Zawartość

Nowe TC w CEN i CENELEC

CEN/CLC/JTC 20 Hyperloop systems

Rady Techniczne CEN i CENELEC powołały nowy wspólny Komitet Techniczny CEN-CENELEC JTC 20 Hyperloop systems decyzjami BT C122/2019 i D164/C143.

Wspólny Komitet Techniczny, którego sekretariat jest prowadzony przez holenderską jednostkę normalizacyjną (NEN), będzie odpowiedzialny za opracowanie norm dotyczących standaryzacji wszystkich systemów, produktów, usług i aplikacji związanych z systemem transportowym Hyperloop.

Przy współpracy JTC 20 oraz zainteresowanych firm europejskich i międzynarodowych wypracowane zostaną uniwersalne zasady, wytyczne i parametry techniczne technologii Hyperloop, które będą obowiązywały w całej Europie.

Hyperloop stanowić ma superszybki, energooszczędny i bezpieczny środek transportu nie tylko osób, ale przede wszystkim towarów.

Trwają również prace nad stworzeniem sieci ośrodków badawczych w Europie zajmujących się rozwojem technologii Hyperloop.

Czytaj więcej o CEN/CLC/JTC 20

 

CEN/TC 467 Climate Change

Rada Techniczna CEN powołała komitet techniczny CEN/TC 467 Climate Change, którego sekretariat prowadzony jest przez włoską jednostkę normalizacyjną UNI. Nowy TC będzie odpowiedzialny za opracowywanie wymagań i wytycznych, mających na celu wspieranie polityki UE w zakresie zmian klimatycznych. Obejmie to normy dotyczące m.in. ograniczania negatywnych skutków zmian klimatu (np. zwiększenie skuteczności usuwania gazów cieplarnianych dzięki działaniom prowadzonym w obszarze gospodarki rolnej) i rozwiązań umożliwiających dostosowywanie się do tych zmian. Prace TC obejmą aspekty społeczne i gospodarcze. Planowana jest ścisła współpraca z ISO/TC 207/SC 7 w zakresie prac normalizacyjnych w obszarze zarządzania gazami cieplarnianymi.

Czytaj więcej o CEN/TC 467

 

CEN/TC 468 Preservation of digital information

Rada Techniczna CEN powołała komitet techniczny CEN/TC 468 Preservation of digital information, którego sekretariat prowadzony jest przez francuską jednostkę normalizacyjną AFNOR. Zadaniem komitetu będzie normalizacja w dziedzinie funkcjonalnych i technicznych aspektów ochrony informacji cyfrowych. Planowane jest opracowanie norm oraz dokumentów normalizacyjnych, w których uwzględnione zostaną potrzeby środowiska biznesowego i które będą wspierały europejskie ramy prawne i regulacyjne (np. GDPR, eIDAS). Obejmie to m.in. kwestie utrzymania integralności, autentyczności, wiarygodności, użyteczności informacji cyfrowych; projektowanie, wdrażanie i zarządzanie procesami systemów ochrony; audyt i kontrolę jakości w zakresie ochrony informacji cyfrowych; interoperacyjność i wymianę informacji między systemami i usługami. Komitet będzie współpracował z ISO/TC 46, ISO/TC 171, ISO/TC 20/SC 13 i ETSI w celu uniknięcia opracowywania tych samych tematów w różnych organizacjach. Zakresem tematycznym CEN/TC 468 nie są objęte zagadnienia, którymi zajmuje się CEN/TC 457 Digital preservation of cinematographic works.

Czytaj więcej o CEN/TC 468

 

CEN/TC 469 Animal Health

Rada techniczna CEN powołała komitet techniczny CEN/TC 469 Animal Health, którego sekretariat prowadzony jest przez francuską jednostkę normalizacyjną AFNOR. Zadaniem komitetu będzie normalizacja w dziedzinie zdrowia zwierząt, w tym: wytyczne dotyczące wdrażania metod diagnostycznych i kontroli jakości odczynników diagnostycznych oraz zarządzanie danymi i technologie analityczne stosowane w metodach diagnostycznych. Z wyłączeniem: terminologii i metod diagnozowania określonych chorób już objętych przez Światową Organizacją Zdrowia Zwierząt (OIE) i Laboratoriami Referencyjnymi Unii Europejskiej (EURL) oraz norm dotyczących produkcji podstawowej w sferze mikrobiologii łańcucha żywnościowego, będących w zakresie CEN/TC 463 oraz norm pokrewnych mających zastosowanie m.in. w dziedzinie zdrowia zwierząt.

Czytaj więcej o CEN/TC 469

 

CEN/CLC/JTC 21 Artificial Intelligence

Rady Techniczne CEN i CENELEC powołały nowy Wspólny Komitet Techniczny CEN-CENELEC JTC 21 Artificial Intelligence, na podstawie zaleceń przedstawionych w dokumentach:

CEN-CENELEC response to the EC White Paper on AI  oraz

German Standardization Roadmap for Artificial Intelligence.

Wspólny Komitet Techniczny, którego sekretariat jest prowadzony przez duńską jednostkę normalizacyjną (DS), będzie odpowiedzialny za opracowanie norm dotyczących sztucznej inteligencji i powiązanych danych, a także będzie udzielać wskazówek innym Komitetom Technicznym zajmującym się sztuczną inteligencją. W pierwszej kolejności CEN/CLC/JTC 21 przystąpi do identyfikacji i przyjęcia Norm Międzynarodowych już dostępnych lub opracowywanych przez ISO/IEC JTC 1 i jego podkomitety, w szczególności ISO/IEC JTC 1/SC 42 Artificial Intelligence. Ponadto CEN/CLC/JTC 21 skoncentruje się na tworzeniu dokumentów normalizacyjnych, które odpowiadają na potrzeby europejskiego rynku i społeczeństwa, a także będą stanowiły podstawę prawodawstwa, polityk, zasad i wartości UE w dziedzinie sztucznej inteligencji.

Czytaj więcej o CEN/CLC/JTC 21