Zawartość

Net zero guidelines – zerowa emisja gazów cieplarnianych netto – poradnik ISO

2023-03-09
Net zero guidelines – zerowa emisja gazów cieplarnianych netto – poradnik ISO

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z wytycznymi ISO „Net zero guidelines”. Jest to zbiór porad i zaleceń mających na celu skuteczne dążenie do osiągnięcia równowagi między gazami cieplarnianymi wprowadzanymi do atmosfery a tymi, które są z niej usuwane. Dokument ten (w języku angielskim, francuskim, hiszpańskim i rosyjskim) zawiera wskazówki dla organizacji, które chcą wprowadzić u siebie kompleksowe, długofalowe strategie klimatyczne.

Zmiana klimatu jest jednym z najpilniejszych wyzwań, przed którymi stoi ludzkość. Oceny naukowe zawarte w sprawozdaniach Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (IPCC) pokazują, że wielu groźnych konsekwencji zmian klimatu można uniknąć, ograniczając globalne ocieplenie do 1,5°C powyżej poziomu sprzed epoki przemysłowej. Obecnie temperatura na Ziemi jest już o ponad 1°C wyższa od tego poziomu.

Scenariusze IPCC wskazują, że ograniczenie efektu cieplarnianego do 1,5°C jest możliwe, wymaga jednak osiągnięcia co najmniej zerowego poziomu emisji dwutlenku węgla (CO2) netto w latach 50. XXI wieku, a także głębokiej i trwałej globalnej redukcji emisji innych gazów cieplarnianych. Im wcześniej nastąpi redukcja emisji, tym niższe będzie szczytowe ocieplenie i mniejsze prawdopodobieństwo przekroczenia limitu 1,5°C.

Dokument ISO „Net zero guidelines” zawiera zasady i wytyczne na temat tego, co organizacje mogą zrobić, aby skutecznie włączyć się w globalne wysiłki na rzecz ograniczenia ocieplenia klimatu tylko o 1,5°C oraz osiągnięcia neutralności emisyjnej do 2050 r. (zerowa emisja gazów cieplarnianych netto). Dokument ISO powstał, aby każda organizacja, niezależnie od jej wielkości, mogła wnieść swój wkład w globalny wspólny i słuszny wysiłek na rzecz osiągnięcia neutralności klimatycznej.

Zgodnie z definicją zawartą w ISO „Net zero guidelines” zerowa emisja netto gazów cieplarnianych to stan, w którym pozostałości emisji gazów cieplarnianych, jakie powstają wskutek działalności człowieka, są równoważone przez usuwanie takiej samej ilości gazów cieplarnianych również wskutek działalności człowieka w określonym czasie i warunkach. Słowo pozostałości należy rozumieć jako tę ilość gazów cieplarnianych, jaka powstaje pomimo podjęcia wszelkich możliwych działań mających na celu redukcję emisji.

Zawarte w tym dokumencie wytyczne i zalecenia umożliwią organizacjom podjęcie kroków mających na celu względnie szybkie osiągnięcie zerowej emisji gazów cieplarnianych netto, najpóźniej do 2050 r.

ISO „Net zero guidelines” należy interpretować i stosować zgodnie z jego celem i zakresem, który jest zgodny z celami Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w Sprawie Zmian Klimatu (UNFCCC).

Poradnik ISO „Net zero guidelines” do pobrania.