Zawartość

Współpraca z międzynarodowymi organizacjami normalizacyjnymi

PKN jest członkiem Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej ISO od 1947 roku. Ma status członka założyciela. Natomiast w Międzynarodowej Komisji Elektrotechnicznej IEC, PKN pełni obowiązki Krajowego Komitetu Elektrotechniki i działa od 1923 roku.
 

ISO www.jpgISO (Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna) jest organizacją pozarządową, jej członkowie nie są delegowani przez rządy, pomimo że niektóre organizacje członkowskie znajdują się w strukturach rządowych. Stawia to organizację na szczególnej pozycji pomiędzy sektorami państwowym a prywatnym, szczególnie wobec stowarzyszeń przemysłowych. Każdy kraj reprezentuje z zasady tylko jedna organizacja.
 

IECwww.jpgIEC (Międzynarodowa Komisja Elektrotechniczna) to globalna organizacja opracowująca i publikująca Normy Międzynarodowe z zakresu technik elektrycznych i elektronicznych oraz dziedzin z nimi związanych (takich jak elektryka, elektronika, elektrotechnika, elektroakustyka, multimedia, telekomunikacja, medycyna, terminologia, kompatybilność elektromagnetyczna, itd.), będące podstawą norm krajowych oraz odniesieniem dla przetargów i kontraktów międzynarodowych.

Prawa i obowiązki PKN jako członka ISO i IEC:

 • reprezentowanie krajowych interesariuszy w organach zarządzających i wykonawczych;
 • promowanie międzynarodowej działalności normalizacyjnej;
 • wdrażanie dokumentów normalizacyjnych ISO i IEC;
 • uczestniczenie w pracach technicznych:
  • udział ekspertów PKN w grupach roboczych (WG),
  • udział delegatów PKN w posiedzeniach organów technicznych,
  • prowadzenie przez PKN sekretariatów ciał technicznych,
  • opiniowanie dokumentów roboczych na wszystkich etapach.

Funkcjonują dwa poziomy uczestnictwa w pracach poszczególnych komitetów technicznych (Technical Committee, TC) oraz podkomitetów (SubCommittee, SC):

 • członkostwo "P" (participating member) – polega na aktywnym uczestniczeniu w pracach danego TC lub SC, czyli na opiniowaniu dokumentów roboczych, głosowaniu nad projektami dokumentów normalizacyjnych oraz udziale w posiedzeniach;
 • członkostwo "O" (observer member) – pozwala na dostęp do dokumentów roboczych oraz daje możliwość udziału w posiedzeniach danego ciała technicznego w charakterze obserwatora.

Każda krajowa jednostka deklaruje swój udział w pracach poszczególnych TC oraz SC lub informuje o braku zainteresowania pracami.

Uczestnictwo PKN w pracach komitetów technicznych (TC) i podkomitetów (SC) międzynarodowych organizacji normalizacyjnych (stan na dzień 31 grudnia 2022 r.):

Organizacja

Forma członkostwa

Liczba TC + SC

ISO*

P

218

 

O

435

IEC

P

54

 

O

130

*) W tym dane dotyczące wspólnego komitetu technicznego ISO/IEC JTC1 i jego podkomitetów
**) Udział procentowy - w stosunku do aktywnych TC + SC

PKN prowadzi następujące sekretariaty:

ISO/TC 98

Podstawy projektowania konstrukcji

Sekretarz

Katarzyna Maciejczyk

Polski Komitet Normalizacyjny

Przewodniczący

Prof. Jacek Szafran

Politechnika Warszawska

ISO/TC 98/SC 2

Podstawy projektowania konstrukcji. Niezawodność konstrukcji

Sekretarz

Katarzyna Maciejczyk

Przewodniczący

Prof. Jacek Szafran

IEC/TC 27

Elektrotermia przemysłowa i przetwarzanie materiałów w polach elektromagnetycznych

Sekretarz

Dr Mariola Nowecka

Polski Komitet Normalizacyjny