Zawartość

Certyfikacja przez JCW

Certyfikację wyrobów na Znak Zgodności z Polską Normą prowadzą również na rzecz PKN upoważnione przez Prezesa PKN Jednostki Certyfikujące Wyroby - JCW, w zakresie Polskich Norm określonych w posiadanym przez JCW certyfikacie akredytacji lub w innym równoprawnym dokumencie.

Organizacja może złożyć wniosek o certyfikację bezpośrednio do upoważnionej JCW. W takim przypadku obowiązują wzory dokumentów (wniosku, umowy itp.) stosowane w danej JCW.

Przebieg certyfikacji, warunki przyznania Organizacji certyfikatu PN oraz działania JCW w zakresie upoważnienia określa Dział II „Regulaminu współpracy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z upoważnionymi Jednostkami Certyfikującymi Wyroby w zakresie certyfikacji na zgodność z Polską Normą i wydawania certyfikatów PN”.

Wykaz JCW upoważnionych do wydawania certyfikatów PN

PKN może delegować swoich pracowników do struktur bezstronnych (np. do rad, komitetów, etc.) jednostek certyfikujących wyroby (JCW) na określonych zasadach.