Zawartość

Wymagania dla profesjonalnych instruktorów i trenerów psów

2016-02-29
psy.jpg
Pies pracujący

EN opublikował dokument, w którym zawarto minimalne wymagania dotyczące wiedzy, umiejętności i kompetencji, jakich oczekuje się od zawodowych instruktorów i trenerów psów. Porozumienie Warsztatowe CEN „Dog training Professionals – Knowledge, skills and competence requirements” (CWA 16979:2016) zostało opracowane przez wielu ekspertów z krajów europejskich, będących członkami Warsztatu CEN „Competences for dog training professionals” (CEN/WS 078).

Szacuje się, że w całej Europie ponad 500 000 osób pracuje jako trenerzy i instruktorzy psów. Badania sektora kynologicznego w Europie wykazały, że w ramach sektora działa wiele organizacji i stowarzyszeń różniących się podejściem do kwestii kwali­fikacji profesjonalnych instruktorów i trenerów psów. Przeprowadzone badanie podkreśla potrzebę opra­cowania wspólnego zharmonizowanego podejścia w kwestii transgranicznego uznania i przyjęcia takich kwalifikacji.

Nowe Porozumienie Warsztatowe CWA 16979:2016 podaje minimalne kryteria oraz najważniejsze wyma­gania dotyczące wiedzy i umiejętności zawodowych trenerów psów pracujących w głównych obszarach związanych ze szkoleniami, behawioryzmem, sportem czy tresurą psów asystujących. Porozumienie jest wy­nikiem prac prowadzonych w 2015 roku przez człon­ków CEN/WS 078, w tym wielu ekspertów z krajów europejskich (Belgia, Niemcy, Włochy i Portugalia), którzy reprezentowali prywatne i publiczne organiza­cje aktywnie działające w sektorze kynologicznym, od tresury psów asystujących po psy ratownicze.

CWA 16979:2016 określa minimalne wymagania kompetencyjne dla zawodowych trenerów psów ze szczególnym uwzględnieniem aspektów dotyczą­cych zachowania i etyki zawodowej. Począwszy od głównych zadań, jakie powinien wykonać zawodowy trener psów, porozumienie określa odpowiednie wy­magania dotyczące umiejętności i wiedzy. Jest także odpowiedzią na potrzebę regularnego uaktualniania i ciągłego udoskonalania kompetencji zawodowych, stosując podejście „kształcenia ustawicznego”.

Warsztatom CEN/WS 078 przewodniczyła Cinzia Marconi (prezydent FCC – Formatore Cinofilo Certificato) z Włoch. Odnosząc się do CWA 16979, C. Marconi mówiła: „Ten opracowany w ramach kon­sensusu dokument przyczyni się do poprawy jakości tresury psów, w konsekwencji ma stanowić znaczną poprawę jakości usług świadczonej konsumentom. Porozumienie przyniesie także korzyści w związku z ochroną i dobrostanem psów, co jest szczególnie istotne przy uwzględnieniu zasad etycznych, które powinny być zawsze brane pod uwagę”.

Interesariusze odpowiedzieli pozytywnie na publi­kację CWA 16979:2016. Nareszcie mamy znakomite wytyczne i, być może w najbliższej przyszłości, znak jakości zawodowych trenerów psów, z korzyścią dla wielu „najlepszych przyjaciół” i wszystkich ludzi - mówi Caroline Thienpont, założycielka i główna tre­nerka w HACHIKO – belgijskiej organizacji non-profit zajmującej się szkoleniem psów przewodników dla osób z niepełnosprawnością ruchową lub cierpiących na epilepsję.

Barbara Schöning, członkini ESVCE (European Society of Veterinary Clinical Ethology) oraz GTVMT (German Society of Veterinary Clinical Ethology) uważa: „CWA 16979 to pierwszy dokument na szczeblu europejskim, który zajmuje się kwestią wiedzy zawodowych trenerów psów, ich umiejętnościami i kompetencjami. Określa wymagania, jakie w swojej nauce i codziennej pracy muszą spełnić trenerzy psów, ponadto stanowi wzorzec wymagań, które trzeba spełnić, by efektywnie trenować psy w sposób zapewniający im dobrostan. Wskazuje także, jaki zasób wiedzy i jakie umiejętności powinny zostać przekazane właścicielom psów w celu zapewnienia zwierzętom długotrwałego dobrostanu”.

Źródło: CEN News (https://www.cen.eu/news/brief-news/Pages/NEWS-2016-002.aspx)

 

Zapraszamy do zapoznania się z innymi ciekawymi artykułami w „Wiadomościach PKN 2/2016”