Zawartość

Nanotechnologia i innowacje

Nanotechnologia -  technologia na poziomie atomu – wkroczyła w nasze życie szerokim frontem. Występuje w projektowaniu, określaniu charakterystyk, produkcji i zastosowaniu struktur, urządzeń i systemów poprzez sterowanie w skali atomowej ich kształtem i rozmiarem. Przewiduje się, że nanotechnologie będą najważniejszym motorem wzrostu gospodarczego w XXI wieku. Z dużą pewnością można powiedzieć, że zastosowanie nanotechnologii wpłynie na wszystkie aspekty życia i umożliwi postęp w komunikacji, łączności, ochronie zdrowia, produkcji, materiałach i technologiach bazujących na wiedzy ale również wygeneruje wiele zagrożeń dla rozwoju ludzkości. Odpowiedzią na te zagrożenia jest między innymi przemyślana i odpowiedzialna działalność normalizacyjna.

Odzwierciedleniem rozwoju nanotechnologii było powołanie w  Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej (ISO) Komitetu Technicznego ISO/TC 229 ds. Nanotechnologii, Komitetu Technicznego IEC/TC 113 ds. Normalizacji nanotechnologii urządzeń i układów elektrycznych oraz elektronicznych w Międzynarodowej Komisji Elektrotechnicznej (IEC) oraz Komitetu Technicznego CEN/TC 352 ds. Nanotechnologii w Europejskim Komitecie Normalizacyjnym (CEN). Komitety ISO/TC 229 i CEN/TC 352 ściśle ze sobą współpracują - zgodnie z Porozumieniem Wiedeńskim.

W kraju prace normalizacyjne w Sektorze Nanotechnologii i Innowacji (SNI) są prowadzone we współpracy z Komitetami Technicznymi (KT), w skład których wchodzą specjaliści delegowani przez różne środowiska zainteresowane określonym zakresem tematycznym. Członkiem KT może zostać każdy podmiot zainteresowany normalizacją w danym obszarze tematycznym, zarejestrowany i prowadzący działalność gospodarczą na terenie Polski.

 
Czytaj więcej o SNI...

Udział w pracach KT daje możliwość wpływania na zawartość merytoryczną powstających krajowych, międzynarodowych i europejskich dokumentów normalizacyjnych. Członkostwo w KT umożliwia również nawiązanie współpracy z odpowiednimi tematycznie Komitetami Technicznymi (TC) międzynarodowych (ISO, IEC) oraz europejskich (CEN) organizacji normalizacyjnych.

Normalizacją nanotechnologii do 30 grudnia 2011 r. zajmowały się dwa Komitety Techniczne: KT 207 ds. Obróbki Ubytkowej i Przyrostowej oraz Charakterystyki Warstwy Wierzchniej i KT 60 ds. Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych.

Wzrastająca ilość prac normalizacyjnych z zakresu nanotechnologii w KT 207 uzasadniła rozpoczęcie procedury utworzenia dedykowanego ściśle tym zagadnieniom Komitetu Technicznego. W wyniku tych działań, 30 grudnia 2011 r., powołany został KT 314 ds. Nanotechnologii, który przejął odpowiedzialność za prace normalizacyjne prowadzone w KT 207 w obszarze tematycznym nanotechnologii który obejmuje:

zagadnienia związane z materią i procesami w nanoskali, wykorzystanie właściwości materiałów w nanoskali do wytwarzania ulepszonych materiałów, urządzeń oraz systemów wykorzystujących te nowe właściwości, a także terminologię i nomenklaturę, metrologię i oprzyrządowanie wraz ze specyfikacjami dla materiałów odniesienia, metodologiami badawczymi, modelowaniem i symulacją.

Innowacje to podstawowy element konkurencyjności i wzrostu gospodarczego. Znaczenie innowacyjności w naszym życiu władze UE ujęły w Komunikacie COM(2008)133 Towards an increased contribution from standardization to innovation in Europe. Ponieważ normy pełnią ważną rolę w promowaniu innowacyjnych produktów i usług, Rady Techniczne CEN i CENELEC (Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego Elektrotechniki) powołały w 2008 r. grupę roboczą CEN/CLC/WG STAIR do wypracowania zintegrowanego podejścia do obszaru badań, innowacji i normalizacji oraz rozwijania powiązań pomiędzy nimi. W tym samym roku rozpoczął swoją działalność Komitet Techniczny CEN/TC 389 ds. Zarządzania innowacją, którego zadaniem jest opracowanie norm i dokumentów normalizacyjnych umożliwiających organizacjom bardziej systematyczne podejście do innowacji i optymalizacji planowania oraz zarządzania wszystkimi aspektami promującymi wzrost i rozwój zdolności innowacyjnych.   

Sektor Nanotechnologii i Innowacji zaprasza wszystkich zainteresowanych współpracą zarówno w ramach istniejących już Komitetów Technicznych, jak również w dziedzinach, dla których nie powołano jeszcze właściwego tematycznie KT.

Dane dotyczące zakresów tematycznych poszczególnych KT, ich współpracy krajowej, regionalnej i międzynarodowej, osób funkcyjnych, umiejscowienia sekretariatów KT podano w Kartach informacyjnych dostępnych po otwarciu hiperłącza do poszczególnych KT.

Kontakt z Sektorem Nanotechnologii i Innowacji:

ul. Świętokrzyska 14
00-050 Warszawa
tel. 22 55 67 603
e-mail: wpnsni@pkn.pl