Instrukcja Z2-I2 Opracowanie Planu działania KT/KZ. PD KT/KZ jest publikowany na stronie internetowej PKN. KT/KZ dba o aktualność PD wykonując jego przeglądy.

Uwagi i komentarze do PD KT/KZ prosimy przekazywać do właściwego Komitetu zgodnie z danymi kontaktowymi podanymi w zakładce Wykaz Organów Technicznych PKN.

Plany działania KT/KZ
Numer KT Komitet Techniczny do spraw Plan działania KT
KT 1 Osób Niepełnosprawnych PD KT 1
KT 2 Sportu i Rekreacji PD KT 2
KT 3 Mikrobiologii Łańcucha Żywnościowego PD KT 3
KT 4 Techniki Świetlnej PD KT 4
KT 5 Chłodnictwa, Pomp Ciepła, Klimatyzatorów i Sprężarek  
KT 6 Systemów Zarządzania PD KT 6
KT 7 Badań Nieniszczących PD KT 7
KT 8 Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce PD KT 8
KT 9 Niezawodności PD KT 9
KT 10 Zastosowań Metod Statystycznych PD KT 10
KT 11 Telekomunikacji PD KT 11
KT 12 Materiałów Wybuchowych i Wyrobów Pirotechnicznych PD KT 12
KT 13 Maszyn do Robót Ziemnych i Drogowych oraz Żurawi Samojezdnych PD KT 13
KT 14 Maszyn i Urządzeń dla Budownictwa, Przemysłu Materiałów Budowlanych oraz Górnictwa Skalnego PD KT 14
KT 15 Maszyn i Urządzeń dla Przemysłu Spożywczego, Handlu i Gastronomii PD KT 15
KT 16 Ciągników i Maszyn Rolniczych i Leśnych PD KT 16
KT 17 Pojazdów i Transportu Drogowego PD KT 17
KT 18 Statków i Techniki Morskiej PD KT 18
KT 19 Lotnictwa i Kosmonautyki PD KT 19
KT 20 Skóry i Obuwia PD KT 20
KT 21 Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników PD KT 21
KT 22 Odzieżownictwa PD KT 22
KT 23 Maszyn Włókienniczych i Pokrewnych PD KT 23
KT 24 Surowców Włókienniczych PD KT 24
KT 25 Mas Włóknistych, Papieru, Tektury i ich Przetworów PD KT 25
KT 26 Wyrobów Włókienniczych PD KT 26
KT 27 Pokryć Podłogowych i Palności Wyrobów Włókienniczych PD KT 27
KT 28 Materiałów Ogniotrwałych PD KT 28
KT 29 Analiz Chemicznych Rud, Koncentratów i Metali PD KT 29
KT 30 Geologii, Geofizyki i Wiertnictwa Małośrednicowego PD KT 30
KT 31 Górnictwa Nafty i Gazu PD KT 31
KT 33 Metalurgii Proszków PD KT 33
KT 35 Mleka i Przetworów Mlecznych PD KT 35
KT 36 Zbóż i Przetworów Zbożowych PD KT 36
KT 37 Ryb i Przetworów Rybnych  
KT 38 Przetworów Owocowych i Warzywnych PD KT 38
KT 39 Tytoniu i Wyrobów Tytoniowych PD KT 39
KT 40 Pasz PD KT 40
KT 47 Pomp i Turbin Wodnych PD KT 47
KT 48 Podstaw Budowy Maszyn PD KT 48
KT 49 Optyki i Przyrządów Optycznych PD KT 49
KT 50 Automatyki i Robotyki Przemysłowej PD KT 50
KT 51 Pomiarów Przemysłowych Wielkości Nieelektrycznych PD KT 51
KT 52 Systemów Alarmowych Włamania i Napadu PD KT 52
KT 53 Kabli i Przewodów PD KT 53
KT 54 Chemicznych Źródeł Prądu PD KT 54
KT 55 Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych PD KT 55
KT 56 Maszyn Elektrycznych Wirujących oraz Narzędzi Ręcznych i Przenośnych o Napędzie Elektrycznym PD KT 56
KT 60 Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych PD KT 60
KT 61 Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego PD KT 61
KT 62 Sprzętu Elektroinstalacyjnego PD KT 62
KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku PD KT 63
KT 64 Urządzeń Elektrycznych w Przestrzeniach Zagrożonych Wybuchem PD KT 64
KT 65 Prób Środowiskowych Wyrobów Elektrycznych PD KT 65
KT 67 Elektrycznej Aparatury Medycznej PD KT 67
KT 68 Pomiarów i Badań Wysokonapięciowych PD KT 68
KT 69 Bezpieczeństwa Urządzeń Pomiarowych, Sterujących i Sprzętu Laboratoryjnego PD KT 69
KT 70 Przekaźników Elektrycznych i Elektroenergetycznej Automatyki Zabezpieczeniowej PD KT 70
KT 71 Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości Elektromagnetycznych PD KT 71
KT 72 Elektroenergetycznego Sprzętu Ochronnego i do Prac pod Napięciem PD KT 72
KT 73 Projektowania i Eksploatacji Urządzeń Elektroenergetycznych o Napięciu Powyżej 1 kV Prądu Przemiennego (1,5 kV Prądu Stałego) oraz Ograniczników Przepięć PD KT 73
KT 74 Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej Wysokonapięciowej PD KT 74
KT 75 Bezpieczników Elektroenergetycznych  
KT 76 Izolatorów PD KT 76
KT 77 Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej Niskonapięciowej PD KT 77
KT 78 Elektrotermii Przemysłowej PD KT 78
KT 79 Transformatorów Energetycznych PD KT 79
KT 80 Ogólnych w Sieciach Elektroenergetycznych PD KT 80
KT 81 Przekładników i Transformatorów Małej Mocy PD KT 81
KT 82 Wyrobów Spirytusowych PD KT 82
KT 87 Chowu i Hodowli Zwierząt PD KT 87
KT 88 Żywności Mrożonej PD KT 88
KT 90 Uprawy Roli i Ogrodnictwa PD KT 90
KT 92 Nasion Roślin Oleistych , Tłuszczów Roślinnych i Zwierzęcych oraz ich Produktów Ubocznych PD KT 92
KT 93 Mięsa i Przetworów Mięsnych  
KT 100 Wyrobów z Drewna i Materiałów Drewnopochodnych PD KT 100
KT 101 Dźwignic, ich Zespołów i Części PD KT 101
KT 102 Podstaw Projektowania Konstrukcji Budowlanych PD KT 102
KT 103 Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i Podobnych PD KT 103
KT 104 Kompatybilności Elektromagnetycznej PD KT 104
KT 105 Elektroakustyki oraz Rejestracji Dźwięku i Obrazu PD KT 105
KT 106 Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów Metalowych PD KT 106
KT 107 Technicznych Wyrobów Włókienniczych PD KT 107
KT 108 Kruszyw i Kamienia Budowlanego PD KT 108
KT 110 Surowców i Przetworów Zielarskich PD KT 110
KT 111 Produktów Węglopochodnych i Wyrobów z Węgli Uszlachetnionych PD KT 111
KT 112 Przekładni Zębatych PD KT 112
KT 115 Hałasu w Środowisku PD KT 115
KT 119 Jakości Wody - Problemy Podstawowe PD KT 119
KT 120 Jakości Wody - Badania Mikrobiologiczne i Biologiczne PD KT 120
KT 121 Jakości Wody - Badania Chemiczne - Substancje Nieorganiczne PD KT 121
KT 122 Jakości Wody - Badania Chemiczne - Substancje Organiczne PD KT 122
KT 123 Badań Własności Metali PD KT 123
KT 124 Transportu Kopalnianego PD KT 124
KT 125 Udostępniania i Eksploatacji Złóż Kopalin PD KT 125
KT 126 Rur Stalowych PD KT 126
KT 127 Surowców Hutniczych i Stali PD KT 127
KT 128 Projektowania i Wykonawstwa Konstrukcji Metalowych PD KT 128
KT 130 Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do Gazów PD KT 130
KT 131 Dźwigów, Schodów i Chodników Ruchomych PD KT 131
KT 132 Silników Spalinowych PD KT 132
KT 133 Opakowań PD KT 133
KT 135 Opakowań Metalowych i Zamknięć PD KT 135
KT 137 Urządzeń Cieplno - Mechanicznych w Energetyce PD KT 137
KT 138 Kolejnictwa PD KT 138
KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych PD KT 140
KT 141 Tworzyw Sztucznych PD KT 141
KT 142 Geosyntetyków PD KT 142
KT 143 Elektryczności Statycznej PD KT 143
KT 144 Koksu i Przetworzonych Paliw Stałych PD KT 144
KT 145 Stali Jakościowych i Specjalnych PD KT 145
KT 146 Kształtowników Stalowych PD KT 146
KT 153 Stalowych Blach Cienkich PD KT 153
KT 155 Barwników, Półproduktów Barwnikarskich, Pigmentów i Wypełniaczy PD KT 155
KT 156 Nawozów PD KT 156
KT 157 Zagrożeń Fizycznych w Środowisku Pracy PD KT 157
KT 158 Bezpieczeństwa Maszyn i Urządzeń Technicznych oraz Ergonomii - Zagadnienia Ogólne PD KT 158
KT 159 Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy PD KT 159
KT 160 Napędów i Sterowań Hydraulicznych PD KT 160
KT 161 Jakości Powietrza Wnętrz PD KT 161
KT 162 Logistyki, Kodów Kreskowych i Gospodarki Magazynowej PD KT 162
KT 163 Lin i Transportu Linowego PD KT 163
KT 164 Bezpieczeństwa w Górnictwie PD KT 164
KT 165 Spawania i Procesów Pokrewnych PD KT 165
KT 168 Wyrobów z Tworzyw Sztucznych PD KT 168
KT 169 Okien, Drzwi, Żaluzji i Okuć PD KT 169
KT 170 Terminologii Informatycznej, Kodowania Informacji i Techniki Biurowej PD KT 170
KT 171 Sieci Komputerowych i Oprogramowania PD KT 171
KT 172 Identyfikacji Osób, Podpisu Elektronicznego, Kart Elektronicznych oraz Powiązanych z nimi Systemów i Działań PD KT 172
KT 173 Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych PD KT 173
KT 175 Farb i Lakierów PD KT 175
KT 176 Techniki Wojskowej i Zaopatrzenia PD KT 176
KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego PD KT 177
KT 179 Ochrony Cieplnej Budynków PD KT 179
KT 180 Bezpieczeństwa Pożarowego Obiektów PD KT 180
KT 181 Gospodarki Leśnej PD KT 181
KT 182 Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych PD KT 182
KT 183 Bezpieczeństwa Urządzeń Informatycznych, Telekomunikacyjnych i Biurowych PD KT 183
KT 184 Klejów PD KT 184
KT 185 Ochrony Drewna i Materiałów Drewnopochodnych PD KT 185
KT 186 Gumy i Wyrobów Gumowych PD KT 186
KT 187 Opon, Obręczy i Zaworów  
KT 190 Biologii Gleby PD KT 190
KT 191 Chemii Gleby PD KT 191
KT 192 Ogólnych i Fizyki Gleby PD KT 192
KT 193 Elementów Prefabrykowanych z Betonu Komórkowego i Elementów Niezbrojonych z Betonu Lekkiego Kruszywowego PD KT 193
KT 194 Gipsu i Wyrobów z Gipsu PD KT 194
KT 195 Prefabrykatów z Betonu  
KT 196 Cementu i Wapna PD KT 196
KT 197 Płytek i Sanitarnych Wyrobów Ceramicznych PD KT 197
KT 198 Szkła PD KT 198
KT 199 Nawodnień, Odwodnień i Budownictwa Hydrotechnicznego PD KT 199
KT 200 Koncentratów Spożywczych, Skrobi i Produktów Dietetycznych PD KT 200
KT 204 Rysunku Technicznego i Dokumentacji Technicznej PD KT 204
KT 206 Obrabiarek i Narzędzi Skrawających do Metali oraz Oprzyrządowania Przedmiotowego i Narzędziowego PD KT 206
KT 207 Obróbki Ubytkowej i Przyrostowej oraz Charakterystyki Warstwy Wierzchniej PD KT 207
KT 208 Napędów i Sterowań Pneumatycznych PD KT 208
KT 210 Armatury Przemysłowej i Rurociągów Przemysłowych PD KT 210
KT 211 Wyrobów do Izolacji Cieplnej w Budownictwie PD KT 211
KT 212 Budowy i Utrzymania Dróg PD KT 212
KT 213 Projektowania i Wykonawstwa Konstrukcji z Betonu i Konstrukcji Zespolonych PD KT 213
KT 214 Wyrobów Bitumicznych i Polimerowych do Izolacji Wodochronnych w Budownictwie PD KT 214
KT 215 Projektowania i Wykonawstwa Konstrukcji z Drewna i z Materiałów Drewnopochodnych PD KT 215
KT 216 Odpadów PD KT 216
KT 219 Ciężkich Metali Nieżelaznych PD KT 219
KT 220 Naturalnych Paliw Stałych PD KT 220
KT 221 Górnictwa, Przeróbki i Analiz Rud PD KT 221
KT 222 Przetworów Naftowych i Cieczy Eksploatacyjnych PD KT 222
KT 223 Gazów Technicznych PD KT 223
KT 225 Lekkich Metali Nieżelaznych PD KT 225
KT 226 Mechanicznej Przeróbki Węgli PD KT 226
KT 227 Górnictwa Odkrywkowego PD KT 227
KT 229 Kawy, Herbaty i Kakao PD KT 229
KT 230 Małych Statków PD KT 230
KT 232 Zasad Sporządzania Dokumentacji Projektowej w Budownictwie PD KT 232
KT 233 Konstrukcji Murowanych PD KT 233
KT 234 Elementów do Pokryć Dachowych PD KT 234
KT 235 Analizy Żywności PD KT 235
KT 236 Części Złącznych i Narzędzi Montażowych PD KT 236
KT 237 Artykułów dla Niemowląt i Małych Dzieci oraz Bezpieczeństwa Zabawek PD KT 237
KT 239 Jubilerstwa PD KT 239
KT 240 Maszyn i Urządzeń do Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych i Mieszanek Gumowych PD KT 240
KT 241 Podzespołów Elektromechanicznych PD KT 241
KT 242 Informacji i Dokumentacji PD KT 242
KT 243 Symboli i Znaków Graficznych PD KT 243
KT 244 Sprzętu, Środków i Urządzeń Ratowniczo - Gaśniczych PD KT 244
KT 245 Urządzeń Transportu Ciągłego Ogólnego Stosowania PD KT 245
KT 246 Ochrony Radiologicznej PD KT 246
KT 247 Materiałów Medycznych i Biomateriałów PD KT 247
KT 248 Wózków Jezdniowych PD KT 248
KT 249 Analizy Chemicznej PD KT 249
KT 251 Obiektów Mostowych PD KT 251
KT 252 Projektowania Konstrukcji Murowych PD KT 252
KT 253 Akustyki Architektonicznej PD KT 253
KT 254 Geotechniki PD KT 254
KT 256 Terminologii, Innych Zasobów Językowych i Zarządzania Treścią PD KT 256
KT 257 Metrologii Ogólnej PD KT 257
KT 259 Poczty PD KT 259
KT 262 Obróbki Cieplnej Metali PD KT 262
KT 263 Sprzętu do Gromadzenia i Usuwania Odpadów Komunalnych PD KT 263
KT 264 Systemów Sygnalizacji Pożarowej PD KT 264
KT 265 Komunikacji Miejskiej PD KT 265
KT 266 Aparatury Jądrowej PD KT 266
KT 267 Elektrycznego Sprzętu Rolniczego oraz Elektrycznego Sprzętu dla Zakładów Zbiorowego Żywienia PD KT 267
KT 268 Obrabiarek, Narzędzi i Urządzeń do Obróbki Drewna  
KT 269 Bezpieczeństwa Chemicznego PD KT 269
KT 270 Zarządzania Środowiskowego PD KT 270
KT 271 Bankowości i Bankowych Usług Finansowych PD KT 271
KT 273 Mechanicznych Urządzeń Zabezpieczających PD KT 273
KT 274 Betonu PD KT 274
KT 275 Techniki i Zagrożeń w Górnictwie PD KT 275
KT 276 Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy PD KT 276
KT 277 Gazownictwa PD KT 277
KT 278 Wodociągów i Kanalizacji PD KT 278
KT 280 Jakości Powietrza PD KT 280
KT 281 Bezpieczeństwa Maszyn pod Względem Elektrycznym PD KT 281
KT 282 Techniki Światłowodowej PD KT 282
KT 283 Materiałów Stomatologicznych PD KT 283
KT 284 Sprzętu, Narzędzi i Urządzeń Medycznych Mechanicznych PD KT 284
KT 285 Górniczych Maszyn i Urządzeń Dołowych PD KT 285
KT 287 Biotechnologii PD KT 287
KT 288 Multimediów PD KT 288
KT 289 Ceramiki Technicznej PD KT 289
KT 290 Technik Specjalnych w Elektryce PD KT 290
KT 291 Urządzeń Laserowych i Bezpieczeństwa przy Promieniowaniu Optycznym PD KT 291
KT 293 Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu Powierzchniowego PD KT 293
KT 294 Przyrządów Piezoelektrycznych, Podzespołów Magnetycznych i Materiałów Ferrytowych PD KT 294
KT 295 Sterylizacji PD KT 295
KT 296 Dezynfekcji i Antyseptyki PD KT 296
KT 297 Informacji Geograficznej PD KT 297
KT 298 Geodezji PD KT 298
KT 299 Technologii i Maszyn do Obróbki Plastycznej Metali PD KT 299
KT 300 Medycznych Badań Laboratoryjnych In Vitro PD KT 300
KT 301 Odlewnictwa PD KT 301
KT 302 Zastosowania Informatyki w Ochronie Zdrowia PD KT 302
KT 303 Materiałów Elektroizolacyjnych PD KT 303
KT 304 Aspektów Systemowych Dostawy Energii Elektrycznej PD KT 304
KT 305 Społecznej Odpowiedzialności PD KT 305
KT 306 Bezpieczeństwa Powszechnego i Ochrony Ludności PD KT 306
KT 307 Zrównoważonego Budownictwa PD KT 307
KT 308 Oceny Uwalniania Substancji Niebezpiecznych z Wyrobów Budowlanych PD KT 308
KT 309 Biometrii  
KT 310 Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności PD KT 310
KT 311 Konserwacji Dóbr Kultury PD KT 311
KT 312 Robót Ziemnych PD KT 312
KT 313 Usług Ochrony przed Szkodnikami PD KT 313
KT 314 Nanotechnologii PD KT 314
KT 315 Facility Management PD KT 315
KT 316 Ciepłownictwa i Ogrzewnictwa PD KT 316
KT 317 Wentylacji i Klimatyzacji PD KT 317
KT 318 Kominów PD KT 318
KT 319 Produktów biobazowych PD KT 319
KT 320 Technologii Widowiskowej PD KT 320
KT 321 Elektronicznych Inhalatorów Nikotyny oraz Płynów do ich Uzupełniania PD KT 321
KT 322 Materiałów odniesienia PD KT 322
KT 323 Usług w Ochronie Osób i Mienia PD KT 323
KT 324 Zarządzania w Organizacjach Ochrony Zdrowia PD KT 324
KT 325 Projektowania Konstrukcji i Elementów Budowlanych ze Szkła PD KT 325
KT 326 Drabin  
KT 327 Wydajności Materiałowej Urządzeń Związanych z Energią PD KT 327
KT 328 Kinematografii PD KT 328
KT 329 Konstrukcji i Materiałów z Kompozytów Polimerowych PD KT 329
KT 330 Opracowania Raportów Wspierających Nadzór nad Grami Hazardowymi w Sieci Internet PD KT 330
KT 331 Języków Programowania PD KT 331
KT 332 Świec i Zniczy,  
KT 333 Blockchain i Technologii Rozproszonych Rejestrów PD KT 333
KT 334 Produktów Kosmetycznych PD KT 334
KT 335 Detergentów PD KT 335
KT 336 Innowacji PD KT 336
KT 337 Kompetencji ICT  PD KT 337
KT 338 Sztucznej Inteligencji  
Numer KZ Komitet Zadaniowy do spraw Plan działania KZ
KZ 505 Procesów Kryminalistycznych PD KZ 505
KZ 509 Terminologii z Zakresu Technologii Kosmicznych i Satelitarnych PD KZ 509