Zawartość

Nowe TC w CEN i CENELEC

CEN/CLC/JTC 13 Cybersecurity and Data Protection

Rady Techniczne CEN i CENELEC powołały nowy komitet techniczny CEN/CLC/JTC 13 Cybersecurity and Data Protection”, którego sekretariat prowadzony jest przez niemiecką jednostkę normalizacyjną DIN. Zakresem prac komitetu są zasady ochrony danych, techniki ochrony informacji i techniki bezpieczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem cyberbezpieczeństwa, obejmującego wszystkie współbieżne aspekty rozwijającego się społeczeństwa informacyjnego. Komitet będzie też identyfikował i ewentualnie wdrażał już dostępne  lub  będące w trakcie opracowywania Normy Międzynarodowe, które mogłyby wesprzeć jednolity rynek cyfrowy UE i dyrektywy UE oraz rozporządzenia, w tym normy przygotowywane przez ISO/IEC JTC 1 Information technology, a także dokumenty normalizacyjne innych organizacji międzynarodowych i krajowych, takich jak: ISO, IEC, ITU-T, IEEE, NIST.

Czytaj więcej o CEN/CLC/JTC 13


CEN/CLC/JTC 14 Energy management, energy audits, energy savings

We wrześniu 2017 r., Rady Techniczne CEN i CENELEC podjęły decyzję o przekształceniu trzech grup roboczych (JWG 1, 3 i 4) w komitet techniczny CEN/CLC/JTC 14 „Energy management, energy audits, energy savings”, którego sekretariat prowadzony jest przez włoską jednostkę normalizacyjną UNI. Zakres prac komitetu obejmuje zagadnienia efektywnego zarządzania energią i poprawy wyniku energetycznego organizacji dowolnego typu i wielkości. Powstające i będące pod opieką tego komitetu normy mają na celu zwiększenie zdolności organizacji do zarządzania całym procesem wdrażania projektów na rzecz efektywności energetycznej. Mają również wspierać transformację w kierunku gospodarki niskoemisyjnej. Aktualnie, w ramach tego komitetu działają trzy grupy robocze, tj.: WG 1 – Energy Audits, WG 2 – Energy Management and related services – General requirements and qualification procedures oraz  WG 3 – Energy efficiency and saving calculation.

Czytaj więcej o CEN/CLC/JTC 14


CEN/CLC/JTC 15 Energy measurement plan for organizations

Rady Techniczne CEN i CENELEC przekształciły grupę roboczą roboczych (JWG 9) w komitet techniczny CEN/CLC/JTC 15 „Energy measurement plan for organizations”, którego sekretariat prowadzony jest przez francuską jednostkę normalizacyjną AFNOR. Zakres prac komitetu obejmuje opracowanie norm określających wymagania i metodologię projektowania i wdrażania planu pomiaru energii dla organizacji, w celu poprawy jej efektywności energetycznej. Plan ten określa system pomiaru dla monitorowania i analizy wyniku energetycznego organizacji z uwzględnieniem czynników, które wpływają na jej działania.

Czytaj więcej o CEN/CLC/JTC 15

 

CEN/TC 453 Dietary supplements and sports food free of doping substances

Rada Techniczna CEN powołała komitet techniczny CEN/TC 453 „Dietary supplements and sports food free of doping substances”, którego sekretariat jest prowadzony przez francuską jednostkę normalizacyjną AFNOR. Zakresem prac komitetu jest normalizacja suplementów żywnościowych i żywności sportowej wolnej od substancji dopingujących, do spożycia przez osoby uprawiające sport w ramach zróżnicowanej i dobrze zbilansowanej diety. Suplementy żywnościowe są określone w dyrektywie 2002/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady. Substancje dopingujące znajdują się na liście zabronionych substancji Światowej Agencji Antydopingowej (WADA).

Czytaj więcej o CEN/TC 453

 

CEN/TC 455 Plant Biostymulants

Rada Techniczna CEN powołała komitet techniczny CEN/TC 455 „Plant Biostymulants”, którego sekretariat jest prowadzony przez francuską jednostkę normalizacyjną AFNOR. Zakresem prac komitetu jest normalizacja w obszarze pobierania próbek, specyfikacji (w tym wymogów bezpieczeństwa), znakowania i metod badań umożliwiających weryfikację informacji o produktach w odniesieniu do biostymulantów roślin, w tym mikroorganizmów.  Aktualnie w ramach tego komitetu planuje się powstanie następujących grup roboczych: WG 1 Sampling, WG 2 Claims, WG 3 Pathogenic and non-pathogenic microorganisms, WG 4 Other safety parameters, WG 5 Labelling and denominations. Z zakresu prac CEN/TC 455 wyłączone są środki ochrony roślin, nawozy, materiały wapienne, polepszacze gleby, podłoża uprawowe i dodatki agronomiczne, które są już objęte normalizacją na poziomie europejskim.

Czytaj więcej o CEN/TC 455