Zawartość

Informacje o PKN w wersji odczytywalnej maszynowo

Polski Komitet Normalizacyjny (PKN) to krajowa jednostka normalizacyjna, która odpowiada za organizację działalności normalizacyjnej. PKN nie jest organem administracji rządowej, jest podmiotem prawa publicznego. Działa z mocy Ustawy z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji.

Głównymi zadaniami PKN są:

 • organizowanie i nadzorowanie działań związanych z opracowywaniem i rozpowszechnianiem Polskich Norm i innych dokumentów normalizacyjnych;
 • określanie stanu i kierunków rozwoju działalności normalizacyjnej;
 • zatwierdzanie i wycofywanie Polskich Norm i innych dokumentów normalizacyjnych;
 • reprezentowanie Rzeczypospolitej Polskiej w międzynarodowych i regionalnych organizacjach normalizacyjnych, uczestnictwo w ich pracach oraz występowanie za granicą w sprawach dotyczących normalizacji;
 • inicjowanie i organizowanie pracy komitetów technicznych;
 • organizowanie i prowadzenie działalności szkoleniowej, wydawniczej, promocyjnej i informacyjnej dotyczącej normalizacji i dziedzin pokrewnych;
 • opiniowanie projektów aktów wykonawczych związanych z normalizacją;
 • uczestnictwo w krajowym systemie notyfikacji norm i aktów prawnych.

Krajowa jednostka normalizacyjna musi być bezstronna oraz niezależna od jakiejkolwiek grupy interesów, a prace normalizacyjne prowadzą Organy Techniczne (OT) działające przy PKN. Wszystkim środowiskom zainteresowanym normalizacją PKN umożliwia udział w pracach poszczególnych OT: Komitetów Technicznych (KT), Komitetów Zadaniowych (KZ) oraz Podkomitetów Technicznych (PK).

Korzyści z udziału w normalizacji:

 • przewaga konkurencyjna
 • szansa dotarcia na szerszy rynek przy znacznie niższych kosztach projektowania i badań
 • możliwość bezpośredniego wpływania na treść norm
 • ułatwiony dostęp do informacji „z rynku”
 • poszerzanie kontaktów biznesowych

Normalizacja odgrywa istotną rolę w gospodarce rynkowej - jest gwarancją jakości i przyczynia się do konkurencyjności polskich produktów i usług. Normalizacja prowadzona jest w celu:

 • racjonalizacji produkcji i usług poprzez stosowanie uznanych reguł technicznych lub rozwiązań organizacyjnych
 • usuwania barier technicznych w handlu i zapobiegania ich powstawaniu
 • zapewnienia ochrony życia, zdrowia, środowiska i interesu konsumentów oraz bezpieczeństwa pracy
 • poprawy funkcjonalności, kompatybilności i zamienności wyrobów, procesów i usług oraz regulowania ich różnorodności
 • zapewnienia jakości i niezawodności wyrobów, procesów i usług
 • działania na rzecz uwzględnienia interesów krajowych w normalizacji europejskiej i międzynarodowej
 • ułatwiania porozumiewania się przez określanie terminów, definicji, oznaczeń i symboli do powszechnego stosowania.

Zasady normalizacji:

 • jawność i powszechna dostępność
 • uwzględnienie interesu publicznego
 • dobrowolność uczestnictwa w procesie opracowywania i stosowania norm;
 • zapewnienie możliwości uczestnictwa wszystkich zainteresowanych w procesie opracowywania norm
 • konsens jako podstawa uzgadniania treści norm
 • niezależność od administracji publicznej oraz jakiejkolwiek grupy interesów
 • jednolitość i spójność postanowień norm
 • wykorzystywanie sprawdzonych osiągnięć nauki i techniki
 • zgodność z zasadami normalizacji europejskiej i międzynarodowej.

Otwórz plik: Informacja o PKN w postaci pliku odczytywalnego maszynowo (PDF, 67 KB)