Zawartość

Dyrektywy, rozporządzenia i normy

Dyrektywy, Rozporządzenia, Decyzje
Dyrektywy, Rozporządzenia, Decyzje
Aktywne wszczepialne urządzenia medyczne
Active Implantable Medical Devices
90/385/EWG
Bezpieczeństwo zabawek
Toys safety
2009/48/WE
Dźwigi
Lifts
2014/33/UE
Ekoprojekt i Etykietowanie
Ecodesign and Energy Labelling– Framework Directives
2009/125/WE, 2010/30/UE, 2005/32/WE
Interoperacyjność systemu kolei
Interoperability of the rail system
2008/57/WE
Kompatybilność elektromagnetyczna
Electromagnetic Compatibility (EMC)
2014/30/UE
Maszyny
Machinery (MD)
2006/42/WE
Materiały wybuchowe przeznaczone do użytku cywilnego
Explosives for civil uses
2014/28/UE
Niskonapięciowy sprzęt elektryczny (LVD)
Low voltage (LVD)
2014/35/UE
Nowy pakiet legislacyjny. Eko zarządzanie i audyt
New legislative framework (NLF) and EMAS
765/2008, 768/2008/WE, 1221/2009
Ogólne bezpieczeństwo produktów
General product safety
2001/95/WE
Ograniczenia stosowania niebezpiecznych substancji
Restriction of the use of certain hazardous substances (RoHS)
2011/65/UE
Opakowania i opakowania zużyte
Packaging and packaging waste
94/62/WE
Produkty kosmetyczne
Cosmetic products
1223/2009
Proste zbiorniki ciśnieniowe
Simple pressure vessels (SPVD)
2014/29/UE
Przyrządy pomiarowe
Measuring instruments (MID)
2014/32/UE
Radiowe i telekomunikacyjne urządzenia końcowe
Radio and telecommunications terminal equipment (RTTE)
2014/53/UE
Rekreacyjne jednostki pływające i skutery wodne
Recreational craft
2013/53/UE
Substancje chemiczne
Chemical substances (REACH)
1907/2006
Środki ochrony indywidualnej   
Personal protective equipment (PPE)
89/686/EWG
Urządzenia ciśnieniowe
Pressure equipment (PED)
2014/68/UE
Urządzenia używane w atmosferze potencjalnie wybuchowej (ATEX)
Equipment for explosive atmospheres (ATEX)
2014/34/UE
Urządzenia kolei linowych przeznaczonych do przewozu osób
Cableway installations
2000/9/WE
Urządzenia medyczne
Medical devices
93/42/EWG
Urządzenia spalające paliwa gazowe     
Gas appliances (GAD)
2009/142/WE
Usługi pocztowe     
Postal services
97/67/WE
Wagi nieautomatyczne
Non-automatic weighing instruments (NAWI)
2014/31/UE
Wyroby budowlane
Construction products (CPR)
305/2011
Wyroby medyczne używane do diagnozy in vitro
In vitro diagnostic medical devices
98/79/WE
Wyroby pirotechniczne
Pyrotechnic articles
2013/29/UE
Zrównoważone stosowanie pestycydów
Inspection of pesticide application equipment
2009/128/WE
Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/2288 z dnia 11 grudnia 2017 r.  
Decyzja Komisji (UE) 2017/1996 z dnia 6 listopada 2017 r.  
Decyzja Komisji (UE) 2017/1995 z dnia 6 listopada 2017 r.  

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/1358 z dnia 20 lipca 2017 r.

 

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/1357 z dnia 19 lipca 2017 r.

 
Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/168 z dnia 31 stycznia 2017 r.  

Decyzja Komisji (UE) 2017/145 z dnia 25 stycznia 2017 r.

 

Decyzja Komisji (UE) 2017/133 z dnia 25 stycznia 2017 r.

 

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/1765 z 3 października 2016 r.

 

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/537 z 5 kwietnia 2016 r.

 

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2015/2414 z 17 grudnia 2015 r.

 

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2015/1345 z 31 lipca 2015 r.

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2015/1194 z 20 lipca 2015 r.

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2015/1301 z 20 lipca 2015 r.

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2015/1143 13 lipca 2015 r.

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2015/681 z dnia 29 kwietnia 2015 r.

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2015/27 z dnia 7 stycznia 2015 r.

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2015/16 z dnia 6 stycznia 2015 r.