Zawartość

NORMA PN-ISO 37120

sc2

Polski Komitet Normalizacyjny w lutym 2017 r. opublikował normę PN-ISO 37120:2015-03 Zrównoważony rozwój społeczny – Wskaźniki usług miejskich i jakości życia. Norma ta jest częścią serii norm międzynarodowych opracowywanych przez ISO na potrzeby zintegro­wanego podejścia do zrównoważonego rozwoju. Jej celem jest pomoc miastom w kierowaniu i ocenie efektów działalności w zakresie usług miejskich oraz jakości życia. Może być także pomocna w analizach i porównaniach stopnia rozwoju oraz określania potrzeb poszczególnych miast.

Cele wskaźników

Miasta, a także jednostki samorządowe – gminy, powiaty – potrzebują odpowiednich wskaźników do pomiaru efektów ich działalności. Istniejące dotychczas wskaźniki są często niespójne. Nie pozwalają też na porównanie zmian na przestrzeni czasu lub pomiędzy sobą. Podany w normie zbiór znormalizowanych wskaźników zapewnia ujednolicone podejście do tego, co jest mierzone i w jaki sposób pomiar ma być przeprowadzany. Wskaźniki te mogą być wykorzystywane do śledzenia i monitorowania postępów w działal­ności miasta, a także określania potrzeb na przyszłość.

Wskaźniki i związane z nimi metody badań podane w normie PN-ISO 37120 pozwolą miastom, jednostkom samorządowym i zainteresowanym organom administracji państwowej:

  • mierzyć efekty zarządzania usługami miejskimi i jakością życia na przestrzeni czasu;
  • porównywać w szerokim zakresie efekty dzia­łalności;
  • wymieniać się najlepszymi praktykami.

Rodzaje wskaźników

Wskaźniki w normie PN-ISO 37120  zostały wybrane tak, aby raportowanie było jak najprostsze i najtańsze. Odnoszą się one do poszczególnych obszarów tematycznych. Uwzględniając różnice w zasobach i możliwościach miast i jednostek samorządu, ogólny zestaw wskaźników efektów działalności podzielono na wskaźniki „podstawowe” (wdrażający niniejszą Polską Normę powinni je stosować) i wskaźniki „pomocnicze” (zaleca się, aby wdrażający niniejszą normę je stosowali).

Każdy ze wskaźników opisanych w normie PN-ISO 37120 określony jest w treści normy poprzez podanie:

  • wymagań dotyczących wskaźnika;
  • źródła danych wejściowych do poprawnego obliczenia wartości;
  • sposobu interpretacji danych i wyników.

Raporty na temat wskaźników miejskich powinny zawierać dane wymagane dla poszczególnych metod badania.
 

Dowiedz się więcej nt. prowadzonej przez PKN certyfikacji dla inteligentnych miast