Zawartość

Zmiany w dokumentach dotyczących pracy Organów Technicznych

2018-01-04
Zmiany w dokumentach dotyczących pracy Organów Technicznych

Informujemy, że od 2 stycznia 2018 r. nastąpiły zmiany w procedurach  PKN dotyczące zasad funkcjonowania Organów Technicznych.

Zmiany mają na celu doskonalenie systemu głosowania i dostosowanie przepisów wewnętrznych PKN do wymagań stawianych  krajowym jednostkom normalizacyjnym przez  europejskie organizacje normalizacyjne CEN/CENELEC.

Poniżej podajemy opis charakteru wprowadzonych zmian:
 

 1. Z2-P1: 
  1.1. Procedura wprowadza nowe definicje, nazewnictwo, zastosowanie i zasady  głosowań. Definicje podano w punkcie 2, zestawienie typów głosowań i ich zastosowania podano w tablicy nr 2 i załączniku nr 1. Zasady ogólne podano w pkt 5.1.4. oraz 5.5.4. W całym tekście procedury wprowadzono zmiany zgodnie z powyższymi uregulowaniami.
  1.2. Procedura zmienia uprawnienia Przewodniczącego OT w zakresie udziału w głosowaniach.
  1.3. Procedura wprowadza nowe wymagania w zakresie udokumentowania kwalifikacji osoby wyznaczonej na Sekretarza OT.
  1.4. Procedura znosi ograniczenie ilości członków GZ/KGZ.
 2. Z2-P2:  Ujednolicono zapisy w zakresie rodzajów i zastosowania głosowań zgodnie z procedurą Z2-P1
 3. Z2-P3:
  3.1. Ujednolicono zapisy w zakresie rodzajów i zastosowania głosowań zgodnie z procedurą Z2-P1.
  3.2. Doprecyzowano zapisy dotyczące nadawania i odbierania uprawnień użytkownikom PZN.
 4. Z2-I2: Ujednolicono zapisy w zakresie rodzajów i zastosowania głosowań zgodnie z procedurą Z2-P1.
 5. Z2-P3-F11: Ujednolicono zapisy w pkt 1 z Z2-P1.
 6. Z2-P3-F24: Uproszczono i ujednolicono zapisy w pkt 1 z Z2-P1.

Jednocześnie uaktualnione zostało Zarządzenia Nr 48 Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zasad prowadzenia sekretariatów Komitetów Technicznych PKN, Podkomitetów Technicznych oraz sekretariatów organów roboczych europejskich/międzynarodowych organizacji normalizacyjnych. Zarządzenie uzupełniono o  zapisy, dotyczące wymagań i warunków odbycia szkolenia e–learningowego  przez osoby wyznaczone na stanowisko Sekretarza OT.

Szerokie omówienie najistotniejszych zmian zawiera artykuł „Zmiany w procedurach PKN 2018” opublikowany w Wiadomościach PKN, 12/2017.