Zawartość

Nowe TC w CEN i CENELEC

CEN/TC 466 Circularity and recyclability of fishing gear and aquaculture equipment

Rada Techniczna CEN powołała komitet techniczny CEN/TC 466 Circularity and recyclability of fishing gear and aquaculture equipment. W zakresie prac tego komitetu znalazła się tematyka związana z obiegiem zamkniętym i recyklingiem materiałów na bazie tworzyw sztucznych w sprzęcie rybackim i sprzęcie do akwakultury. Prace TC obejmą aspekty społeczne i gospodarcze. Wyłączone są prace normalizacyjne dotyczące przetwórstwa ryb, pakowania ryb, produktów żywnościowych dla ryb oraz ogólne prace nad materiałami i sprzętem rybackim (ta tematyka objęta jest zakresem prac innych CEN/TC).

Sekretariat CEN/TC 466 jest prowadzony przez niderlandzką jednostkę normalizacyjną (NEN). Głównymi wyzwaniami związanymi z narzędziami połowowymi przyszłości będzie zaprojektowanie narzędzi o maksymalnej żywotności, nadających się do ponownego użycia i/lub recyklingu oraz z minimalnym ryzykiem utraty, porzucenia lub wyrzucenia ich przed końcem okresu użytkowania. Norma(-y) dotyczące projektowania narzędzi połowowych o obiegu zamkniętym powinny zapewniać sektorowi odpowiednie warunki działania w zakresie opracowywania narzędzi połowowych o wyższej jakości i przyjaznych dla środowiska, które można łatwo ponownie wykorzystać lub poddać recyklingowi po zakończeniu eksploatacji.

Jednym z celów CEN/TC 466 będzie wspieranie dyrektywy (UE) 2019/904 w sprawie zmniejszenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko. Działania TC na rzecz zdrowszej planety wpisują się w strategię przechodzenia na bardziej ekologiczną gospodarkę.

Pierwsze projekty planowane są na koniec 2023 roku.

 

CEN/CLC/JTC 20 Hyperloop systems

Rady Techniczne CEN i CENELEC powołały nowy wspólny Komitet Techniczny CEN-CENELEC JTC 20 Hyperloop systems decyzjami BT C122/2019 i D164/C143.

Wspólny Komitet Techniczny, którego sekretariat jest prowadzony przez holenderską jednostkę normalizacyjną (NEN), będzie odpowiedzialny za opracowanie norm dotyczących standaryzacji wszystkich systemów, produktów, usług i aplikacji związanych z systemem transportowym Hyperloop.

Przy współpracy JTC 20 oraz zainteresowanych firm europejskich i międzynarodowych wypracowane zostaną uniwersalne zasady, wytyczne i parametry techniczne technologii Hyperloop, które będą obowiązywały w całej Europie.

Hyperloop stanowić ma superszybki, energooszczędny i bezpieczny środek transportu nie tylko osób, ale przede wszystkim towarów.

Trwają również prace nad stworzeniem sieci ośrodków badawczych w Europie zajmujących się rozwojem technologii Hyperloop.

Czytaj więcej o CEN/CLC/JTC 20

 

CEN/TC 467 Climate Change

Rada Techniczna CEN powołała komitet techniczny CEN/TC 467 Climate Change, którego sekretariat prowadzony jest przez włoską jednostkę normalizacyjną UNI. Nowy TC będzie odpowiedzialny za opracowywanie wymagań i wytycznych, mających na celu wspieranie polityki UE w zakresie zmian klimatycznych. Obejmie to normy dotyczące m.in. ograniczania negatywnych skutków zmian klimatu (np. zwiększenie skuteczności usuwania gazów cieplarnianych dzięki działaniom prowadzonym w obszarze gospodarki rolnej) i rozwiązań umożliwiających dostosowywanie się do tych zmian. Prace TC obejmą aspekty społeczne i gospodarcze. Planowana jest ścisła współpraca z ISO/TC 207/SC 7 w zakresie prac normalizacyjnych w obszarze zarządzania gazami cieplarnianymi.

Czytaj więcej o CEN/TC 467

 

CEN/TC 468 Preservation of digital information

Rada Techniczna CEN powołała komitet techniczny CEN/TC 468 Preservation of digital information, którego sekretariat prowadzony jest przez francuską jednostkę normalizacyjną AFNOR. Zadaniem komitetu będzie normalizacja w dziedzinie funkcjonalnych i technicznych aspektów ochrony informacji cyfrowych. Planowane jest opracowanie norm oraz dokumentów normalizacyjnych, w których uwzględnione zostaną potrzeby środowiska biznesowego i które będą wspierały europejskie ramy prawne i regulacyjne (np. GDPR, eIDAS). Obejmie to m.in. kwestie utrzymania integralności, autentyczności, wiarygodności, użyteczności informacji cyfrowych; projektowanie, wdrażanie i zarządzanie procesami systemów ochrony; audyt i kontrolę jakości w zakresie ochrony informacji cyfrowych; interoperacyjność i wymianę informacji między systemami i usługami. Komitet będzie współpracował z ISO/TC 46, ISO/TC 171, ISO/TC 20/SC 13 i ETSI w celu uniknięcia opracowywania tych samych tematów w różnych organizacjach. Zakresem tematycznym CEN/TC 468 nie są objęte zagadnienia, którymi zajmuje się CEN/TC 457 Digital preservation of cinematographic works.

Czytaj więcej o CEN/TC 468