Zawartość

ZNAKI TOWAROWE PKN I PN

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1170) zostało udzielone na rzecz Polskiego Komitetu Normalizacyjnego prawo ochronne na znaki towarowe:

 

słowny PN R.305492
słowno-graficzny zgodn_pn_sm_www-01.jpg R.305493
słowny PKN R.305494
słowno-graficzny logo_sm_www-01.jpg R.305491

 

 

 

 

 

 

 

 

wydane przez Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej.

Fakt udzielenia prawa ochronnego potwierdzony został wydaniem świadectw ochronnych na ww. znaki towarowe. W związku z powyższym Polski Komitet Normalizacyjny nabywa prawo wyłącznego używania znaku towarowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.