Zawartość

Elektrotechnika

Elektrotechnika jest nauką o praktycznym wykorzystaniu zjawisk elektrycznych, której zagadnienia stanowiły pierwszy przedmiot normalizacji w Polsce. W roku 1923 został utworzony Polski Komitet Elektrotechniki, w ramach Stowarzyszenia Elektryków Polskich – SEP. W tym samym roku Polski Komitet Elektrotechniki został członkiem Międzynarodowej Komisji Elektrotechnicznej IEC. Dopiero w rok później, w roku 1924, został powołany Polski Komitet Normalizacyjny.

Zakres tematyczny Sektora Elektrotechniki (SET) obejmuje normalizację krajową, europejską i międzynarodową zagadnień związanych z rynkiem energii oraz z wytwarzaniem, przetwarzaniem (przekształcaniem), przesyłem, dystrybucją, magazynowaniem i racjonalnym użytkowaniem energii elektrycznej. Realizowane w ramach SET prace normalizacyjne wspierają rozwój inteligentnej infrastruktury elektroenergetycznej dostarczając wytycznych m. in. w zakresie utrzymania odpowiednich parametrów jakościowych (napięć, zawartości wyższych harmonicznych), integracji rozproszonych źródeł energii w tym odnawialnej, projektowania i bezpiecznego użytkowania systemów magazynowania energii elektrycznej, kabli energetycznych i telekomunikacyjnych, przewodów do stosowania w ogniwach fotowoltaicznych oraz aparatury rozdzielczej i sterowniczej niskiego napięcia. Działania te wspierają realizację postanowień dyrektywy 2006/32/WE w sprawie efektywności końcowego wykorzystania energii i usług energetycznych (ESD), jak również dyrektyw 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej i 2009/72/WE dotyczącej wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej. Spora część powstających w SET norm to normy zharmonizowane wspierające wymagania zasadnicze dyrektyw LVD 2014/35/UE i EMC 2014/30/UE.

Prace normalizacyjne w SET są prowadzone we współpracy z Komitetami Technicznymi (KT), w skład których wchodzą specjaliści delegowani przez różne środowiska zainteresowane określonym obszarem tematycznym. Członkiem KT może zostać każdy podmiot zainteresowany normalizacją w danym obszarze tematycznym, zarejestrowany i prowadzący działalność gospodarczą na terenie Polski.

Komitety Techniczne prowadzą prace normalizacyjne na poziomie krajowym, regionalnym w ramach Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego (CEN) i Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego Elektrotechniki (CENELEC) oraz międzynarodowym w ramach Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej (ISO) oraz Międzynarodowej Komisji Elektrotechnicznej (IEC).

 
Czytaj więcej o SET...

Tematyka SET objęta działalnością Komitetów Technicznych:

Zagadnienia podstawowe

 • Terminologia elektrotechniczna, oznaczenia wielkości i jednostek miar w elektryce, dokumentacja techniczna oraz symbole graficzne zarówno schematów elektrycznych jak i stosowane na urządzeniach elektrycznych (KT 8)
 • Materiały elektroizolacyjne, przetwarzanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ZSEE) oraz wykorzystanie i zastosowanie mineralnych olejów elektroizolacyjnych w urządzeniach elektrycznych (KT 303)
 • Zagadnienia dotyczące prób środowiskowych wyrobów elektrycznych (KT 65)
 • Ochrona przed elektrycznością statyczną (KT 143)

Energetyka i bezpieczeństwo pracy pod napięciem

 • Bezpieczne, niezawodne i konkurencyjne dostawy energii elektrycznej (KT 304)
 • Aspekty inteligentnej infrastruktury energetycznej (KT 304)
 • Metody pomiarów i badań wysokonapięciowych (KT 68)
 • Dane projektowe dotyczące aparatury rozdzielczej i sterowniczej niskonapięciowej (KT 77)

Kable i przewody

 • Charakterystyka przewodów elektrycznych, elektroenergetycznych, nawojowych i telekomunikacyjnych, a także palności kabli i przewodów oraz elementów biernych wielkiej częstotliwości i mikrofalowe oraz przewodów do linii napowietrznych (KT 53)

Instalacje w obiektach budowlanych

 • Charakterystyka instalacji elektrycznych i ochrony odgromowej obiektów budowlanych (KT 55)

Efektywność energetyczna

 • Racjonalna gospodarka energią (KT 304)

W zakresie Rady Sektorowej SET (RS SET) znajduje się tematyka związana z działalnością europejskich i międzynarodowych ciał technicznych:

 • CEN/CLC/ETSI SSCC-CG Coordination Group on Smart and Sustainable Cities and Communities
 • IEC Syc Smart Cities Electrotechnical aspects of Smart Cities
 • ISO/TC 268 Sustainable cities and communities
 • ISO/TC 268/SC 1 Smart community infrastructures

Od grudnia 2013 r. przy RS SET działa Koordynacyjna Grupa Zadaniowa 1 (KGZ 1) ds. Inteligentnego i Zrównoważonego Rozwoju Miast i Społeczności, stanowiąca ciało lustrzane dla CEN/CLC/ETSI SSCC-CG, a ciało doradcze dla RS SET w zakresie współpracy zarówno z tym jak i z pozostałymi przypisanymi do RS SET europejskimi i międzynarodowymi ciałami technicznymi, działającymi w obszarze zrównoważonego rozwoju miast i mniejszych lokalnych społeczności.

Sektor Elektrotechniki serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych współpracą zarówno w ramach istniejących już KT, jak również w dziedzinach, dla których nie powołano jeszcze właściwego tematycznie Komitetu Technicznego.

Dane dotyczące zakresów tematycznych poszczególnych KT, ich współpracy krajowej, regionalnej i międzynarodowej, osób funkcyjnych, umiejscowienia sekretariatów KT podano w Kartach informacyjnych dostępnych po otwarciu hiperłącza do poszczególnych KT.

Kontakt z Sektorem Elektrotechniki:
ul. Świętokrzyska 14
00-050 Warszawa
Tel. 22 55 67 545
e-mail: wpnset@pkn.pl