Content

Jak zostać wykonawcą prac normalizacyjnych

Wykonawcą prac normalizacyjnych może zostać jedynie podmiot wpisany na Listę wykonawców prac normalizacyjnych.

Podjęcie współpracy z PKN w zakresie opracowywania Polskich Norm i innych dokumentów normalizacyjnych przebiega w następujący sposób:

  • Podmiot zainteresowany współpracą dostarcza do PKN papierową wersję formularza R2-P6-F01.
  • Po weryfikacji dokumentów i informacji zawartych w ww. formularzu podmiot zostaje wpisany na Listę wykonawców prac normalizacyjnych.
  • Komitety Techniczne (KT) i Komitety Zadaniowe (KZ) rekomendują wykonawców z danego obszaru tematycznego.
  • Na podstawie rekomendacji zostaje wybrana najkorzystniejsza oferta.
 
Czytaj więcej

Rekomendując wykonawców KT/KZ uwzględniają wymagania podane w aktualnym zarządzeniu Prezesa PKN w sprawie zasad finansowania działalności normalizacyjnej. Wymagania te obejmują m.in. następujące kwestie:

  • w pracach, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 5 000 EUR wystarczająca jest rekomendacja KT/KZ jednego wykonawcy,
  • w pracach, których wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 5 000 EUR i nie przekracza wartości dopuszczalnej dla zamówień ustalonej w obowiązujących przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych, KT/KZ przedstawia propozycje zawierające co najmniej trzech wykonawców.

Każdy wybrany wykonawca po zrealizowaniu umowy podlega ocenie przeprowadzanej wg procedury R2-P6, mającej wpływ na pozostanie na Liście wykonawców prac normalizacyjnych.

Ułatwieniem poprawnego wykonania prac normalizacyjnych jest stosowanie karty samokontroli, właściwej ze względu na rodzaj opracowywanego dokumentu: