Zawartość

Styczniowe Wiadomości PKN

2023-01-20
Styczniowe Wiadomości PKN

Strategia jest jednym z kluczowych elementów zarządzania firmą. Wskazuje kierunki dalszego rozwoju, ma być też efektywną odpo­wiedzią na wyzwania otoczenia. Jednym z zadań w Strategii PKN jest zapewnienie sprawnej organizacji prac normalizacyjnych oraz świadczenie wysokiej jakości usług w zakresie normalizacji. A to wiąże się m.in. z modernizacją i rozwojem infrastruktury in­formatycznej umożliwiającej usprawnienie współpracy i obsłu­gę klientów prac normalizacyjnych, ze zwiększeniem liczby norm w języku polskim czy wreszcie z koniecznością rozwoju Polskich Norm on-line.

Osiągnięcie tego celu oznacza wprowadzenie zmian i reorgani­zację prac normalizacyjnych. W założeniu ma to przyczynić się do usprawnienia działań związanych z realizacją zadań z zakresu budo­wania spójnego systemu opracowywania norm i innych dokumen­tów normalizacyjnych.

Dokładniej o zmianach w organizacji prac normalizacyjnych można przeczytać w bieżącym numerze „Wiadomości PKN 1/2023”.