Zawartość

Ankieta wycofania

Na podstawie art. 11 pkt 2 Ustawy z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (tekst jednolity Dz. U.  z 2015  r., poz. 1483) Polski Komitet Normalizacyjny ogłasza ankietę wycofania Polskich Norm (PN) przedstawionych w Wykazie PN do wycofania.

Wykaz zamieszczany na stronie internetowej PKN i w Biuletynie Informacji Publicznej PKN jest aktualizowany na bieżąco.

Dla każdej PN przewidzianej do wycofania podano termin zgłaszania uwag. Uwagi dotyczące wycofania PN przesyła się wyłącznie w wersji elektronicznej za pomocą linku „Zgłoś uwagi” który jest zamieszczony w wykazie.