Zawartość

Technologia blockchain i rozproszonego rejestru

2020-02-06
Technologia blockchain i rozproszonego rejestru

Wykorzystanie łańcuchów blokowych i technologii DLT nadal szybko się rozwija, zwłaszcza w kontekście przemysłu 4.0, stwarzając tym samym zarówno nowe możliwości, jak i wyzwania dla przedsiębiorstw i społeczeństwa.

Aby przyczynić się do zapewnienia płynnego i bez­piecznego przyjęcia nowych technologii w Europie, CEN i CENELEC powołały niedawno Wspólny Komitet Techniczny CEN-CLC/JTC 19 Blockchain and Distributed Ledger Technologies w odniesie­niu do zaleceń przedstawionych w Białej Księdze CEN-CENELEC Recommendations for Successful Adoption in Europe of Emerging Technical Standards on Distributed Ledger/Blockchain Technologies. Wspólny Komitet będzie odpowiedzialny za opracowanie norm dla technologii blockchain i DLT, obejmują­cych następujące aspekty: ramy organizacyjne i me­todologie, procesy i schematy oceny produktów, wytyczne dotyczące technologii rozproszonego reje­stru, inteligentne technologie, obiekty, rozproszone urządzenia komputerowe i usługi w zakresie danych.

Komitet w szczególności zajmie się określeniem i wdrożeniem już dostępnych lub opracowywanych Norm Międzynarodowych. Będzie ściśle współpra­cował z ISO/TC 307 Blockchain and distributed ledger technologies. Ponadto CEN-CLC/JTC 19 skupi się na konkretnych europejskich wymaganiach prawnych i politycznych, wspierając rozwój jednolitego rynku cyfrowego Unii Europejskiej.

Sekretariat CEN-CLC/JTC 19 prowadzi UNI – włoska jednostka normalizacyjna.

Ze strony PKN tą tematyką zajmuje się KT 333 ds. Blockchain i Technologii Rozproszonych Rejestrów.

Źródło: „Wiadomości PKN 1/2020”.