Zawartość

POROZUMIENIE MIĘDZY SEP A PKN

2017-10-12
POROZUMIENIE MIĘDZY SEP A PKN

Rozwój i upowszechnianie normalizacji w dziedzinie elektryki to podstawowe założenie  znowelizowanego porozumienia, które Polski Komitet Normalizacyjny zawarł ze Stowarzyszeniem Elektryków Polskich 11 października 2017 r.

Piotr Szymczak – Prezes SEP, Krzysztof Nowicki – Wiceprezes SEP oraz Tomasz Schweitzer – Prezes PKN podpisali porozumienie, w którym zadeklarowali współpracę w podejmowaniu inicjatyw zmierzających do aktywizacji środowisk zawodowych elektryków w zakresie ich udziału w normalizacji polskiej i międzynarodowej.

PKN zadeklarował m.in. udzielanie SEP poparcia w upowszechnianiu wiedzy normalizacyjnej i postanowień norm z dziedziny elektryki oraz powierzanie Stowarzyszeniu prowadzenia sekretariatów KT na podstawie odrębnych umów.

SEP natomiast zobowiązał się m.in. do udziału w pracach normalizacyjnych w ramach OT powołanych przez PKN i rekomendowania specjalistów Stowarzyszenia jako reprezentantów do pracy w OT, a także proponowania nowych tematów do programu prac normalizacyjnych.

Porozumienie zostało zawarte na czas nieokreślony.