Zawartość

Numery tematyczne

Numery tematyczne „Wiadomości PKN”
Numery tematyczne „Wiadomości PKN”
Jakość_powietrza_okładka.jpg

JAKOŚĆ POWIETRZA - ZRÓWNOWAŻONY TRANSPORT

Jakość powietrza w Polsce należy do najgorszych w Europie. Sytuacja jest szczególnie zła pod względem zanieczyszczenia PM10, PM2,5 oraz benzo(a)pirenem. W dużych aglomeracjach występuje także problem zanieczyszczenia powietrza ozonem i tlenkami azotu. W skali kraju transport samochodowy odpowiada za ok. 5 proc. wszystkich zanieczyszczeń. To tyle samo co przemysł. Znaczny udział transportu samochodowego w emisji zanieczyszczeń powietrza w Polsce ma kilka przyczyn: dynamiczny wzrost liczby samochodów, zły stan techniczny i wiek pojazdów, brak odpowiedniej infrastruktury drogowej.

W numerze zostały opublikowane artykuły poświęcone:

 • działalności PKN/KT 280 ds. Jakości Powietrza
 • zrównoważonemu transportowi
 • współpracy pojazdów elektrycznych z ISE
 • samochodom elektrycznym jako urządzeniom o funkcjonalności transportowej i energetycznej.

Publikację można kupić w sklepie PKN

Okladka_SmartCity2017.jpg

SMART CITY

Miasta już teraz stanowią główne centra europejskiej gospodarki i innowacji, jednocześnie są kluczowym źródłem zanieczyszczeń i gazów cieplarnianych. Szacuje się, że do 2050 r. liczba mieszkańców miast wzrośnie dwukrotnie. Wszystkie więc muszą stawić czoła kwestiom związanym ze zwiększeniem wydajności energetycznej, infrastrukturą, transportem i komunikacją. Dlatego tak  popularna jest dzisiaj koncepcja Smart City.

W numerze specjalnym poświęconym Smart City znalazły się artykuły dotyczące:

 • roli normalizacji we wdrażaniu idei inteligentnego miasta;
 • inteligentnego zarządzania energią w kontekście zrównoważonego rozwoju miast;
 • znormalizowanych wskaźników jakości usług miejskich wg PN-ISO 37120;
 • PN-ISO 37120 i miejskiego systemu informacji przestrzennej;
 • przekształcania miast w Smart City;
 • bezpieczeństwa człowieka w rzeczywistości SMART CITY.

Publikację można kupić w sklepie PKN

Efektywność energetyczna_okładka.jpg

Efektywność energetyczna

W kolejnym, wydanym w roku 2016 numerze specjalnym „Efektywność energetyczna”, znalazły się artykuły związane tematycznie m.in. z:

 • systemami zarządzania energią;
 • auditami energetycznymi w ujęciu prawnym oraz normalizacyjnym;
 • wymaganiami dla jednostek certyfikujących i auditujących SZE.

Publikację można kupić w sklepie PKN

asfalty_numer_tematyczny_0.jpg

ASFALTY

Fundusze unijne, które Polska otrzymała na budowę dróg i autostrad, przyczyniły się m.in. do znaczącego zwiększenia produkcji asfaltu. Artykułem pierwszej potrzeby stały się także normy dotyczące asfaltu – stąd wziął się temat najnowszego numeru specjalnego.

W numerze znalazły się artykuły przedstawiające efekty prac normalizacyjnych w dziedzinie asfaltów:

 • o imponującym dorobku Podkomitetu KT 222/PK 2 ds. Asfaltów;
 • o kationowych emulsjach asfaltowych;
 • o lepiszczach asfaltowych;
 • o asfaltach wielorodzajowych wg PN-EN 13924-2.

Autorami publikacji są eksperci renomowanych firm: ORLEN Asfalt, LOTOS Asfalt, Bitunova, Total, Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy.

Publikację można kupić w sklepie PKN

Wiadomosci_PKN_nr_spec_8_2015_0.jpg

SYSTEMY ZARZĄDZANIA

W zurbanizowanym i zinformatyzowanym świecie systemy zarządzania zyskują na znaczeniu. Najnowszy numer tematyczny PKN został poświęcony właśnie nim. W publikacji znajdą Państwo artykuły dotyczące:

 • nowelizacji ISO 9001- system zarządzania jakością;
 • nowelizacji ISO 14001- systemy zarządzania środowiskowego;
 • systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji (PN-ISO/IEC 27001:2014);
 • systemów zarządzania energią (PN-EN ISO 50001);
 • zarządzania ciągłością działania.

Publikację można kupić w sklepie PKN

bezpieczenstwo_dzieci_0.jpg

BEZPIECZEŃSTWO DZIECI

Bezpieczeństwo dzieci to kolejny temat poruszany w ramach numerów specjalnych wydawanych przez Polski Komitet Normalizacyjny. W numerze znalazły się artykuły poświęcone m.in.:

 • bezpiecznym zabawkom;
 • publicznym placom zabaw;
 • żywności dla niemowląt i małych dzieci.

Znajomość nie tylko przepisów prawa, ale i zapisów norm jest niezbędna dla producentów, importerów oraz dla sprzedawców artykułów dla dzieci. Bo to „od producentów i importerów zależy, czy możemy się czuć bezpieczni” (str. 13) „Jeśli więc już po wprowadzeniu na rynek produktu okaże się, że nie jest on bezpieczny, przedsiębiorca powinien podjąć działania w celu wyeliminowania zagrożeń i poinformować o tym Prezesa UOKiK. (…) Warto podkreślić, że obowiązek dotyczy nie tylko wytwórców czy importerów, ale także sprzedawców” (str. 17).

Właśnie do wymienionych grup zawodowych: producentów, importerów, dystrybutorów oraz sprzedawców artykułów dla dzieci kierujemy naszą publikację.

Zalecamy tę publikację również pracownikom organów prowadzących placówki oświatowe oraz wszystkim tym, którzy dokonują zakupów w ramach zamówień publicznych dla tych placówek.

Publikację można kupić w sklepie PKN

06_okladka_bm.jpg

BEZPIECZEŃSTWO MASZYN ROLNICZYCH

W numerze można przeczytać artykuły o bezpieczeństwie maszyn rolniczych w kontekście normalizacyjnym, w tym m.in. o:

 • roli norm w systemach badań sprawności technicznej maszyn rolniczych;
 • aktach prawnych odnoszących się do tej dziedziny;
 • ocenie zasadniczych wymagań bezpieczeństwa dla maszyn rolniczych z punktu widzenia jednostki notyfikowanej.

Publikację można kupić w sklepie PKN

05_okladka_js.jpg

JAKOŚĆ SPAWANIA

Publikacja jest poświęcona jakości procesów spajania w kontekście Polskich Norm.

W numerze znalazły się artykuły poświęcone m.in.:

 • zapewnieniu jakości procesów spawania;
 • kwalifikowaniu personelu spawalniczego oraz personelu badań nieniszczących;
 • walidacji procesów spajania;
 • badaniom nieniszczącym złączy spawanych.

Ta publikacja to przewodnik po normach przeznaczony dla wszystkich osób związanych z branżą spawalniczą.

Publikację można kupić w sklepie PKN

04_okladka_pz.jpg

PLACE ZABAW, SIŁOWNIE ZEWNĘTRZNE, PARKOUR

W numerze można przeczytać o kwestiach związanych z bezpieczeństwem użytkowników placów zabaw, siłowni zewnętrznych, skateparków itp., w szczególności o:

 • nowelizacji serii norm PN-EN 1176 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie;
 • projekcie normy prPN-prEN 16630 Siłownie zewnętrzne instalowane na stałe - Wymagania bezpieczeństwa i metody badań;
 • projekcie CEN/TC 136/WG 1 dot. parkour equipment;
 • certyfikacji na Znak Zgodności z PN.

W artykułach sprecyzowano, jakie korzyści można osiągnąć, stosując się do wymagań norm przy budowie, kontroli czy konserwacji tego typu obiektów.

Publikację można kupić w sklepie PKN

03_okladka_pp.jpg

PALIWA PŁYNNE

W numerze można przeczytać o stanie i perspektywach normalizacji paliw płynnych oraz o roli normalizacji w zapewnieniu ich należytej jakości:

 • LPG;
 • paliw do silników o zapłonie iskrowym;
 • olejów napędowych;
 • paliw żeglugowych;
 • paliw i biopaliw opałowych.

Publikacja jest przeznaczona dla producentów paliw, firm dystrybuujących i magazynujących paliwa oraz sektora transportu.

Publikację można kupić w sklepie PKN

02_okladka_os.jpg

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ

W numerze znalazły się artykuły dotyczące społecznej odpowiedzialności w kontekście normy PN-ISO 26000 – w tym m.in. o tym, jak wdrożyć w organizacji działania społecznie odpowiedzialne w takich kluczowych obszarach jak:

 • poszanowanie praw człowieka;
 • odpowiedzialność w odniesieniu do środowiska;
 • etyczne postępowanie;
 • budowanie świadomości konsumenckiej;
 • relacje organizacji ze społecznościami lokalnymi;
 • odpowiedzialność organizacji z różnych sektorów.

Publikacja jest skierowana do wszystkich organizacji niezależnie od formy własności, wielkości, rodzaju i lokalizacji.

Publikację można kupić w sklepie PKN 

01_okladka_ee.jpg

EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA

Efektywność energetyczna, białe certyfikaty, systemy zarządzania energią to nie tylko puste pojęcia. To szereg działań związanych z analizą zasadności ekonomicznej energooszczędnych przedsięwzięć, poszukiwaniem potencjalnych zwrotów poniesionych nakładów oraz wykorzystaniem do tego celu odpowiednich mechanizmów rynkowych.

W numerze specjalnym miesięcznika „Wiadomości PKN” zagadnienie efektywności energetycznej zostało ujęte w kontekście normalizacyjnym, można w nim przeczytać m.in. o:

 • systemach zarządzania energią wg PN-EN ISO 50001;
 • sieciach inteligentnych tzw. Smart Grid;
 • gwarancjach pochodzenia energii elektrycznej wg prEN 16325;
 • sposobach obliczania efektywności energetycznej wg prEN 16212.

Publikację można kupić w sklepie PKN