Zawartość

Podkomitety Techniczne

Podkomitety Techniczne (PK):

  • powoływane są przez Prezesa PKN na wniosek Przewodniczącego KT,
  • działają za pośrednictwem Grup Projektowych,
  • w skład PK wchodzą: specjaliści – reprezentanci członków PK oraz pracownik PKN, pełniący funkcję Konsultanta,
  • pracami kieruje Przewodniczący PK, 
  • obsługę organizacyjno-techniczną zapewnia sekretariat PK, który prowadzi jednostka organizacyjna, której PKN powierzył prowadzenie sekretariatu.

Podkomitet Techniczny w ramach KT jest powoływany po podjęciu uchwały przez KT o utworzeniu PK

  • gdy środowisko zgłasza zapotrzebowanie dotyczące wydzielenia PK w ramach istniejącego KT,
  • w związku z koniecznością lepszej organizacji pracy KT,
  • w związku z niejednorodną i rozległą tematyką KT.

Warunkiem powołania PK jest zgłoszenie się do jego prac minimum trzech podmiotów.

W skład Podkomitetów Technicznych wchodzą członkowie PK realizujący zadania poprzez swoich reprezentantów. 

Ze składu PK wybierany jest Przewodniczący powoływany przez Prezesa PKN na 4-letnią kadencję.

Sekretarzem PK  jest osoba wskazana przez podmiot prowadzący sekretariat, spośród zgłoszonych przez niego reprezentantów.