Zawartość

SMART CITIES

sc1

Każde miasto jest wyjątkowe i posiada walory, które wyróżniają je na tle innych. Jednak wszystkie miasta zmagają się z wyzwaniami, jak np. rozwarstwienie społeczne, akty wandalizmu (często związane ze wzrostem bezrobocia), niedobory wody pitnej czy zdrowej żywności. Do problemów wymagających rozwiązania należą też: zaśmiecanie i zanieczyszczanie środowiska, ograniczenie przestrzeni zielonych (tzw. płuc miasta), zwiększony ruch uliczny, itp.

Idea inteligentnych miast

Umiejętność jasnego sformułowania tych wyzwań oraz określenie priorytetów w zakresie ich optymalnego rozwiązywania stanowi punkt wyjścia do urzeczywistnienia idei tzw. „inteligentnego miasta” (ang. Smart Cities). Termin ten ma wiele definicji, jednak większość utożsamia ten termin z miastem o strategii rozwoju stawiającej na kreatywność, otwartość na innowacje i elastyczność, rozumianą jako umiejętność szybkiego dostosowywania się do uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych. „Inteligentne” miasta opierają swoją strategię na zastosowaniu technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) w obszarach takich jak: gospodarka, środowisko, mobilność i zarządzanie. Wszystko to z myślą o poprawie standardu życia mieszkańców i zwiększeniu ich udziału w podejmowaniu istotnych decyzji.

Analiza danych

Nowoczesne narzędzia ICT umożliwiają zbieranie danych m.in. na temat aktualnego stanu zasobów i problemów miasta oraz udostępnianie tych danych w czasie rzeczywistym. Szansa ciągłego analizowania danych jest istotna w kontekście stałego kurczenia się zasobów i rosnących kosztów ich pozyskiwania. Aktualna wiedza na ten temat umożliwia zmiany w produkcji i konsumpcji, a w konsekwencji – ograniczenie zużycia zasobów naturalnych bez pogorszenia standardów życia mieszkańców.

Zrównoważony rozwój

Zrównoważony rozwój, do którego dąży tzw. inteligentne miasto, dotyczy w znacznym stopniu gospodarki energetycznej, ponieważ od tego zależy sprawne funkcjonowanie wielu innych branż, w tym ICT. Miasta muszą zapewnić bezpieczne, czyste, konkurencyjne i przystępne cenowo dostawy energii, chociażby poprzez wspieranie działań na rzecz efektywności energetycznej i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej i w budynkach mieszkalnych. Jak wynika ze statystyk, budynki generują w UE 42% całkowitego zużycia energii, która jest wykorzystywana głównie na ogrzewanie i wentylację, podgrzewanie wody, gotowanie, oświetlenie i zasilanie urządzeń elektrycznych.

Do znaczącego wzrostu zużycia energii prowadzą także: zwiększanie powierzchni mieszkalnej na jednego mieszkańca i związany z tym wyższy poziom komfortu, a także rosnąca liczba urządzeń domowych i biurowych.

Korzyści

Miasta mogą upatrywać korzyści z ograniczania konsumpcji i zmiany stylu życia. Również realizacja celów polityki energetyczno-klimatycznej UE na rok 2020 może spowodować poprawę efektywności energetycznej, ograniczenie emisji gazów cieplarnianych oraz wzrost udziału energii odnawialnej.

Za ideą inteligentnych miast kryje się zatem konieczność kształtowania ich zrównoważonego rozwoju m.in. poprzez wprowadzanie zmian w wydajności energetycznej, transporcie i komunikacji, infrastrukturze oraz ekologii. Są one ściśle powiązane z nowoczesną technologią i inwestowaniem w wiedzę i społeczeństwo.

Smart Cities a normy

Smart City nie powstanie bez norm. To właśnie normy zawierają wiedzę ekspercką i najlepsze praktyki, które miasta mogą wykorzystywać i dostosowywać do swoich indywidualnych potrzeb. Normy mają podstawowe znaczenie dla zagwarantowania mieszkańcom miast dóbr i usług wysokiej jakości, niestwarzających zagrożeń dla zdrowia i środowiska. Mogą zapewnić również zharmonizowane wskaźniki rozwoju miast, umożliwiające ocenę realizacji opracowywanych strategii rozwoju, czy też zaproponować sprawdzone metody zarządzania posiadanymi zasobami. Mogą wreszcie zapewnić odpowiednią analizę ryzyka w zakresie wdrażania poszczególnych technologii, co usprawni proces podejmowania w tym zakresie decyzji.
 

Dowiedz się więcej o normie PN-ISO 37120:2015-03 Zrównoważony rozwój społeczny – Wskaźniki usług miejskich i jakości życia.