Zawartość

Eurokody

Informacja nt. normalizacji w zakresie projektowania konstrukcji budowlanych

Projektowanie konstrukcji budowlanych w Polsce odbywa się na podstawie Eurokodów.
1 stycznia 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. (Dz.U. 2017 poz. 2285) zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. W wykazie Polskich Norm, do których odsyła rozporządzenie, przy projektowaniu konstrukcji wymienione są tylko Eurokody.
W okresie przejściowym można projektować konstrukcje budynków także na podstawie Polskich Norm własnych (mających od 1 kwietna 2010 r. status norm wycofanych), zgodnie z powyższym rozporządzeniem w „przypadku zamierzenia budowlanego, wobec którego przed dniem 1 stycznia 2021 r.:
1) został złożony wniosek o pozwolenie na budowę, odrębny wniosek o zatwierdzenie projektu budowlanego, wniosek o zmianę pozwolenia na budowę lub wniosek o zatwierdzenie zamiennego projektu budowlanego,
2) zostało dokonane zgłoszenie budowy lub wykonania robót budowlanych w przypadku, gdy nie jest wymagane uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę,
3) została wydana decyzja o pozwoleniu na budowę lub odrębna decyzja o zatwierdzeniu projektu budowlanego”.

Polskie Normy dotyczące projektowania budynków i budowli, wycofane z dniem 31 marca 2010 r., przez zastąpienie odpowiednimi EUROKODAMI

Eurokody to zestaw 10 pakietów Norm Europejskich do projektowania konstrukcji:
Eurokod - Podstawy projektowania konstrukcji (PN-EN 1990)
Eurokod 1 - Oddziaływania na konstrukcje (PN-EN 1991)
Eurokod 2 - Projektowanie konstrukcji z betonu (PN-EN 1992)
Eurokod 3 - Projektowanie konstrukcji stalowych (PN-EN 1993)
Eurokod 4 -  Projektowanie zespolonych konstrukcji stalowo-betonowych (PN-EN 1994)
Eurokod 5 - Projektowanie konstrukcji drewnianych (PN-EN 1995)
Eurokod 6 - Projektowanie konstrukcji murowych (PN-EN 1996)
Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne (PN-EN 1997)
Eurokod 8 - Projektowanie konstrukcji poddanych oddziaływaniom sejsmicznym (PN-EN 1998)
Eurokod 9 - Projektowanie konstrukcji aluminiowych (PN-EN 1999)
Każdy Eurokod (poza PN-EN 1990) składa się z kilku/kilkunastu części,  w sumie jest ich 59.
Dwa pierwsze dotyczą ogólnych zasad projektowania i powinny być zastosowane przy projektowaniu każdego typu konstrukcji.

EUROKODY - wprowadzenie do zbioru Polskich Norm - stan na 14 sierpnia 2019 r.

Przeczytaj też:

- Projektowanie konstrukcji budowlanych z wykorzystaniem Eurokodów