Zawartość

Strefa dla samorządów

Szanowni Państwo,
miło nam zaprezentować podstronę dedykowaną samorządom terytorialnym. Powstała ona z inicjatywy Urzędu Miejskiego w Tczewie i Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.
Zadaniem samorządów jest m.in. dbanie o porządek i bezpieczeństwo publiczne, ekologię, komunikację, służbę zdrowia, opiekę społeczną. Wiele z tych zagadnień ma odzwierciedlenie w Polskich Normach. Usprawniają one procedury przetargowe, mogą służyć jako dokument odniesienia w zakresie współpracy na zasadach Partnerstwa Publiczno – Prywatnego. Stanowią również narzędzie kontroli jakości i bezpieczeństwa wyrobów i usług, usprawniają funkcjonowanie jednostek samorządowych i zakładów im podległych (np. System Zarządzania Jakością wg Normy ISO 9001).

Wierzymy, że znajdziecie tu Państwo przydatne informacje.

Informacje przydatne dla samorządów
Smart City

Miasta, a także jednostki samorządowe – gminy, powiaty – potrzebują odpowiednich wskaźników do pomiaru efektów ich działalności. Celem normy 37120 jest pomoc w ocenie efektów w zakresie usług miejskich oraz jakości życia.
Zobacz normę
Certyfikacja dla inteligentnych miast

Materiały pirotechniczne Normy podają wymagania dotyczące bezpieczeństwa oraz właściwego oznakowania materiałów pirotechnicznych. Zobacz normy
Zarządzanie środowiskowe Normy podają wytyczne projektowania i stosowania oceny efektów działalności środowiskowej w organizacji, zasady i strukturę oraz wymagania i procedury niezbędne do oceny cyklu życia. Zawierają wytyczne dla organizacji dotyczące ogólnych zasad, polityki, strategii i działań odnoszących się do komunikacji środowiskowej wewnętrznej i zewnętrznej. Zobacz normy
Zagospodarowanie terenu Normy określają projekty zagospodarowania terenu oraz podają metody pomiaru i opisu hałasu środowiskowego oraz oznaczenia graficzne stosowane w projektach zagospodarowania działki lub terenu.
Zobacz normy
Zobacz normy
Bezpieczeństwo informacji

Normy określają wytyczne do zarządzania bezpieczeństwem systemów informatycznych oraz wymagania dotyczące ustanowienia, wdrożenia, eksploatacji, monitorowania, przeglądu, utrzymania i doskonalenia udokumentowanego SZBI w całościowym kontekście ryzyk biznesowych.
Zobacz normy
Zobacz normy

Charakterystyka energetyczna budynków Normy opisują metody wyrażania charakterystyki energetycznej i certyfikacji energetycznej budynków.
Zestaw norm podany jest w NESESERZE AUDYTORA.
Tytuł: Polskie Normy w certyfikacji energetycznej budynków NESESER AUDYTORA
Opracowanie prezentuje, m.in. techniczne otoczenie Dyrektywy w postaci wykazu Polskich Norm wdrażających Normy Europejskie związane z Dyrektywą oraz wskazuje możliwości współpracy w tym zakresie z Polskim Komitetem Normalizacyjnym. Publikacja zawiera także wykaz norm dostępnych w języku polskim z załącznika do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 21 stycznia 2008 r.
Poziom hałasu emitowany przez maszyny i urządzenia w miejscu pracy Normy podają wytyczne, które stosuje się przy rozpatrywaniu problemów hałasu na istniejących i planowanych stanowiskach pracy, wykorzystując podstawowe koncepcje ograniczania hałasu (zmniejszenie emisji hałasu, imisji hałasu i ekspozycji na hałas). Zobacz normy
Bezpieczeństwo pracy Normy podają wymagania i wytyczne dotyczące systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w celu umożliwienia organizacji opracowania polityki i celów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Zobacz normy
System sygnalizacji pożarowej Normy podają wymagania dotyczące systemów wykrywania pożarów i alarmowania oraz opisują wzajemne powiązania pomiędzy tymi częściami. Zobacz normy
Znaki bezpieczeństwa Normy podają zasady umieszczania znaków bezpieczeństwa stosowanych w miejscach pracy i w obszarach użyteczności publicznej. Zobacz normy
Oświetlenie dróg Normy podają wybór klas oświetlenia, ogólne wymagania dotyczące oświetlenia dróg oraz metody pomiarów parametrów oświetlenia.Zobacz normy
Meble Normy podają wymagania dotyczące bezpieczeństwa użytkowania, higieniczności oraz wymagania dotyczące funkcjonalności i przydatności użytkowej mebli.
Zobacz normy
Bezpieczeństwo placów zabaw Normy podają wymagania bezpieczeństwa dotycząca wyposażenia placów zabaw i nawierzchni oraz metody ich badań. Zobacz normy
Bezpieczeństwo sprzętu sportowego mającego zastosowanie w salach sportowych Normy podają wymagania funkcjonalności, bezpieczeństwa oraz metody badań sprzętu do uprawiania sportów. Zobacz normy
Bezpieczeństwo sprzętu sportowego mającego zastosowanie na wolnym powietrzu Normy podają wymagania bezpieczeństwa, badania oraz znakowanie sprzętu sportowego mającego zastosowanie na wolnym powietrzu. Zobacz normy
Zadowolenie klienta Normy podają wytyczne dotyczące zadowolenia klienta: rozstrzygania sporów na zewnątrz organizacji, postępowanie z reklamacjami w organizacjach, kodeks postępowania. Zobacz normy
Auditowanie systemów zarządzania jakością Normy podają wytyczne dotyczące zarządzania programami auditów, prowadzenia wewnętrznych lub zewnętrznych auditów systemu zarządzania jakością. Zobacz normy
Oświetlenie miejsc pracy - Miejsca pracy we wnętrzach Normy podają wymagania oświetleniowe dla osób w miejscach pracy we wnętrzach, w celu stworzenia warunków zapewniających komfort i właściwą wydolność wzrokową ludzi posiadających normalne widzenie. Zobacz normy
Oświetlenie miejsc pracy - Miejsca pracy na zewnątrz Normy podają wymagania oświetleniowe dla miejsc pracy na zewnątrz. Zobacz normy
Nawierzchnie terenów sportowych Normy podają wymagania oraz badania dotyczące nawierzchni terenów sportowych do uprawiania wielu dyscyplin sportowych. Zobacz normy
Baseny pływackie Normy podają wymagania bezpieczeństwa dotyczące projektowania basenów publicznych, wymagania bezpieczeństwa oraz metody badań sprzętu stosowanego w publicznych basenach pływackich oraz wymagania bezpieczeństwa dotyczące obsługi basenów publicznych, przeznaczone dla tych, którzy są związani z obsługą i kierowaniem publicznymi basenami pływackimi. Zobacz normy
Zabezpieczenie dróg Normy podają wymagania dotyczące systemów ograniczających drogę, materiałów stosowanych do poziomego oznakowania dróg, stałych pionowych znaków drogowych, urządzeń do sterowania ruchem drogowym oraz wymagania i badania dotyczące drogowych urządzeń przeciwhałasowych. Zobacz normy