Zawartość

Uwzględnianie potrzeb MŚP w normach

2010-06-25

Nowy przewodnik CEN-CENELEC dotyczący uwzględniania potrzeb mikro, małych i średnich przedsiębiorstw przy opracowaniu norm jest już dostępny. Zawierający wytyczne oraz tzw. spis kontrolny ułatwiający ich wdrażanie przewodnik obejmuje zagadnienia, które należy brać pod uwagę w procesie opracowania Norm Europejskich będących w obszarze zainteresowania MŚP.

Przewodnik podnosi stan wiedzy o sprawach, które mogą być istotne dla MŚP przy opracowaniu norm, a w efekcie końcowym ma przyczynić się do wzrostu korzystania z Norm Europejskich przez tę grupę interesariuszy.  Jeśli normy w większym stopniu będą uwzględniały potrzeby MŚP, to może to przynieść wymierne korzyści pozostałym uczestnikom procesu normalizacji.

Dokument (Przewodnik CEN/CLC nr 17) został opracowany przez grupę roboczą Rad Technicznych CEN/CLC BTWG 208 „Guidance on SME needs”, której sekretariat był prowadzony przez NORMAPME (Europejskie Zrzeszenie Rzemiosła oraz Małych i Średnich Przedsiębiorstw dla Normalizacji).

MŚP grają kluczową rolę w europejskiej gospodarce i są obecne w większości sektorów. Stanowią prawie 99% przedsiębiorstw w Europie, zatrudniają ok. 81 milionów osób, co stanowi 66% zatrudnionych. Zatem małe przedsiębiorstwa są niezmiernie ważne dla wzrostu gospodarczego i zatrudnienia w całej Europie.  MŚP jako główny gracz na rynku powinny być świadome korzyści płynących z uczestnictwa oraz różnych sposobów uczestnictwa w procesie normalizacji.

Wprowadzając ten Przewodnik, CEN i CENELEC zwracają szczególną uwagę na interesy  MŚP, a zwłaszcza mikroprzedsiębiorstw, jako potencjalnych użytkowników norm.

Treść przewodnika jest dostępna w dwóch językach: angielskim i francuskim pod następującymi adresami:

www.cen.eu/go/SME

www.cenelec.eu/go/SME

www.normapme.com

 

                                                           Wg CEN CENELEC Press Release

                                                           Tłumaczenie E.Z.