Zawartość

Żywność, rolnictwo i leśnictwo

Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa (SRZ) współpracuje z 21 Komitetami Technicznymi (KT), działającymi przy Polskim Komitecie Normalizacyjnym. Członkiem KT może zostać każdy podmiot zainteresowany normalizacją w danym obszarze tematycznym, zarejestrowany i prowadzący działalność gospodarczą na terenie Polski.

Przedmiotem działalności tych KT są prace normalizacyjne na poziomie krajowym, regionalnym w ramach Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego (CEN) i międzynarodowym w ramach Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej (ISO). Uwzględniają one nadzór nad całym łańcuchem produkcji artykułów żywnościowych i ich bezpieczeństwa. Polskie Normy oraz inne dokumenty normalizacyjne dotyczące terminologii, wymagań jakościowych, metod badań, pakowania, przechowywania, transportu wspomagają kontrolę jakości żywności pochodzenia zwierzęcego i roślinnego na wszystkich etapach procesu produkcji, zgodnie z zasadą „od pola do stołu”.

Ważne jest zarówno przygotowanie gleby, z której zbierane będą później plony, jak i jakość paszy przeznaczonej dla zwierząt hodowlanych oraz warunki ich hodowli. Nasze PN umożliwiają badanie żywności pod kątem mikrobiologicznym oraz są narzędziami pomocnymi podczas wykrywania substancji niepożądanych i szkodliwych dla zdrowia, mogących wystąpić w żywności. W zbiorze Polskich Norm mamy do dyspozycji zarówno normy służące identyfikacji żywności napromieniowanej, jak i zmodyfikowanej genetycznie. Nowością jest tematyka związana  z wykrywaniem alergenów w żywności.

Wszystko to służy gwarancji, że żywność, którą spożywamy jest jak najwyższej jakości.

Większość z nas nie wyobraża sobie życia bez porannej kawy czy herbaty: poprzez nasze normy dokładamy wszelkich starań, aby zmaksymalizować bezpieczeństwo korzystania z używek, takich jak kawa i herbata oraz alkohol i papierosy.

Na uwagę zasługuje osobny dział dotyczący skrobi i jej produktów pochodnych, które mają zastosowanie w przemyśle żywnościowym, ale mogą być również stosowane np. w przemyśle włókienniczym.

Przedmiotem działania SRZ są również prace w zakresie biotechnologii, uwzględniające  aspekty bezpieczeństwa związane z zamkniętym użyciem organizmów zmodyfikowanych genetycznie (GMO), jak też związane z zamierzonym uwalnianiem tych organizmów do środowiska.

Ponadto działalność SRZ obejmuje tematykę dotyczącą gospodarki leśnej. Uwzględnia ona terminologię związaną z łowiectwem oraz terminologię i metody badań surowca drzewnego oraz leśnych surowców niedrzewnych.

Prace normalizacyjne w SRZ są prowadzone we współpracy z Komitetami Technicznymi (KT), w skład których wchodzą specjaliści delegowani przez różne środowiska zainteresowane określonym zakresem tematycznym. Członkiem KT może zostać każdy podmiot zainteresowany normalizacją w danym obszarze tematycznym, zarejestrowany i prowadzący działalność gospodarczą na terenie Polski.

 
Czytaj więcej o SRZ...

Tematyka SRZ objęta działaniem Komitetów Technicznych:
Zagadnienia ogólne dotyczące rolnictwa i żywności

 • Mikrobiologia łańcucha żywnościowego  (KT 3)
 • Żywność mrożona (KT 88)
 • Analiza żywności (KT 235)
 • Systemy zarządzania bezpieczeństwem żywności (KT 310)

Żywność

 • Mleko i przetwory mleczne (KT 35)
 • Zboża i przetwory zbożowe (KT 36)
 • Ryby i przetwory rybne (KT 37)
 • Przetwory owocowe i warzywne (KT 38)
 • Nasiona roślin oleistych, tłuszcze roślinne i zwierzęce (KT 92)
 • Mięso, jaja i ich przetwory (KT 93)
 • Surowce i przetwory zielarskie (KT 110)

Skrobia i produkty pochodne

 • Koncentraty spożywcze, skrobia i produkty dietetyczne (KT 200)

Używki

 • Tytoń i wyroby tytoniowe (KT 39)
 • Wyroby spirytusowe (KT 82)
 • Kawa, herbata i kakao (KT 229)

Inne Produkty Powszechnego Użytku

 • Elektroniczne Inhalatory Nikotyny oraz Płyny do ich Uzupełniania (KT 321)

Biotechnologia

Rolnictwo

 • Pasze (KT 40)
 • Chów i hodowla zwierząt (KT 87)
 • Uprawa roli i ogrodnictwo (KT 90)

Leśnictwo

Tematyka SRZ nieobjęta działaniem Komitetów Technicznych:
Żywność

 • Cukier, cukiernictwo i ciastkarstwo
 • Napoje bezalkoholowe
 • Wyroby garmażeryjne

Używki

 • Piwowarstwo
 • Winiarstwo

Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa zaprasza wszystkich zainteresowanych współpracą w ramach istniejących już Komitetów Technicznych, jak również w dziedzinach, dla których nie powołano jeszcze właściwego tematycznie KT.

Dane dotyczące zakresów tematycznych poszczególnych KT, ich współpracy krajowej, regionalnej i międzynarodowej, osób funkcyjnych, umiejscowienia sekretariatów KT podano w Kartach informacyjnych dostępnych po otwarciu hiperłącza do poszczególnych KT.

Kontakt z Sektorem Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa:
ul. Świętokrzyska 14
00-050 Warszawa
tel. 22 55 67 527
e-mail: wpnsrz@pkn.pl