Zawartość

Inicjatywy powołania KT/KZ/PK

Inicjatywy powołania KT

INICJATYWA POWOŁANIA KT

PROPOZYCJA PODZIAŁU KOMITETU TECHNICZNEGO 201
ds. KOSMETYKÓW i WYROBÓW CHEMII GOSPODARCZEJ


Polski Komitet Normalizacyjny informuje o propozycji podziału w Sektorze Chemii Komitetu Technicznego (KT) 201 ds. Kosmetyków i Wyrobów Chemii Gospodarczej. Wynikiem podziału ma być powołanie dwóch Komitetów Technicznych:


1)    KT ds. Produktów Kosmetycznych
Zakres tematyczny: terminologia, wymagania, metody badań, badania mikrobiologiczne, właściwości użytkowe produktów kosmetycznych, ochrona przeciwsłoneczna.
Współpraca europejska: CEN/TC 392 Cosmetics
Współpraca międzynarodowa: ISO/TC 217 Cosmetics

2)    KT ds. Detergentów
Zakres tematyczny: terminologia, wymagania, metody badań, biobazowe środki powierzchniowo czynne.
Współpraca europejska: CEN/TC 276 Surface active agents
Współpraca międzynarodowa: ISO/TC 91 Surface active agents

Instytucje zainteresowane udziałem w pracach nowych KT proszone są o delegowanie swoich przedstawicieli. Sposób zgłaszania i wymagane dokumenty podane są na stronie internetowej PKN w zakładce:

Jak zostać członkiem KT/KZ/PK

Odpowiedzialność i zadania Członka KT opisuje procedura Z2-P1 Organizacja i zadania Organów Technicznych powoływanych w PKN.

Zgodnie z Zarządzeniem Prezesa PKN nr 23 z dnia 9 października 2019 r. w sprawie Organów Technicznych powoływanych przez Prezesa PKN, podstawy ich powoływania oraz zasad powoływania członków i osób funkcyjnych w tych organach, do powołania nowego KT niezbędne jest przygotowanie przez przyszłych członków projektu Planu działania KT wg instrukcji Z2-I2 Opracowanie Planu działania KT/KZ.

Sekretariat KT będzie prowadzony przez PKN lub przez jednostkę, która zgłosi taką ofertę. Zadania jednostki prowadzącej sekretariat oraz sekretarza KT są określone w procedurze Z2-P1 Organizacja i zadania Organów Technicznych powoływanych w PKN (formularze Z2-P3-F15, Z2-P3-F13).

Zgłoszenia do udziału w pracach nowego KT należy przesłać do dnia 31 stycznia 2020 roku na adres:

Polski Komitet Normalizacyjny
Sektor Chemii
ul. Świętokrzyska 14
00-050 Warszawa


W kwestiach dotyczących ww. sprawy prosimy kontaktować się z Kierownikiem Sektora – Ireną Kędzierską, tel.: 22 55 67 521, e-mail: irena.kedzierska@pkn.pl

PROPOZYCJA POWOŁANIA NOWEGO KOMITETU TECHNICZNEGO

DS. BLOCKCHAIN I TECHNOLOGII ROZPROSZONYCH REJESTRÓW

Polski Komitet Normalizacyjny informuje o propozycji powołania w Sektorze Technik Informacyjnych i Komunikacji Komitetu Technicznego ds. Blockchain i Technologii Rozproszonych Rejestrów

Tematyka komitetu obejmie: normalizację w dziedzinie blockchain i technologii rozproszonych rejestrów, w tym zwiększenie bezpieczeństwa, prywatności oraz umożliwienie powszechnego zastosowania technologii rozproszonych rejestrów poprzez zapewnienie lepszej interoperacyjności.

KT ds. Blockchain i Technologii Rozproszonych Rejestrów będzie komitetem wiodącym we współpracy z ISO/TC 307, Blockchain and distributed ledger technologies.

Instytucje zainteresowane udziałem w pracach nowego KT proszone są o delegowanie swoich przedstawicieli. Sposób zgłaszania i wymagane dokumenty podane są na stronie internetowej PKN w zakładce:

Jak zostać członkiem KT/KZ/PK.

Odpowiedzialność i zadania Członka KT opisuje procedura Z2-P1 Organizacja i zadania Organów Technicznych powoływanych w PKN.

Zgodnie z zarządzeniem Prezesa PKN nr 30 z dnia 30 lipca 2013 roku w sprawie Organów Technicznych powoływanych przez Prezesa PKN, podstawy ich powoływania oraz zasad powoływania członków i osób funkcyjnych w tych organach, do powołania nowego KT niezbędne jest przygotowanie przez przyszłych członków projektu Planu działania KT wg instrukcji Z2‑I2 Opracowanie Planu działania KT/KZ.

Sekretariat KT będzie prowadzony przez PKN.

Zgłoszenia do udziału w pracach nowego KT należy przesłać do dnia 31 sierpnia 2019 roku na adres:

Polski Komitet Normalizacyjny
Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
ul. Świętokrzyska 14
00-050 Warszawa

W kwestiach dotyczących ww. sprawy prosimy kontaktować się z Kierownikiem Sektora – Tomaszem Mazurem, tel.: 22 55 67 601, e-mail: tomasz.mazur@pkn.pl

Inicjatywy powołania KZ
INICJATYWA POWOŁANIA KZ
Brak nowych ogłoszeń
Inicjatywy powołania PK
INICJATYWY POWOŁANIA PK

PROPOZYCJA POWOŁANIA NOWEGO PODKOMITETU (PK) 1 DS. SYSTEMÓW KONTROLI ROZPRZESTRZENIANIA DYMU I CIEPŁA W KT 180 DS. BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO OBIEKTÓW

Polski Komitet Normalizacyjny informuje o propozycji powołania w Sektorze Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych w KT 180 ds. Bezpieczeństwa Pożarowego Obiektów Podkomitetu (PK) 1 ds. Systemów Kontroli Rozprzestrzeniania Dymu i Ciepła.

Zakres Podkomitetu dotyczyć będzie problematyki bezpieczeństwa pożarowego budynków i obiektów budowlanych obejmującej stałe urządzenia gaśnicze oraz systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła. Tematyka dotyczyć będzie również elementów składowych, zasad projektowania, budowy oraz konserwacji w budynkach i w obiektach budowlanych stałych urządzeń gaśniczych oraz systemów kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła.

PK 1 ds. Systemów Kontroli Rozprzestrzeniania Dymu i Ciepła będzie komitetem lustrzanym dla CEN/TC 191 Fixed firefighting systems.

Propozycja umiejscowienia Sekretariatu PK 1:

Polski Komitet Normalizacyjny
00-050 Warszawa
ul. Świętokrzyska 14

Sekretarz PK 1:

Katarzyna Maciejczyk

Instytucje zainteresowane członkostwem w wyżej wymienionym Podkomitecie są proszone o zgłoszenie zamiaru uczestnictwa w jego pracach. Sposób
zgłoszenia i wymagane dokumenty są podane na stronie internetowej
Jak zostać członkiem KT/KZ/PK.

Zgłoszenia do udziału w pracach PK prosimy przesyłać do dnia 20 sierpnia 2019 r.
na adres:

Polski Komitet Normalizacyjny
Wydział Prac Normalizacyjnych - Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
ul. Świętokrzyska 14
00-050 Warszawa

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy kontaktować się z Panią Katarzyną Maciejczyk, tel.: +48225567605; e-mail: katarzyna.maciejczyk@pkn.pl