Zawartość

Współpraca OT z ISO/IEC

Istnieją dwie formy uczestnictwa w pracach Komitetów Technicznych (TC)  i Podkomitetów (SC) ISO lub IEC: członkostwo czynne (P) lub bierne (O). Różne formy uczestnictwa wiążą się z odmiennymi prawami i obowiązkami członków.
Można również nie deklarować żadnego członkostwa, a tym samym nie mieć żadnych praw ani obowiązków.
Decyzję o formie członkostwa podejmują odpowiednie Organy Techniczne PKN.

 
Czytaj więcej

Deklarowanie formy uczestnictwa w TC i SC ISO lub IEC odbywa się zgodnie z procedurą Z2-P2 Zasady uczestnictwa w pracach organów technicznych i roboczych europejskich i międzynarodowych organizacji normalizacyjnych.
Z członkostwa w TC nie wynika automatycznie członkostwo w SC.
Członkostwo P w SC nie zobowiązuje do deklarowania takiej samej formy członkostwa w TC i odwrotnie.

Decyzja w sprawie członkostwa P lub O w pracach poszczególnych TC lub SC może być:

  • Może być podjęta przez krajową jednostkę normalizacyjną (NSB) w dowolnym czasie;
  • pozostaje w mocy, bez konieczności ponawiania deklaracji uczestnictwa, aż do jej zmiany przez NSB lub przez odpowiedni organ ISO lub IEC,

Członkostwo czynne (P) zobowiązuje do aktywnego uczestniczenia w pracach danego TC lub SC, polegającego głównie na:

  • Opiniowaniu/głosowaniu propozycji nowych tematów (NP), projektów Norm Międzynarodowych na różnych etapach ich opracowania (CDV, DIS, FDIS) oraz innych dokumentów (SR);
  • Udzielaniu odpowiedzi na wszelkie ankiety;
  • Uczestniczeniu w posiedzeniach danego TC/SC;
  • Zgłaszaniu ekspertów do prac w WG i do propozycji nowych tematów (NP).

Oczekuje się również, że członek P będzie zgłaszał opracowania autorskie lub propozycje przyszłych norm, organizował posiedzenia robocze, podejmował się prowadzenia sekretariatów TC lub SC. Zasady organizowania posiedzeń przedstawiono w  procedurze Z2-P2 oraz w zarządzeniu nr 13/2023 Prezesa PKN.
Członkostwo P może być zakwestionowane przez Sekretariat danego TC lub SC i odebrane przez Sekretarza Generalnego ISO lub Generalnego Sekretarza IEC w przypadku niewłaściwego wywiązywania się ze zobowiązań wynikających z członkostwa czynnego. Ubieganie się o przywrócenie członkostwa P jest możliwe po upływie 12 miesięcy od daty jego odebrania.
Uwaga – Członkostwo P nie może być deklarowane w przypadku pozostawienia tematyki danego TC/SC w Radzie Sektorowej PKN.

Członkostwo bierne (O) upoważnia do uczestniczenia w pracach i posiedzeniach danego TC lub SC na zasadzie obserwatora, z prawem opiniowania oraz głosowania na niektóre dokumenty robocze (CDV/DIS, FDIS, REV).

Decyzja dotycząca formy członkostwa podejmowana jest przez właściwy OT w głosowaniu bezwzględną większością głosów. Sekretarz KT/KZ wypełnia deklarację Z2-P2-F04 Deklarowanie/ zmiana formy uczestnictwa w Komitetach Technicznych (TC) i Podkomitetach (SC) ISO lub IEC.