Zawartość

Jak zgłosić propozycję normy

Kto może zgłosić propozycję normy

Propozycję opracowania Polskiej Normy własnej lub zmiany do niej może zgłosić każdy obywatel, firma lub jednostka organizacyjna działająca na terenie RP.

Krok po kroku

 • Zgłaszający nowy temat wypełnia Kartę Nowego Tematu (KNT) zgodnie z procedurą R2-P3T
 • Właściwy Sektor Wydziału Prac Normalizacyjnych (WPN) sprawdza, czy na dany temat nie istnieje już Norma Europejska lub czy nie zostały rozpoczęte prace na poziomie europejskim.
 • Przekazanie przez Sektor WPN Karty Nowego Tematu do odpowiedniego Komitetu Technicznego (KT).
 • KT podejmuje decyzję o:
  • opracowaniu PN/Zmiany do PN (pod warunkiem wskazania źródeł finansowania) lub
  • odrzuceniu propozycji.
 • Zatwierdzenie przez KT i Kierownika Sektora WPN KNT.
 • Proces notyfikacji. Rozpoczęcie procesu uzależnione jest od wniesienia przez Zgłaszającego opłaty notyfikacyjnej na rachunek bankowy PKN wg cennika (opłata notyfikacyjna jest pobierana niezależnie od wyniku notyfikacji).
 • Temat zostaje włączony do Programu prac KT.
 
Czytaj więcej

Podobnie jak w przypadku propozycji opracowania Polskiej Normy własnej, propozycję opracowania Polskiego Dokumentu Normalizacyjnego (PDN) może zgłosić każdy obywatel, firma lub jednostka organizacyjna działająca na terenie RP. PDN może być opracowaniem własnym lub wprowadzeniem europejskiego/międzynarodowego dokumentu normalizacyjnego. W pierwszym przypadku zgłaszający wypełnia Kartę Nowego Tematu, a w drugim Kartę Propozycji Tematu Normalizacyjnego (KPT) zgodnie z procedurą R2-P3T. Propozycja opracowania PDN nie podlega procedurze notyfikacyjnej.