Zawartość

Procedury CEN/CENELEC

Procedury CEN/CENELEC
CEN-CENELEC Internal Regulations Przepisy wewnętrzne CEN-CENELEC
Part 1: Organization and structure (2015)  
Part 2: Common Rules For Standardization Work (2018) Część 2: Wspólne reguły Prac Normalizacyjnych (2019)
Part 3: Rules for the structure and drafting of CEN/CENELEC Publications (ISO/IEC Directives – Part 2:2021, modified) 

Część 3: Reguły dotyczące struktury i redagowania publikacji CEN-CENELEC (Dyrektywy ISO/IEC – Część 2, zmodyfikowana) (2021)

 

Part 4: Certification (2014-01)  
CEN-CENELEC Guides Przewodniki CEN-CENELEC
Guide 8 CEN-CENELEC Guidelines for Implementation of the Common Policy on Patents (and other statutory intellectual property rights based on inventions) (ed. 2, 2019)

Przewodnik 8 Wytyczne CEN-CENELEC wdrożenia Wspólnej Polityki Patentowej (dotyczącej również innych ustawowych praw własności intelektualnej związanych z wynalazkami) (ed. 2, 2019)

Guide 15 Guidance document for the development of service standards (ed. 1,2012) Przewodnik 15 Wytyczne opracowywania norm usług (ed. 1, 2012)
Guide 17 Guidance for writing standards taking into account micro, small and medium-sized enterprises (SMEs) needs (ed. 1, 2010) Przewodnik 17 Wytyczne opracowywania norm z uwzględnieniem potrzeb przedsiębiorstw mikro, małych i średnich (SME) (ed. 1, 2010)
Guide 22 Guide on the organizational structure and processes for the assessment of the membership criteria of CEN and CENELEC (ed. 4, 2018) Przewodnik 22 Przewodnik dotyczący struktury organizacyjnej i procesów oceny kryteriów członkostwa w CEN i CENELEC (ed. 4,2018)
Guide 28 Guidelines for the public access of Eurocodes and their National Annexes and Harmonized European Standards under the Construction Products Regulation (ed. 1, 2014) Przewodnik 28 Wytyczne dotyczące powszechnego dostępu do Eurokodów i załączników krajowych do nich oraz zharmonizowanych Norm Europejskich związanych z rozporządzeniem w sprawie wyrobów budowlanych (ed. 1, 2014)
Guide 33 Guide for addressing environmental issues in testing standards (ed. 1, 2016) Przewodnik 33 Przewodnik dotyczący uwzględniania zagadnień środowiskowych w normach badań (ed. 1, 2016)

Uwagi i propozycje prosimy przesyłać do:

Wydziału Prac Normalizacyjnych PKN, e-mail: wpnsekr@pkn.pl