Zawartość

ZASADY UŻYCIA LOGO PKN

Regulamin

korzystania z logo i logotypu Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (PKN)
 

§ 1.

 1. Polski Komitet Normalizacyjny (PKN) jest wyłącznym właścicielem słownego znaku towarowego „PKN” oraz słowno-graficznych znaków towarowych dla logo i logotypu PKN (zwanych dalej łącznie: Logo) oraz znaku towarowego PN, którym decyzją Urzędu Patentowego RP zostało udzielone prawo ochronne.
 2. Polskiemu Komitetowi Normalizacyjnemu przysługują autorskie prawa majątkowe do Logo.
 3. Używanie Logo bez zgody PKN pociąga za sobą odpowiedzialność cywilną i karną przewidzianą stosownymi przepisami.
 4. Logo PKN jest prawnie chronione i w związku z tym, oprócz zasad określających sposób używania znaków zawartych w niniejszym regulaminie, należy stosować się do ogólnych zasad posługiwania się znakami prawnie chronionymi.
   

§ 2.

Używanie Logo jest możliwe wyłącznie w sposób:

 1. Zgodny z niniejszym regulaminem,
 2. Zgodny z zakresem określonym w udzielonej zgodzie na używanie Logo,
 3. Zgodny z prawem, porządkiem publicznym, dobrymi obyczajami, zasadami współżycia społecznego.
 4. Zabrania się używania Logo w sposób:
  4.1. Wprowadzający w błąd co do charakteru, przeznaczenia, pochodzenia, jakości i właściwości towarów oraz usług oznaczonych znakami,
  4.2. Naruszający prawa osobiste, majątkowe zarówno łącznie jak i wyłącznie,
  4.3. Godzący w dobre imię i wizerunek PKN,
  4.4. Prowadzący do deprecjacji znaków i obniżenia prestiżu Loga.
   

§ 3.

 1. Prawo do używania Logo bez występowania z wnioskiem o zgodę przysługuje Członkom Organów Technicznych PKN w następujących przypadkach:
  1.1. Na swoich stronach internetowych w odniesieniu do informacji związanych z ich działalnością w Organach Technicznych działających przy PKN (wraz z hiperłączem do strony www.pkn.pl).
  1.2. W mediach społecznościowych w odniesieniu do informacji związanych z działalnością w Organach Technicznych działających przy PKN.
  1.3. Na papierze firmowym Sekretariatu danego Organu Technicznego w odniesieniu do informacji związanych z ich działalnością zgodnie z Systemem Identyfikacji Wizualnej.
 2. W przypadku podmiotów, o których mowa w ust. 1, prawo do używania znaków przyznawane jest nieodpłatnie.
 3. Brak obowiązku występowania o zgodę na używanie Logo nie zwalnia z obowiązku przestrzegania zapisów niniejszego regulaminu.
 4. Każde inne użycie Logo przez członków Organów Technicznych wymaga pisemnej zgody Prezesa PKN, zgodnie z zasadami określonymi w § 4.
 5. Podmiot, który przestaje być członkiem Organu Technicznego, traci prawo do korzystania z logo i logotypu PKN.
 6. Podmioty wymienione w § 3 ust. 1 i w § 4 nie mogą udzielić innym podmiotom upoważnienia do używania znaków.
   

§ 4.

Innym podmiotom, niż wymienione w § 3 ust. 1, prawo do używania Logo przyznawane jest na ich wniosek, po uzyskaniu zgody Prezesa PKN i na warunkach określonych w treści zgody.
 

§ 5.

 1. PKN przysługuje prawo kontroli w zakresie prawidłowego wykorzystania znaków, jak również spełniania przez korzystających ze znaków warunków określonych w niniejszym regulaminie.
 2. PKN zastrzega sobie prawo do wystąpienia z roszczeniami w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek naruszeń praw ochronnych Logo, wynikających z niniejszego regulaminu i obowiązujących przepisów prawa.
 3. PKN zastrzega sobie prawo do cofnięcia udzielonego prawa do używania znaków. O odebraniu prawa podmiot informowany jest niezwłocznie. Odebranie prawa do używania znaków nakłada na podmiot obowiązek bezzwłocznej rezygnacji z używania znaków.
   

§ 6.

 1. Zabrania się używania Logo w formie innej niż zastrzeżona w Urzędzie Patentowym RP, tj. w szczególności dodawania lub odejmowania elementów, modyfikowania lub wydzielania jego części składowych, zmiany kształtu oraz proporcji przedstawionego Loga.
 2. Logo PKN musi być zgodne z Systemem Identyfikacji Wizualnej.
 3. Każdorazowo miejsce użycia logo PKN musi być przedstawione drogą mailową do akceptacji dyrektora Wydziału Relacji Zewnętrznych (wrzsekr@pkn.pl) z wyjątkiem § 3 ust. 1.
 4. Logo i logotyp PKN mogą być użyte w tekście informującym o członkostwie firmy w Organach Technicznych działających przy PKN (np. Firma XYZ jest członkiem Komitetu Technicznego ds. … działającego przy Polskim Komitecie Normalizacyjnym lub Firma XYZ została powołana przez Prezesa PKN na członka Komitetu Technicznego ds. … działającego przy Polskim Komitecie Normalizacyjnym).
 5. Zabrania się używania logo i logotypu PKN w kontekście sugerującym współpracę z Polskim Komitetem Normalizacyjnym (np. Firma XYZ współpracuje z PKN). Użycie znaku towarowego w tym kontekście jest niezgodne z uczciwymi praktykami, gdyż może sprawiać wrażenie istnienia powiązań gospodarczych między osobą trzecią a właścicielem znaku towarowego.
   

§ 7.

 1. Wszelkie pytania dot. użycia logo lub logotypu PKN, w tym wnioski o zgodę na ich użycie, oraz zapotrzebowanie na papier firmowy OT należy zgłaszać drogą mailową do dyrektora Wydziału Relacji Zewnętrznych na adres: wrzsekr@pkn.pl  
 2. PKN zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego regulaminu.