Zawartość

Organy Techniczne PKN

Organy Techniczne (OT) to ciała kolegialne powoływane przez Prezesa PKN do prowadzenia prac normalizacyjnych.

Obecnie przy PKN działają następujące Organy Techniczne:

 • Rady Sektorowe (RS) - ciała kolegialne powoływane do koordynowania, określania i opiniowania działań w zakresie tematyki prac normalizacyjnych Sektorów WPN;
 • Komitety Techniczne (KT) - ciała kolegialne powoływane do prowadzenia prac normalizacyjnych w określonych zakresach tematycznych,
 • Komitety Zadaniowe (KZ) - ciała kolegialne powoływane do wykonania określonego zadania normalizacyjnego;
 • Podkomitety Techniczne (PK) - ciała kolegialne powoływane do samodzielnego prowadzenia prac normalizacyjnych w wydzielonej części zakresu tematycznego KT.

Przedstawicielom podmiotów zainteresowanych udziałem w pracach OT proponujemy zapoznać się z zakładką: Jak zostać członkiem KT/KZ/PK.

Zakładka Wykaz OT prezentuje OT aktualnie działające w PKN. Na stronie PKN istnieje możliwość wyszukania Organu Technicznego po nazwie, zakresie tematycznym, Sektorze, ICS lub według współpracującego Technical Committee (CEN, CENELEC, ISO, IEC). 

Organy Techniczne (OT) są powoływane i funkcjonują na podstawie następujących aktów prawnych:

 1. Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (tekst jednolity Dz. U.  z 2015  r., poz. 1483);
 2. Zarządzenie nr 2/2023 Prezesa PKN w sprawie Organów Technicznych powoływanych przez Prezesa PKN, podstawy ich powoływania oraz zasad powoływania członków i osób funkcyjnych w tych organach oraz Zarządzenie nr 9/2024 zmieniające to zarządzenie;
 3. Procedura Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwem Informacji w PKN Z2-P1 Organizacja i zadania Organów Technicznych powoływanych w PKN;
 4. Procedura Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwem Informacji w PKN Z2-P3 Zasady powoływania i odwoływania Organów Technicznych PKN, ich członków oraz osób funkcyjnych.

Członkami OT są podmioty:

 • spełniające wymagania z art. 23 ust. 2 Ustawy z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji;
 • działające i zarejestrowane na terenie Polski;
 • zainteresowane i mające kompetencje w zakresie tematycznym danego KT.