Zawartość

Nowe TC w CEN i CENELEC

CLC/SR 125 Personal e-Transporters (PeTs)

Sekretariat raportujący CLC/SR 125 Personal e-Transporters (PeTs) został powołany przez Radę Techniczną CENELEC w celu pozyskiwania informacji o pracach normalizacyjnych IEC/TC 125, które mogłyby być istotne dla normalizacji europejskiej, a dla których nie został jeszcze powołany właściwy komitet techniczny. Może on inicjować projekty Norm Europejskich wprowadzających normy IEC.

Ostatnio obiektem zainteresowania organizacji normalizacyjnych stały się osobiste transportery elektryczne – urządzenia transportowe o napędzie elektrycznym, w których kontrola prędkości lub sterowanie odbywa się elektrycznie lub elektronicznie, przeznaczone do użytkowania na drogach lub w miejscach publicznych. W celu opracowania podstaw normalizacji tych pojazdów został powołany komitet techniczny IEC/TC 125.

Komitet zajmuje się w szczególności normalizacją następujących aspektów eksploatacji osobistych transporterów elektrycznych: bezpieczeństwa elektrycznego i mechanicznego, niezawodności, bezpieczeństwa funkcjonalnego, kompatybilności elektromagnetycznej (EMC), konserwacji, ogólnodostępnych stacji dokowania oraz recyklingu. Prace normalizacyjne nie obejmują następujących pojazdów elektrycznych: rowerów, motorowerów, motocykli i samochodów osobowych.

Czytaj więcej o CLC/SR 125

 

CEN/CEN 465 Sustainable Cities and Communities

Rada Techniczna CEN powołała komitet techniczny CEN/TC 465 Sustainable Cities and Communities, którego sekretariat jest prowadzony przez francuską jednostkę normalizacyjną AFNOR.  Komitet zajmuje się normalizacją w obszarze zrównoważonych miast i społeczności, opracowując wymagania, ramy, wskazówki oraz inne narzędzia wspierające miasta i inne społeczności w podejmowaniu decyzji oraz we wdrażaniu zasad zrównoważonego rozwoju, mających stymulować pozytywne zmiany w funkcjonowaniu miast, a tym samym w życiu samych mieszkańców. Wśród głównych celów wymieniane jest opracowanie holistycznego i zintegrowanego podejścia w odpowiedzi na potrzeby europejskich miast i społeczności. Prowadzone w tym komitecie działania normalizacyjne koncentrują się na celach zrównoważonego rozwoju miejskiego określonych w międzynarodowej normie ISO 37101, takich jak: odporność, atrakcyjność, dobrobyt, spójność społeczna, ochrona i poprawa środowiska oraz odpowiedzialne wykorzystanie posiadanych zasobów. Mają również upowszechnić wszelkie innowacyjne rozwiązania i usługi służące osiągnięciu zrównoważonego rozwoju miejskiego i obszarów wiejskich, zaprojektowane tak, aby mogło je zastosować dowolne miasto, społeczność i inne zainteresowane strony.

Czytaj więcej o CEN/TC 465

 

CEN/TC 464 Small craft 

Rada Techniczna CEN powołała komitet techniczny CEN/TC 464 Small craft, którego sekretariat jest prowadzony przez szwedzką jednostkę normalizacyjną SIS. Zadaniem komitetu technicznego będzie dbałość o aktualność norm EN ISO wspierających Dyrektywę w sprawie rekreacyjnych jednostek pływających i skuterów wodnych oraz okresów przejściowych dla norm zharmonizowanych. CEN/TC 464 − w ramach porozumienia wiedeńskiego − ma również za zadanie współpracę z ISO/TC 188 Small craft przy opracowywaniu nowych norm oraz dokumentów europejskich (EN, TS, CWA), przy braku konsensu na poziomie globalnym lub przy braku zainteresowania na poziomie ISO. Dodatkowym zadaniem komitetu będzie wspieranie sekretariatu ISO/TC 188 przez eksperta europejskiego w opracowywaniu Załączników ZA, które znajdują się w zharmonizowanych Normach Europejskich i zawierają informację o powiązaniu z odpowiednim tekstem dyrektywy.

Czytaj więcej o CEN/TC 464