Zawartość

Budownictwo i konstrukcje budowlane

Zakres tematyczny Sektora Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych (SBD) obejmuje zagadnienia związane z krajową, europejską i międzynarodową normalizacją w zakresie projektowania i wykonawstwa konstrukcji budowlanych (budynków i budowli), wyrobów budowlanych (terminologii, klasyfikacji, wymagań i metod badań wyrobów), a także zagadnień ogólnych dotyczących ochrony cieplnej budynków, bezpieczeństwa pożarowego obiektów, akustyki architektonicznej, ciepłownictwa, ogrzewnictwa i wentylacji budynków, wodociągów i kanalizacji, budowy i utrzymania dróg, nawodnień, odwodnień i budownictwa hydrotechnicznego, robót ziemnych oraz zrównoważonego budownictwa. Normy zharmonizowane zawierające wymagania dotyczące bezpieczeństwa obiektów budowlanych są związane z Dyrektywą 89/106/EWG Wyroby budowlane (CPD) z dnia 21 grudnia 1988 r. oraz z Rozporządzeniem nr 305/2011 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającymi zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającymi dyrektywę Rady 89/106/EWG.

Zagadnienia związane z ogrzewnictwem obejmują normy zharmonizowane zawierające wymagania w zakresie bezpieczeństwa użytkowania urządzeń spalających paliwa gazowe i związane są z Dyrektywą 2009/142/WE Urządzenia spalające paliwa gazowe (GAD) oraz z Dyrektywą 92/42/EWG Sprawność nowych kotłów wody gorącej opalanych paliwem płynnym lub gazowym (BED).

Prace normalizacyjne w SBD są prowadzone we współpracy z Komitetami Technicznymi (KT), w skład których wchodzą specjaliści delegowani przez różne środowiska zainteresowane określonym zakresem tematycznym. Członkiem KT może zostać każdy podmiot zainteresowany normalizacją w danym obszarze tematycznym, zarejestrowany i prowadzący działalność gospodarczą na terenie Polski.

Komitety Techniczne prowadzą prace normalizacyjne na poziomie krajowym i regionalnym w ramach Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego (CEN) oraz międzynarodowym w ramach Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej (ISO).

 
Czytaj więcej o SBD…

Tematyka SBD objęta działaniem Komitetów Technicznych

Projektowanie i wykonawstwo

 • Podstawy projektowania konstrukcji budowlanych (KT 102)
 • Projektowanie i wykonawstwo konstrukcji metalowych oraz konstrukcji zespolonych (z wyłączeniem mostów) (KT 128)
 • Projektowanie, wykonanie i utrzymanie dróg (KT 212)
 • Projektowanie i wykonawstwo konstrukcji z betonu (KT 213)
 • Projektowanie budowlanych konstrukcji z drewna i materiałów drewnopochodnych (z wyłączeniem mostów) (KT 215)
 • Zasady sporządzania rysunków budowlanych, komputerowe wspomaganie projektowania (technika CAD) (KT 232)
 • Projektowanie, budowa i eksploatacja drogowych i kolejowych obiektów mostowych (KT 251)
 • Zasady projektowania i obliczania konstrukcji murowych (KT 252)
 • Wymagania i metody projektowania akustycznego w budownictwie (KT 253)
 • Projektowanie geotechniczne, wykonawstwo i kontrola jakości robót ziemnych i fundamentowych (KT 254)
 • Instalacje kanalizacyjne i sieci wodociągowe (KT 278)
 • Projektowanie instalacji ogrzewczych w budynkach, projektowanie wodnych instalacji centralnego ogrzewania, projektowanie i montaż elektrycznych instalacji do bezpośredniego ogrzewania pomieszczeń, projektowanie środowiska w budynku (KT 316)
 • Kryteria projektowe do systemów wentylacji i klimatyzacji w budynkach (KT 317)
 • Projektowanie konstrukcji i elementów budowlanych ze szkła (KT 325)
 • Konstrukcji i Materiałów z Kompozytów Polimerowych (KT 329)

Wyroby budowlane, materiały i komponenty

 • Kruszywa budowlane, drogowe i kolejowe, surowce mineralne, kamień, wyroby z kamienia i płyt z konglomeratów kamiennych (KT 108)
 • Okna, drzwi, żaluzje, zamki i okucia, drzwi i bramy przemysłowe (KT 169)
 • Elementy prefabrykowane zbrojone i niezbrojone z betonu komórkowego, niezbrojone z betonu lekkiego kruszywowego i drobnowymiarowe elementy ścienne z betonu (KT 193)
 • Gips, spoiwa gipsowe, spoiwa anhydrytowe, wyroby gipsowe dla budownictwa (KT 194)
 • Prefabrykowane wielkowymiarowe i drobnowymiarowe elementy z betonu (KT 195)
 • Płytki ceramiczne i sanitarne wyroby ceramiczne (KT 197)
 • Szkło budowlane (KT 198)
 • Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie (KT 211)
 • Asfalt, znaki drogowe (KT 212)
 • Wyroby do izolacji wodochronnych w budownictwie (KT 214)
 • Wyroby budowlane do wznoszenia murów (KT 233)
 • Wyroby do pokryć dachowych (KT 234)
 • Rury, kształtki, armatura, osprzęt i urządzenia uzdatniania wody i oczyszczania ścieków (KT 278)
 • Instalacje ogrzewcze, sieci ciepłownicze, armatura centralnego ogrzewania (KT 316)
 • Wentylatory przemysłowe, filtry powietrza dla urządzeń wentylacyjnych, urządzenia do oczyszczania powietrza (KT 317)
 • Systemy kominowe (KT 318)
 • Ściany osłonowe (KT 169)
 • Sufity podwieszane i sufity napinane (KT 169)
 • Cement i wapno (KT 196)
 • Beton (KT 274)
 • Szklany sprzęt laboratoryjny (KT 198)
 • Szkło techniczne (bez optycznego, włókna szklanego i elektrotechnicznego) (KT 198)

Zagadnienia ogólne

 • Wymagania i zasady przedstawiania właściwości cieplnych budynków (KT 179)
 • Zasady klasyfikacji ogniowej wyrobów budowlanych (KT 180)
 • Ocena zachowania wyrobów budowlanych w warunkach pożaru (KT 180)
 • Energetyczne właściwości użytkowe budynków (KT 179)
 • Zagadnienia związane z budową i eksploatacją systemów melioracyjnych (KT 199)
 • Wybrane zagadnienia związane z budownictwem wodnym (KT 199)
 • Obliczanie powierzchni i kubatury budynków (KT 232)
 • Akustyka – wymagania, metody badań materiałów i konstrukcji (KT 253)
 • Ocena obiektów budowlanych w pełnym cyklu życia zgodnie z zasadami zrównoważonego budownictwa (KT 307)
 • Ocena uwalniania substancji niebezpiecznych z wyrobów budowlanych (KT 308)
 • Reguły robót ziemnych (KT 312)
 • Antykorozyjne zabezpieczenie konstrukcji betonowych i żelbetowych (KT 213)

W zakresie Rady Sektorowej SBD znajduje się tematyka związana z działalnością następującego międzynarodowego Komitetu Technicznego:

Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych zaprasza wszystkich zainteresowanych współpracą zarówno w ramach istniejących już KT, jak również w dziedzinach, dla których nie powołano jeszcze właściwego tematycznie Komitetu Technicznego.

Dane dotyczące zakresów tematycznych poszczególnych KT, ich współpracy krajowej, regionalnej i międzynarodowej, osób funkcyjnych, umiejscowienia sekretariatów KT podano w Kartach Informacyjnych dostępnych po otwarciu hiperłącza do poszczególnych KT.

Kontakt z Sektorem Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych:
ul. Świętokrzyska 14
00-050 Warszawa
Tel. 22 55 67 440
e-mail: wpnsbd@pkn.pl