Zawartość

Postępowanie reklamacyjne

  1. W razie stwierdzenia wad zakupionych towarów, klient obowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni roboczych licząc od dnia otrzymania towarów, powiadomić o tym fakcie sprzedawcę. Zgłoszenia reklamacji wraz z informacją o stwierdzonych wadach zamówionych towarów, z podaniem imienia, nazwiska i adresu kontaktowego, można dokonać w dowolnej formie lub poprzez prawidłowe wypełnienie formularza reklamacji.
  2. Reklamacje zgłoszone po terminie określonym w ust. 1 nie będą rozpatrywane.
  3. Reklamacje są rozpatrywane w ciągu 14 dni, licząc od daty otrzymania przez sprzedawcę prawidłowo wypełnionego formularza reklamacji lub otrzymania dodatkowych informacji jeżeli sprzedawca o takie wystąpił, a o ich rezultacie sprzedawca powiadomi niezwłocznie klienta na piśmie, na podany przez niego w zgłoszeniu reklamacji adres pocztowy lub e-mailowy.
  4. W przypadku uznania, że reklamacja jest uzasadniona, sprzedawca wymieni wadliwy towar na towar wolny od wad albo zwróci kupującemu równowartość uiszczonej ceny.
  5. Sprzedawca nie przyjmuje zgłoszeń dotyczących niezgodności wycofanej normy lub innego dokumentu normalizacyjnego zgodnie z przepisami wewnętrznymi PKN w zakresie opracowania tych dokumentów (np. błędu w normie, niewłaściwego tłumaczenia), z uwagi na niemożność poprawienia dokumentu, co do którego zgłoszono reklamację.
  6. W odniesieniu do klientów będących konsumentami postanowień ust. 1-5 nie stosuje się, lecz w ich miejsce mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.