Zawartość

Certyfikacja miast na zgodność z normą PN-ISO 37120

Certyfikacja dla inteligentnych miast 

Miasta, a także jednostki samorządowe – gminy, powiaty – potrzebują odpowiednich wskaźników do pomiaru efektów ich działalności. Ale dotychczas nie istniały wskaźniki, które byłyby znormalizowane, spójne i umożliwiające porównania zmian na przestrzeni czasu.

Norma 37120

Polski Komitet Normalizacyjny opublikował w lutym 2017 roku normę PN-ISO 37120:2015-03 Zrównoważony rozwój społeczny – Wskaźniki usług miejskich i jakości życia. Ma ona pomagać miastom w kierowaniu i ocenie zarządzania efektami działalności w zakresie usług miejskich oraz jakości życia mieszkańców. Może być także pomocna na wszystkich szczeblach administracji państwowej do analiz i porównań stopnia rozwoju i określania potrzeb poszczególnych miast a także, po agregacji danych, większych jednostek administracyjnych czy też samorządowych. Podany w normie zbiór znormalizowanych wskaźników zapewnia ujednolicone podejście do tego, co jest mierzone i w jaki sposób pomiar ma być przeprowadzany. Wskaźniki te mogą być wykorzystywane do śledzenia i monitorowania postępów w działalności miasta, co pozwala także na planowanie przyszłych potrzeb miasta.

Norma PN-ISO 37120:2015-03 pozwoli:

 • mierzyć efekty zarządzania usługami miejskimi i jakością życia na przestrzeni czasu;
 • porównywać efekty dzia­łalności;
 • wymieniać się najlepszymi praktykami;
 • zarządzać miastem i planować zrównoważony rozwój.

Certyfikacja przez PKN

Polski Komitet Normalizacyjny opracował także „Program dobrowolnej certyfikacji na zgodność pomiaru wskaźników usług miejskich i jakości życia z wymaganiami normy PN-ISO 37120:2015-03”. Poddanie się przez miasto lub jednostkę samorządową dobrowolnej certyfikacji pozwoli na:

 • weryfikację metodyki i poprawności obliczenia wskaźników określonych w certyfikacie;
 • weryfikację przyjętych źródeł danych.

Weryfikacja ta wykonywana jest przez niezależną stronę trzecią – PKN – w trakcie auditu certyfikacyjnego. Proces certyfikacji przez PKN zakłada także coroczne audity nadzoru weryfikujące utrzymanie zgodności sposobu pomiaru oraz ich aktualizację.

Korzyści z certyfikatu na zgodność z normą inteligentnych miast

 1. Władze miasta dostają narzędzie, które może być punktem wyjścia do rozmów z inwestorami.
 2. Norma będzie magnesem dla dużych inwestorów, zainteresowanych lokowaniem inwestycji w metropoliach świadomych swoich możliwości, planujących rozwój w sposób zharmonizowany.
 3. Posiadanie normy będzie miało znaczenie w staraniach o Fundusze Europejskie.
 4. Zwiększa się wiarygodność miast na rynkach finansowych.

Miasto inteligentne ma w założeniu być przyjaznym i zdrowym miejscem do życia. Uzyskanie certyfikatu wspomaga stymulowanie rozwoju metropolii i lepsze planowanie strategiczne – tym samym korzyści zyskują i obywatele, i władze samorządowe.

Jak się przygotować do certyfikacji?

 1. Należy zrozumieć potrzebę zastosowania normy PN-ISO 37120 oraz korzyści z tego wynikające. Po podjęciu decyzji o poddaniu się certyfikacji należy dokładnie zapoznać się z treścią normy.
 2. Następnie należy rozdzielić zadania. Najlepszym sposobem wydaje się wyznaczenie zespołu z koordynatorem nadzorującym przebieg prac. Prace polegają na określeniu źródeł danych, weryfikacji danych, wyliczeniu wskaźników zgodnie z metodyką podaną w normie oraz sporządzeniu „mini raportu” z tych działań. Raporty te są niezbędne w dalszej procedurze certyfikacji. Jest to najbardziej czasochłonny etap prowadzący do certyfikatu.
 3. Kolejno należy pobrać umieszczony poniżej wniosek o certyfikację wraz z Programem certyfikacji i postępować zgodnie z procedurą"
 4. Po zatwierdzeniu raportu PKN wystawia certyfikat i przesyła go do Wnioskującego.
 5. Certyfikat osiągnięty!


Smart city

Więcej informacji udzielają pracownicy Wydziału Sprzedaży – Dział Klienta Kluczowego i Certyfikacji

wspsekr@pkn.pl

tel. 22 556 78 30