Zawartość

Członkowie KT/KZ/PK i ich reprezentanci

Kto może zostać członkiem KT/KZ/PK

Członkiem Organów Technicznych (OT), to jest: Komitetu Technicznego (KT) lub Komitetu Zadaniowego (KZ) lub Podkomitetu Technicznego (PK) może zostać podmiot:

 • działający i zarejestrowany na terenie RP;
 • posiadający kompetencje w zakresie tematyki KT/KZ/PK, do którego chce przystąpić.

Członkostwo w KT/KZ/PK jest dobrowolne i bezpłatne. Podmiot może się zgłosić do dowolnej liczby KT/KZ/PK. Prace normalizacyjne odbywają się w języku polskim. Członek wyznacza do prac w KT/KZ/PK swoich reprezentantów.

Wykaz KT/KZ/PK

Zakres tematyczny i dane kontaktowe dla poszczególnych KT/KZ/PK podane są na kartach informacyjnych – otwórz stronę Wykaz Organów Technicznych PKN.

Reprezentanci członka KT/KZ/PK

Reprezentanci to osoby zgłoszone przez członka KT/KZ/PK na Wniosku o członkostwo w Organie Technicznym OT (formularz Z2-P3-F14) do pracy w danym OT. Reprezentanci wyrażają opinie członka i realizują wyznaczone zadania z uwzględnieniem interesów swoich instytucji i zasad ochrony konkurencji.

Zasady dotyczące reprezentacji:

 • w jednym KT/KZ członek może być reprezentowany przez nie więcej niż trzy osoby; ograniczenie to nie dotyczy PK;
 • wymaga się, aby reprezentant członka KT/KZ/PK znał język polski;
 • prawo głosu w imieniu członka KT/KZ/PK ma tylko jeden wyznaczony reprezentant, ponieważ jedno członkostwo oznacza jeden głos;
 • w jednym KT/KZ/PK dana osoba może reprezentować tylko jednego członka OT;
 • dana osoba może reprezentować członka OT w dowolnej liczbie KT/KZ/PK.

Więcej informacji na temat pracy reprezentanta znajdziesz na stronie Twój klucz do normalizacji.

 

Zadania i korzyści członka KT/KZ/PK

Przed podjęciem decyzji o zaangażowaniu się w prace normalizacyjne zapoznaj się z korzyściami wynikającymi z członkostwa w KT/KZ/PK oraz z zadaniami, do wypełniania których zobowiązany jest każdy członek KT/KZ/PK. Członek KT/KZ/PK, który nie wywiązuje się ze swoich zadań, może zostać odwołany. 

Zadania członka KT/KZ/PK

Korzyści członka KT/KZ/PK

 1. Aktywne uczestnictwo w pracach i posiedzeniach KT/KZ/PK.
 2. Uczestnictwo w pracach Grup Projektowych (GP) do których członek KT/KZ/PK został powołany przez Przewodniczącego danego OT.
 3. Opiniowanie projektów Polskich Norm, Norm Europejskich i Norm Międzynarodowych oraz innych dokumentów normalizacyjnych.
 4. Aktywne uczestnictwo w głosowaniach KT/KZ/PK.
 5. Uczestnictwo w pracach komitetów technicznych europejskich i międzynarodowych organizacji normalizacyjnych.
 6. Wyrażanie opinii dotyczących prac KT/KZ/PK.
 7. Znajomość i przestrzeganie przepisów wewnętrznych PKN w zakresie działalności KT/KZ/PK.
 8. Przeniesienie na PKN autorskich praw majątkowych i niewykonywanie autorskich praw członka i reprezentanta, nabytych podczas uczestnictwa w pracach normalizacyjnych zgodnie z art. 5 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji.
 9. Stała aktualizacja danych podmiotu i danych reprezentantów członka KT/KZ/PK.
 10. Przestrzeganie zasad ochrony konkurencji w pracach normalizacyjnych.
 1. Możliwość wpływania na treść tworzonych norm na poziomach międzynarodowym, europejskim i krajowym.
 2. Dostęp do treści projektów norm międzynarodowych, europejskich, krajowych.
 3. Możliwość kształtowania programu prac normalizacyjnych, co pozwala właściwie planować inwestycje i w konsekwencji zyskać przewagę nad konkurencją.
 4. Kontakty biznesowe.
 5. Spotkania z najlepszymi ekspertami w danej branży.
 6. Dostęp do najnowszych informacji z rynku.
 7. Obniżenie kosztów projektowania i badań.

 

Jak zostać członkiem KT/KZ/PK

Aby złożyć wniosek o członkostwo w KT/KZ/PK, zmienić skład reprezentantów, zmienić dane podmiotu lub dane reprezentanta członka KT/KZ/PK przejdź na stronę Jak zostać członkiem KT/KZ/PK

Wykaz członków KT/KZ/PK

Listę podmiotów będących aktualnie członkami Komitetów Technicznych/Komitetów Zadaniowych/Podkomitetów Technicznych podaje strona Wykaz Członków KT/KZ/PK.

Przydatne dokumenty i informacje (linki):