Zawartość

Dyrektywy, rozporządzenia i normy

Dyrektywy, Rozporządzenia, Decyzje
Dyrektywy, Rozporządzenia, Decyzje

Akredytacja i nadzór rynku. Eko zarządzanie i audyt
New legislative framework and the eco-management audit scheme (NLF) and (EMAS)

Decyzja Wykonawcza Komisji (UE) 2019/1729 z dnia 15 października 2019 r. w sprawie zharmonizowanej normy w zakresie oceny zgodności opracowanej na potrzeby rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 i (WE) nr 1221/2009, dyrektywy 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz aktów Unii, do których włączono przepisy odniesienia ustanowione w decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady nr 768/2008/WE

765/2008,
768/2008/WE,
1221/2009 +

Sprostowanie

Bezpieczeństwo zabawek
Toys safety

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2019/1728 z dnia 15 października 2019 r. w sprawie norm zharmonizowanych dla zabawek, opracowanych na potrzeby dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/48/WE

2009/48/WE
Dźwigi
Lifts
2014/33/UE

Ekoprojekt dla produktów związanych z energią i etykietowanie energetyczne – Akty ramowe
Ecodesign and energy labelling – Framework directives

2009/125/WE,
2017/1369

Interoperacyjność systemu kolei
Interoperability of the rail system

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2020/453 z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie zharmonizowanych norm dotyczących produktów kolejowych, opracowanych na potrzeby dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/57/WE w sprawie interoperacyjności systemu kolei we Wspólnocie.

2008/57/WE

Kompatybilność elektromagnetyczna
Electromagnetic compatibility (EMC)

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2019/1326 z dnia 5 sierpnia 2019 r. w sprawie norm zharmonizowanych dotyczących kompatybilności elektromagnetycznej, opraco­wanych na potrzeby dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/UE

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2020/660 z dnia 15 maja 2020 r. zmieniająca decyzję wykonawczą (UE) 2019/1326 w odniesieniu do kompatybilności elektromagnetycznej mechanizmowych styczników i rozruszników do silników, urządzeń do gaszenia łuku, rozdzielnic tablicowych przeznaczonych do obsługiwania przez osoby postronne oraz wózków jezdniowych

2014/30/UE

Maszyny 
Machinery (MD)

Decyzja Wykonawcza Komisji (UE) 2019/436 z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie norm zharmonizowanych dla maszyn, opracowanych na potrzeby dyrektywy 2006/42/WE.

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2019/1766 z dnia 23 października 2019 r. zmieniająca decyzję wykonawczą (UE) 2019/436 w odniesieniu do normy zharmonizowanej EN ISO 19085-3:2017 dotyczącej wiertarek i frezarek sterowanych numerycznie


Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2019/1863 z dnia 6 listopada 2019 r. w sprawie zmiany i sprostowania decyzji wykonawczej (UE) 2019/436 w odniesieniu do wycofania odniesień do norm zharmonizowanych dotyczących maszyn z Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2020/480 z dnia 1 kwietnia 2020 r. zmieniająca decyzję wykonawczą (UE) 2019/436 w sprawie norm zharmonizowanych dla maszyn, opracowanych na potrzeby dyrektywy 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady

2006/42/WE
Materiały wybuchowe przeznaczone do użytku cywilnego
Explosives for civil uses
2014/28/UE

Ogólne bezpieczeństwo produktów
General product safety

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2019/1698 z dnia 9 października 2019 r. w sprawie norm europejskich dotyczących produktów, opracowanych na potrzeby dyrektywy 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów

2001/95/WE

Ograniczenia stosowania niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym
Restriction of the use of certain hazardous substances (RoHS)

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2020/659 z dnia 15 maja 2020 r. w sprawie zharmonizowanej normy dotyczącej dokumentacji technicznej wymaganej do oceny materiałów, elementów składowych oraz sprzętu elektrycznego i elektronicznego, którą to normę opracowano na potrzeby dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE

2011/65/UE

2018/736 +

Sprostowanie

Opakowania i odpady opakowaniowe
Packaging and packaging waste

94/62/WE
Produkty kosmetyczne
Cosmetic products

1223/2009

2019/1966

Sprostowanie

Sprostowanie

Proste zbiorniki ciśnieniowe
Simple pressure vessels (SPVD)
2014/29/UE
Przyrządy pomiarowe
Measuring instruments (MID)
2014/32/UE

Rekreacyjne jednostki pływające i skutery wodne
Recreational craft

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2019/919 z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie norm zharmonizowanych dotyczących rekreacyjnych jednostek pływających i skuterów wodnych, opracowanych na potrzeby dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/53/UE

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2020/50 z dnia 21 stycznia 2020 r. zmieniająca decyzję wykonawczą (UE) 2019/919 w sprawie norm zharmonizowanych dotyczących rekreacyjnych jednostek pływających i skuterów wodnych, opracowanych na potrzeby dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/53/UE w odniesieniu do identyfikacji małych statków, systemu kodowania, konstrukcji kadłuba i wymiarów elementów konstrukcyjnych kadłuba dla jednostek jednokadłubowych

2013/53/UE

Rejestracja, ocena, udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów
Chemical substances (REACH)

1907/2006

2020/878

2020/1149

Sprzęt elektryczny przewidziany do stosowania w określonych granicach napięcia
Low voltage (LVD)

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2019/1956 z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie norm zharmonizowanych dla sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia, opracowanych na potrzeby dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/35/UE

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2020/1146 z dnia 31 lipca 2020 r. zmieniająca decyzję wykonawczą (UE) 2019/1956 w odniesieniu do norm zharmonizowanych dotyczących niektórych urządzeń gospodarstwa domowego, bezpieczników termicznych, urządzeń w sieciach kablowych służących do rozprowadzania sygnałów telewizyjnych, sygnałów dźwiękowych i usług interaktywnych, wyłączników do urządzeń, gaszenia łuku i spawania łukowego, złączek instalacyjnych wtykowo-nasadkowych do trwałych połączeń w instalacjach stałych, transformatorów, dławików, zasilaczy i zespołów takich urządzeń, systemu przewodowego ładowania pojazdów elektrycznych, opasek przewodów i systemów prowadzenia przewodów, aparatów i łączników sterowniczych, oświetlenia awaryjnego, układów elektronicznych stosowanych w oprawach oświetleniowych oraz lamp wyładowczych.

Sprostowanie do decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2020/1146 z dnia 31 lipca 2020 r. zmieniającej decyzję wykonawczą (UE) 2019/1956 w odniesieniu do norm zharmonizowanych dotyczących niektórych urządzeń gospodarstwa domowego, bezpieczników termicznych, urządzeń w sieciach kablowych służących do rozprowadzania sygnałów telewizyjnych, sygnałów dźwiękowych i usług interaktywnych, wyłączników do urządzeń, gaszenia łuku i spawania łukowego, złączek instalacyjnych wtykowo-nasadkowych do trwałych połączeń w instalacjach stałych, transformatorów, dławików, zasilaczy i zespołów takich urządzeń, systemu przewodowego ładowania pojazdów elektrycznych, opasek przewodów i systemów prowadzenia przewodów, aparatów i łączników sterowniczych, oświetlenia awaryjnego, układów elektronicznych stosowanych w oprawach oświetleniowych oraz lamp wyładowczych.

2014/35/UE

Strony internetowe i aplikacje mobilne organów sektora publicznego
Accessibility of websites and mobile applications

DECYZJA wykonawcza Komisji (UE) 2018/2048 z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zharmonizowanej normy dotyczącej stron internetowych i aplikacji mobilnych opracowanej do celów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102

2016/2102
Środki ochrony indywidualnej   
Personal protective equipment (PPE)
89/686/EWG

Środki ochrony indywidualnej   
Personal protective equipment (PPE)

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2019/1217 z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie norm zharmonizowanych dotyczących indywidualnych urządzeń wypornościowych – kamizelek ratunkowych, opracowanych na potrzeby dyrektywy Rady 89/686/EWG

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2020/668 z dnia 18 maja 2020 r. w sprawie norm zharmonizowanych dotyczących środków ochrony indywidualnej, opracowanych na potrzeby rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425

2016/425

Urządzenia ciśnieniowe
Pressure equipment (PED)

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2019/1616 z dnia 27 września 2019 r. w sprawie norm zharmonizowanych dotyczących urządzeń ciśnieniowych, opracowanych na potrzeby dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/68/UE

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2020/542 z dnia 16 kwietnia 2020 r. zmieniająca decyzję wykonawczą Komisji (UE) 2019/1616 w odniesieniu do urządzeń zabezpieczających przed nadmiernym ciśnieniem, rur stalowych ze szwem do zastosowań ciśnieniowych, nieogrzewanych płomieniem zbiorników ciśnieniowych oraz rurociągów przemysłowych metalowych

2014/68/UE
Urządzenia kolei linowych przeznaczonych do przewozu osób
Cableway installations
2000/9/WE

Urządzenia kolei linowych
Cableway installations

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2019/1923 z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie norm zharmonizowanych dotyczących urządzeń kolei linowych, opracowanych na potrzeby rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/424

2016/424

Urządzenia radiowe
Radio equipment (RED)

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2020/553 z dnia 21 kwietnia 2020 r. zmieniająca decyzję wykonawczą (UE) 2020/167 w odniesieniu do norm zharmonizowanych dotyczących niektórych urządzeń sieci komórkowych międzynarodowej telekomunikacji ruchomej

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2020/167 z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie norm zharmonizowanych dotyczących urządzeń radiowych, opracowanych na potrzeby dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/53/UE

2014/53/UE
Urządzenia spalające paliwa gazowe     
Gas appliances (GAD)
2009/142/WE
Urządzenia spalające paliwa gazowe     
Gas appliances (GAR)
2016/426

Urządzenia i systemy ochronne przeznaczone do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej
Equipment for explosive atmospheres (ATEX)

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2019/1202 z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie zharmonizowanych norm dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej opracowanych na potrzeby dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/34/UE

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2020/260 z dnia 25 lutego 2020 r. zmieniająca decyzję wykonawczą (UE) 2019/1202 w odniesieniu do zapobiegania wybuchowi i ochrony przed wybuchem

2014/34/UE

Usługi pocztowe     
Postal services
97/67/WE
Wagi nieautomatyczne
Non-automatic weighing instruments (NAWI)
2014/31/UE

Wyroby budowlane
Construction products (CPD/CPR)

Decyzja Wykonawcza Komisji (UE) 2019/451 z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie zharmonizowanych norm dotyczących wyrobów budowlanych, opracowanych na potrzeby rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011

Sprostowanie do decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2019/451 z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie zharmonizowanych norm dotyczących wyrobów budowlanych, opracowanych na potrzeby rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011

305/2011

Wyroby medyczne
Medical devices (MDD)

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2020/437 z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie norm zharmonizowanych dotyczących wyrobów medycznych, opracowanych na potrzeby dyrektywy Rady 93/42/EWG

93/42/EWG

Wyroby medyczne aktywnego osadzania
Active implantable medical devices

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2020/438 z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie norm zharmonizowanych dotyczących aktywnych wyrobów medycznych do implantacji, opracowanych na potrzeby dyrektywy Rady 90/385/EWG

90/385/EWG

Wyroby medyczne używane do diagnozy in vitro
In vitro diagnostic medical devices

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2020/439 z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie norm zharmonizowanych dotyczących wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro, opracowanych na potrzeby dyrektywy 98/79/WE Parlamentu Europejskiego i Rady

98/79/WE
Wyroby pirotechniczne
Pyrotechnic articles
2013/29/UE
Zrównoważone stosowanie pestycydów
Inspection of pesticide application equipment
2009/128/WE
Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/2288 z dnia 11 grudnia 2017 r.  
Decyzja Komisji (UE) 2017/1996 z dnia 6 listopada 2017 r.  
Decyzja Komisji (UE) 2017/1995 z dnia 6 listopada 2017 r.  

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/1358 z dnia 20 lipca 2017 r.

 

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/1357 z dnia 19 lipca 2017 r.

 
Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/1014 z dnia 15 czerwca 2017 r.  
Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/168 z dnia 31 stycznia 2017 r.  

Decyzja Komisji (UE) 2017/145 z dnia 25 stycznia 2017 r.

 

Decyzja Komisji (UE) 2017/133 z dnia 25 stycznia 2017 r.