Zawartość

Nowe TC w CEN i CENELEC

CEN/CLC/JTC 11 Accessibility in the built environment

Rady Techniczne CEN i CENELEC powołały nowy komitet techniczny CEN/CLC/JTC 11 Accessibility in the built environment, którego sekretariat prowadzony jest przez hiszpańską jednostkę normalizacyjną UNE. Zakresem prac komitetu jest normalizacja w obszarze dostępności środowiska zabudowanego. Na podstawie wniosku normalizacyjnego M/420 (Standardisation mandate to CEN, CENELEC and ETSI in support of European accessibility requirements for public procurement in the built environment), planowane jest opracowanie Norm Europejskich z zakresu wymagań funkcjonalnych oraz dwóch Raportów Technicznych określających techniczne kryteria wydajności oraz ocenę zgodności.

Czytaj więcej o CEN/CLC/JTC 11

 

CEN/CLC/JTC 12 Design for All

Rady Techniczne CEN i CENELEC powołały nowy komitet techniczny CEN/CLC/JTC 12 Design for All, którego sekretariat prowadzony jest przez holenderską jednostkę normalizacyjną NEN. Zakresem prac komitetu jest normalizacja w obszarze projektowania bez barier (projektowania dla wszystkich). Prace prowadzone będą na podstawie wniosku normalizacyjnego M/473 (Standardisation mandate to CEN, CENELEC and ETSI to include “Design for All” in relevant standardisation initiatives). Planowane jest opracowanie Norm Europejskich oraz innych dokumentów normalizacyjnych, w których zostaną podane wytyczne, w jaki sposób przemysł dostarczający wyroby oraz publiczne i prywatne podmioty świadczące usługi dla przemysłu mogą postępować, by działać w myśl projektowania dla wszystkich („Design for all”).

Czytaj więcej o CEN/CLC/JTC 12

 

CEN/CLC/JTC 16 CEN/CENELEC Joint Technical Committee on Active Implantable Medical Devices

Decyzją Rad Technicznych CEN i CENELEC Wspólna Grupa Robocza CEN/CLC/JWG AIMD CEN/CENELEC Joint Working Group on Active Implantable Medical Devices została przekształcona we wspólny komitet techniczny CEN/CLC/JTC 16 CEN/CENELEC Joint Technical Committee on Active Implantable Medical Devices, którego sekretariat prowadzony jest przez niemiecką jednostkę normalizacyjną DKE. Zakresem prac komitetu jest normalizacja w obszarze aktywnych wyrobów medycznych do implantacji. Prace prowadzone będą na podstawie wniosku normalizacyjnego M/023 (Standardization mandate to CEN/CENELEC concerning the development of European standards relating to medical devices). Planowane jest opracowanie Norm Europejskich oraz innych dokumentów normalizacyjnych, w których zostaną podane wytyczne m.in. dla implantów chirurgicznych.

Czytaj więcej o CEN/CLC/JTC 16

 

CEN/CLC/JTC 17  Fuel Cell Gas Appliances with Combined Heat and Power

Rady Techniczne CEN i CENELEC powołały komitet techniczny CEN/CLC/JTC 17 Fuel Cell Gas Appliances with Combined Heat and Power, którego sekretariat prowadzony jest przez DKE. Zakres prac komitetu obejmuje opracowanie norm wyrobu dla urządzeń gazowych z kogeneracją ciepła i energii i zharmonizowanie ich wymagań z zasadniczymi wymaganiami przepisów dla urządzeń gazowych (Gas Appliance Regulation)  (EU/2016/426) oraz przepisów Komisji UE Nr 813/2013 wdrażających dyrektywę dotyczącą ekoprojektowania (EcoDesign Directive) (2009/125/EC) oraz przepisów Komisji UE Nr 811/2013 uzupełniających przepisy etykietowania energetycznego (Energy Labelling Regulation) (EU/2017/1369). Opracowywane przez JTC 17 normy określają wymagania i metody badań dotyczące budowy, bezpieczeństwa, racjonalnego zużycia energii, pomiaru mocy akustycznej i znakowania oraz doradztwa w zakresie likwidacji urządzenia.

Czytaj więcej o CEN/CLC/JTC 17

 

CEN/TC 353 Information and Communication Technologies for Learning, Education and Training

Zakres prac TC obejmuje opracowanie norm z dziedziny technologii informacyjnych i komunikacyjnych związanych z uczeniem się, edukacją i szkoleniem. Planowane jest opracowanie Norm Europejskich (EN), Specyfikacji Technicznych (TS) i Raportów Technicznych (TR). Program prac może objąć także przekształcanie Porozumień warsztatowych CEN/CENELEC (CWA) i innych dokumentów normalizacyjnych w normy, a w stosownych przypadkach – przekształcanie norm krajowych w normy europejskie.

Czytaj więcej o CEN/TC 353

 

CEN/TC 453 Dietary supplements and sports food free of doping substances

Rada Techniczna CEN powołała komitet techniczny CEN/TC 453 „Dietary supplements and sports food free of doping substances”, którego sekretariat jest prowadzony przez francuską jednostkę normalizacyjną AFNOR. Zakresem prac komitetu jest normalizacja suplementów żywnościowych i żywności sportowej wolnej od substancji dopingujących, do spożycia przez osoby uprawiające sport w ramach zróżnicowanej i dobrze zbilansowanej diety. Suplementy żywnościowe są określone w dyrektywie 2002/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady. Substancje dopingujące znajdują się na liście zabronionych substancji Światowej Agencji Antydopingowej (WADA).

Czytaj więcej o CEN/TC 453

 

CEN/TC 454 Algae and algae products

Rada Techniczna CEN powołała komitet techniczny CEN/TC 454 Algae and algae products, którego sekretariat prowadzony jest przez holenderską jednostkę normalizacyjną NEN. Zakres prac komitetu obejmuje normalizację w obszarze specyfikacji, klasyfikacji, terminologii i metod oznaczania alg oraz produktów uzyskanych bezpośrednio lub wykorzystywanych w procesach produkcji alg. Ponadto komitet opracuje wytyczne dotyczące stosowania produktów z alg jako surowców lub półproduktów dla produktów energetycznych i nieenergetycznych. Aktualnie w ramach tego komitetu powołane zostały następujące grupy robocze: WG 1 Terminology, WG 2 Identification, WG 3 Algae processing, WG 4 Specifications for food/feed sector applications, WG 5 Specifications for non-food/feed sector applications , WG 6 Product test methods.

Czytaj więcej o CEN/TC 454

 

CEN/TC 455 Plant Biostymulants

Rada Techniczna CEN powołała komitet techniczny CEN/TC 455 „Plant Biostymulants”, którego sekretariat jest prowadzony przez francuską jednostkę normalizacyjną AFNOR. Zakresem prac komitetu jest normalizacja w obszarze pobierania próbek, specyfikacji (w tym wymogów bezpieczeństwa), znakowania i metod badań umożliwiających weryfikację informacji o produktach w odniesieniu do biostymulantów roślin, w tym mikroorganizmów.  Aktualnie w ramach tego komitetu planuje się powstanie następujących grup roboczych: WG 1 Sampling, WG 2 Claims, WG 3 Pathogenic and non-pathogenic microorganisms, WG 4 Other safety parameters, WG 5 Labelling and denominations. Z zakresu prac CEN/TC 455 wyłączone są środki ochrony roślin, nawozy, materiały wapienne, polepszacze gleby, podłoża uprawowe i dodatki agronomiczne, które są już objęte normalizacją na poziomie europejskim.

Czytaj więcej o CEN/TC 455

 

CEN/TC 458 Industrial rotating mixing systems

Rada Techniczna CEN powołała komitet techniczny CEN/TC 458 Industrial rotating mixing systems, którego sekretariat jest prowadzony przez francuską jednostkę normalizacyjną AFNOR. Zakresem prac komitetu jest normalizacja w dziedzinie przemysłowych obrotowych systemów mieszających, gdy fazą ciągłą jest ciecz, z wyłączeniem sprzętu domowego, mieszalników statycznych, mieszadeł zatapialnych, mieszadeł stosowanych do ugniatania, aeratorów i pomp.Czytaj więcej o CEN/TC 458

 

CEN/TC 459 ECISS - European Committee for Iron and Steel Standardization

Rada Techniczna CEN powołała komitet techniczny CEN/TC 459 ECISS - European Committee for Iron and Steel Standardization, którego sekretariat jest prowadzony przez francuską jednostkę normalizacyjną AFNOR. Komitet ten powstał w miejsce poprzednio istniejącej niezależnej jednostki normalizacyjnej ECISS, stowarzyszonej z CEN. Zakresem prac komitetu jest normalizacja w zakresie definicji, klasyfikacji, badań, analiz chemicznych oraz wymagań technicznych dla wyrobów z żelaza i stali. Komitety Techniczne ECISS/TC zostały przekształcone w 12 podkomitetów CEN/TC 459/SC o takich samych tytułach i zakresach tematycznych. Nowe podkomitety TC 459/SC przejęły również wszystkie tematy normalizacyjne, rozpoczęte wcześniej przez ECISS/TC.  

Czytaj więcej o CEN/TC 459

 

CEN/TC 460 Food Authenticity

Rada techniczna CEN powołała komitet techniczny CEN/TC 460 Food Authenticity, którego sekretariat prowadzony jest przez niemiecką jednostkę normalizacyjną DIN. Zadaniem komitetu będzie opracowywanie odpowiednich do wykrywania autentyczności żywności zwalidowanych metod (łącznie z metodami do ilościowego oznaczania składników zafałszowujących). Z jego zakresu zostaną wyłączone metody badania autentyczności np. takich produktów jak ziarno zbóż i jego przetwory, tłuszcze i oleje, kakao, mleko, które leżą w gestii odpowiednich wertykalnych (pionowych) CEN/TC. Opracowywanie nowych metod z ww. zakresów tematycznych będzie możliwe w CEN/TC 460 tylko po uprzedniej konsultacji i w porozumieniu z odpowiednimi CEN/TC.

Czytaj więcej o CEN/TC 460

 

CEN/TC 461 Public Procurement

Rada Techniczna CEN powołała nowy komitet techniczny CEN/TC 461 Public Procurement, którego sekretariat prowadzony jest przez szwedzką jednostkę normalizacyjną SIS. Zakres prac komitetu obejmuje normalizację w dziedzinie zamówień publicznych. Głównym zadaniem CEN/TC 461 jest opracowanie dokumentu normalizacyjnego dotyczącego uczciwości i odpowiedzialności w zamówieniach publicznych. Planowane jest określenie zapotrzebowania na nowe projekty, które rozszerzą program prac komitetu o normy lub inne dokumenty normalizacyjne dotyczące takich zagadnień, jak terminy i definicje, ogólne koncepcje, najlepsze praktyki, wytyczne dotyczące procesu udzielania zamówień, listy kontrolne i inne istotne wytyczne.

Czytaj więcej o CEN/TC 461

 

CEN/TC 462 Regulated chemicals in products

Rada Techniczna CEN powołała komitet techniczny CEN/TC 462 Regulated chemicals in products, którego sekretariat jest prowadzony przez francuską jednostkę normalizacyjną AFNOR. Zakresem prac komitetu jest normalizacja procesów i metod weryfikacji zgodności z wymaganiami regulacyjnymi dotyczącymi metrologii chemikaliów regulowanych w produktach. W szczególności koncentruje się na przygotowaniu próbek i kwantyfikacji substancji regulowanych w matrycy lub
w produkcie. Odpady oraz określone produkty i produkty, którymi zajmuje się już właściwy komitet techniczny, są wyłączone z zakresu zastosowania.

Czytaj więcej o CEN/TC 462

 

CEN/TC 463 Microbiology of the food chain

Rada techniczna CEN powołała komitet techniczny CEN/TC 463 Microbiology of the food chain, którego sekretariat prowadzony jest przez francuską jednostkę normalizacyjną AFNOR. Zadaniem komitetu będzie opracowywanie norm i dokumentów normalizacyjnych z zakresu horyzontalnych metod badań mikrobiologicznych żywności i pasz, a także innych rodzajów próbek (z wyłączeniem próbek ludzkich), które mogą być źródłem mikrobiologicznego zanieczyszczenia żywności.

Czytaj więcej o CEN/TC 463