Zawartość

Powołanie nowych KT/KZ/PK

Powołanie nowych KT

POWOŁANIE NOWYCH KT

20 grudnia 2019 r. powołany został Komitet Techniczny  KT 333 ds. Blockchain i Technologii Rozproszonych Rejestrów, który jest komitetem wiodącym w zakresie współpracy z ISO/TC 307 Blockchain and distributed ledger technologies.

Zakres tematyczny KT 333 obejmuje: Normalizacja w dziedzinie blockchain i technologii rozproszonych rejestrów, w tym zwiększanie bezpieczeństwa, prywatności oraz umożliwianie powszechnego zastosowania technologii rozproszonych rejestrów poprzez zapewnienie lepszej interoperacyjności..

Szczegółowe informacje o członkach KT znajdują się na stronie Wykaz OT.

KT 333 ds. Blockchain i Technologii Rozproszonych Rejestrów  projekt Planu działania.
Instytucje zainteresowane członkostwem w KT mogą zgłaszać się do udziału w jego pracach. Sposób zgłoszenia i wymagane dokumenty są podane na stronie internetowej Jak zostać członkiem KT/KZ/PK.

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy kontaktować się z Kierownikiem Sektora Technik Informacyjnych i Komunikacji Panem Tomaszem Mazurem tel.: 225567601;
e-mail: tomasz.mazur@pkn.pl lub z konsultantem KT Panem  Bogusławem Ćmilem tel.: 225567467: e-mail: boguslaw.cmil@pkn.pl

8 października 2019 r. powołany został Komitet Techniczny  KT 332 ds. Świec i Zniczy, który jest komitetem wiodącym w zakresie współpracy z CEN/TC 369 Candle fire safety.

Zakres tematyczny KT 332 obejmuje: zagadnienia ogólne, metody badań, wymagania jakościowe, terminologię i klasyfikację świec wewnętrznych i zewnętrznych, bezpieczeństwo produktów podczas spalania, oznakowanie, surowce do produkcji świec i zniczy itp.

Szczegółowe informacje o członkach KT znajdują się na stronie Wykaz OT.

KT 332 ds. Świec i Zniczy opracował projekt Planu działania.
Instytucje zainteresowane członkostwem w KT mogą zgłaszać się do udziału w jego pracach. Sposób zgłoszenia i wymagane dokumenty są podane na stronie internetowej Jak zostać członkiem KT/KZ/PK.

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy kontaktować się z Kierownikiem Sektora Produktów Powszechnego Użytku Panią Krystyną Klimaszewską-Wiak tel.: 426788762;
e-mail: krystyna.wiak@pkn.pl lub z konsultantem KT Panią Magdaleną Piechą-Marasek
tel.: 426780720; e-mail: magdalena.marasek@pkn.pl.

Powołanie nowych KZ

POWOŁANIE NOWYCH KZ

W dniu 06-03-2018 powołano KZ 509 ds. Terminologii z Zakresu Technologii Kosmicznych i Satelitarnych.

Zakres tematyczny KZ 509 obejmuje:

Opracowanie jednolitej bazy polskojęzycznych terminów i pojęć występujących w nazwach, definicjach i opisach wyrobów i procesów z zakresu technologii kosmicznych i satelitarnych, zgodnych z treścią norm i innych dokumentów normalizacyjnych opublikowanych przez Europejską Agencję Kosmiczną (ESA), w tym z klasyfikacją dziedzin, poddziedzin i grup pojęć zawartych w drzewie technologicznym ESA.

Szczegółowe informacje o członkach powołanego KZ znajdują się w zakładce Organy Techniczne PKN.

Projekt planu działania KZ nr 509 ds. Terminologii z Zakresu Technologii Kosmicznych i Satelitarnych.

Sekretariat KZ prowadzi PKN.

Instytucje zainteresowane członkostwem w powołanym KZ mogą zgłaszać się do udziału w jego pracach. Sposób zgłoszenia i wymagane dokumenty są podane na stronie internetowej Jak zostać członkiem KT/KZ/PK.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres:

Polski Komitet Normalizacyjny
Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
ul. Świętokrzyska 14
00-050 Warszawa

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy kontaktować się z Kierownikiem Sektora Logistyki, Transportu i Opakowań Iwoną Łosiewicz, tel.: 22 55 67 428; e-mail: iwona.losiewicz@pkn.pl lub z Sekretarzem KZ – Rafał Brzeziński, tel.: 22 55 67 743; e-mail: rafal.brzezinski@pkn.pl.

Powołanie nowych PK

POWOŁANIE NOWYCH PK

W dniu 9 marca 2016 r. w KT nr 176 ds. Techniki Wojskowej i Zaopatrzenia powołano KT 176/PK 1 ds. Uzbrojenia Rakietowo-Artyleryjskiego, Broni Bliskiego Zasięgu i Amunicji oraz Metrologicznego Zabezpieczenia Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego.

Zakres tematyczny: Zagadnienia związane z eksploatacją wyrobów, wytwarzanych i wykorzystywanych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa, a w szczególności: uzbrojenia rakietowo-artyleryjskiego; broni bliskiego zasięgu; amunicji i materiałów wybuchowych oraz metrologicznego zabezpieczenia uzbrojenia i sprzętu wojskowego.

Szczegółowe informacje o członkach nowego PK znajdują się na stronie Organy Techniczne PKN.

Sekretariat PK prowadzi:

Wojskowy Instytut Technicznym Uzbrojenia
adres: ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 7
05-220 Zielonka
tel.: (22) 761-46-46 (CA MON 261-833-646)
fax: (22) 761-44-46 (CA MON 261-833-446)
e-mail: norma@witu.mil.pl

Instytucje zainteresowane członkostwem w powołanym PK mogą zgłaszać się do udziału w jego pracach. Sposób zgłoszenia i wymagane dokumenty są udostępnione na stronie internetowej Jak zostać członkiem KT/KZ/PK.

Zgłoszenia do udziału w pracach PK prosimy przesyłać na adres:

Polski Komitet Normalizacyjny
Wydział Prac Normalizacyjnych
Sektor Obronności i Bezpieczeństwa Powszechnego
ul. Świętokrzyska 14
00-050 Warszawa

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy kontaktować się z Panem Waldemarem Stryblem: tel. + 4822 556 76 04; e-mail: waldemar.strybel@pkn.pl

W dniu 9 marca 2016 r. w KT nr 176 ds. Techniki Wojskowej i Zaopatrzenia powołano KT 176/PK 2 ds. Sprzętu Pancernego i Wojskowego Sprzętu Samochodowego oraz w zakresie Ochrony Sprzętu Technicznego Przed Korozją i Starzeniem.

Zakres tematyczny: Zagadnienia związane z eksploatacją wyrobów, wytwarzanych i wykorzystywanych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa, a w szczególności: sprzętu pancernego i wojskowego sprzętu samochodowego oraz w zakresie ochrony sprzętu technicznego przed korozją i starzeniem.

Szczegółowe informacje o członkach nowego PK znajdują się na stronie Organy Techniczne PKN.

Sekretariat PK prowadzi:

Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej
adres: ul. Okuniewska 1
05-070 Sulejówek
tel.: CA MON 261-811-159
fax: CA MON 261-811-073

e-mail: dorota.rutkowska@witpis.eu

Instytucje zainteresowane członkostwem w powołanym PK mogą zgłaszać się do udziału w jego pracach. Sposób zgłoszenia i wymagane dokumenty są udostępnione na stronie internetowej Jak zostać członkiem KT/KZ/PK.

Zgłoszenia do udziału w pracach PK prosimy przesyłać na adres:

Polski Komitet Normalizacyjny
Wydział Prac Normalizacyjnych
Sektor Obronności i Bezpieczeństwa Powszechnego
ul. Świętokrzyska 14
00-050 Warszawa

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy kontaktować się z Panem Waldemarem Stryblem: tel. + 4822 556 76 04; e-mail: waldemar.strybel@pkn.pl

W dniu 9 marca 2016 r. w KT nr 176 ds. Techniki Wojskowej i Zaopatrzenia powołano KT 176/PK 3 ds. Środków Uzbrojenia i Wyposażenia Inżynieryjnego.

Zakres tematyczny: Zagadnienia związane z eksploatacją wyrobów, wytwarzanych i wykorzystywanych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa, a w szczególności: środków uzbrojenia i wyposażenia inżynieryjnego.

Szczegółowe informacje o członkach nowego PK znajdują się na stronie Organy Techniczne PKN.

Sekretariat PK prowadzi:

Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej
adres: ul. Obornicka 136
50-961 Wrocław
tel.: (71) 347-44-35 (CA MON 261-657-432 w 435)
fax: (71) 347-44-04 (CA MON 261-657-450)
e-mail: myslowski@witi.wroc.pl

Instytucje zainteresowane członkostwem w powołanym PK mogą zgłaszać się do udziału w jego pracach. Sposób zgłoszenia i wymagane dokumenty są udostępnione na stronie internetowej Jak zostać członkiem KT/KZ/PK.

Zgłoszenia do udziału w pracach PK prosimy przesyłać na adres:

Polski Komitet Normalizacyjny
Wydział Prac Normalizacyjnych
Sektor Obronności i Bezpieczeństwa Powszechnego
ul. Świętokrzyska 14
00-050 Warszawa

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy kontaktować się z Panem Waldemarem Stryblem: tel. + 4822 556 76 04; e-mail: waldemar.strybel@pkn.pl

W dniu 9 marca 2016 r. w KT nr 176 ds. Techniki Wojskowej i Zaopatrzenia powołano KT 176/PK 4 ds. Sprzętu i Środków Obrony przed Bronią Masowego Rażenia.

Zakres tematyczny:

Zagadnienia związane z eksploatacją wyrobów, wytwarzanych i wykorzystywanych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa, a W szczególności: sprzętu i środków obrony przed bronią masowego rażenia.

Sekretariat PK prowadzi:

Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii
adres: al. gen. Antoniego Chruściela „Montera” 105
00-910 Warszawa
tel.: (22) 6-814-120 w 560 (CA MON 261-814-120 w 560)
fax: (22) 673-51-80
e-mail: oniw@wichir.waw.pl

Instytucje zainteresowane członkostwem w powołanym PK mogą zgłaszać się do udziału w jego pracach. Sposób zgłoszenia i wymagane dokumenty są udostępnione na stronie internetowej Jak zostać członkiem KT/KZ/PK.

Zgłoszenia do udziału w pracach PK prosimy przesyłać na adres:

Polski Komitet Normalizacyjny
Wydział Prac Normalizacyjnych
Sektor Obronności i Bezpieczeństwa Powszechnego
ul. Świętokrzyska 14
00-050 Warszawa

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy kontaktować się z Panem Waldemarem Stryblem: tel. + 4822 556 76 04; e-mail: waldemar.strybel@pkn.pl

W dniu 9 marca 2016 r. w KT nr 176 ds. Techniki Wojskowej i Zaopatrzenia powołano KT 176/PK 5 ds. Sprzętu Radiotechnicznego, Środków Łączności, Specjalnych Urządzeń Elektrotechnicznych, Techniki Świetlnej oraz Systemów i Środków Informatyki.

Zakres tematyczny:

Zagadnienia związane z eksploatacją wyrobów, wytwarzanych i wykorzystywanych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa, a w szczególności: sprzętu radiotechnicznego, środków łączności, specjalnych urządzeń elektrotechnicznych, techniki świetlnej oraz systemów i środków informatyki.

Sekretariat PK prowadzi:

Wojskowy Instytut Łączności
adres: ul. Warszawska 22a
05-130 Zegrze Południowe
tel.: CA MON 261-885-529
fax: CA MON 261-885-589
e-mail:z.pietrzak@wil.waw.pl

Instytucje zainteresowane członkostwem w powołanym PK mogą zgłaszać się do udziału w jego pracach. Sposób zgłoszenia i wymagane dokumenty są udostępnione na stronie internetowej Jak zostać członkiem KT/KZ/PK.

Zgłoszenia do udziału w pracach PK prosimy przesyłać na adres:

Polski Komitet Normalizacyjny
Wydział Prac Normalizacyjnych
Sektor Obronności i Bezpieczeństwa Powszechnego
ul. Świętokrzyska 14
00-050 Warszawa

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy kontaktować się z Panem Waldemarem Stryblem: tel. + 4822 556 76 04; e-mail: waldemar.strybel@pkn.pl

W dniu 9 marca 2016 r. w KT nr 176 ds. Techniki Wojskowej i Zaopatrzenia powołano KT 176/PK 6 ds. Uzbrojenia i Sprzętu Lotnictwa Wojskowego.

Zakres tematyczny: Zagadnienia związane z eksploatacją wyrobów, wytwarzanych i wykorzystywanych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa, a w szczególności: uzbrojenia i sprzętu lotnictwa wojskowego.

Sekretariat PK prowadzi:

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
adres: ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa 46
tel.: (22) 6-851-133 (CA MON 261-851-133)
fax: (22) 836-44-71 (CA MON 261-851-199)
e-mail:norma@itwl.pl

Instytucje zainteresowane członkostwem w powołanym PK mogą zgłaszać się do udziału w jego pracach. Sposób zgłoszenia i wymagane dokumenty są udostępnione na stronie internetowej Jak zostać członkiem KT/KZ/PK.

Zgłoszenia do udziału w pracach PK prosimy przesyłać na adres:

Polski Komitet Normalizacyjny
Wydział Prac Normalizacyjnych
Sektor Obronności i Bezpieczeństwa Powszechnego
ul. Świętokrzyska 14
00-050 Warszawa

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy kontaktować się z Panem Waldemarem Stryblem: tel. + 4822 556 76 04; e-mail: waldemar.strybel@pkn.pl

W dniu 9 marca 2016 r. w KT nr 176 ds. Techniki Wojskowej i Zaopatrzenia powołano KT 176/PK 7 ds. Zaopatrywania Mundurowego, Żywnościowego oraz Materiałów Pędnych i Smarów.

Zakres tematyczny:

Zagadnienia związane z eksploatacją wyrobów, wytwarzanych i wykorzystywanych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa, a w szczególności: zaopatrywania mundurowego, żywnościowego oraz materiałów pędnych i smarów.

Sekretariat PK prowadzi:

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych - Zakład MPS
adres: ul. Ostroroga 35 A
01-163 Warszawa
tel.: CA MON 261-851-428
fax: CA MON 261-851-601
e-mail: irena.galas-ciszewska@itwl.pl

Instytucje zainteresowane członkostwem w powołanym PK mogą zgłaszać się do udziału w jego pracach. Sposób zgłoszenia i wymagane dokumenty są udostępnione na stronie internetowej Jak zostać członkiem KT/KZ/PK.

Polski Komitet Normalizacyjny
Wydział Prac Normalizacyjnych
Sektor Obronności i Bezpieczeństwa Powszechnego
ul. Świętokrzyska 14
00-050 Warszawa

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy kontaktować się z Panem Waldemarem Stryblem: tel. + 4822 556 76 04; e-mail: waldemar.strybel@pkn.pl

W dniu 9 marca 2016 r. w KT nr 176 ds. Techniki Wojskowej i Zaopatrzenia powołano KT 176/PK 8 ds. Eksploatacji Uzbrojenia i Sprzętu Marynarki Wojennej.

Zakres tematyczny:

Zagadnienia związane z eksploatacją wyrobów, wytwarzanych i wykorzystywanych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa, a w szczególności: eksploatacji uzbrojenia i sprzętu marynarki wojennej

Sekretariat PK prowadzi:

Wydział Normalizacji Oddziału Planistyczno-Rozliczeniowego Dowództwa Generalnego RSZ
adres: ul. Żwirki i Wigury 103/105
00-912 Warszawa
tel.: 261 825 492, 261 825 121
fax: 261 825 652
e-mail: a.gamza@wp.mil.pl

Instytucje zainteresowane członkostwem w powołanym PK mogą zgłaszać się do udziału w jego pracach. Sposób zgłoszenia i wymagane dokumenty są udostępnione na stronie internetowej Jak zostać członkiem KT/KZ/PK.

Zgłoszenia do udziału w pracach PK prosimy przesyłać na adres:

Polski Komitet Normalizacyjny
Wydział Prac Normalizacyjnych
Sektor Obronności i Bezpieczeństwa Powszechnego
ul. Świętokrzyska 14
00-050 Warszawa

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy kontaktować się z Panem Waldemarem Stryblem: tel. + 4822 556 76 04; e-mail: waldemar.strybel@pkn.pl