Zawartość

Rady Sektorowe

Rada Sektorowa (RS):

 • powoływana jest przez Prezesa PKN w sytuacji gdy w ramach Sektora WPN działają nie mniej niż 3 KT/KZ
 • koordynuje, organizuje i opiniuje działania w zakresie tematyki danego Sektora WPN.

W skład Rady Sektorowej wchodzą

 • Przewodniczący RS
 • Sekretarz RS - Kierownik Sektora WPN
 • Członkowie RS - Przewodniczący KT/KZ danego Sektora

Rada Sektorowa realizuje następujące zadania:

 1. Przydziela powierzoną przez ZPN tematykę Sektora WPN do KT i KZ, w tym określa zakres współpracy europejskiej i międzynarodowej oraz wskazuje wiodący KT/KZ;
 2. Występuje do ZPN z inicjatywą powołania/odwołania KZ i KT, dzielenia lub łączenia KT oraz przekształcenia KZ w KT;
 3. Powołuje i odwołuje Grupy Zadaniowe (GZ) i Koordynacyjne Grupy Zadaniowe ( KGZ);
 4. Opiniuje Plan działania KT/KZ (PD KT/PD KZ) i przekazuje do Kierownika Sektora WPN;
 5. Opiniuje i akceptuje Karty nowego tematu/Karty propozycji TN, a w sytuacji gdy brak KT/KZ, podejmuje decyzję o podjęciu lub wstrzymaniu prac (standstill);
 6. Współpracuje z organizacjami zainteresowanymi w obszarze tematyki niezagospodarowanej;
 7. Koordynuje zadania KT/KZ Sektora WPN w zakresie zagadnień horyzontalnych.

W wyjątkowych wypadkach, jeżeli brak odpowiedniego Organu Technicznego w danym zakresie tematycznym Sektora, Rada Sektorowa może:

 • dla nowej tematyki - opiniować dokumenty i wyznaczać ekspertów do prac organów roboczych europejskich organizacji normalizacyjnych;
 • dla istniejącej tematyki - przeprowadzać przegląd aktualności oraz interpretować postanowienia PN i innych dokumentów normalizacyjnych;
 • dla tematyki przypisanej do Sektora nieprzyjętej przez KT (brak zainteresowania krajowego) – opiniować dokumenty, wyznaczać ekspertów do prac organów roboczych europejskich organizacji normalizacyjnych, prowadzić bieżące prace normalizacyjne związane z wprowadzaniem EN do zbioru PN.