Zawartość

Certyfikacja przez PKN

W przypadku prowadzenia certyfikacji wyrobu (w tym usługi) lub systemu zarządzania przez PKN, kolejne jej etapy przedstawiają się następująco:

 1. Organizacja spełniła warunek konieczny i podstawowy:

  Organizacja określiła i zastosowała w odniesieniu do przedmiotu certyfikacji normę (normy) na zgodność z którymi zamierza wystąpić o certyfikację.

  UWAGA: Zapraszamy wszystkich klientów do kontaktu z Działem Informacji Normalizacyjnej PKN, który udzieli informacji w zakresie identyfikacji norm mogących mieć zastosowanie do wyrobu. Informacja ta nie obejmuje oceny, czy normy wybrane przez Organizację są właściwe.

 2. Organizacja zainteresowana uzyskaniem certyfikatu PN występuje do PKN z odpowiednim wnioskiem o wycenę kosztów i przeprowadzenie certyfikacji wyrobu/usługi lub systemu zarządzania na zgodność z Polską Normą oraz wydanie certyfikatu PN, uprawniającego do posługiwania się Znakiem pn_male_0.jpg.

 3. Po otrzymaniu wniosku, PKN przygotowuje i przesyła klientowi ofertę obejmującą zakres i koszty certyfikacji

  UWAGA: Oferta przygotowywana jest bezpłatnie i nie stanowi zobowiązania do skorzystania z usług PKN.

 4. Jeżeli Organizacja wnioskująca zaakceptuje przedstawioną ofertę, podpisywana jest umowa o certyfikację wyrobu / umowa o certyfikację systemu zarządzania (stosownie do przedmiotu certyfikacji) pomiędzy PKN a Organizacją. Przedmiotem tej umowy są:

  1. warunki przeprowadzenia przez PKN certyfikacji na zgodność z Polską Normą (Polskimi Normami) oraz wydania certyfikatu PN

  2. warunki udzielenia przez PKN prawa do posługiwania się Znakiem pn_male_0.jpg oraz zakres i sposób realizacji tego prawa przez Organizację

  3. warunki i sposób sprawowania przez PKN nadzoru nad wydanym certyfikatem PN.

 5. Jeżeli podczas postępowania certyfikacyjnego zostanie wykazana zgodność przedmiotu certyfikacji z określoną w umowie normą (normami) Organizacja otrzymuje certyfikat PN oraz prawo do posługiwania się Znakiem pn_male_0.jpg.

 

Koszt, jaki poniesie Organizacja w okresie trzech lat ważności certyfikatu PN, wyliczany jest zgodnie z przyjętymi i zatwierdzonymi przez Prezesa PKN „Zasady ustalania opłat *wynikających z prowadzenia przez Polski Komitet Normalizacyjny postępowania związanego z certyfikacją na zgodność z Polską Normą (Polskimi Normami), wydaniem certyfikatu PN Wnioskującemu i nadzorem PKN nad wydanym certyfikatem PN”.
Organizacji przysługuje prawo do odwołania od decyzji odnośnie do certyfikacji, lub zgłoszenia skargi w sprawach dotyczących sposobu przeprowadzania postępowania związanego z certyfikacją i/lub pracą auditorów.

Odwołanie powinno być przekazane WYŁĄCZNIE korespondencyjnie na adres:

Wydział Sprzedaży
Polski Komitet Normalizacyjny
skr. poczt. 411
00-950 Warszawa 1

Odwołania od decyzji w sprawach certyfikacji rozpatrywane są przez Prezesa PKN. Termin udzielenia odpowiedzi wynosi 30 dni od daty otrzymania odwołania Organizacji.
Ewentualne uwagi, skargi należy składać na adres wspsekr@pkn.pl. Termin udzielania odpowiedzi przez PKN wynosi 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia.
W przypadku zaistnienia kwestii spornych dotyczących sposobu rozpatrzenia skargi, a także decyzji podjętych w związku z tym przez Wydział Sprzedaży Organizacja może, w terminie 14 dni od otrzymania decyzji Dyrektora WSP, zwrócić się pisemnie do Prezesa PKN o ostateczne rozstrzygnięcie sporu. Termin udzielenia odpowiedzi wynosi wówczas 14 dni od dnia otrzymania ww. pisma przez PKN.
Wszelkich wyjaśnień dotyczących certyfikacji na zgodność z Polską Normą (Polskimi Normami), certyfikatów PN oraz Znaku pn_male_0.jpg udzielają pracownicy Wydziału Sprzedaży – Dział Klienta Kluczowego i Certyfikacji.