Zawartość

Certyfikacja wyrobów/usług

W przypadku prowadzenia certyfikacji wyrobu i/lub usługi przez PKN, kolejne jej etapy przedstawiają się następująco:

 1. Organizacja określa i stosuje w odniesieniu do przedmiotu certyfikacji normę (normy) na zgodność z którymi zamierza wystąpić o certyfikację.
 2. Organizacja zainteresowana uzyskaniem certyfikatu PN występuje do PKN z odpowiednim wnioskiem o wycenę kosztów i przeprowadzenie certyfikacji wyrobu na zgodność z Polską Normą oraz wydanie certyfikatu PN, uprawniającego do posługiwania się Znakiem pn_male_0.jpg .
 3. Po otrzymaniu wniosku, PKN przygotowuje i przesyła klientowi ofertę obejmującą zakres, harmonogram i koszty certyfikacji.
 4. Organizacja wnioskująca akceptuje przedstawioną przez PKN ofertę i podpisuje umowę o certyfikację wyrobu z PKN, której przedmiotem są:
  • warunki przeprowadzenia przez PKN certyfikacji na zgodność z Polską Normą (Polskimi Normami) oraz wydania certyfikatu PN
  • warunki udzielenia przez PKN prawa do posługiwania się Znakiem oraz zakres i sposób realizacji tego prawa przez Organizację
  • warunki i sposób sprawowania przez PKN nadzoru nad wydanym certyfikatem PN.
 5. PKN przeprowadza certyfikację wyrobu oceniając:
  • raport z badań przewidzianych normą (normami) dotyczącą przedmiotu certyfikacji – raport powinien być opracowany przez jednostkę badawczą o akceptowanych przez PKN kompetencjach
  • dokumentację dotyczącą przedmiotu certyfikacji oraz procesu jego wytwarzania
  • możliwość zapewnienia przez Organizację ciągłości zgodności przedmiotu certyfikacji z wymaganiami wyspecyfikowanej Polskiej Normy (Polskich Norm), określonych za właściwe do jej certyfikacji, na podstawie umowy o certyfikację wyrobu.


Wszelkich wyjaśnień dotyczących certyfikacji na zgodność z Polską Normą (Polskimi Normami), certyfikatów PN oraz Znaku pn_male_0.jpg udzielają pracownicy Wydziału Sprzedaży.