Zawartość

Dyrektywy, rozporządzenia i normy

Dyrektywy, Rozporządzenia, Decyzje
Dyrektywy, Rozporządzenia, Decyzje

Akredytacja i nadzór rynku. Eko zarządzanie i audyt
New legislative framework and the eco-management audit scheme (NLF) and (EMAS)

765/2008
768/2008/WE
1221/2009

Sprostowanie

Bezpieczeństwo zabawek
Toys safety

2009/48/WE
Dźwigi i elementy bezpieczeństwa do dźwigów
Lifts
2014/33/UE

Ekoprojekt dla produktów związanych z energią i etykietowanie energetyczne
Ecodesign and energy labelling – Framework directives

2009/125/WE
2017/1369

Interoperacyjność systemu kolei w Unii Europejskiej.
Interoperability of the rail system

2016/797

Kompatybilność elektromagnetyczna
Electromagnetic compatibility (EMC)

2014/30/UE

Maszyny 
Machinery (MD)

2006/42/WE
Materiały wybuchowe przeznaczone do użytku cywilnego
Explosives for civil uses
2014/28/UE

Ogólne bezpieczeństwo produktów
General product safety

2001/95/WE

Ograniczenia stosowania niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym
Restriction of the use of certain hazardous substances (RoHS)

2011/65/UE
2018/736

Sprostowanie

2021/647

Opakowania i odpady opakowaniowe
Packaging and packaging waste

94/62/WE
Produkty kosmetyczne
Cosmetic products

1223/2009
2019/1966

Sprostowanie
Sprostowanie

Proste zbiorniki ciśnieniowe
Simple pressure vessels (SPVD)
2014/29/UE
Przyrządy pomiarowe
Measuring instruments (MID)
2014/32/UE

Rekreacyjne jednostki pływające i skutery wodne
Recreational craft

2013/53/UE

Rejestracja, ocena, udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów
Chemical substances (REACH)

1907/2006
2020/878
2020/1149

Sprzęt elektryczny przewidziany do stosowania w określonych granicach napięcia
Low voltage (LVD)

2014/35/UE

Strony internetowe i aplikacje mobilne organów sektora publicznego
Accessibility of websites and mobile applications

2016/2102

Środki ochrony indywidualnej
Personal protective equipment (PPE)

2016/425

Tworzywa sztuczne jednorazowego użytku
Plastic caps and lids

2019/904/UE

2023/1060

Urządzenia ciśnieniowe
Pressure equipment (PED)

2014/68/UE
Urządzenia i systemy ochronne przeznaczone do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej
Equipment for explosive atmospheres (ATEX)
2014/34/UE

Urządzenia kolei linowych
Cableway installations

2016/424

Urządzenia radiowe
Radio equipment (RED)

2014/53/UE
Usługi pocztowe     
Postal services
97/67/WE
Wagi nieautomatyczne
Non-automatic weighing instruments (NAWI)
2014/31/UE

Wyroby budowlane
Construction products (CPD/CPR)

305/2011

Wyroby medyczne

 

2017/745

2020/561

2017/746

2022/112

93/42/EWG

90/385/EWG

98/79/WE

 

Wyroby pirotechniczne
Pyrotechnic articles

2013/29/UE

Sprostowanie

Zrównoważone stosowanie pestycydów
Inspection of pesticide application equipment
2009/128/WE

Urządzenia spalające paliwa gazowe
Gas appliances

2016/426