Zawartość

Kto i w jaki sposób może zgłosić uwagi do norm i prac normalizacyjnych?

Każdy może zgłosić uwagi do projektów Polskich Norm (oznaczonych prPN) i do projektów Norm Europejskich (oznaczonych prPN-prEN) w ramach Ankiety Powszechnej. Natomiast do opublikowanych PN można zgłaszać uwagi bezpośrednio do PKN do Wydziału Prac Normalizacyjnych. Można również brać czynny udział w opracowywaniu norm jako reprezentant członka KT lub ekspert WG CEN/CENELEC.

Polski Komitet Normalizacyjny uczestniczy w procedurze opracowywania Polskich Norm, a jako członek europejskich organizacji normalizacyjnych CEN/CENELEC uczestniczy w procedurze opracowywania Norm Europejskich.

Uwagi do projektów można zgłaszać w ramach Ankiety Powszechnej, która polega na udostępnieniu projektów norm polskich i europejskich wszystkim potencjalnym zainteresowanym w celu uzyskania o nich opinii. Ankieta projektów EN oraz ETSI EN jest jednocześnie ankietą projektów przyszłych Polskich Norm. Uwagi do projektów PN, PN-EN należy zgłaszać wyłącznie w wersji elektronicznej poprzez naciśnięcie „Zgłoś uwagi” przy danym projekcie PN na wykazie projektów do ankiety lub na specjalnych formularzach. Szablony formularzy i instrukcje ich wypełniania są dostępne w zakładce Procedury i dokumenty normalizacyjne. Uwagi zgłoszone na formularzach prosimy przesyłać pod adresem poczty elektronicznej właściwych tematycznie Sektorów Normalizacyjnych PKN.

Projekty PN są dostępne do bezpłatnego wglądu wykazie projektów PN do ankiety, w czytelniach Wydziału Sprzedaży. Można je również kupić. Ceny projektów są o 30 % niższe od cen norm opublikowanych.

Do Wydziału Prac Normalizacyjnych PKN pod adresem wpnsekr@pkn.pl można zgłaszać uwagi do opublikowanych Polskich Norm i Polskich Dokumentów Normalizacyjnych oraz informacje o występujących w nich niezgodnościach i błędach. Zgłoszone uwagi zostaną przekazane do odpowiedniego Sektora Normalizacyjnego i Organu Technicznego do rozważenia. Zgłaszający uwagi zostanie poinformowany o decyzji przez Kierownika Sektora w terminie do trzech tygodni.

Uwagi do projektów i do norm opublikowanych można również zgłaszać, biorąc czynny udział pracach Komitetów Technicznych PKN jako reprezentant członka KT. Można również pracować nad opracowaniem norm EN (przyszłych PN) jako ekspert Grup Roboczych (WG) CEN/CENELEC.