Zawartość

Zdrowie, środowisko i medycyna

Zakres tematyczny Sektora Zdrowia, Środowiska i Medycyny (SZŚ) obejmuje zagadnienia związane z krajową, międzynarodową i europejską normalizacją w trzech grupach tematów: ochrona środowiska, bezpieczeństwo i komfort człowieka w pracy i w domu oraz ochrona zdrowia.

Tematyka prac normalizacyjnych w dziedzinie ochrony środowiska to przede wszystkim metody badań umożliwiające porównywalne pomiary i ocenę stanu środowiska, w tym powietrza, wody i gleby, oraz pomiary stanu i wpływu na środowisko takich czynników jak gazy odlotowe odprowadzane do atmosfery, ścieki, odpady, a także hałas.

W zakresie bezpieczeństwa człowieka normalizacja koncentruje się głównie na metodach kontroli warunków pracy, zapewnienia bezpieczeństwa (co obejmuje środki ochrony indywidualnej dla pracowników) oraz badaniach warunków panujących w pomieszczeniach mieszkalnych i stałego pobytu ludzi. Normy dotyczące środków ochrony indywidualnej to głównie normy zharmonizowane, związane z Rozporządzeniem 2016/425 w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG.

Dużą grupę tematów stanowią sprawy osób niepełnosprawnych, materiały, narzędzia i sprzęt medyczny, metody sterylizacji, dezynfekcji i antyseptyki, zagadnienia medycyny laboratoryjnej. Normalizacja zajmuje się także niektórymi zaleceniami dotyczącymi bezpieczeństwa usług medycznych lub zbliżonych do medycyny. W dziedzinie ochrony zdrowia opracowano znaczną liczbę norm zharmonizowanych, związanych z Dyrektywą 90/385/EWG Aktywne wszczepialne urządzenia medyczne, Rozporządzeniem 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych i Rozporządzeniem 2017/746 w sprawie wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro.

Prace normalizacyjne w SZŚ są prowadzone we współpracy z Komitetami Technicznymi (KT) oraz Komitetami Zadaniowymi (KZ), w skład których wchodzą specjaliści delegowani przez różne środowiska zainteresowane określonym zakresem tematycznym. Członkiem KT lub KZ może zostać każdy podmiot kompetentny i zainteresowany normalizacją w danym obszarze tematycznym, zarejestrowany i prowadzący działalność gospodarczą na terenie Polski.

Komitety Techniczne prowadzą prace normalizacyjne na poziomie krajowym, regionalnym w ramach Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego (CEN) oraz międzynarodowym w ramach Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej (ISO).

 
Czytaj więcej o SZŚ...

Tematyka SZŚ objęta działaniem Komitetów Technicznych i Zadaniowych:
Ochrona środowiska

 • Hałas w środowisku (KT 115)
 • Jakość wody ‒ problemy podstawowe (KT 119), badania mikrobiologiczne i biologiczne (KT 120), badania chemiczne – substancje nieorganiczne (KT 121) i organiczne (KT 122)
 • Gleba – biologia (KT 190), chemia (KT 191), fizyka i sprawy ogólne (KT 192)
 • Odpady (KT 216)
 • Jakość powietrza (KT 280)

Bezpieczeństwo i komfort człowieka w pracy i w domu

 • Środki ochrony indywidualnej pracowników (KT 21)
 • Zagrożenia w środowisku pracy – fizyczne (KT 157), chemiczne i pyłowe (KT 159)
 • Jakość powietrza wnętrz (KT 161)

Ochrona zdrowia

 • Sprawy osób niepełnosprawnych (KT 1)
 • Materiały medyczne i biomateriały (KT 247) oraz materiały stomatologiczne (KT 283)
 • Sprzęt, narzędzia i urządzenia medyczne mechaniczne (KT 284)
 • Sterylizacja (KT 295) dezynfekcja i antyseptyka (KT 296)
 • Medyczne badania laboratoryjne in vitro (KT 300)

Część tematyki SZŚ, dla której nie ma KT i KZ, znajduje się pod nadzorem Rady Sektorowej Sektora Zdrowia, Środowiska i Medycyny (RS SZŚ). W zakresie RS SZŚ znajduje się tematyka związana z działalnością następujących europejskich i międzynarodowych Komitetów Technicznych (TC):

 • CEN/TC 347 Methods for analysis of allergens
 • CEN/TC 386 Photocatalysis
 • CEN/TC 431 Service Chain for Social Care Alarms
 • CEN/TC 444 Test methods for environmental characterization of solid matrices
 • ISO/TC 275 Sludge recovery, recycling, treatment and disposal

Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny zaprasza wszystkich zainteresowanych współpracą, zarówno w ramach istniejących już KT, jak i w dziedzinach, dla których nie powołano jeszcze właściwego tematycznie Komitetu Technicznego.

Dane dotyczące zakresów tematycznych poszczególnych KT i KZ, ich współpracy krajowej, regionalnej i międzynarodowej, osób funkcyjnych, umiejscowienia sekretariatów, podano w Kartach informacyjnych dostępnych po otwarciu hiperłącza do poszczególnych KT/KZ.

Kontakt z Sektorem Zdrowia, Środowiska i Medycyny:
ul. Świętokrzyska 14
00-050 Warszawa
tel. 22 55 67 574
e-mail: wpnszs@pkn.pl