Zawartość

SEKRETARIATY I SEKRETARZE ORGANÓW TECHNICZNYCH (OT)

SEKRETARIATY OT

Sekretariaty Komitetów Technicznych (KT)/ Podkomitetów Technicznych (PK) prowadzi PKN lub członek KT, któremu PKN powierzył prowadzenie sekretariatu.

Sekretariaty Komitetów Zadaniowych (KZ) prowadzi PKN.

Członek OT, który zgłosi się do prowadzenia sekretariatu, podpisuje z PKN umowę, której treść znajduje się w Zarządzeniu Prezesa PKN.

SEKRETARZE OT

Sekretarz to osoba, która organizuje  prace Organu Technicznego (OT). Sekretarzem może być pracownik PKN lub reprezentant członka OT, który prowadzi sekretariat.

Każda osoba wyznaczona na funkcję Sekretarza OT po raz pierwszy, przed powołaniem musi odbyć Szkolenie dla Sekretarzy Organów Technicznych.

ZADANIA PODMIOTU PROWADZĄCEGO SEKRETARIAT

Do podstawowych zadań podmiotu prowadzącego sekretariat OT należy:

  • wyznaczanie wykwalifikowanej osoby na Sekretarza KT/PK;
  • delegowanie Sekretarza KT/PK na posiedzenia i szkolenia normalizacyjne organizowane przez PKN;
  • zapewnienie Sekretarzowi KT/PK zasobów objętych umową o prowadzenie sekretariatu KT/PK do prowadzenia sekretariatu;
  • przechowywanie dokumentacji związanej z działalnością KT/PK;
  • zapewnienie bezpieczeństwa informacji i dokumentacji normalizacyjnej;
  • zapewnienie bezpieczeństwa wymiany informacji i dokumentów normalizacyjnych przekazywanych pocztą elektroniczną, w tym zamieszczenie w e-mailu klauzuli:

„Wiadomość ta jest przeznaczona do wyłącznego użytku adresata. Jeśli nie jesteś adresatem tej wiadomości, to wszelkie jej rozpowszechnianie, kopiowanie, publikacja lub przekazywanie osobom nieupoważnionym - w części lub w całości - jest zabronione.

Jeśli otrzymałeś tę wiadomość przez pomyłkę, bezzwłocznie skontaktuj się z nadawcą wiadomości oraz usuń ją z komputera bez otwierania załączników.”

lub zamieszczenia klauzuli o innej treści, powodującej takie same skutki prawne.

 

POTRZEBNE DOKUMENTY I INFORMACJE (linki):