Zawartość

Techniki informacyjne i komunikacja

Zakres tematyczny Sektora Technik Informacyjnych i Komunikacji (STI) obejmuje zagadnienia związane z krajową, międzynarodową i europejską normalizacją w zakresie systemów informatycznych, zabezpieczeń przesyłanych danych analogowych i cyfrowych, metod kodowania, identyfikacji danych, systemów radiofonicznych i telewizyjnych oraz kompatybilności elektromagnetycznej.

Liczne normy zawierające wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej są zharmonizowane do Dyrektywy 2004/108/EC.

Kluczową w działalności Sektora jest współpraca z Europejskim Instytutem Norm Telekomunikacyjnych (ETSI), w których prowadzone są prace normalizacyjne w dziedzinach telekomunikacji komercyjnej, radiokomunikacji ruchomej, telewizji i radiofonii cyfrowej.

Przy współpracy z ETSI opracowywane są m.in. normy zharmonizowane do Dyrektywy 2014/53/EU.

Prace normalizacyjne w STI są prowadzone we współpracy z Komitetami Technicznymi (KT), w skład których wchodzą specjaliści delegowani przez różne środowiska zainteresowane określonym zakresem tematycznym. Członkiem KT może zostać każdy podmiot zainteresowany normalizacją w danym obszarze tematycznym, zarejestrowany i prowadzący działalność gospodarczą na terenie Polski.

Komitety Techniczne prowadzą prace normalizacyjne na poziomie krajowym, regionalnym w ramach Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego (CEN) i Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego Elektrotechniki (CENELEC) oraz międzynarodowym w ramach Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej (ISO) oraz Międzynarodowej Komisji Elektrotechnicznej (IEC), a także łączonymi Komitetami Zadaniowymi tych organizacji np. ISO/IEC/JTC1, CEN/CLC/JWG 8, CLC/ETSI/JWG EMC.

 
Czytaj więcej o STI...

Tematyka STI objęta działaniem Komitetów Technicznych:

Telekomunikacja

 • Zagadnienia sieciowe, telekomunikacja komercyjna, protokoły sygnalizacyjne i komutacja, transmisja i zwielokrotnienie, urządzenia końcowe, metody pomiarowe, urządzenia radiowe i systemy, radiokomunikacja ruchoma, telewizja i radiofonia cyfrowa (KT 11)

Kompatybilność elektromagnetyczna

 • Zaburzenia i zakłócenia elektromagnetyczne; kompatybilność elektromagnetyczna; zagadnienia techniczne (urządzenia i metody pomiarowe), oddziaływanie pól elektromagnetycznych na organizmy żywe (KT 104)

Technologie informatyczne

 • Funkcjonowanie sieci komputerowych, różnorodność środków transmisji danych, różne warunki eksploatacji, testowanie i ocena zgodności implementacji; projektowanie (KT 171)
 • Terminologia dla potrzeb informatyki dla projektantów, producentów i użytkowników sprzętu informatycznego i oprogramowania oraz  terminologia i klasyfikacja, metody badań i wymagania techniczno-eksploatacyjne dla maszyn i urządzeń biurowych (KT 170)
 • Języki używane w rozwoju oprogramowania oraz zagadnienia powiązane, takie jak bezpieczeństwo w językach programowania oraz ich interfejsy systemowe (KT 331)
 • Struktura logiczna i funkcjonalna systemów, opisy systemów okablowania strukturalnego, opisy magistrali systemowych do przesyłania danych, centra przetwarzania danych oraz zagadnienia z zakresu domowych i budynkowych systemów elektronicznych, aparatura sterownicza do użytku domowego, automatyzacja projektowania elektronicznego oraz prace w zakresie terminologii w wyżej wymienionych obszarach (KT 173)
 • Modele informatyczne i terminologia baz danych w systemach opieki zdrowotnej, a także systemy łączności (przesyłanie danych) i komunikaty, w tym informacja wizyjna i multimedia w tych systemach oraz ich jakość, bezpieczeństwo i ochrona wzajemnych (KT 302)
 • Bezpieczeństwo użytkowania urządzeń techniki informatycznej, elektrycznych urządzeń techniki biurowej i urządzeń podłączonych do sieci telekomunikacyjnych, a także zdalne sterowanie i ochrona systemów elektroenergetycznych (KT 183)
 • Zagadnienia systemowe i strategiczne dotyczące rozwoju zabezpieczeń systemów informatycznych, techniki kryptograficzne i mechanizmów uwierzytelniania i kontroli dostępu wraz z mechanizmami zarządzania tożsamością (KT 182)
 • Technologie rozproszonych rejestrów i blockchain, bezpieczeństwo, prywatność i redundancja informacji, zapewnienie integralności danych oraz interoperacyjności (KT 333)

Biometria i identyfikowalność

 • Wymiana danych przy użyciu technik biometrycznych, interfejsy aplikacyjne do tego przeznaczone oraz formaty wymiany, zagadnienia prawne i społeczne związane z biometrią (KT 309)
 • Charakterystyki fizyczne i metody badań kart identyfikacyjnych, maszyny do czytania paszportów i dokumentów podróży, karty elektroniczne, karty bezstykowe, karty optyczne i czytnik oraz procedury zarządzania i rejestracji kart identyfikacyjnych (KT 172)

Multimedia i urządzenia AV

 • Urządzenia odbiorcze radiofoniczne i telewizyjne, magnetowidy i kamery wizyjne, wzmacniacze, urządzenia i systemy elektroakustyczne wysokiej wierności odtwarzania, przetworniki elektroakustyczne, elektroniczne urządzenia edukacyjne i rozrywkowe oraz parametry przyłączeniowe (KT 103)
 • Kodowanie i przetwarzanie: obrazów statycznych, dźwięku i obrazów ruchomych, informacji multimedialnych i hipermedialnych; komunikacja wizualna i multimedialna; grafika komputerowa; zdalne nauczanie (KT 288)

Bankowość

 • Dokumenty bankowe, procedury bankowe, symbolika, karty bankowe, bankowość elektroniczna, zabezpieczenia (KT 271)

Informacja geograficzna

 • Zagadnienia związane z modelowaniem i projektowaniem zasobów danych w systemach informacji geograficznej oraz przepływem informacji geograficznej pomiędzy różnymi użytkownikami i systemami (KT 297)

W Sektorze Technik Informacyjnych i Telekomunikacji funkcjonuje również Rada Sektorowa (RS STI) w skład której wchodzą Przewodniczący wszystkich KT współpracujących z STI. Rada współpracuje z wymienionymi niżej organami roboczymi europejskich i międzynarodowych organizacji normalizacyjnych, które nie mają odpowiednika w postaci krajowego Komitetu Technicznego lub których zakres tematyczny łączy zagadnienia kilku KT:

Przeczytaj też:

- Zarządzanie bezpieczeństwem informacji

Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji zaprasza wszystkich zainteresowanych współpracą zarówno w ramach istniejących już Komitetów Technicznych, jak również w dziedzinach, dla których nie powołano jeszcze właściwego tematycznie KT.

Dane dotyczące zakresów tematycznych poszczególnych KT, ich współpracy krajowej, regionalnej i międzynarodowej, osób funkcyjnych, umiejscowienia sekretariatów KT podano w Kartach informacyjnych dostępnych po otwarciu hiperłącza do poszczególnych KT.

Kontakt z Sektorem Technik Informacyjnych i Komunikacji:

ul. Świętokrzyska 14
00-050 Warszawa
tel. 22 55 67 603
e-mail: wpnsti@pkn.pl