Zawartość

Miasta w Polsce – czy w pełni świadome?

2015-12-08

Polski Komitet Normalizacyjny w lipcu 2015 r. objął honorowym patronatem badanie „Miasto Świadome”, którego celem była m.in. popularyzacja wiedzy o nowych normach dot. miast, takich jak norma PN-ISO 37120:2015-03 Zrównoważony rozwój społeczny – Wskaźniki usług miejskich i jakości życia.

Badanie realizowane przez firmę The Keryx Group w październiku i listopadzie miało wykazać, czy miasta w Polsce są zainteresowane takimi normami i w jakim stopniu są gotowe do ich wdrożenia. Przeprowadzono je na reprezentatywnej próbie 110 urzędów miejskich; sprawdzano, czy monitorują różne parametry jakości życia mieszkańców i rozwoju organizmów miejskich.

Wnioski z badania są następujące: 51% miast w Polsce uważa, że normy dotyczące zarządzania miastem, pozyskiwania danych statystycznych oraz parametrów zbieranych przez miasto są przydatne. Co więcej, 1 na 3 miasta jest szczególnie zainteresowane normą PN-ISO 37120:2015-03 Zrównoważony rozwój społeczny – Wskaźniki usług miejskich i jakości życia.

Jednocześnie 40% polskich miast nie zbiera żadnych danych na temat stanu infrastruktury telekomunikacyjnej oraz zużycia energii w gospodarstwach domowych mieszkańców. 3 na 10 nie ma żadnej udokumentowanej wiedzy na temat poziomu zdrowia mieszkańców i ochrony zdrowotnej w mieście oraz poziomu partycypacji społecznej mieszkańców. Jedynie 2 na 10 urzędów zbiera dane dotyczące gospodarki, rynku pracy i przedsiębiorczości w mieście. Z kolei dużą wagę przykładają do monitorowania parametrów w obszarach takich jak: finanse miasta, planowanie przestrzenne i tereny zielone, wodociągi i dostęp do wody pitnej, kanalizacja, zarządzanie odpadami. Czyli w tych domenach, które bezpośrednio dotyczą działalności urzędów lub podległych im spółek komunalnych.

Z badania wynika, że im większe miasto, tym bardziej interesuje się pomiarem różnych wskaźników świadczących o poziomie życia i rozwoju miasta; te mniejsze ograniczają monitoring do podstawowych danych. Tymczasem należy pamiętać, że kontrola jakości życia mieszkańców i dynamiczne reagowanie na jej zmiany jest europejskim trendem, od którego w przyszłości będzie trudno uciec.