Zawartość

Komunikat on-line

Komunikat on-line zawiera aktualny na dzień bieżący wykaz PN wycofanych dopuszczonych do stosowania w ocenie zgodności. Wykaz pozwala na wyszukiwanie PN i ma wyłącznie charakter informacyjny. Wykaz nie zastępuje comiesięcznych oficjalnych komunikatów Prezesa PKN.

UWAGA! Żeby uruchomić okno wyszukiwarki, na klawiaturze należy wybrać przyciski CTRL+F.

Komunikaty on-line
PN wycofanaTytuł PNData wycofaniaZastąpiona przezAktualna w ocenie zgodności do
Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
PN-EN 12320:2013-04Okucia budowlane -- Kłódki wraz z osprzętem -- Wymagania i metody badań2022-05-23PN-EN 12320:2022-052022-06-30
PN-EN 12453:2017-10Bramy -- Bezpieczeństwo użytkowania bram z napędem -- Wymagania i metody badań2022-05-23PN-EN 12453+A1:2022-052022-06-30
PN-EN 12697-49:2014-05Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco -- Część 49: Określenie tarcia po polerowaniu2022-05-23PN-EN 12697-49:2022-052022-06-30
PN-EN 12873-2:2008Wpływ materiałów na wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi -- Wpływ spowodowany migracją -- Część 2: Metoda badania materiałów innych niż metalowe i cementowe stosowanych na budowie2022-05-11PN-EN 12873-2:2022-052022-06-30
PN-EN 12873-4:2008Wpływ materiałów na wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi -- Wpływ spowodowany migracją -- Część 4: Metoda badania membran do uzdatniania wody2022-04-14PN-EN 12873-4:2022-042022-05-31
PN-EN 13286-1:2005Mieszanki niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym -- Część 1: Laboratoryjne metody oznaczania referencyjnej gęstości i wilgotności -- Wprowadzenie, wymagania ogólne i pobieranie próbek2022-04-21PN-EN 13286-1:2022-042022-05-31
PN-EN 13286-41:2005Mieszanki niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym -- Część 41: Metoda oznaczania wytrzymałości na ściskanie mieszanek związanych spoiwem hydraulicznym2022-04-21PN-EN 13286-41:2022-042022-05-31
PN-EN 13286-47:2012Mieszanki niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym -- Część 47: Metoda badania do określenia kalifornijskiego wskaźnika nośności, natychmiastowego wskaźnika nośności i pęcznienia liniowego2022-04-21PN-EN 13286-47:2022-042022-05-31
PN-EN 13286-4:2006Mieszanki niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym -- Część 4: Laboratoryjne metody oznaczania referencyjnej gęstości i zawartości wody -- Młot wibracyjny2022-04-21PN-EN 13286-4:2022-042022-05-31
PN-EN 1366-11:2018-06Badania odporności ogniowej instalacji użytkowych -- Część 11: Systemy zabezpieczeń ogniochronnych zespołów kablowych i elementów związanych2022-05-24PN-EN 1366-11+A1:2022-052022-06-30
PN-EN 1366-3:2010Badania odporności ogniowej instalacji użytkowych -- Część 3: Uszczelnienia przejść instalacyjnych2022-05-24PN-EN 1366-3:2022-052022-06-30
PN-EN 13830:2015-06Ściany osłonowe -- Norma wyrobu2020-11-02PN-EN 13830+A1:2020-112023-02-28
PN-EN 13941-1:2019-06Sieci ciepłownicze -- Projektowanie i montaż systemu izolowanych termicznie zespołów rur pojedynczych i podwójnych do sieci wody gorącej układanych bezpośrednio w gruncie -- Część 1: Projektowanie2022-05-04PN-EN 13941-1+A1:2022-052022-06-30
PN-EN 13941-2:2019-06Sieci ciepłownicze -- Projektowanie i montaż systemu izolowanych termicznie zespołów rur pojedynczych i podwójnych do sieci wody gorącej układanych bezpośrednio w gruncie -- Część 2: Montaż2022-05-25PN-EN 13941-2+A1:2022-052022-06-30
PN-EN 1463-1:2009Materiały do poziomego oznakowania dróg -- Punktowe elementy odblaskowe -- Część 1: Wymagania dotyczące charakterystyki nowego elementu2022-05-25PN-EN 1463-1:2022-052023-09-30
PN-EN 1527:2019-12Okucia budowlane -- Okucia do drzwi przesuwnych i drzwi składanych -- Wymagania i metody badań2022-05-25PN-EN 1527+A1:2022-052022-06-30
PN-EN 1529:2001Skrzydła drzwiowe -- Wysokość, szerokość, grubość i prostokątność -- Klasy tolerancji2022-05-25PN-EN 1529:2022-052022-06-30
PN-EN 15804+A1:2014-04Zrównoważoność obiektów budowlanych -- Deklaracje środowiskowe wyrobu -- Podstawowe zasady kategoryzacji wyrobów budowlanych2020-03-10PN-EN 15804+A2:2020-032022-10-31
PN-EN 15942:2012Zrównoważone obiekty budowlane -- Środowiskowe deklaracje wyrobu -- Format komunikatu: biznes-biznes2022-04-22PN-EN 15942:2022-042022-05-31
PN-EN 16351:2015-12Konstrukcje drewniane -- Drewno klejone krzyżowo -- Wymagania2021-08-13PN-EN 16351:2021-082022-12-31
PN-EN 16867:2020-08Okucia budowlane -- Mechatroniczne okucia drzwiowe -- Wymagania i metody badań2022-04-25PN-EN 16867+A1:2022-042022-05-31
PN-EN 1744-4:2008Badania chemicznych właściwości kruszyw -- Część 4: Oznaczanie podatności na wodę wypełniaczy do mieszanek bitumicznych2022-05-16PN-EN 1744-4:2022-052022-06-30
PN-EN 246:2005Armatura sanitarna -- Wymagania ogólne dotyczące regulatorów strumienia2022-04-11PN-EN 246:2022-042022-05-31
PN-EN 877:2004Rury i kształtki z żeliwa, złącza i elementy wyposażenia instalacji do odprowadzania wód z budynków -- Wymagania, metody badań i zapewnienie jakości2022-03-29PN-EN 877:2022-032023-07-31
PN-EN ISO 10591:2007Konstrukcje budowlane -- Kity -- Określanie właściwości adhezji/kohezji kitów po działaniu wody2022-04-26PN-EN ISO 10591:2022-042022-05-31
PN-EN ISO 12571:2013-12Cieplno-wilgotnościowe właściwości użytkowe materiałów i wyrobów budowlanych -- Określanie właściwości sorpcyjnych2022-04-26PN-EN ISO 12571:2022-042022-05-31
Sektor Chemii
PN-EN 14373:2006Systemy tłumienia wybuchu2022-04-21PN-EN 14373:2022-042022-11-30
PN-EN 15491:2009Etanol jako komponent benzyny silnikowej -- Oznaczanie całkowitej kwasowości -- Metoda miareczkowania w obecności wskaźników2022-04-22PN-EN 15491:2022-042022-05-31
PN-EN 15553:2009Przetwory naftowe i materiały podobne -- Oznaczanie zawartości grup węglowodorów -- Metoda adsorpcyjna ze wskażnikiem fluoroscencyjnym2022-05-25PN-EN 15553:2022-052022-06-30
Sektor Elektroniki
PN-EN 50411-2-4:2012Kasety spojeń włókien i osłony złączowe do zastosowań w światłowodowych systemach telekomunikacyjnych -- Specyfikacja wyrobu -- Część 2-4: Hermetyczne kapturowe światłowodowe osłony złączowe typu 1 dla kategorii S i A2022-04-11PN-EN 50411-2-4:2022-042024-11-26
PN-EN 50551-2:2014-05Przewody jednoświatłowodowe i dwuświatłowodowe stosowane do wykonywania sznurów -- Część 2: Wymagania szczegółowe i wymagania minimalne dotyczące wzmocnionych 3,0 mm jednomodowych przewodów jednoświatłowodowych, stosowanych do wykonywania sznurów krosowyc2020-10-20PN-EN IEC 60794-2-50:2020-102023-02-14
PN-EN 60051-2:1998Elektryczne przyrządy pomiarowe wskazujące analogowe o działaniu bezpośrednim i ich przybory -- Wymagania specjalne dotyczące amperomierzy i woltomierzy2021-09-02PN-EN IEC 60051-2:2021-092024-04-30
PN-EN 60051-3:1998Elektryczne przyrządy pomiarowe wskazujące analogowe o działaniu bezpośrednim i ich przybory -- Wymagania specjalne dotyczące watomierzy i waromierzy2021-09-03PN-EN IEC 60051-3:2021-092024-04-30
PN-EN 60051-4:1998Elektryczne przyrządy pomiarowe wskazujące analogowe o działaniu bezpośrednim i ich przybory -- Wymagania specjalne dotyczące częstościomierzy2021-09-03PN-EN IEC 60051-4:2021-092024-04-30
PN-EN 60051-9:2000Elektryczne przyrządy pomiarowe wskazujące analogowe o działaniu bezpośrednim i ich przybory -- Zalecane metody badań2021-09-03PN-EN IEC 60051-9:2021-092024-04-30
PN-EN 60068-2-20:2009Badania środowiskowe -- Część 2-20: Próby -- Próba T: Metody badań lutowności i wytrzymałości na ciepło lutowania podzespołów z końcówkami2021-12-16PN-EN IEC 60068-2-20:2021-122024-05-04
PN-EN 60068-2-21:2009Badania środowiskowe -- Część 2-21: Próby -- Próba U: Wytrzymałość wyprowadzeń i zintegrowanych elementów mocujących2022-04-06PN-EN IEC 60068-2-21:2022-042024-08-12
PN-EN 60068-2-77:2004Badania środowiskowe -- Część 2-77: Próby -- Próba 77: Wytrzymałość korpusu i wytrzymałość na uderzenie2022-04-06PN-EN IEC 60068-2-21:2022-042024-08-12
PN-EN 60068-2-82:2008Badania środowiskowe -- Część 2-82: Próby -- Próba Tx: Metody badania wiskerów występujących na elementach elektronicznych i elektrycznych2019-10-01PN-EN IEC 60068-2-82:2019-102022-06-18
PN-EN 60118-13:2011Elektroakustyka -- Aparaty słuchowe -- Część 13: Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)2020-10-19PN-EN IEC 60118-13:2020-102023-02-19
PN-EN 60336:2005Medyczne urządzenia elektryczne -- Promienniki rentgenowskie do diagnostyki medycznej -- Charakterystyki ognisk optycznych2021-09-02PN-EN IEC 60336:2021-092024-01-21
PN-EN 60352-3:2002Połączenia nielutowane -- Część 3: Połączenia zakleszczane nielutowane dostępne -- Wymagania ogólne, metody badań i wskazówki praktyczne2021-01-15PN-EN IEC 60352-3:2021-012023-05-14
PN-EN 60352-4:2004Połączenia nielutowane -- Część 4: Połączenia nielutowane zakleszczane niedostępne -- Wymagania ogólne, metody badań i wskazówki praktyczne2021-03-10PN-EN IEC 60352-4:2021-032023-07-16
PN-EN 60352-5:2012Połączenia nielutowane -- Część 5: Połączenia wtłaczane -- Wymagania ogólne, metody badań i wskazówki praktyczne2021-04-16PN-EN IEC 60352-5:2021-042023-08-26
PN-EN 60352-7:2006Połączenia nielutowane -- Część 7: Połączenia zaciskowe sprężyste -- Wymagania ogólne, metody badań i wskazówki praktyczne2021-08-31PN-EN IEC 60352-7:2021-082024-01-20
PN-EN 60384-11:2008Kondensatory stałe stosowane w urządzeniach elektronicznych -- Część 11: Specyfikacja grupowa -- Kondensatory stałe foliowe politereftalano-etylenowe napięcia stałego2020-05-06PN-EN IEC 60384-11:2020-052022-09-26
PN-EN 60384-13:2012Kondensatory stałe stosowane w urządzeniach elektronicznych -- Część 13: Specyfikacja grupowa -- Kondensatory stałe polipropylenowe z folią metalową napięcia stałego2021-07-27PN-EN IEC 60384-13:2021-072023-12-16
PN-EN 60384-16:2006Kondensatory stałe stosowane w urządzeniach elektronicznych -- Część 16: Specyfikacja grupowa -- Kondensatory stałe polipropylenowe metalizowane napięcia stałego2020-05-29PN-EN IEC 60384-16:2020-052022-10-21
PN-EN 60384-1:2016-10Kondensatory stałe stosowane w urządzeniach elektronicznych -- Część 1: Specyfikacja wspólna2022-04-08PN-EN IEC 60384-1:2022-042024-08-20
PN-EN 60384-24:2015-12Kondensatory stałe stosowane w urządzeniach elektronicznych -- Część 24: Specyfikacja grupowa -- Kondensatory stałe elektrolityczne tantalowe z przewodzącym polimerowym elektrolitem stałym do montażu powierzchniowego2022-04-08PN-EN IEC 60384-24:2022-042024-08-18
PN-EN 60384-25:2015-12Kondensatory stałe stosowane w urządzeniach elektronicznych -- Część 25: Specyfikacja grupowa -- Kondensatory stałe elektrolityczne aluminiowe z przewodzącym polimerowym elektrolitem stałym do montażu powierzchniowego2022-04-08PN-EN IEC 60384-25:2022-042024-08-18
PN-EN 60384-2:2012Kondensatory stałe stosowane w urządzeniach elektronicznych -- Część 2: Specyfikacja grupowa -- Kondensatory stałe politereftalano-etylenowe metalizowane napięcia stałego2022-01-04PN-EN IEC 60384-2:2022-012024-05-17
PN-EN 60401-1:2007Terminologia rdzeni wykonanych z ferrytów magnetycznie miękkich -- Część 1: Terminy dotyczące nieregularności fizycznych2021-01-19PN-EN IEC 60401-1:2021-012023-05-19
PN-EN 60424-1:2016-05Rdzenie ferrytowe -- Wytyczne dotyczące granic nieregularności powierzchniowych -- Część 1: Specyfikacja ogólna2021-01-19PN-EN IEC 63093-1:2021-012023-05-21
PN-EN 60424-5:2009Rdzenie ferrytowe -- Przewodnik dotyczący dopuszczalnych nieregularności powierzchniowych -- Część 5: Rdzenie planarne2021-01-19PN-EN IEC 63093-9:2021-012023-05-21
PN-EN 60444-6:2013-12Pomiar parametrów rezonatora kwarcowego -- Część 6: Pomiar wpływu poziomu wzbudzenia (DLD)2022-04-12PN-EN IEC 60444-6:2022-042024-10-06
PN-EN 60512-11-1:2002Podzespoły elektromechaniczne do urządzeń elektronicznych -- Podstawowe procedury badań i metody pomiarów -- Część 11-1: Badania klimatyczne -- Badanie 11a: Seria klimatyczna2019-10-03PN-EN IEC 60512-11-1:2019-102022-06-20
PN-EN 60512-28-100:2013-07Złącza do urządzeń elektronicznych -- Badania i pomiary -- Część 28-100: Całościowe badania złączy wg normy wieloczęściowej IEC 60603-7 i IEC 61076-3 dla sygnałów do częstotliwości 1 000 MHz -- Badania od 28a do 28g2020-08-17PN-EN IEC 60512-28-100:2020-082022-12-19
PN-EN 60512-9-5:2010Złącza do urządzeń elektronicznych -- Badania i pomiary -- Część 9-5: Badania trwałości -- Badanie 9e: Obciążenie prądem, cykliczne2021-03-11PN-EN IEC 60512-9-5:2021-032023-07-14
PN-EN 60539-2:2004Termistory o ujemnym współczynniku temperaturowym, bezpośrednio ogrzewane -- Część 2: Norma grupowa -- Termistory o ujemnym współczynniku temperaturowym montowane powierzchniowo2020-04-08PN-EN IEC 60539-2:2020-042022-08-23
PN-EN 60565:2007Hydroakustyka -- Hydrofony -- Wzorcowanie w zakresie częstotliwości od 0,01 Hz do 1 MHz2021-02-08PN-EN IEC 60565-1:2021-022023-05-29
PN-EN 60580:2002Medyczne urządzenia elektryczne -- Mierniki iloczynu dawka ekspozycyjna-powierzchnia2020-09-15PN-EN IEC 60580:2020-092023-04-03
PN-EN 60601-2-19:2009Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 2-19: Wymagania szczegółowe dotyczące bezpieczeństwa podstawowego oraz funkcjonowania zasadniczego inkubatorów dla noworodków2021-12-07PN-EN IEC 60601-2-19:2021-122024-07-16
PN-EN 60601-2-1:2016-01Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 2-1: Wymagania szczegółowe dotyczące bezpieczeństwa podstawowego oraz funkcjonowania zasadniczego akceleratorów elektronów w zakresie od 1 MeV do 50 MeV2021-12-07PN-EN IEC 60601-2-1:2021-122024-07-16
PN-EN 60601-2-20:2010Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 2-20: Wymagania szczegółowe dotyczące bezpieczeństwa podstawowego oraz funkcjonowania zasadniczego inkubatorów transportowych dla noworodków2021-06-11PN-EN IEC 60601-2-20:2021-062023-10-07
PN-EN 60601-2-21:2009Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 2-21: Wymagania szczegółowe dotyczące bezpieczeństwa podstawowego oraz funkcjonowania zasadniczego ogrzewaczy promiennikowych dla noworodków2021-12-07PN-EN IEC 60601-2-21:2021-122024-07-16
PN-EN 60601-2-22:2013-07Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 2-22: Wymagania szczegółowe dotyczące bezpieczeństwa i zasady działania urządzeń laserowych chirurgicznych, kosmetycznych, terapeutycznych i diagnostycznych2021-03-29PN-EN IEC 60601-2-22:2021-032023-10-30
PN-EN 60601-2-22:2013-07Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 2-22: Wymagania szczegółowe dotyczące bezpieczeństwa podstawowego i funkcjonowania zasadniczego chirurgicznych, kosmetycznych, terapeutycznych i diagnostycznych urządzeń laserowych2021-03-29PN-EN IEC 60601-2-22:2021-032023-10-30
PN-EN 60601-2-26:2015-09Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 2-26: Wymagania szczegółowe dotyczące bezpieczeństwa podstawowego oraz funkcjonowania zasadniczego elektroencefalografów2020-09-15PN-EN IEC 80601-2-26:2020-092023-04-03
PN-EN 60601-2-28:2010Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 2-28: Wymagania szczegółowe dotyczące bezpieczeństwa podstawowego oraz funkcjonowania zasadniczego zespołów lamp rentgenowskich przeznaczonych do diagnostyki medycznej2020-01-31PN-EN IEC 60601-2-28:2020-012022-08-07
PN-EN 60601-2-31:2008Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 2-31: Wymagania szczegółowe dotyczące podstawowego bezpieczeństwa i zasadniczych parametrów funkcjonalnych zewnętrznych stymulatorów serca z wewnętrznym źródłem zasilania2020-09-15PN-EN IEC 60601-2-31:2020-092023-04-03
PN-EN 60601-2-46:2011Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 2-46: Wymagania szczegółowe dotyczące bezpieczeństwa podstawowego oraz funkcjonowania zasadniczego stołów operacyjnych2020-03-24PN-EN IEC 60601-2-46:2020-032022-11-15
PN-EN 60601-2-49:2016-01Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 2-49: Wymagania szczegółowe dotyczące bezpieczeństwa podstawowego oraz funkcjonowania zasadniczego urządzeń do wielofunkcyjnego monitorowania pacjenta2020-03-20PN-EN IEC 80601-2-49:2020-032022-08-07
PN-EN 60601-2-50:2009Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 2-50: Wymagania szczegółowe dotyczące bezpieczeństwa podstawowego oraz funkcjonowania zasadniczego urządzeń do fototerapii noworodków2021-12-08PN-EN IEC 60601-2-50:2021-122024-07-16
PN-EN 60601-2-66:2016-01Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 2-66: Szczegółowe wymagania dotyczące bezpieczeństwa podstawowego oraz funkcjonowania zasadniczego przyrządów słuchowych i systemów przyrządów słuchowych2020-10-19PN-EN IEC 60601-2-66:2020-102023-02-19
PN-EN 60603-7:2010Złącza do urządzeń elektronicznych -- Część 7: Specyfikacja szczegółowa dotycząca złączy 8-torowych, nieekranowanych, swobodnych i stałych2021-07-07PN-EN IEC 60603-7:2021-072023-11-13
PN-EN 60633:2002Terminologia stosowana do urządzeń transmisji energii liniami wysokiego napięcia stałego2019-12-06PN-EN IEC 60633:2019-122022-05-30
PN-EN 60645-3:2009Elektroakustyka -- Urządzenia audiometryczne -- Część 3: Krótkotrwałe sygnały pomiarowe2021-06-16PN-EN IEC 60645-3:2021-062023-11-03
PN-EN 60645-6:2010Elektroakustyka -- Urządzenia audiometryczne -- Część 6: Przyrządy do pomiaru otoemisji akustycznych2022-05-25PN-EN IEC 60645-6:2022-052025-04-14
PN-EN 60709:2010Elektrownie jądrowe -- Oprzyrządowanie i systemy sterowania ważne dla bezpieczeństwa -- Rozdzielenie2019-08-28PN-EN IEC 60709:2019-082022-06-17
PN-EN 60730-2-11:2010Automatyczne regulatory elektryczne do użytku domowego i podobnego -- Część 2-11: Wymagania szczegółowe dotyczące regulatorów energii2020-10-06PN-EN IEC 60730-2-11:2020-102023-05-01
PN-EN 60730-2-2:2003Automatyczne regulatory elektryczne do użytku domowego i podobnego -- Część 2-2: Wymagania szczegółowe dotyczące zabezpieczeń termicznych silników2020-07-09PN-EN IEC 60730-2-22:2020-072023-02-14
PN-EN 60730-2-4:2010Automatyczne regulatory elektryczne do użytku domowego i podobnego -- Część 2-4: Wymagania szczegółowe dotyczące zabezpieczeń termicznych silników zespołów sprężarkowych w obudowie hermetycznej lub półhermetycznej2020-07-09PN-EN IEC 60730-2-22:2020-072023-02-14
PN-EN 60730-2-7:2011Automatyczne regulatory elektryczne do użytku domowego i podobnego -- Część 2-7: Wymagania szczegółowe dotyczące łączników czasowych programowanych i wyłączników czasowych2020-10-06PN-EN IEC 60730-2-7:2020-102023-05-01
PN-EN 60730-2-8:2005Automatyczne regulatory elektryczne do użytku domowego i podobnego -- Część 2-8: Wymagania szczegółowe dotyczące zaworów wodnych sterowanych elektrycznie, z uwzględnieniem wymagań mechanicznych2020-10-06PN-EN IEC 60730-2-8:2020-102023-05-01
PN-EN 60747-5-5:2011Przyrządy półprzewodnikowe -- Przyrządy dyskretne -- Część 5-5: Przyrządy optoelektroniczne -- Transoptory2021-04-19PN-EN IEC 60747-5-5:2021-042023-08-24
PN-EN 60749-15:2011Przyrządy półprzewodnikowe -- Badania mechaniczne i klimatyczne -- Część 15: Wytrzymałość na temperaturę lutowania przyrządów do montażu przewlekanego2021-04-14PN-EN IEC 60749-15:2021-042023-08-18
PN-EN 60749-20:2010Przyrządy półprzewodnikowe -- Badania mechaniczne i klimatyczne -- Część 20: Wytrzymałość przyrządów do montażu powierzchniowego, hermetyzowanych tworzywem sztucznym, na łączne działanie wilgoci i ciepła lutowania2021-06-14PN-EN IEC 60749-20:2021-062023-10-05
PN-EN 60749-30:2007Przyrządy półprzewodnikowe -- Badania mechaniczne i klimatyczne -- Część 30: Wstępne narażanie niehermetycznych przyrządów przeznaczonych do montażu powierzchniowego przed badaniami nieuszkadzalności2021-05-20PN-EN IEC 60749-30:2021-052023-09-21
PN-EN 60749-43:2018-01Przyrządy półprzewodnikowe -- Badania mechaniczne i klimatyczne -- Część 43: Wytyczne dla sposobów kwalifikacji pewności układów scalonych (IC)2022-05-10PN-EN IEC 63287-1:2022-052024-09-29
PN-EN 60793-1-34:2006Światłowody -- Część 1-34: Metody pomiarów i procedury badań -- Pomiar skrętu osiowego2021-11-04PN-EN IEC 60793-1-34:2021-112024-03-17
PN-EN 60793-2-10:2018-03Światłowody -- Część 2-10: Specyfikacja wyrobu -- Specyfikacja grupowa dla światłowodów wielomodowych kategorii A12019-12-04PN-EN IEC 60793-2-10:2019-122022-06-26
PN-EN 60793-2:2016-09Światłowody -- Część 2: Specyfikacja wyrobu -- Postanowienia ogólne2020-08-17PN-EN IEC 60793-2:2020-082022-12-19
PN-EN 60794-1-23:2013-06Kable światłowodowe -- Część 1-23: Wymagania wspólne -- Podstawowe procedury badań kabli światłowodowych -- Metody badań elementów kabli2020-07-08PN-EN IEC 60794-1-23:2020-072022-11-13
PN-EN 60794-1-24:2014-11Kable światłowodowe -- Część 1-24: Wymagania wspólne -- Podstawowe procedury badań kabli światłowodowych -- Metody badań właściwości elektrycznych2022-01-12PN-EN IEC 60794-1-401:2022-042024-08-31
PN-EN 60794-1-24:2014-11Kable światłowodowe -- Część 1-24: Wymagania wspólne -- Podstawowe procedury badań kabli światłowodowych -- Metody badań właściwości elektrycznych2022-01-12PN-EN IEC 60794-1-402:2022-042024-08-31
PN-EN 60794-1-24:2014-11Kable światłowodowe -- Część 1-24: Wymagania wspólne -- Podstawowe procedury badań kabli światłowodowych -- Metody badań właściwości elektrycznych2022-01-12PN-EN IEC 60794-1-403:2022-012024-05-31
PN-EN 60794-1-2:2017-07Kable światłowodowe -- Część 1-2: Specyfikacja ogólna -- Podstawowe procedury badań kabli światłowodowych -- Wytyczne ogólne2021-10-04PN-EN IEC 60794-1-2:2021-102024-02-19
PN-EN 60794-2-50:2008Kable światłowodowe -- Część 2-50: Kable wewnątrzobiektowe -- Wymagania grupowe dotyczące kabli jedno- i dwuświatłowodowych stosowanych do zakończeń zestawów kabli2020-10-20PN-EN IEC 60794-2-50:2020-102023-02-14
PN-EN 60794-3-12:2013-11Kable światłowodowe -- Część 3-12: Kable zewnętrzne -- Wymagania szczegółowe dotyczące telekomunikacyjnych kabli światłowodowych przeznaczonych do układania w kanalizacji kablowej lub bezpośrednio w ziemi, stosowanych do okablowania obiektów2021-10-07PN-EN IEC 60794-3-12:2021-102024-03-03
PN-EN 60794-3-70:2016-09Kable światłowodowe -- Część 3-70: Kable zewnętrzne -- Wymagania grupowe dla zewnętrznych kabli światłowodowych do szybkiego/wielokrotnego układania2022-01-03PN-EN IEC 60794-3-70:2022-012024-05-12
PN-EN 60917-1:2004Porządek modularny dotyczący rozbudowy konstrukcji mechanicznych dla infrastruktur elektronicznych -- Część 1: Norma wspólna2020-05-29PN-EN IEC 60917-1:2020-052022-10-18
PN-EN 60938-1:2004Induktory stałe do tłumienia zakłóceń elektromagnetycznych -- Część 1: Specyfikacja wspólna2022-03-11PN-EN IEC 60938-1:2022-032024-07-21
PN-EN 60938-2:2004Induktory stałe do tłumienia zakłóceń elektromagnetycznych -- Część 2: Specyfikacja grupowa2022-04-08PN-EN IEC 60938-2:2022-042024-08-24
PN-EN 60964:2010Elektrownie jądrowe -- Sterowanie -- Projektowanie2020-01-09PN-EN IEC 60964:2019-092022-06-17
PN-EN 61007:2001Transformatory i induktory stosowane w urządzeniach elektronicznych i telekomunikacyjnych -- Metody pomiarów i procedury badań2021-04-15PN-EN IEC 61007:2021-042023-08-24
PN-EN 61010-2-010:2015-01Wymagania bezpieczeństwa dotyczące elektrycznych przyrządów pomiarowych, automatyki i urządzeń laboratoryjnych -- Część 2-010: Wymagania szczegółowe dotyczące urządzeń laboratoryjnych przeznaczonych do nagrzewania materiałów2020-10-21PN-EN IEC 61010-2-010:2020-102023-05-22
PN-EN 61010-2-011:2017-05Wymagania bezpieczeństwa dotyczące elektrycznych przyrządów pomiarowych, automatyki i urządzeń laboratoryjnych -- Część 2-011: Wymagania szczegółowe dla urządzeń chłodniczych2022-01-18PN-EN IEC 61010-2-011:2022-012024-11-19
PN-EN 61010-2-030:2011Wymagania bezpieczeństwa elektrycznych przyrządów pomiarowych, automatyki i urządzeń laboratoryjnych -- Część 2-030: Wymagania szczegółowe dotyczące pomiarów i badań obwodów pomiarowych2021-06-11PN-EN IEC 61010-2-030:2021-062024-04-02
PN-EN 61010-2-032:2013-06Wymagania bezpieczeństwa dotyczące elektrycznych przyrządów pomiarowych, automatyki i urządzeń laboratoryjnych -- Część 2-032: Wymagania szczegółowe dotyczące ręcznych i ręcznie obsługiwanych czujników prądowych przeznaczonych do badań i pomiarów elektryc2022-01-05PN-EN IEC 61010-2-032:2022-012024-11-12
PN-EN 61010-2-033:2012Wymagania bezpieczeństwa dotyczące elektrycznych przyrządów pomiarowych, automatyki i urządzeń laboratoryjnych -- Część 2-033: Wymagania szczegółowe dotyczące podręcznych mierników uniwersalnych i innych mierników podręcznych stosowanych do pomiarów domow2022-01-10PN-EN IEC 61010-2-033:2022-012024-11-12
PN-EN 61010-2-040:2015-10Wymagania bezpieczeństwa dotyczące elektrycznych przyrządów pomiarowych, automatyki i urządzeń laboratoryjnych -- Część 2-040: Wymagania szczegółowe dotyczące sterylizatorów i urządzeń do mycia i dezynfekcji stosowanych do obróbki materiałów medycznych2022-04-12PN-EN IEC 61010-2-040:2022-042024-11-26
PN-EN 61010-2-051:2015-05Wymagania bezpieczeństwa dotyczące elektrycznych przyrządów pomiarowych, automatyki i urządzeń laboratoryjnych -- Część 2-051: Wymagania szczegółowe dotyczące laboratoryjnych urządzeń do mieszania i miksowania2022-01-04PN-EN IEC 61010-2-051:2022-012024-08-02
PN-EN 61010-2-061:2015-05Wymagania bezpieczeństwa dotyczące elektrycznych przyrządów pomiarowych, automatyki i urządzeń laboratoryjnych -- Część 2-061: Wymagania szczegółowe dotyczące laboratoryjnych spektrometrów z termicznym rozpylaniem i jonizacją2022-01-05PN-EN IEC 61010-2-061:2022-012024-08-02
PN-EN 61010-2-081:2015-05Wymagania bezpieczeństwa dotyczące elektrycznych przyrządów pomiarowych, automatyki i urządzeń laboratoryjnych -- Część 2-081: Wymagania szczegółowe dotyczące automatycznych i półautomatycznych urządzeń laboratoryjnych przeznaczonych do analiz i innych za2020-10-21PN-EN IEC 61010-2-081:2020-102023-05-22
PN-EN 61010-2-091:2013-04Wymagania bezpieczeństwa dotyczące elektrycznych przyrządów pomiarowych, automatyki i urządzeń laboratoryjnych -- Część 2-091: Wymagania szczegółowe dotyczące kabin rentgenowskich2021-07-06PN-EN IEC 61010-2-091:2021-072024-04-01
PN-EN 61076-3-122:2017-11Złącza do urządzeń elektrycznych i elektronicznych -- Wymagania dotyczące wyrobu -- Część 3-122: Specyfikacja szczegółowa dotycząca złączy 8 torowych, ekranowanych, swobodnych i stałych dla aplikacji wejścia/wyjścia (I/O) oraz gigabitowej sieci Ethernet w2022-01-10PN-EN IEC 61076-3-122:2022-012024-05-26
PN-EN 61169-24:2009Złącza wielkiej częstotliwości -- Część 24: Specyfikacja grupowa -- Złącza współosiowe wielkiej częstotliwości z połączeniem gwintowym, stosowane głównie do 75 om kablowych systemów rozprowadzania (typ F)2020-03-31PN-EN IEC 61169-24:2020-032022-08-23
PN-EN 61169-54:2017-01Złącza wielkiej częstotliwości -- Część 54: Specyfikacja grupowa dotycząca złączy współosiowych wielkiej częstotliwości o wewnętrznej średnicy przewodu zewnętrznego 10 mm, impedancji charakterystycznej 50 Ω, serii 4,3-102022-05-18PN-EN IEC 61169-54:2022-052024-10-01
PN-EN 61188-5-1:2010Płytki drukowane i zespoły na płytkach drukowanych -- Projektowanie i zastosowanie -- Część 5-1: Zagadnienia dotyczące łączenia (pole/połączenie lutowane) -- Wymagania wspólne2021-11-10PN-EN IEC 61188-6-1:2021-112024-03-30
PN-EN 61223-2-6:2007Ocena i badania wyrobu w zakładach diagnostyki obrazowej -- Część 2-6: Badania stałości parametrów -- Zestawy rentgenowskie do tomografii komputerowej2020-06-02PN-EN IEC 61223-3-5:2020-062022-10-21
PN-EN 61223-3-5:2005Ocena i badania rutynowe w zakładach diagnostyki obrazowej -- Część 3-5: Badania odbiorcze -- Efektywność obrazowania zestawów rentgenowskich do tomografii komputerowej2020-06-02PN-EN IEC 61223-3-5:2020-062022-10-21
PN-EN 61280-1-3:2010Podstawowe procedury badań światłowodowych podsystemów telekomunikacyjnych -- Część 1-3: Ogólne podsystemy telekomunikacyjne -- Pomiar środkowej długości fali i szerokości widmowej2022-04-05PN-EN IEC 61280-1-3:2022-042024-08-09
PN-EN 61280-2-8:2007Procedury badań światłowodowych podsystemów telekomunikacyjnych -- Systemy cyfrowe -- Część 2-8: Określanie małych wartości BER z wykorzystaniem pomiarów współczynnika Q2021-11-17PN-EN IEC 61280-2-8:2021-112024-04-06
PN-EN 61280-4-1:2010Procedury badań światłowodowych podsystemów telekomunikacyjnych -- Część 4-1: Zainstalowana sieć kablowa -- Pomiar tłumienności światłowodów wielomodowych2019-12-18PN-EN IEC 61280-4-1:2019-122022-06-26
PN-EN 61290-1-1:2015-10Wzmacniacze optyczne -- Metody badań -- Część 1-1: Parametry mocy i wzmocnienia -- Metoda analizatora widma optycznego2021-06-14PN-EN IEC 61290-1-1:2021-062023-10-08
PN-EN 61290-1-3:2015-09Wzmacniacze optyczne -- Metody badań -- Część 1-3: Parametry mocy i wzmocnienia -- Metoda miernika mocy optycznej2021-11-17PN-EN IEC 61290-1-3:2021-112024-04-05
PN-EN 61300-2-10:2013-06Światłowodowe złącza i elementy bierne -- Podstawowe procedury badań i pomiarów -- Część 2-10: Badania -- Odporność na zgniatanie2021-11-17PN-EN IEC 61300-2-10:2021-112024-04-06
PN-EN 61300-2-14:2013-07Światłowodowe złącza i elementy bierne -- Podstawowe procedury badań i pomiarów -- Część 2-14: Badania -- Wysoka moc optyczna2021-11-09PN-EN IEC 61300-2-14:2021-112024-03-18
PN-EN 61300-3-24:2007Światłowodowe złącza i elementy bierne -- Podstawowe procedury badań i pomiarów -- Część 3-24: Badania i pomiary -- Dokładność kluczowania półzłączy optycznych dla światłowodów utrzymujących polaryzację2021-02-09PN-EN IEC 61300-3-55:2021-022023-06-11
PN-EN 61300-3-30:2006Światłowodowe złącza i elementy bierne -- Podstawowe procedury badań i pomiarów -- Część 3-30: Badania i pomiary -- Kąt polerowania i położenie włókien w złączach wielowłóknowych z pojedynczą ferrulą2021-09-01PN-EN 61300-3-30:2021-092024-01-18
PN-EN 61300-3-40:2002Światłowodowe złącza i elementy bierne -- Podstawowe procedury badań i pomiarów -- Część 3-40: Badania i pomiary -- Stosunek ekstynkcji zachowawczej polaryzacji (pm) złącza światłowodowego2021-02-09PN-EN IEC 61300-3-55:2021-022023-06-11
PN-EN 61300-3-53:2015-06Światłowodowe złącza i elementy bierne -- Podstawowe procedury badań i pomiarów -- Część 3-53: Badania i pomiary -- Metoda pomiaru strumienia ograniczonego kątem bryłowym (EAF) bazująca na danych z pomiarów dwuwymiarowego pola dalekiego falowodu wielomodo2021-09-02PN-EN IEC 61300-3-53:2021-092024-01-19
PN-EN 61333:2002Znakowanie rdzeni ferrytowych U i E2020-04-09PN-EN IEC 61333:2020-042022-09-03
PN-EN 61500:2011Elektrownie jądrowe -- Oprzyrządowanie i systemy kontroli ważne dla bezpieczeństwa -- Komunikacja danych w systemach realizujących funkcje A2019-08-20PN-EN IEC 61500:2019-082022-06-17
PN-EN 61557-12:2008Bezpieczeństwo elektryczne w niskonapięciowych sieciach elektroenergetycznych o napięciach przemiennych do 1 000V i stałych do 1 500V -- Urządzenia do sprawdzania, pomiarów lub monitorowania środków ochronnych -- Część 12: Urządzenia do pomiarów i monitor2022-03-15PN-EN IEC 61557-12:2022-032026-11-10
PN-EN 61587-6:2017-10Konstrukcje mechaniczne do urządzeń elektrycznych i elektronicznych -- Badania dotyczące IEC 60917 i IEC 60297 -- Część 6: Aspekty bezpieczeństwa dotyczące wnętrz szaf2022-01-05PN-EN IEC 61587-6:2022-012024-05-17
PN-EN 61631:2002Metody badań wytrzymałości mechanicznej rdzeni wykonanych z tlenków magnetycznych2021-02-09PN-EN IEC 61631:2021-022023-06-11
PN-EN 61753-061-2:2013-06Światłowodowe złącza i elementy bierne -- Norma eksploatacyjna -- Część 061-2: Jednomodowe izolatory optyczne z wyprowadzeniami niezakończonymi złączami światłowodowymi dla kategorii C -- Środowisko kontrolowane2021-01-15PN-EN IEC 61753-061-2:2021-012023-05-14
PN-EN 61753-071-2:2014-12Światłowodowe złącza i elementy bierne -- Norma eksploatacyjna -- Część 071-2: Niezakończone złączami jednomodowe przełączniki optyczne 1x2 i 2x2 dla kategorii C -- Środowisko kontrolowane2021-06-17PN-EN IEC 61753-071-02:2021-062023-10-27
PN-EN 61753-111-8:2010Norma eksploatacyjna światłowodowych złączy i elementów biernych -- Część 111-8: Hermetyczne osłony złączowe dla kategorii G -- Naziemne2022-01-04PN-EN IEC 61753-111-08:2022-012024-05-12
PN-EN 61757-1-1:2017-04Czujniki światłowodowe -- Część 1-1: Pomiar naprężenia -- Czujniki naprężenia wykorzystujące światłowodowe siatki Bragga2020-12-30PN-EN IEC 61757-1-1:2020-122023-05-01
PN-EN 61760-1:2006Technologia montażu powierzchniowego -- Część 1: Metoda standardowa kwalifikacji podzespołów do montażu powierzchniowego (SMD)2021-04-08PN-EN IEC 61760-1:2021-042023-08-18
PN-EN 61760-2:2008Technologia montażu powierzchniowego -- Część 2: Warunki transportu i przechowywania podzespołów do montażu powierzchniowego (SMD) -- Przewodnik stosowania2022-04-08PN-EN IEC 61760-2:2022-042024-08-20
PN-EN 61760-3:2010Technologia montażu powierzchniowego -- Część 3: Metoda standardowa klasyfikacji podzespołów do montażu przewlekanego z lutowaniem rozpływowym2021-11-03PN-EN IEC 61760-3:2021-112024-03-10
PN-EN 61788-17:2013-06Nadprzewodnictwo -- Część 17: Pomiary charakterystyk elektronicznych -- Lokalna gęstość prądu krytycznego i jej rozkład w wielkopowierzchniowych warstwach nadprzewodnikowych2022-01-13PN-EN IEC 61788-17:2022-012024-06-02
PN-EN 61788-4:2016-09Nadprzewodnictwo -- Część 4: Pomiar ilorazu rezystancji resztkowej -- Iloraz rezystancji resztkowej Nb-Ti i Nb3Sn kompozytowych nadprzewodników2020-12-18PN-EN IEC 61788-4:2020-122023-04-24
PN-EN 61788-7:2007Nadprzewodnictwo -- Część 7: Pomiary parametrów elektronicznych -- Rezystancja powierzchniowa nadprzewodników przy częstotliwościach mikrofalowych2020-12-21PN-EN IEC 61788-7:2020-122023-04-24
PN-EN 61800-1:2000Elektryczne układy napędowe mocy o regulowanej prędkości -- Wymagania ogólne -- Dane znamionowe niskonapięciowych układów napędowych mocy prądu stałego o regulowanej prędkości2021-10-05PN-EN IEC 61800-1:2021-102024-02-23
PN-EN 61800-2:2016-01Elektryczne układy napędowe mocy o regulowanej prędkości -- Część 2: Wymagania ogólne -- Dane znamionowe niskonapięciowych układów napędowych mocy prądu przemiennego o regulowanej prędkości2021-11-17PN-EN IEC 61800-2:2021-112024-04-07
PN-EN 61803:2002Wyznaczanie strat mocy w stacjach przekształtnikowych wysokonapięciowych systemów przesyłowych prądu stałego (HVDC)2021-07-08PN-EN IEC 61803:2021-072023-11-23
PN-EN 61828:2002Ultradźwięki -- Przetworniki ogniskujące -- Definicje i metody pomiaru transmitowanych pól2021-09-02PN-EN IEC 61828:2021-092024-01-19
PN-EN 61967-4:2003Układy scalone -- Pomiar emisji elektromagnetycznych od 150 kHz do 1 GHz -- Część 4: Pomiary emisji przewodzonej - metoda sprzężenia bezpośredniego 1 om/150 om2021-12-13PN-EN IEC 61967-4:2021-122024-04-20
PN-EN 61969-1:2012Konstrukcje mechaniczne do urządzeń elektronicznych -- Obudowy do urządzeń działających na zewnątrz -- Część 1: Wytyczne do projektowania2021-01-28PN-EN IEC 61969-1:2021-012023-06-16
PN-EN 61969-3:2012Konstrukcje mechaniczne do urządzeń elektronicznych -- Obudowy do urządzeń działających na zewnątrz -- Część 3: Wymagania środowiskowe, badania i aspekty bezpieczeństwa2021-03-10PN-EN IEC 61969-3:2021-032023-07-13
PN-EN 61977:2016-03Światłowodowe złącza i elementy bierne -- Filtry światłowodowe -- Specyfikacja ogólna2021-01-18PN-EN IEC 61977:2021-012023-05-14
PN-EN 62024-2:2009Podzespoły indukcyjne wielkiej częstotliwości -- Charakterystyki elektryczne i metody pomiarowe -- Część 2: Prądy znamionowe induktorów dla przetworników DC/DC2020-12-30PN-EN IEC 62024-2:2020-122023-05-05
PN-EN 62025-2:2005Podzespoły indukcyjne wielkiej częstotliwości -- Parametry nieelektryczne i metody pomiarów -- Część 2: Metody badań parametrów nieelektrycznych2020-06-08PN-EN IEC 62025-2:2020-062022-10-25
PN-EN 62040-1:2009Systemy bezprzerwowego zasilania (UPS) -- Część 1: Wymagania ogólne i wymagania dotyczące bezpieczeństwa UPS2019-11-05PN-EN IEC 62040-1:2019-112022-07-19
PN-EN 62040-3:2011Systemy bezprzerwowego zasilania (UPS) -- Część 3: Metoda określania właściwości i wymagania dotyczące badań2022-01-11PN-EN IEC 62040-3:2022-012024-05-26
PN-EN 62052-11:2006Urządzenia do pomiarów energii elektrycznej (prądu przemiennego) -- Wymagania ogólne, badania i warunki badań -- Część 11: Urządzenia do pomiarów2021-05-26PN-EN IEC 62052-11:2021-052024-04-02
PN-EN 62053-21:2006Urządzenia do pomiarów energii elektrycznej (prądu przemiennego) -- Wymagania szczegółowe -- Część 21: Liczniki statyczne energii czynnej (klas 1 i 2)2021-05-26PN-EN IEC 62053-21:2021-052024-04-02
PN-EN 62053-22:2006Urządzenia do pomiarów energii elektrycznej (prądu przemiennego) -- Wymagania szczegółowe -- Część 22: Liczniki statyczne energii czynnej (klas 0,2 S i 0,5 S)2021-05-26PN-EN IEC 62053-22:2021-052024-04-02
PN-EN 62053-23:2006Urządzenia do pomiarów energii elektrycznej (prądu przemiennego) -- Wymagania szczegółowe -- Część 23: Liczniki statyczne energii biernej (klas 2 i 3)2021-05-26PN-EN IEC 62053-23:2021-052024-04-02
PN-EN 62053-24:2015-03Urządzenia do pomiarów energii elektrycznej (prądu przemiennego) -- Wymagania szczegółowe -- Część 24: Liczniki statyczne energii biernej dla częstotliwości podstawowej (klas 0,5 S, 1 S i 1)2021-05-26PN-EN IEC 62053-24:2021-052024-04-02
PN-EN 62056-3-1:2014-05Wymiana danych w pomiarach energii elektrycznej -- Zespół DLMS/COSEM -- Część 3-1: Wykorzystanie sieci lokalnych ze skrętki z sygnalizacją za pomocą fali nośnej2022-03-29PN-EN IEC 62056-3-1:2022-032024-08-11
PN-EN 62138:2009Elektrownie jądrowe -- Systemy kontrolne i oprzyrządowanie ważne dla bezpieczeństwa -- Aspekty oprogramowania komputerowych systemów spełniające wymagania kategorii B i C2019-12-03PN-EN IEC 62138:2019-122022-09-09
PN-EN 62148-15:2014-12Światłowodowe elementy i urządzenia aktywne -- Normy obudowy i interfejsu -- Część 15: Obudowy dyskretnych laserów o emisji powierzchniowej z pionową wnęką rezonansową2021-12-16PN-EN IEC 62148-15:2021-122024-05-04
PN-EN 62148-6:2004Światłowodowe elementy i urządzenia aktywne -- Normy obudowy i interfejsu -- Część 6: Transceivery ATM-PON2020-12-01PN-EN IEC 62148-6:2020-122023-03-31
PN-EN 62149-3:2014-11Światłowodowe elementy i urządzenia aktywne -- Normy eksploatacyjne -- Część 3: Zintegrowane z modulatorem diodowe nadajniki laserowe dla światłowodowych systemów transmisji od 2,5-Gbit/s do 40-Gbit/s2021-04-12PN-EN IEC 62149-3:2021-042023-08-11
PN-EN 62149-5:2011Światłowodowe elementy i urządzenia aktywne -- Normy eksploatacyjne -- Część 5: Transceivery ATM-PON ze sterownikiem LD i układami scalonymi CDR2021-05-20PN-EN IEC 62149-5:2021-052023-09-22
PN-EN 62244:2011Aparatura ochrony przed promieniowaniem -- Instalowane na stałe monitory promieniowania do wykrywania materiałów promieniotwórczych i specjalnych materiałów jądrowych na granicach państwowych2021-12-13PN-EN IEC 62244:2021-122024-01-25
PN-EN 62317-1:2007Rdzenie ferrytowe -- Wymiary -- Część 1: Specyfikacja ogólna2021-01-19PN-EN IEC 63093-1:2021-012023-05-21
PN-EN 62317-2:2010Rdzenie ferrytowe -- Wymiary -- Część 2: Rdzenie kubkowe do zastosowań w telekomunikacji oraz w zasilaczach i filtrach2020-12-30PN-EN IEC 63093-2:2020-122023-05-01
PN-EN 62317-9:2006Rdzenie ferrytowe -- Wymiary -- Część 9: Rdzenie planarne2021-01-19PN-EN IEC 63093-9:2021-012023-05-21
PN-EN 62323:2006Wymiary rdzeni kubkowych z tlenków magnetycznych do łączników indukcyjnych zbliżeniowych2020-12-30PN-EN IEC 63093-3:2020-122023-05-01
PN-EN 62327:2011Aparatura ochrony przed promieniowaniem -- Ręcznie przenoszone przyrządy do wykrywania i identyfikacji radionuklidów oraz do indykacji mocy dawki równoważnej promieniowania fotonowego2020-05-18PN-EN IEC 62327:2020-052022-10-07
PN-EN 62343-2:2014-12Moduły dynamiczne -- Część 2: Kwalifikacja niezawodnościowa2020-06-10PN-EN IEC 62343-2-1:2020-062022-10-21
PN-EN 62343-3-3:2014-12Moduły dynamiczne -- Część 3-3: Szablony wymagań eksploatacyjnych -- Przełączniki z selekcją długości fali2021-01-18PN-EN IEC 62343-3-3:2021-012023-05-14
PN-EN 62614:2011Światłowody -- Warunki konieczne dla pomiarów tłumienności w wielomodowych systemach światłowodowych2021-03-12PN-EN IEC 62614-1:2021-032023-07-15
PN-EN 80601-2-35:2010Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 2-35: Wymagania szczegółowe dotyczące bezpieczeństwa podstawowego oraz funkcjonowania zasadniczego, podkładek, materaców przeznaczonych do ogrzewania w praktyce medycznej2021-12-08PN-EN IEC 60601-2-35:2021-122024-07-16
PN-EN 80601-2-59:2010Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 2-59: Wymagania szczegółowe dotyczące bezpieczeństwa podstawowego oraz funkcjonowania zasadniczego termografów do badań przesiewowych temperatury osób w stanie gorączki2020-01-20PN-EN IEC 80601-2-59:2020-012022-10-11
PN-EN 80601-2-60:2015-08Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 2-60: Wymagania szczegółowe dotyczące bezpieczeństwa podstawowego oraz funkcjonowania zasadniczego urządzeń stomatologicznych2020-09-16PN-EN IEC 80601-2-60:2020-092023-04-03
PN-EN IEC 60794-1-22:2018-04Kable światłowodowe -- Część 1-22: Specyfikacja ogólna -- Podstawowe procedury badań kabla światłowodowego -- Metody badań środowiskowych2021-11-10PN-EN IEC 60794-1-211:2021-112024-03-25
PN-EN IEC 60794-1-31:2018-11Kable światłowodowe -- Część 1-31:Specyfikacja ogólna -- Elementy kabla światłowodowego -- Wstążka światłowodowa2022-03-18PN-EN IEC 60794-1-31:2022-032024-08-02
PN-EN IEC 61788-23:2019-02Nadprzewodnictwo -- Część 23: Pomiar ilorazu rezystancji resztkowej -- Iloraz rezystancji resztkowej nadprzewodników niobowych2022-05-09PN-EN IEC 61788-23:2022-052024-09-27
PN-EN IEC 62148-21:2019-10Światłowodowe elementy i urządzenia aktywne -- Normy obudowy i interfejsu -- Część 21: Przewodnik projektowania interfejsu elektrycznego obudów fotonicznych układów scalonych z użyciem matryc wyprowadzeń sferycznych z małym rastrem (S-FBGA) i matryc płask2022-01-11PN-EN IEC 62148-21:2022-012024-05-27
PN-EN IEC 63041-1:2018-05Czujniki piezoelektryczne -- Część 1: Specyfikacja wspólna2022-05-19PN-EN IEC 63041-1:2022-052024-10-22
PN-HD 337 S3:2014-12Analogowe płyty gramofonowe z zapisem fonicznym oraz sprzęt odczytujący2020-10-20PN-EN IEC 60098:2020-102023-02-14
Sektor Elektryki
PN-EN 13032-3:2010Światło i oświetlenie -- Pomiar i prezentacja danych fotometrycznych lamp i opraw oświetleniowych -- Część 3: Prezentacja danych dla oświetlenia awaryjnego miejsc pracy2022-04-12PN-EN 13032-3:2022-042022-05-31
PN-EN 17037:2019-02Światło dzienne w budynkach2022-02-23PN-EN 17037+A1:2022-022022-06-30
PN-EN 50119:2009Zastosowania kolejowe -- Urządzenia stacjonarne -- Sieć jezdna górna trakcji elektrycznej2020-12-15PN-EN 50119:2020-122023-01-13
PN-EN 50155:2018-01Zastosowania kolejowe -- Tabor -- Wyposażenie elektroniczne2022-05-09PN-EN 50155:2022-052024-06-28
PN-EN 50216-12:2011Wyposażenie transformatorów i dławików -- Część 12: Wentylatory2021-10-05PN-EN IEC 60076-22-6:2021-102024-02-22
PN-EN 50216-7:2004Wyposażenie transformatorów i dławików -- Część 7: Pompy elektryczne oleju transformatorowego2021-10-05PN-EN IEC 60076-22-5:2021-102024-02-22
PN-EN 50229:2015-10Elektryczne pralko-suszarki do użytku domowego i podobnego -- Metody badań cech funkcjonalnych2021-03-24PN-EN IEC 62512:2021-032023-12-04
PN-EN 50238:2003Zastosowania kolejowe -- Kompatybilność pomiędzy taborem a urządzeniami wykrywania pociągów2020-08-12PN-EN 50238-1:2020-082022-09-09
PN-EN 50242:2016-08Elektryczne zmywarki do użytku domowego -- Metody pomiaru cech funkcjonalnych2020-08-19PN-EN 60436:2020-082023-03-27
PN-EN 50336:2006Izolatory przepustowe do skrzynek kablowych przy transformatorach i dławikach, na napięcie do 36 kV2022-02-10PN-EN 50336:2022-022024-03-30
PN-EN 50342-2:2008Akumulatory ołowiowe rozruchowe -- Część 2: Wymiary akumulatorów oraz oznakowanie końcówek2020-07-08PN-EN 50342-2:2020-072022-08-19
PN-EN 50342-4:2010Akumulatory ołowiowe rozruchowe -- Część 4: Wymiary akumulatorów do pojazdów ciężkich2021-09-02PN-EN 50342-4:2021-092023-10-26
PN-EN 50367:2012Zastosowania kolejowe -- Systemy odbioru prądu -- Kryteria techniczne dotyczące wzajemnego oddziaływania między pantografem a siecią jezdną górną (w celu uzyskania wolnego dostępu)2021-06-16PN-EN 50367:2021-062023-07-27
PN-EN 50408:2009Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Wymagania szczegółowe dotyczące ogrzewaczy kabin w pojazdach2020-09-22PN-EN 60335-2-30:2010/A1:2020-092023-02-12
PN-EN 50428:2010Łączniki do stałych instalacji elektrycznych domowych i podobnych -- Norma uzupełniająca -- Łączniki i osprzęt towarzyszący stosowany w domowych i budynkowych systemach elektronicznych (HBES)2016-12-22PN-EN 60669-2-5:2016-122023-11-30
PN-EN 50550:2011Urządzenia zabezpieczające przed przepięciami o częstotliwości sieciowej dla sprzętu do użytku domowego i podobnego2022-01-05PN-EN IEC 63052:2022-012024-08-20
PN-EN 50593:2017-04Zmywarki elektryczne do użytku komercyjnego -- Metody badań cech funkcjonalnych2020-06-09PN-EN IEC 63136:2020-062022-10-24
PN-EN 50597:2019-01Zużycie energii przez automaty sprzedające2021-04-13PN-EN IEC 63252:2021-042023-08-17
PN-EN 60034-3:2008Maszyny elektryczne wirujące -- Część 3: Wymagania szczegółowe dotyczące prądnic synchronicznych napędzanych turbinami parowymi lub gazowymi2021-02-12PN-EN IEC 60034-3:2021-022023-06-30
PN-EN 60034-5:2004Maszyny elektryczne wirujące -- Część 5: Stopnie ochrony zapewniane przez rozwiązania konstrukcyjne maszyn elektrycznych wirujących (kod IP) -- Klasyfikacja2021-01-25PN-EN IEC 60034-5:2021-012023-06-03
PN-EN 60044-8:2006Przekładniki -- Część 8: Przekładniki prądowe elektroniczne2017-03-30PN-EN IEC 61869-9:2019-102022-07-05
PN-EN 60071-1:2008Koordynacja izolacji -- Część 1: Definicje, zasady i reguły2020-04-29PN-EN IEC 60071-1:2020-042022-09-12
PN-EN 60077-3:2002Zastosowania kolejowe -- Wyposażenie elektryczne taboru kolejowego -- Część 3: Elementy elektrotechniczne -- Zasady dotyczące wyłączników napięcia stałego2020-07-15PN-EN IEC 60077-3:2020-072022-11-29
PN-EN 60077-4:2003Zastosowania kolejowe -- Wyposażenie elektryczne taboru kolejowego -- Część 4: Elementy elektrotechniczne -- Zasady dotyczące wyłączników napięcia przemiennego2020-07-15PN-EN IEC 60077-4:2020-072022-11-29
PN-EN 60077-5:2004Zastosowania kolejowe -- Wyposażenie elektryczne taboru kolejowego -- Część 5: Elementy elektrotechniczne -- Zasady dotyczące bezpieczników wysokiego napięcia2020-07-27PN-EN IEC 60077-5:2020-072022-12-04
PN-EN 60086-1:2015-11Baterie pierwotne -- Część 1: Postanowienia ogólne2022-01-12PN-EN IEC 60086-1:2022-012024-06-01
PN-EN 60086-2:2016-04Baterie pierwotne -- Część 2: Wymagania techniczne dotyczące własności fizycznych i elektrycznych2022-01-13PN-EN IEC 60086-2:2022-012024-06-01
PN-EN 60086-3:2016-11Baterie pierwotne -- Część 3: Baterie zegarkowe2022-01-13PN-EN IEC 60086-3:2022-012024-06-01
PN-EN 60086-4:2015-03Baterie pierwotne -- Część 4: Wymagania bezpieczeństwa dotyczące baterii litowych2019-09-20PN-EN IEC 60086-4:2019-092022-05-30
PN-EN 60282-1:2010Bezpieczniki topikowe wysokonapięciowe -- Część 1: Bezpieczniki ograniczające2021-01-20PN-EN IEC 60282-1:2021-012023-05-19
PN-EN 60305:2007Izolatory do linii napowietrznych o znamionowym napięciu powyżej 1 kV -- Ceramiczne i szklane izolatory do sieci prądu przemiennego -- Właściwości izolatorów kołpakowych2021-10-01PN-EN IEC 60305:2021-102024-02-15
PN-EN 60311:2004Żelazka elektryczne do użytku domowego i podobnego -- Metody pomiaru cech funkcjonalnych2020-01-24PN-EN IEC 60311:2020-012022-10-11
PN-EN 60320-1:2015-11Nasadki i wtyki do użytku domowego i podobnych ogólnych zastosowań -- Część 1: Wymagania ogólne2022-04-13PN-EN IEC 60320-1:2022-042024-08-31
PN-EN 60320-2-1:2001Nasadki i wtyki do użytku domowego i podobnego -- Część 2-1: Nasadki i wtyki do maszyn do szycia2021-07-28PN-EN IEC 60320-2-1:2021-072024-03-19
PN-EN 60320-2-3:2010Nasadki i wtyki do użytku domowego i podobnych ogólnych zastosowań -- Część 2-3: Nasadki i wtyki o stopniu ochrony wyższym niż IPXO2021-07-28PN-EN IEC 60320-2-3:2021-072024-03-19
PN-EN 60320-2-4:2009Nasadki i wtyki do użytku domowego i podobnych ogólnych zastosowań -- Część 2-4: Nasadki i wtyki o sprzęganiu zależnym od ciężaru sprzętu2021-07-29PN-EN IEC 60320-2-4:2021-072024-03-19
PN-EN 60335-2-105:2005Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-105: Wymagania szczegółowe dotyczące wielofunkcyjnych kabin prysznicowych2022-05-04PN-EN IEC 60335-2-105:2022-052024-09-27
PN-EN 60335-2-21:2006Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-21: Wymagania szczegółowe dotyczące akumulacyjnych ogrzewaczy wody2021-11-09PN-EN 60335-2-21:2021-112024-06-18
PN-EN 60335-2-25:2012Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-25: Wymagania szczegółowe dotyczące kuchenek mikrofalowych oraz kuchenek mikrofalowych kombinowanych2022-05-19PN-EN IEC 60335-2-25:2022-052024-09-27
PN-EN 60335-2-29:2005Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-29: Wymagania szczegółowe dotyczące ładowarek akumulatorów2022-05-24PN-EN 60335-2-29:2022-052024-11-15
PN-EN 60335-2-32:2009Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-32: Wymagania szczegółowe dotyczące urządzeń do masażu2021-11-09PN-EN IEC 60335-2-32:2021-112024-06-18
PN-EN 60335-2-43:2005Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-43: Wymagania szczegółowe dotyczące suszarek do ubrań i ręczników2021-03-22PN-EN IEC 60335-2-43:2021-032023-10-11
PN-EN 60335-2-71:2007Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-71: Wymagania szczegółowe dotyczące elektrycznego sprzętu grzejnego stosowanego w hodowli i chowie zwierząt2020-07-10PN-EN IEC 60335-2-71:2020-072023-02-21
PN-EN 60335-2-76:2008Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-76: Wymagania szczegółowe dotyczące elektryzatorów do ogrodzeń elektrycznych2019-01-18PN-EN IEC 60335-2-76:2022-052024-09-20
PN-EN 60335-2-77:2010Bezpieczeństwo elektrycznego sprzętu do użytku domowego i podobnego -- Część 2-77: Wymagania szczegółowe dotyczące elektrycznych kosiarek trawnikowych, obsługiwanych przez operatora pieszego2021-12-28PN-EN IEC 62841-4-3:2021-122025-08-06
PN-EN 60335-2-77:2010Bezpieczeństwo elektrycznych przyrządów do użytku domowego i podobnego -- Część 2-77: Wymagania szczegółowe dotyczące elektrycznych kosiarek trawnikowych, obsługiwanych przez operatora pieszego2021-12-28PN-EN IEC 62841-4-3:2021-122025-08-06
PN-EN 60335-2-84:2004Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-84: Wymagania szczegółowe dotyczące toalet elektrycznych2022-05-19PN-EN IEC 60335-2-84:2022-052024-10-11
PN-EN 60335-2-87:2004Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-87: Wymagania szczegółowe dotyczące elektrycznych urządzeń do ogłuszania zwierząt2020-08-13PN-EN IEC 60335-2-87:2020-082022-12-16
PN-EN 60335-2-90:2011Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-90: Wymagania szczegółowe dotyczące kuchenek mikrofalowych dla zakładów zbiorowego żywienia2022-02-18PN-EN IEC 60335-2-90:2022-022024-10-01
PN-EN 60335-2-96:2005Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-96: Wymagania szczegółowe dotyczące giętkich mat grzejnych do ogrzewania pomieszczeń2022-05-02PN-EN IEC 60335-2-96:2022-052024-09-20
PN-EN 60372:2005Zawleczki do złączy gniazdowo-główkowych ogniw łańcucha izolatorów -- Wymiary i badania2021-04-15PN-EN IEC 60372:2021-042023-08-26
PN-EN 60433:2001Izolatory do linii napowietrznych o znamionowym napięciu powyżej 1 kV -- Izolatory ceramiczne do sieci prądu przemiennego -- Właściwości izolatorów długopniowych2021-10-04PN-EN IEC 60433:2021-102024-02-16
PN-EN 60519-1:2015-10Bezpieczeństwo instalacji elektrotermicznych i do obróbki elektromagnetycznej -- Część 1: Wymagania ogólne2020-12-16PN-EN IEC 60519-1:2020-122023-04-15
PN-EN 60519-8:2007Bezpieczeństwo urządzeń elektrotermicznych -- Część 8: Wymagania szczegółowe dla pieców do elektrożużlowego przetapiania2021-02-09PN-EN IEC 60519-8:2021-022023-06-11
PN-EN 60598-1:2015-04Oprawy oświetleniowe -- Część 1: Wymagania ogólne i badania2021-07-29PN-EN IEC 60598-1:2021-072024-03-19
PN-EN 60598-2-23:2005Oprawy oświetleniowe -- Część 2-23: Wymagania szczegółowe -- Systemy oświetleniowe ELV do żarówek2021-06-14PN-EN IEC 60598-2-23:2021-062024-01-15
PN-EN 60652:2006Badania obciążeniowe konstrukcji wsporczych elektroenergetycznych linii napowietrznych2022-04-20PN-EN IEC 60652:2022-042024-09-03
PN-EN 60670-1:2007Puszki i obudowy do sprzętu elektroinstalacyjnego do stałych instalacji elektrycznych domowych i podobnych -- Część 1: Wymagania ogólne2021-06-18PN-EN IEC 60670-1:2021-062023-04-09
PN-EN 60704-2-1:2015-02Elektryczne przyrządy do użytku domowego i podobnego -- Procedura badania hałasu -- Część 2-1: Wymagania szczegółowe dotyczące odkurzaczy2021-07-16PN-EN IEC 60704-2-1:2021-072023-12-04
PN-EN 60704-2-3:2003Elektryczne przyrządy do użytku domowego i podobnego -- Procedura badania hałasu -- Część 2-3: Wymagania szczegółowe dla zmywarek do naczyń2019-11-05PN-EN 60704-2-3:2019-112022-07-19
PN-EN 60704-2-7:2002Elektryczne przyrządy do użytku domowego i podobnego -- Procedura badania hałasu -- Część 2-7: Wymagania szczegółowe dla wentylatorów2020-10-23PN-EN IEC 60704-2-7:2020-102023-02-27
PN-EN 60704-2-8:2002Hałas elektrycznych przyrządów do użytku domowego i podobnego -- Procedura badania hałasu -- Część 2-8: Wymagania szczegółowe dla golarek2020-12-16PN-EN IEC 60704-2-8:2020-122023-04-13
PN-EN 60704-3:2006Hałas elektrycznego sprzętu do użytku domowego i podobnego -- Część 3: Procedura określania i weryfikowania deklarowanych wartości emisji hałasu2020-05-18PN-EN 60704-3:2020-052022-07-02
PN-EN 60745-2-13:2009Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-13: Wymagania szczegółowe dotyczące pilarek łańcuchowych2020-08-12PN-EN 62841-4-1:2020-082024-03-13
PN-EN 60745-2-15:2009Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-15: Wymagania szczegółowe dotyczące nożyc do żywopłotów2019-10-03PN-EN 62841-4-2:2019-102023-06-28
PN-EN 60745-2-21:2009Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-21: Wymagania szczegółowe dotyczące oczyszczarek rur ściekowych2019-08-26PN-EN 62841-2-21:2019-082023-05-31
PN-EN 60745-2-3:2011Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-3: Wymagania szczegółowe dotyczące szlifierek, polerek i szlifierek dyskowych2021-12-16PN-EN IEC 62841-2-3:2021-122025-05-03
PN-EN 60745-2-6:2010Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-6: Wymagania szczegółowe dotyczące młotków2021-04-08PN-EN IEC 62841-2-6:2021-042024-08-10
PN-EN 60779:2010Przemysłowe urządzenia elektrotermiczne -- Metody badań pieców do przetapiania elektrożużlowego2021-03-15PN-EN IEC 60779:2021-032023-07-21
PN-EN 60799:2004Sprzęt elektroinstalacyjny -- Przewody przyłączeniowe i przewody pośredniczące2021-07-29PN-EN IEC 60799:2021-072024-03-19
PN-EN 60809:2015-07Lampy do pojazdów drogowych -- Wymagania wymiarowe, elektryczne i świetlne2022-01-03PN-EN IEC 60809:2022-012024-05-12
PN-EN 60895:2006Prace pod napięciem -- Ubiory przewodzące do stosowania przy nominalnych napięciach przemiennych do 800 kV i napięciach stałych do +- 600 kV2021-01-21PN-EN IEC 60895:2021-012023-05-25
PN-EN 60898-1:2007Sprzęt elektroinstalacyjny -- Wyłączniki do zabezpieczeń przetężeniowych instalacji domowych i podobnych -- Część 1: Wyłączniki do obwodów prądu przemiennego2019-02-26PN-EN 60898-1:2019-022024-05-28
PN-EN 60898-2:2008Sprzęt elektroinstalacyjny -- Wyłączniki do zabezpieczeń przetężeniowych instalacji domowych i podobnych -- Część 2: Wyłączniki do obwodów prądu przemiennego i prądu stałego2022-03-22PN-EN 60898-2:2022-032024-07-13
PN-EN 60904-10:2010Elementy fotowoltaiczne -- Część 10: Metody pomiaru liniowości2021-06-15PN-EN IEC 60904-10:2021-062023-10-23
PN-EN 60904-1:2007Elementy fotowoltaiczne -- Część 1: Pomiar charakterystyk prądowo-napięciowych elementów fotowoltaicznych2021-06-21PN-EN IEC 60904-1:2021-062023-10-30
PN-EN 60904-3:2016-11Elementy fotowoltaiczne -- Część 3: Zasady pomiaru fotowoltaicznych (PV) elementów słonecznych przeznaczonych do zastosowań naziemnych z wykorzystaniem wzorcowego widma promieniowania słonecznego2019-09-16PN-EN IEC 60904-3:2019-092022-07-05
PN-EN 60904-4:2010Elementy fotowoltaiczne -- Część 4: Elementy wzorcowe do pomiaru nasłonecznienia -- Procedury zapewniające spójność procesu kalibracji2020-08-13PN-EN IEC 60904-4:2020-082022-12-17
PN-EN 60904-7:2009Elementy fotowoltaiczne -- Część 7: Obliczanie korekty niedopasowania spektralnego w pomiarach elementów fotowoltaicznych2020-05-05PN-EN IEC 60904-7:2020-052022-09-24
PN-EN 60904-9:2008Elementy fotowoltaiczne -- Część 9: Wymagania dla symulatorów promieniowania słonecznego2021-06-15PN-EN IEC 60904-9:2021-062023-10-23
PN-EN 60934:2004Wyłączniki do urządzeń (CBE)2019-12-17PN-EN IEC 60934:2019-122022-09-20
PN-EN 61029-2-12:2011Bezpieczeństwo użytkowania narzędzi przenośnych o napędzie elektrycznym -- Część 2-12: Wymagania szczegółowe dotyczące gwinciarek2019-10-03PN-EN 62841-3-12:2019-102023-06-21
PN-EN 61029-2-12:2011Bezpieczeństwo użytkowania narzędzi przenośnych o napędzie elektrycznym -- Część 2-12: Wymagania szczegółowe dotyczące gwinciarek do gwintów zewnętrznych2019-10-03PN-EN 62841-3-12:2019-102023-06-21
PN-EN 61058-2-1:2011Łączniki do przyrządów -- Część 2-1: Wymagania szczegółowe dotyczące łączników do przewodów giętkich2021-06-25PN-EN IEC 61058-2-1:2021-062024-02-05
PN-EN 61058-2-4:2010Łączniki do przyrządów -- Część 2-4: Wymagania szczegółowe dotyczące łączników montowanych niezależnie2021-06-28PN-EN IEC 61058-2-4:2021-062024-02-05
PN-EN 61058-2-5:2011Łączniki do przyrządów -- Część 2-5: Wymagania szczegółowe dotyczące przełączników2021-06-28PN-EN IEC 61058-2-5:2021-062024-02-05
PN-EN 61215-1-1:2016-10Moduły fotowoltaiczne (PV) do zastosowań naziemnych -- Kwalifikacja konstrukcji i aprobata typu -- Część 1-1: Wymagania szczególne dotyczące badań naziemnych modułów fotowoltaicznych (PV) wykonanych z krzemu krystalicznego2021-11-10PN-EN IEC 61215-1-1:2021-112024-03-30
PN-EN 61215-1-2:2017-07Moduły fotowoltaiczne (PV) do zastosowań naziemnych -- Kwalifikacja konstrukcji i aprobata typu -- Część 1-2: Wymagania szczegółowe dotyczące testowania modułów fotowoltaicznych (PV) cienkowarstwowych wytwarzanych na bazie tellurku kadmu (CdTe)2021-11-04PN-EN IEC 61215-1-2:2021-112024-03-16
PN-EN 61215-1-3:2017-08Moduły fotowoltaiczne (PV) do zastosowań naziemnych -- Kwalifikacja konstrukcji i aprobata typu -- Część 1-3: Wymagania szczegółowe dotyczące testowania modułów fotowoltaicznych (PV) cienkowarstwowych wytwarzanych na bazie krzemu amorficznego2021-11-12PN-EN IEC 61215-1-3:2021-112024-03-30
PN-EN 61215-1-4:2017-08Moduły fotowoltaiczne (PV) do zastosowań naziemnych -- Kwalifikacja konstrukcji i aprobata typu -- Część 1-4: Wymagania szczegółowe dotyczące testowania modułów fotowoltaicznych (PV) cienkowarstwowych wytwarzanych na bazie Cu(In,Ga)(S,Se)22021-11-12PN-EN IEC 61215-1-4:2021-112024-03-30
PN-EN 61215-1:2017-01Moduły fotowoltaiczne (PV) do zastosowań naziemnych -- Kwalifikacja konstrukcji i aprobata typu -- Część 1: Wymagania dotyczące badań2021-11-12PN-EN IEC 61215-1:2021-112024-03-30
PN-EN 61215-2:2017-05Moduły fotowoltaiczne (PV) do zastosowań naziemnych -- Kwalifikacja konstrukcji i aprobata typu -- Część 2: Metody badań2021-11-15PN-EN IEC 61215-2:2021-112024-03-31
PN-EN 61228:2008Świetlówki UV stosowane do opalania -- Metoda pomiaru i określania charakterystyk2021-07-26PN-EN IEC 61228:2021-072023-12-09
PN-EN 61243-1:2007Prace pod napięciem -- Wskaźniki napięcia -- Część 1: Wskaźniki typu pojemnościowego do stosowania przy napięciach przemiennych powyżej 1 kV2022-01-11PN-EN IEC 61243-1:2022-012024-05-26
PN-EN 61243-5:2004Prace pod napięciem -- Wskaźniki napięcia -- Część 5: Układy do sprawdzania obecności napięcia (VDS)2022-03-16PN-EN IEC 62271-213:2022-032024-07-29
PN-EN 61243-5:2004Prace pod napięciem -- Wskaźniki napięcia -- Część 5: Układy do sprawdzania obecności napięcia (VDS)2022-03-16PN-EN IEC 62271-215:2022-032024-08-03
PN-EN 61316:2003Przedłużacze przemysłowe zwijane2022-04-06PN-EN IEC 61316:2022-042024-08-12
PN-EN 61318:2010Prace pod napięciem -- Ocena zgodności stosowana dla narzędzi, urządzeń i sprzętu2022-03-18PN-EN IEC 61318:2022-032024-08-03
PN-EN 61482-1-1:2009Prace pod napięciem -- Odzież ochronna przed zagrożeniami termicznymi spowodowanymi łukiem elektrycznym -- Część 1-1: Metody badań -- Metoda 1 -- Określanie parametrów łuku (ATPV i EBT50) dla materiałów trudnopalnych na ubrania2020-03-20PN-EN IEC 61482-1-1:2020-032022-08-07
PN-EN 61496-1:2014-02Bezpieczeństwo maszyn -- Elektroczułe wyposażenie ochronne -- Część 1: Wymagania ogólne i badania2021-04-13PN-EN IEC 61496-1:2021-042023-08-18
PN-EN 61496-2:2014-02Bezpieczeństwo maszyn -- Elektroczułe wyposażenie ochronne -- Część 2: Wymagania szczegółowe dotyczące wyposażenia wykorzystującego aktywne optoelektroniczne urządzenia ochronne (AOPD)2021-04-13PN-EN IEC 61496-2:2021-042023-08-19
PN-EN 61535:2009Złączki instalacyjne wtykowo-nasadkowe do trwałych połączeń w instalacjach stałych2020-07-09PN-EN IEC 61535:2020-072022-11-20
PN-EN 61558-1:2009Bezpieczeństwo użytkowania transformatorów, zasilaczy, dławików i podobnych urządzeń -- Część 1: Wymagania ogólne i badania2019-10-01PN-EN IEC 61558-1:2019-102022-06-21
PN-EN 61591:2002Domowe okapy nadkuchenne -- Metody badań cech funkcjonalnych2020-09-17PN-EN IEC 61591:2020-092023-07-10
PN-EN 61643-341:2003Elementy do niskonapięciowych urządzeń ograniczających przepięcia -- Część 341: Wymagania dla ograniczników tyrystorowych2021-02-10PN-EN IEC 61643-341:2021-022023-06-17
PN-EN 61701:2012Testowanie modułów fotowoltaicznych (PV) w korozyjnym środowisku mgły solnej2021-03-12PN-EN IEC 61701:2021-032023-07-16
PN-EN 61724-1:2017-10Wydajność systemu fotowoltaicznego -- Część 1: Monitorowanie2022-04-11PN-EN IEC 61724-1:2022-042024-08-25
PN-EN 61851-1:2011System przewodowego ładowania pojazdów elektrycznych -- Część 1: Wymagania ogólne2019-10-10PN-EN IEC 61851-1:2019-102022-07-05
PN-EN 61851-21:2002System przewodowego ładowania (akumulatorów) pojazdów elektrycznych -- Część 21: Wymagania dotyczące połączeń zasilania a.c./d.c. w pojazdach elektrycznych2021-01-26PN-EN IEC 61851-21-2:2021-092024-04-30
PN-EN 61854:2003Elektroenergetyczne linie napowietrzne -- Wymagania i badania dotyczące odstępników2020-11-23PN-EN IEC 61854:2020-112023-03-24
PN-EN 61897:2002Elektroenergetyczne linie napowietrzne -- Wymagania i badania dotyczące tłumików drgań eolskich, typu Stockbridge2020-12-15PN-EN IEC 61897:2020-122023-04-07
PN-EN 61936-1:2011Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o napięciu wyższym od 1 kV -- Część 1: Postanowienia ogólne2022-04-06PN-EN IEC 61936-1:2022-042024-08-11
PN-EN 62020:2005Sprzęt elektroinstalacyjny -- Urządzenia monitorujące różnicowoprądowe do użytku domowego i podobnego (RCM)2021-09-01PN-EN IEC 62020-1:2021-092024-04-16
PN-EN 62031:2010Moduły LED do ogólnych celów oświetleniowych -- Wymagania bezpieczeństwa2020-08-13PN-EN IEC 62031:2020-082022-12-18
PN-EN 62041:2011Bezpieczeństwo użytkowania transformatorów, dławików, zasilaczy i zespołów takich urządzeń -- Wymagania EMC2020-08-12PN-EN IEC 62041:2020-082022-12-11
PN-EN 62061:2008Bezpieczeństwo maszyn -- Bezpieczeństwo funkcjonalne elektrycznych, elektronicznych i elektronicznych programowalnych systemów sterowania związanych z bezpieczeństwem2021-12-13PN-EN IEC 62061:2021-122024-04-26
PN-EN 62271-100:2009Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza -- Część 100: Wyłączniki wysokiego napięcia prądu przemiennego2022-04-06PN-EN IEC 62271-100:2022-042024-08-11
PN-EN 62271-101:2013-06Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza -- Część 101: Badania syntetyczne2022-04-13PN-EN IEC 62271-101:2022-042024-08-31
PN-EN 62271-104:2015-09Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza -- Część 104: Rozłączniki prądu przemiennego na napięcia znamionowe wyższe niż 52 kV2021-05-19PN-EN IEC 62271-104:2021-052023-09-25
PN-EN 62271-106:2011Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza -- Część 106: Styczniki, sterowniki i rozruszniki silników prądu przemiennego2021-09-30PN-EN IEC 62271-106:2021-092024-05-31
PN-EN 62271-107:2013-03Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza -- Część 107: Wyłączniko-rozłączniki bezpiecznikowe prądu przemiennego na napięcia znamionowe wyższe niż 1 kV do 52 kV włącznie2020-01-20PN-EN IEC 62271-107:2020-012022-07-02
PN-EN 62271-108:2008Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza -- Część 108: Wyłączniki izolacyjne wysokiego napięcia prądu przemiennego na napięcia znamionowe 72,5 kV i wyższe2021-04-09PN-EN IEC 62271-108:2021-042023-08-13
PN-EN 62271-112:2014-03Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza -- Część 112: Uziemniki szybkie prądu przemiennego ze zdolnością gaszenia łuku wtórnego w liniach przesyłowych2022-04-07PN-EN IEC 62271-112:2022-042024-08-17
PN-EN 62271-200:2012Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza -- Część 200: Rozdzielnice prądu przemiennego w osłonach metalowych na napięcie znamionowe powyżej 1 kV do 52 kV włącznie2022-02-18PN-EN IEC 62271-200:2022-022024-07-01
PN-EN 62271-206:2011Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza -- Część 206: Układy wskazujące obecność napięcia na napięcia znamionowe powyżej 1 kV do 52 kV włącznie2022-03-16PN-EN IEC 62271-213:2022-032024-07-29
PN-EN 62271-206:2011Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza -- Część 206: Układy wskazujące obecność napięcia na napięcia znamionowe powyżej 1 kV do 52 kV włącznie2022-03-16PN-EN IEC 62271-215:2022-032024-08-03
PN-EN 62282-2:2012Technologia ogniw paliwowych -- Część 2: Układy ogniw paliwowych2021-02-09PN-EN IEC 62282-2-100:2021-022023-06-11
PN-EN 62282-3-100:2012Technologie ogniw paliwowych -- Część 3-100: Systemy zasilania ze stacjonarnych ogniw paliwowych -- Bezpieczeństwo2020-09-16PN-EN IEC 62282-3-100:2020-092023-04-10
PN-EN 62384:2007Elektroniczne urządzenia sterujące zasilane prądem stałym lub przemiennym do modułów LED -- Wymagania funkcjonalne2021-02-10PN-EN IEC 62384:2021-022023-06-17
PN-EN 62552:2013-07Sprzęt chłodniczy do użytku domowego -- Charakterystyki i metody badań2021-01-20PN-EN 62552-1:2021-012023-02-24
PN-EN 62552:2013-07Sprzęt chłodniczy do użytku domowego -- Charakterystyki i metody badań2021-01-20PN-EN 62552-2:2021-012023-02-24
PN-EN 62552:2013-07Sprzęt chłodniczy do użytku domowego -- Charakterystyki i metody badań2021-01-20PN-EN 62552-3:2021-012023-02-24
PN-EN 62790:2015-05Puszki przyłączeniowe do modułów fotowoltaicznych -- Wymagania bezpieczeństwa i badania2021-04-13PN-EN IEC 62790:2021-042023-08-19
PN-EN 62826:2014-11Sprzęt do czyszczenia powierzchni -- Urządzenia do pielęgnacji podłóg, z układem jezdnym lub bez układu jezdnego, do użytku komercyjnego -- Metody pomiaru cech funkcjonalnych2020-07-08PN-EN IEC 62885-9:2020-072022-11-18
PN-EN 62841-3-9:2016-02Narzędzia o napędzie elektrycznym - ręczne, przenośne, do trawników i inne ogrodnicze -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 3-9: Wymagania szczegółowe dotyczące pilarek do cięcia ukosowego2021-01-08PN-EN IEC 62841-3-9:2021-012024-04-20
PN-EN 62868:2016-01Organiczna dioda elektroluminescencyjna (OLED), panele do ogólnych celów oświetleniowych -- Wymagania bezpieczeństwa2022-03-29PN-EN IEC 62868-1:2022-032024-11-05
PN-EN 62929:2014-12Roboty czyszczące do użytku domowego -- Czyszczenie na sucho: Metody pomiaru cech funkcjonalnych2021-07-12PN-EN IEC/ASTM 62885-7:2021-072023-12-02
PN-EN IEC 61643-331:2018-06Elementy do niskonapięciowych ograniczników przepięć -- Część 331: Wymagania eksploatacyjne oraz metody badań dla warystorów z tlenków metali (MOV)2020-12-18PN-EN IEC 61643-331:2020-122023-04-23
PN-IEC 120:1997Wymiary złączy gniazdowych izolatorów wiszących2021-04-15PN-EN IEC 60120:2021-042023-08-26
Sektor Elektrotechniki
PN-EN 50110-2:2010Eksploatacja urządzeń elektrycznych -- Część 2: Załączniki krajowe2021-07-28PN-EN 50110-2:2021-072022-12-23
PN-EN 50290-2-24:2002Kable telekomunikacyjne -- Część 2-24: Wspólne zasady konstrukcyjne -- Polietylen powłokowy2021-12-09PN-EN 50290-2-24:2021-122024-01-19
PN-EN 50290-2-27:2002Kable telekomunikacyjne -- Część 2-27: Wspólne zasady konstrukcyjne -- Termoplastyczne powłokowe mieszanki bezhalogenowe o zmniejszonej palności2021-12-09PN-EN 50290-2-27:2021-122024-01-19
PN-EN 50305:2010Kolejnictwo -- Przewody do pojazdów szynowych o szczególnej odporności na palenie -- Metody badań2020-11-18PN-EN 50305:2020-112022-12-30
PN-EN 50306-1:2003Kolejnictwo -- Przewody kolejowe o szczególnej odporności na palenie -- Przewody o zmniejszonej grubości izolacji -- Część 1: Wymagania ogólne2020-11-18PN-EN 50306-1:2020-112022-12-30
PN-EN 50306-2:2003Kolejnictwo -- Przewody kolejowe o szczególnej odporności na palenie -- Przewody o zmniejszonej grubości izolacji -- Część 2: Przewody jednożyłowe2020-11-18PN-EN 50306-2:2020-112022-12-30
PN-EN 50306-3:2003Kolejnictwo -- Przewody kolejowe o szczególnej odporności na palenie -- Przewody o zmniejszonej grubości izolacji -- Część 3: Przewody jedno- i wielożyłowe (parowe, trójkowe i czwórkowe) ekranowane i o zmniejszonej grubości powłoki2020-11-19PN-EN 50306-3:2020-112022-12-30
PN-EN 50306-4:2003Kolejnictwo -- Przewody kolejowe o szczególnej odporności na palenie -- Przewody o zmniejszonej grubości izolacji -- Część 4: Przewody wielożyłowe i wieloparowe z powłoką o normalnej grubości2020-11-19PN-EN 50306-4:2020-112022-12-30
PN-EN 50362:2003Metoda badania palności przewodów i kabli energetycznych i sygnalizacyjnych o większych średnicach, bez ochrony specjalnej, stosowanych w obwodach zabezpieczających2020-06-03PN-EN IEC 60331-1:2020-062022-07-19
PN-EN 50397-1:2007Przewody elektroenergetyczne w osłonie do linii napowietrznych oraz osprzęt do nich na napięcie znamionowe przemienne wyższe od 1 kV i nie przekraczające 36 kV -- Część 1: Przewody w osłonie2021-04-15PN-EN 50397-1:2021-042023-10-26
PN-EN 50520:2010Nakładki i folie okrywowe dla zabezpieczania i ostrzegania o położeniu kabli lub zakopanych przewodów w instalacjach podziemnych2021-07-08PN-EN 50520:2021-072023-09-14
PN-EN 50581:2013-03Dokumentacja techniczna oceny wyrobów elektrycznych i elektronicznych z uwzględnieniem ograniczenia stosowania substancji niebezpiecznych2019-01-23PN-EN IEC 63000:2019-012023-12-07
PN-EN 60068-2-11:2002Badania środowiskowe -- Część 2-11: Próby -- Próba Ka: Mgła solna2021-11-15PN-EN IEC 60068-2-11:2021-112024-04-07
PN-EN 60068-2-13:2002Badania środowiskowe -- Część 2-13: Próby -- Próba M: Niskie ciśnienie atmosferyczne2021-11-15PN-EN IEC 60068-2-13:2021-112024-04-07
PN-EN 60068-2-38:2010Badania środowiskowe -- Część 2-38: Próby -- Próba Z/AD: Próba złożona cykliczna temperatura/wilgotność2021-12-14PN-EN IEC 60068-2-38:2021-122024-04-29
PN-EN 60068-3-3:2002Badania środowiskowe -- Część 3-3: Wytyczne -- Metody badań sejsmicznych dotyczące wyposażenia2020-05-06PN-EN IEC 60068-3-3:2020-052022-09-27
PN-EN 60068-3-7:2009Badania środowiskowe -- Część 3-7: Dokumentacja pomocnicza i wytyczne -- Pomiary w komorach temperaturowych do prób A i B (z obciążeniem)2021-04-07PN-EN IEC 60068-3-7:2021-042023-08-11
PN-EN 60112:2003Metoda wyznaczania wskaźników porównawczych i odporności na prądy pełzające materiałów elektroizolacyjnych stałych2021-07-09PN-EN 60112:2021-072023-12-02
PN-EN 60172:2015-07Sposób określania wskaźnika temperaturowego przewodów nawojowych emaliowanych oraz przewodów nawojowych w obwoju z taśmy2021-07-28PN-EN IEC 60172:2021-072023-12-28
PN-EN 60216-3:2006Materiały elektroizolacyjne -- Oznaczanie ciepłoodporności -- Część 3: Instrukcje obliczania charakterystyk ciepłoodporności2021-12-10PN-EN IEC 60216-3:2021-122024-04-20
PN-EN 60296:2012Ciecze stosowane w elektrotechnice -- Świeże mineralne oleje elektroizolacyjne do transformatorów i aparatury łączeniowej2021-03-22PN-EN IEC 60296:2021-032023-07-31
PN-EN 60317-0-2:2014-04Wymagania dotyczące poszczególnych typów przewodów nawojowych -- Część 0-2: Wymagania ogólne -- Przewody emaliowane, miedziane, prostokątne2021-03-15PN-EN IEC 60317-0-2:2021-032023-07-15
PN-EN 60317-0-4:2016-05Wymagania dotyczące poszczególnych typów przewodów nawojowych -- Część 0-4: Wymagania ogólne -- Przewody miedziane, prostokątne, gołe lub emaliowane, w obwoju z włókna szklanego nasyconym żywicą lub lakierem2021-02-05PN-EN IEC 60317-0-4:2021-022023-06-01
PN-EN 60317-0-6:2002Wymagania dotyczące poszczególnych typów przewodów nawojowych -- Część 0-6: Wymagania ogólne -- Przewody nawojowe prostokątne lub emaliowane miedziane okrągłe w obwoju z włókna szklanego nasyconego żywicą lub lakierem2021-03-12PN-EN IEC 60317-0-6:2021-032023-07-14
PN-EN 60317-0-8:2013-05Wymagania dotyczące poszczególnych typów przewodów nawojowych -- Część 0-8: Wymagania ogólne -- Przewody miedziane, prostokątne, gołe lub emaliowane w obwoju z włókna poliestrowo-szklanego, nienasyconym lub nasyconym żywicą lub lakierem2020-05-11PN-EN IEC 60317-0-8:2020-052022-09-24
PN-EN 60317-12:2010Wymagania dotyczące poszczególnych typów przewodów nawojowych -- Część 12: Przewody miedziane okrągłe, emaliowane lakierem poliwinyloacetalowym, klasa 1202021-03-10PN-EN IEC 60317-12:2021-032023-07-10
PN-EN 60317-17:2010Wymagania dotyczące poszczególnych typów przewodów nawojowych -- Część 17: Przewody miedziane prostokątne, emaliowane lakierem poliwinyloacetalowym, klasa 1052021-03-11PN-EN IEC 60317-17:2021-032023-07-10
PN-EN 60317-18:2005Wymagania dla poszczególnych typów przewodów nawojowych -- Część 18: Przewody miedziane prostokątne emaliowane lakierem poliwinyloacetalowym, klasa 1202021-03-11PN-EN IEC 60317-18:2021-032023-07-10
PN-EN 60317-25:2010Wymagania dotyczące poszczególnych typów przewodów nawojowych -- Część 25: Przewody aluminiowe okrągłe, emaliowane lakierem poliestrowym lub poliestroimidowym, pokryte lakierem poliamidoimidowym, klasa 2002021-03-12PN-EN IEC 60317-25:2021-032023-07-14
PN-EN 60317-27:2014-04Wymagania dotyczące poszczególnych typów przewodów nawojowych -- Część 27: Przewody miedziane, prostokątne w obwoju z taśmy papierowej2020-08-18PN-EN IEC 60317-27-3:2020-082022-12-18
PN-EN 60317-60:2013-04Wymagania dotyczące poszczególnych typów przewodów nawojowych -- Część 60: Przewody miedziane, prostokątne, gołe lub emaliowane w obwoju z włókna poliestrowo-szklanego, nienasyconym lub nasyconym żywicą lub lakierem klasy co najmniej 155, wskaźnik tempera2021-03-23PN-EN IEC 60317-60-1:2021-032023-07-27
PN-EN 60317-60:2013-04Wymagania dotyczące poszczególnych typów przewodów nawojowych -- Część 60: Przewody miedziane, prostokątne, gołe lub emaliowane w obwoju z włókna poliestrowo-szklanego, nienasyconym lub nasyconym żywicą lub lakierem klasy co najmniej 155, wskaźnik tempera2021-03-23PN-EN IEC 60317-60-2:2021-032023-07-27
PN-EN 60317-61:2013-05Wymagania dotyczące poszczególnych typów przewodów nawojowych -- Część 61: Przewody miedziane, prostokątne, gołe lub emaliowane w obwoju z włókna poliestrowo-szklanego klasy co najmniej 180, nasyconym żywicą lub lakierem, wskaźnik temperaturowy 1802021-02-08PN-EN IEC 60317-61:2021-022023-06-12
PN-EN 60317-62:2013-05Wymagania dotyczące poszczególnych typów przewodów nawojowych -- Część 62: Przewody miedziane, prostokątne, gołe lub emaliowane w obwoju z włókna poliestrowo-szklanego klasy co najmniej 200, nasyconym żywicą lub lakierem, wskaźnik temperaturowy 2002021-03-15PN-EN IEC 60317-62:2021-032023-07-15
PN-EN 60317-70:2017-11Wymagania dotyczące poszczególnych typów przewodów nawojowych -- Część 70: Przewody miedziane, okrągłe, gołe lub emaliowane w topionym obwoju z włókna poliestrowo-szklanego, nienasyconym lub nasyconym żywicą lub lakierem, wskaźnik temperaturowy 1552021-03-23PN-EN IEC 60317-70-1:2021-032023-07-27
PN-EN 60317-70:2017-11Wymagania dotyczące poszczególnych typów przewodów nawojowych -- Część 70: Przewody miedziane, okrągłe, gołe lub emaliowane w topionym obwoju z włókna poliestrowo-szklanego, nienasyconym lub nasyconym żywicą lub lakierem, wskaźnik temperaturowy 1552021-03-23PN-EN IEC 60317-70-2:2021-032023-07-27
PN-EN 60317-71:2017-11Wymagania dotyczące poszczególnych typów przewodów nawojowych -- Część 71: Przewody miedziane, okrągłe, gołe lub emaliowane w topionym obwoju z włókna poliestrowo-szklanego, nasyconym żywicą lub lakierem, wskaźnik temperaturowy 1802021-01-28PN-EN IEC 60317-71:2021-012023-05-28
PN-EN 60317-72:2017-12Wymagania dotyczące poszczególnych typów przewodów nawojowych -- Część 72: Przewody miedziane, okrągłe, gołe lub emaliowane w topionym obwoju z włókna poliestrowo-szklanego, nasyconym żywicą lub lakierem silikonowym, wskaźnik temperaturowy 2002021-01-28PN-EN IEC 60317-72:2021-012023-05-28
PN-EN 60445:2018-01Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, znakowanie i identyfikacja -- Identyfikacja zacisków urządzeń i końcówek przewodów a także samych przewodów2022-04-11PN-EN IEC 60445:2022-042024-08-20
PN-EN 60455-3-8:2014-02Materiały elektroizolacyjne na bazie żywic reaktywnych -- Część 3-8: Wymagania dotyczące poszczególnych materiałów -- Żywice stosowane w osprzęcie kablowym2022-03-11PN-EN IEC 60455-3-8:2022-032024-07-21
PN-EN 60664-1:2011Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach niskiego napięcia -- Część 1: Zasady, wymagania i badania2021-02-19PN-EN IEC 60664-1:2021-022023-06-30
PN-EN 60674-3-1:2002Folie z tworzyw sztucznych do celów elektrycznych -- Część 3-1: Wymagania techniczne dla poszczególnych materiałów -- Folia polipropylenowa orientowana dwuosiowo (PP) do kondensatorów2022-05-10PN-EN IEC 60674-3-1:2022-052024-09-29
PN-EN 60674-3-2:2002Folie z tworzyw sztucznych do celów elektrycznych -- Część 3-2: Wymagania techniczne dla poszczególnych materiałów -- Wymagania dla symetrycznych, orientowanych dwuosiowo folii polietylenotereftalanowych (PET) używanych na izolację elektryczną2019-07-15PN-EN IEC 60674-3-2:2019-072022-06-14
PN-EN 60684-3-214:2014-07Elastyczne koszulki izolacyjne -- Część 3-214: Wymagania techniczne dla poszczególnych typów koszulek -- Koszulki termokurczliwe, poliolefinowe, nieopóźniające rozprzestrzeniania płomienia, o grubej i średniej ściance2020-04-29PN-EN IEC 60684-3-214:2020-042022-09-12
PN-EN 60684-3-216:2005Elastyczne koszulki izolacyjne -- Część 3-216: Wymagania techniczne dla poszczególnych typów koszulek -- Koszulki termokurczliwe z opóźniaczem rozprzestrzeniania się płomienia, o zwiększonej odporności na ogień2020-04-28PN-EN IEC 60684-3-216:2020-042022-09-12
PN-EN 60684-3-247:2011Elastyczne koszulki izolacyjne -- Część 3-247: Wymagania techniczne dla poszczególnych typów koszulek -- Koszulki termokurczliwe, poliolefinowe, o podwójnych ściankach, nieopóźniające rozprzestrzeniania płomienia, o średniej i grubej ściance2020-04-28PN-EN IEC 60684-3-247:2020-042022-09-12
PN-EN 60684-3-280:2010Elastyczne koszulki izolacyjne -- Część 3-280: Wymagania techniczne dla poszczególnych typów koszulek -- Termokurczliwe koszulki poliolefinowe, odporne na tworzenie ścieżek pełznych2020-05-04PN-EN IEC 60684-3-280:2020-052022-09-24
PN-EN 60684-3-283:2011Elastyczne koszulki izolacyjne -- Część 3-283: Wymagania techniczne dla poszczególnych typów koszulek -- Termokurczliwe koszulki poliolefinowe do izolacji szyn zbiorczych2020-05-05PN-EN IEC 60684-3-283:2020-052022-09-24
PN-EN 60695-2-13:2011Badanie zagrożenia ogniowego -- Część 2-13: Metody badań oparte na stosowaniu rozżarzonego/gorącego drutu -- Metoda badania temperatury zapalenia materiałów rozżarzonym drutem (GWIT)2022-05-06PN-EN IEC 60695-2-13:2022-052024-09-28
PN-EN 60695-4:2012Badanie zagrożenia ogniowego -- Część 4: Terminologia dotycząca prób ogniowych wyrobów elektrotechnicznych2022-03-11PN-EN IEC 60695-4:2022-032024-07-28
PN-EN 60695-6-1:2010Badanie zagrożenia ogniowego -- Część 6-1: Zadymienie -- Wytyczne ogólne2022-05-02PN-EN IEC 60695-6-1:2022-052024-09-09
PN-EN 60695-9-2:2014-10Badanie zagrożenia ogniowego -- Część 9-2: Powierzchniowe rozprzestrzenianie się płomienia -- Podsumowanie metod badań i ich znaczenie2022-05-06PN-EN IEC 60695-9-2:2022-052024-09-29
PN-EN 60721-3-0:2002Klasyfikacja warunków środowiskowych -- Część 3-0: Klasyfikacja grup czynników środowiskowych i ich ostrości -- Wytyczne ogólne2021-02-08PN-EN IEC 60721-3-0:2021-022023-06-11
PN-EN 60721-3-3:2002Klasyfikacja warunków środowiskowych -- Część 3-3: Klasyfikacja grup czynników środowiskowych i ich ostrości -- Stacjonarne użytkowanie wyrobów w miejscach chronionych przed wpływem czynników atmosferycznych2019-10-01PN-EN IEC 60721-3-3:2019-102022-06-26
PN-EN 60721-3-4:2002Klasyfikacja warunków środowiskowych -- Część 3-4: Klasyfikacja grup czynników środowiskowych i ich ostrości -- Stacjonarne użytkowanie wyrobów w miejscach nie chronionych przed wpływem czynników atmosferycznych2019-10-01PN-EN IEC 60721-3-4:2019-102022-06-26
PN-EN 60793-2-40:2016-06Światłowody -- Część 2-40: Specyfikacja wyrobu -- Specyfikacja grupowa światłowodów wielomodowych kategorii A42021-11-15PN-EN IEC 60793-2-40:2021-112024-04-01
PN-EN 60851-1:1998Przewody nawojowe -- Metody badań -- Wymagania ogólne2022-03-11PN-EN IEC 60851-1:2022-032024-07-21
PN-EN 60947-1:2010Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa -- Część 1: Postanowienia ogólne2021-07-07PN-EN IEC 60947-1:2021-072024-02-19
PN-EN 60947-3:2009Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa -- Część 3: Rozłączniki, odłączniki, rozłączniki izolacyjne i zestawy łączników z bezpiecznikami topikowymi2021-07-07PN-EN IEC 60947-3:2021-072024-02-19
PN-EN 60947-5-2:2011Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa -- Część 5-2: Aparaty i łączniki sterownicze -- Łączniki zbliżeniowe2020-08-24PN-EN IEC 60947-5-2:2020-082023-03-27
PN-EN 60947-5-8:2008Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa -- Część 5-8: Aparaty i łączniki sterownicze -- Trójpołożeniowe łączniki zezwalające2021-08-04PN-EN IEC 60947-5-8:2021-082024-04-02
PN-EN 61238-1:2004Zaciskowe i mechaniczne złącza kabli energetycznych na napięcie znamionowe nie przekraczające 36 kV (Um = 42 kV) -- Część 1: Metody badania i wymagania2020-06-05PN-EN IEC 61238-1-1:2020-062022-07-19
PN-EN 61238-1:2004Zaciskowe i mechaniczne złącza kabli energetycznych na napięcie znamionowe nie przekraczające 36 kV (Um = 42 kV) -- Część 1: Metody badania i wymagania2020-06-05PN-EN IEC 61238-1-2:2020-062022-07-19
PN-EN 61238-1:2004Zaciskowe i mechaniczne złącza kabli energetycznych na napięcie znamionowe nie przekraczające 36 kV (Um = 42 kV) -- Część 1: Metody badania i wymagania2020-06-05PN-EN IEC 61238-1-3:2020-012022-07-19
PN-EN 61293:2000Znakowanie urządzeń elektrycznych danymi znamionowymi dotyczącymi zasilania elektrycznego -- Wymagania bezpieczeństwa2020-09-17PN-EN IEC 61293:2020-092023-04-10
PN-EN 61386-21:2005Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów -- Część 21: Wymagania szczegółowe -- Systemy rur instalacyjnych sztywnych2021-12-09PN-EN IEC 61386-21:2021-122024-05-17
PN-EN 61386-22:2005Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów -- Część 22: Wymagania szczegółowe -- Systemy rur instalacyjnych giętkich2021-12-09PN-EN IEC 61386-22:2021-122024-05-17
PN-EN 61386-23:2005Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów -- Część 23: Wymagania szczegółowe -- Systemy rur instalacyjnych elastycznych2021-12-09PN-EN IEC 61386-23:2021-122024-05-17
PN-EN 61439-1:2011Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe -- Część 1: Postanowienia ogólne2021-10-04PN-EN IEC 61439-1:2021-102024-05-21
PN-EN 61439-2:2011Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe -- Część 2: Rozdzielnice i sterownice do rozdziału energii elektrycznej2021-10-04PN-EN IEC 61439-2:2021-102024-05-21
PN-EN 61914:2016-06Uchwyty przewodów do instalacji elektrycznych2022-05-19PN-EN IEC 61914:2022-052024-11-10
PN-EN 62026-1:2010Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa -- Interfejsy sterowników (CDI) -- Część 1: Postanowienia ogólne2019-08-08PN-EN IEC 62026-1:2019-082022-06-13
PN-EN 62153-4-7:2016-06Metody badań kabli telekomunikacyjnych z żyłami metalowymi -- Część 4-7: Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) - Pomiar tłumienności ekranowania metodą w osłonie, stosowany w pomiarach impedancji przejściowej ZT oraz tłumienności ekranowania as lub tłum2022-04-12PN-EN IEC 62153-4-7:2022-042024-08-27
PN-EN 62275:2015-03Systemy prowadzenia przewodów -- Opaski przewodów do instalacji elektrycznych2020-03-23PN-EN IEC 62275:2020-032022-11-29
PN-EN 62321-2:2014-08Oznaczanie wybranych substancji w wyrobach elektrotechnicznych -- Część 2: Demontaż, rozbiórka i mechaniczne przygotowanie próbki2022-05-20PN-EN IEC 62321-2:2022-052024-10-04
PN-EN 62430:2009Projektowanie wyrobów elektrycznych i elektronicznych uwzględniające ochronę środowiska2020-07-15PN-EN IEC 62430:2020-072022-11-26
PN-EN 62858:2015-12Gęstość wyładowań piorunowych oparta na systemach ich lokalizacji (LLS) -- Ogólne zasady2020-06-10PN-EN IEC 62858:2020-062022-11-13
PN-EN 81346-2:2009Systemy przemysłowe, instalacje i urządzenia oraz wyroby przemysłowe -- Zasady strukturyzacji i oznaczenia referencyjne -- Część 2: Klasyfikacja obiektów i klasy kodów2019-11-19PN-EN IEC 81346-2:2019-112022-07-23
PN-EN IEC 62793:2018-08Ochrona przed piorunami -- Systemy ostrzegania przed burzami2021-06-14PN-EN IEC 62793:2021-062023-10-26
PN-HD 361 S3:2002Klasyfikacja przewodów i kabli2021-07-08PN-HD 361 S4:2021-072023-08-31
PN-HD 60364-8-1:2015-03Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 8-1: Efektywność Energetyczna2019-07-15PN-HD 60364-8-1:2019-072022-06-14
PN-HD 605 S2:2008Kable elektroenergetyczne -- Dodatkowe metody badania2020-05-04PN-HD 605-S3:2020-052022-07-01
Sektor Górnictwa
PN-EN 50104:2011Elektryczne przyrządy do wykrywania i pomiaru tlenu -- Wymagania metrologiczne i funkcjonalne oraz metody badań2020-07-13PN-EN 50104:2020-072022-08-26
PN-EN 60079-10-1:2016-02Atmosfery wybuchowe -- Część 10-1: Klasyfikacja przestrzeni -- Gazowe atmosfery wybuchowe2021-09-02PN-EN IEC 60079-10-1:2021-092024-01-22
PN-EN 60079-19:2011Atmosfery wybuchowe -- Część 19: Naprawa, remont i regeneracja urządzeń2020-07-13PN-EN IEC 60079-19:2020-072022-11-22
Sektor Hutnictwa
PN-EN 10264-2:2012Drut stalowy i wyroby z drutu -- Drut stalowy na liny -- Część 2: Drut ze stali niestopowej ciągniony na zimno na liny ogólnego przeznaczenia2022-05-23PN-EN 10264-2:2022-052022-06-30
PN-EN 60404-11:2013-07Materiały magnetyczne -- Część 11: Metoda określania rezystancji izolacji powierzchniowej blach i taśm elektrotechnicznych2022-04-07PN-EN IEC 60404-11:2022-042024-08-12
PN-EN 60974-11:2010Sprzęt do spawania łukowego -- Część 11: Uchwyty do elektrod2022-01-10PN-EN IEC 60974-11:2022-012024-05-20
PN-EN 60974-13:2011Sprzęt do spawania łukowego -- Część 13: Zacisk prądu powrotnego2022-01-11PN-EN IEC 60974-13:2022-012024-05-20
PN-EN 60974-3:2014-05Sprzęt do spawania łukowego -- Część 3: Urządzenia do zajarzenia i stabilizacji łuku2020-03-20PN-EN IEC 60974-3:2020-032022-11-08
PN-EN 60974-7:2013-08Sprzęt do spawania łukowego -- Część 7: Uchwyty2020-03-20PN-EN IEC 60974-7:2020-032022-11-08
PN-EN 60974-8:2010Sprzęt do spawania łukowego -- Część 8: Konsole gazowe do spawania i systemów cięcia plazmowego2022-05-05PN-EN IEC 60974-8:2022-052024-09-15
Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
PN-EN 115-2:2010Bezpieczeństwo schodów ruchomych i chodników ruchomych -- Część 2: Zasady poprawy bezpieczeństwa istniejących schodów ruchomych i chodników ruchomych2021-09-07PN-EN 115-2:2021-092023-04-30
PN-EN 1175-1+A1:2011Wózki jezdniowe, bezpieczeństwo -- Wymagania elektryczne -- Część 1: Specjalne wymagania dotyczące wózków akumulatorowych2020-12-23PN-EN 1175:2020-122022-07-31
PN-EN 1175-2+A1:2011Wózki jezdniowe, bezpieczeństwo -- Wymagania elektryczne -- Część 2: Specjalne wymagania dotyczące wózków o napędzie spalinowym2020-12-23PN-EN 1175:2020-122022-07-31
PN-EN 1175-3+A1:2011Wózki jezdniowe, bezpieczeństwo -- Wymagania elektryczne -- Część 3: Specjalne wymagania dotyczące elektrycznych układów napędowych w wózkach z silnikiem spalinowym2020-12-23PN-EN 1175:2020-122022-07-31
PN-EN 12015:2014-05Kompatybilność elektromagnetyczna -- Standardowa rodzina produktów stosowanych w dźwigach, schodach i chodnikach ruchomych -- Emisja2020-12-01PN-EN 12015:2020-122022-06-30
PN-EN 12158-1+A1:2010Dźwigi budowlane towarowe -- Część 1: Dźwigi ze wstępem na platformę2022-05-23PN-EN 12158-1:2022-052023-12-31
PN-EN 13411-4:2011Zakończenia lin stalowych -- Bezpieczeństwo -- Część 4: Zalewanie metalem i żywicą2022-05-24PN-EN 13411-4:2022-052022-06-30
PN-EN 13848-3:2009Kolejnictwo -- Tor -- Jakość geometryczna toru -- Część 3: Systemy pomiarowe -- Maszyny do budowy i utrzymania toru2022-05-12PN-EN 13848-3:2022-052022-06-30
PN-EN 14067-5+A1:2011Kolejnictwo -- Aerodynamika -- Część 5: Wymagania i procedury badań oddziaływań aerodynamicznych w tunelach2022-05-12PN-EN 14067-5:2022-052022-06-30
PN-EN 14601+A1:2011Kolejnictwo -- Proste i kątowe kurki końcowe przewodu głównego hamulca i przewodu zasilającego2022-05-12PN-EN 14601+A2:2022-052022-06-30
PN-EN 14752:2020-04Kolejnictwo -- Systemy bocznych drzwi wejściowych w taborze szynowym2022-03-07PN-EN 14752+A1:2022-032022-06-30
PN-EN 14854:2006Opakowania aerozolowe -- Pojemniki szklane -- Wymiary główki pojemnika2022-04-15PN-EN 14854:2022-042022-05-31
PN-EN 15528:2015-12Kolejnictwo -- Klasyfikacja linii w odniesieniu do oddziaływań pomiędzy obciążeniami granicznymi pojazdów szynowych a infrastrukturą2022-05-12PN-EN 15528:2022-052022-06-30
PN-EN 15734-1:2011Kolejnictwo -- Systemy hamulcowe szybkich pociągów -- Część 1: Wymagania i definicje2022-05-12PN-EN 15734-1+A1:2022-052022-06-30
PN-EN 15734-2:2011Kolejnictwo -- Systemy hamulcowe szybkich pociągów -- Część 2: Metody badań2022-05-13PN-EN 15734-2+A1:2022-052022-06-30
PN-EN 15892:2011Kolejnictwo -- Emisja hałasu -- Pomiar hałasu wewnątrz kabin maszynisty2022-02-17PN-EN ISO 3381:2022-022024-09-30
PN-EN 16285:2013-06Opakowania -- Tuby aluminiowe giętkie -- Metoda pomiaru odkształcenia pobocznicy tuby aluminiowej (test gilotynowy)2022-04-15PN-EN 16285:2022-042022-05-31
PN-EN 16602-30-11:2014-12Pewność wyrobów kosmonautycznych -- Obniżanie dopuszczalnego obciążenia -- Podzespoły EEE2022-05-16PN-EN 16602-30-11:2022-052022-06-30
PN-EN 16603-32-01:2014-10Inżynieria kosmiczna -- Kontrola pękania2022-05-16PN-EN 16603-32-01:2022-052022-06-30
PN-EN 2755:2009Lotnictwo i kosmonautyka -- Kulowe łożyska ślizgowe ze stali odpornej na korozję z powłoką samosmarującą -- Podwyższone obciążenie w temperaturze otoczenia -- Warunki techniczne2022-04-15PN-EN 2755:2022-042022-05-31
PN-EN 45545-2+A1:2015-12Kolejnictwo -- Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych -- Część 2: Wymagania dla materiałów i elementów w zakresie właściwości ogniowych2021-01-27PN-EN 45545-2:2021-012023-08-31
PN-EN 81-22:2014-06Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów -- Dźwigi przeznaczone do transportu osób i towarów -- Część 22: Dźwigi elektryczne z nachylonym torem jazdy2022-02-24PN-EN 81-22:2022-022023-09-30
PN-EN 81-40:2008Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów -- Dźwigi specjalne do transportu osób i towarów -- Część 40: Dźwigi schodowe oraz podesty ruchome pochyłe dla osób z ograniczoną zdolnością poruszania się2021-02-25PN-EN 81-40:2021-022022-09-30
PN-EN 81-70:2018-07Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów -- Szczególne zastosowania dźwigów osobowych i towarowo-osobowych -- Część 70: Dostępność dźwigów dla osób, w tym osób niepełnosprawnych2021-09-09PN-EN 81-70:2021-092023-04-30
PN-EN 81-72:2015-06Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów -- Szczególne zastosowania dźwigów osobowych i towarowych -- Część 72: Dźwigi dla straży pożarnej2020-12-28PN-EN 81-72:2020-122022-07-31
PN-EN 81-73:2016-04Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów -- Szczególne zastosowania dźwigów osobowych i dźwigów towarowo-osobowych -- Część 73: Funkcjonowanie dźwigów w przypadku pożaru2020-12-28PN-EN 81-73:2020-122022-07-31
PN-EN ISO 14945:2006Małe statki -- Tabliczka producenta2021-11-30PN-EN ISO 14945:2021-112022-06-30
PN-EN ISO 3381:2011Kolejnictwo -- Akustyka -- Pomiar hałasu wewnątrz pojazdów szynowych2022-02-17PN-EN ISO 3381:2022-022024-09-30
PN-EN ISO 8849:2018-11Małe statki -- Elektryczne pompy zęzowe zasilane prądem stałym2021-10-27PN-EN ISO 8849:2021-102022-05-31
Sektor Maszyn i Inżynierii
PN-EN 12284:2005Instalacje ziębnicze i pompy ciepła -- Zawory -- Wymagania, badanie i znakowanie2022-04-20PN-EN ISO 21922:2022-042022-05-31
PN-EN 12418+A1:2009Przecinarki do materiałów ceramicznych i kamienia stosowane na placu budowy -- Bezpieczeństwo2022-05-10PN-EN 12418:2022-052022-06-30
PN-EN 12514-1:2004Instalacje zasilania palników olejowych olejem -- Część 1: Wymagania bezpieczeństwa i badania -- Części składowe, pompy zasilające oleju, urządzenia regulacji i zabezpieczeń, zbiorniki zasilające2021-01-21PN-EN 12514:2021-012022-05-31
PN-EN 12514-2:2004Instalacje zasilania palników olejowych olejem -- Część 2: Wymagania bezpieczeństwa i badania -- Części składowe, armatura, przewody, filtry, odpowietrzniki, liczniki2021-01-21PN-EN 12514:2021-012022-05-31
PN-EN 12732+A1:2014-09Infrastruktura gazowa -- Spawanie stalowych układów rurowych -- Wymagania funkcjonalne2022-04-14PN-EN 12732:2022-042022-05-31
PN-EN 12750:2013-07Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna -- Frezarki czterostronne2022-04-19PN-EN ISO 19085-14:2022-042022-05-31
PN-EN 12952-10:2004Kotły wodnorurowe i urządzenia pomocnicze -- Część 10: Wymagania dotyczące zabezpieczeń przed wzrostem ciśnienia2022-05-11PN-EN 12952-10:2022-052022-06-30
PN-EN 12952-2:2011Kotły wodnorurowe i urządzenia pomocnicze -- Część 2: Materiały na części ciśnieniowe kotłów i wyposażenie2022-05-11PN-EN 12952-2:2022-052022-06-30
PN-EN 12952-5:2011Kotły wodnorurowe i urządzenia pomocnicze -- Część 5: Wytwarzanie i budowa części ciśnieniowych kotłów2022-05-11PN-EN 12952-5:2022-052022-06-30
PN-EN 12952-6:2011Kotły wodnorurowe i urządzenia pomocnicze -- Część 6: Badania podczas wytwarzania -- Sporządzanie dokumentacji i znakowanie części ciśnieniowych kotłów2022-05-11PN-EN 12952-6:2022-052022-06-30
PN-EN 12976-1:2017-03Słoneczne systemy grzewcze i ich elementy -- Urządzenia wykonywane fabrycznie -- Część 1: Wymagania ogólne2022-05-11PN-EN 12976-1:2022-052022-06-30
PN-EN 1298:2001Przejezdne pomosty robocze -- Zasady i wytyczne opracowywania instrukcji obsługi2022-04-14PN-EN 1004-2:2022-042022-05-31
PN-EN 13012:2012Stacje paliwowe -- Konstrukcja i charakterystyka pistoletów paliwowych stosowanych w odmierzaczach paliwa2022-02-10PN-EN 13012:2022-022024-03-31
PN-EN 13617-1:2012Stacje paliwowe -- Część 1: Wymagania dotyczące bezpieczeństwa konstrukcji i charakterystyk odmierzaczy, dozowników i dystrybucyjnych jednostek satelitarnych2022-02-11PN-EN 13617-1:2022-022024-03-31
PN-EN 13617-2:2012Stacje paliwowe -- Część 2: Wymagania dotyczące bezpieczeństwa konstrukcji i charakterystyk zaworów zrywnych stosowanych w odmierzaczach i dozownikach2022-02-11PN-EN 13617-2:2022-022024-03-31
PN-EN 13617-3:2012Stacje paliwowe -- Część 3: Wymagania dotyczące bezpieczeństwa konstrukcji i charakterystyk zaworów odcinających2022-02-14PN-EN 13617-3:2022-022024-03-31
PN-EN 13617-4:2012Stacje paliwowe -- Część 4: Wymagania dotyczące bezpieczeństwa konstrukcji i charakterystyk złączy obrotowych stosowanych w odmierzaczach i dozownikach2022-02-14PN-EN 13617-4:2022-022024-03-31
PN-EN 13760:2005Instalacja zasilania pojazdów samochodowych, do przewozu osób i ładunków, skroplonym gazem węglowodorowym (LPG) -- Dysze wlewowe: warunki badań i wymiary2022-04-14PN-EN 13760:2022-042022-05-31
PN-EN 13862+A1:2009Przecinarki do podłoży -- Bezpieczeństwo2022-05-12PN-EN 13862:2022-052022-06-30
PN-EN 13870:2015-10Maszyny dla przemysłu spożywczego -- Krajalnice do kotletów -- Wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higieny2022-04-14PN-EN 13870+A1:2022-042022-05-31
PN-EN 14459:2016-03Urządzenia zabezpieczające i sterujące do palników i urządzeń spalających paliwa gazowe lub płynne -- Funkcje sterujące w systemach elektronicznych -- Metody klasyfikacji i oceny2022-04-15PN-EN 14459:2022-042022-05-31
PN-EN 14894:2013-09Wyposażenie i osprzęt do LPG -- Znakowanie butli i bębnów ciśnieniowych2022-05-12PN-EN 14894:2022-052022-06-30
PN-EN 15502-1+A1:2015-10Kotły grzewcze opalane gazem -- Część 1: Ogólne wymagania i badania2022-04-15PN-EN 15502-1:2022-042022-05-31
PN-EN 15609:2012Wyposażenie i osprzęt do LPG -- Układ zasilania skroplonym gazem węglowodorowym (LPG) w łodziach, jachtach i innych statkach2022-05-12PN-EN 15609:2022-052022-06-30
PN-EN 16119:2013-07Wyposażenie i osprzęt do LPG -- Zaślepki i korki uszczelniające do zaworów butli i zbiorników ciśnieniowych do LPG -- Specyfikacja i badania2022-05-13PN-EN 16119:2022-052022-06-30
PN-EN 16228-1:2014-07Sprzęt do wiercenia i fundamentowania -- Bezpieczeństwo -- Część 1: Wymagania ogólne2022-05-13PN-EN 16228-1+A1:2022-052022-06-30
PN-EN 16228-2:2014-07Sprzęt do wiercenia i fundamentowania -- Bezpieczeństwo -- Część 2: Wiertnice przejezdne dla budownictwa lądowego, geotechnicznego, zakładów eksploatacji kruszywa oraz górnictwa2022-05-13PN-EN 16228-2+A1:2022-052022-06-30
PN-EN 16228-3:2014-07Sprzęt do wiercenia i fundamentowania -- Bezpieczeństwo -- Część 3: Sprzęt do poziomych przewiertów sterowanych (HDD)2022-05-13PN-EN 16228-3+A1:2022-052022-06-30
PN-EN 16228-4:2014-07Sprzęt do wiercenia i fundamentowania -- Bezpieczeństwo -- Część 4: Sprzęt do fundamentowania2022-05-13PN-EN 16228-4+A1:2022-052022-06-30
PN-EN 16228-5:2014-07Sprzęt do wiercenia i fundamentowania -- Bezpieczeństwo -- Część 5: Sprzęt do ścian szczelinowych2022-05-13PN-EN 16228-5+A1:2022-052022-06-30
PN-EN 16228-6:2014-07Sprzęt do wiercenia i fundamentowania -- Bezpieczeństwo -- Część 6: Sprzęt do wpłukiwania, cementacji i iniekcji2022-05-13PN-EN 16228-6+A1:2022-052022-06-30
PN-EN 16228-7:2014-07Sprzęt do wiercenia i fundamentowania -- Bezpieczeństwo -- Część 7: Wymienny sprzęt pomocniczy2022-05-16PN-EN 16228-7+A1:2022-052022-06-30
PN-EN 1807-1:2013-08Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna -- Pilarki taśmowe -- Część 1: Pilarki taśmowe stolarskie i rozdzielcze2022-04-19PN-EN ISO 19085-16:2022-042022-05-31
PN-EN 1949+A1:2013-07Wymagania dotyczące instalacji układów LPG w pojazdach kempingowych i innych pojazdach przeznaczonych do celów mieszkalnych2022-05-17PN-EN 1949:2022-052023-06-30
PN-EN 201:2011Maszyny do przetwórstwa tworzyw sztucznych i mieszanek gumowych -- Wtryskarki -- Wymagania bezpieczeństwa2020-12-31PN-EN ISO 20430:2020-122022-07-31
PN-EN 203-1:2014-05Urządzenia gastronomiczne zasilane paliwami gazowymi -- Część 1: Ogólne zasady bezpieczeństwa2022-05-17PN-EN 203-1:2022-052023-06-30
PN-EN 203-2-1:2015-04Urządzenia gazowe dla zakładów zbiorowego żywienia -- Część 2-1: Wymagania szczególne -- Palniki otwarte i palniki typu wok2022-05-17PN-EN 203-2-1:2022-052023-06-30
PN-EN 203-2-2:2010Gastronomiczne urządzenia kuchenne na paliwo gazowe -- Część 2-2: Wymagania szczególne -- Piekarniki2022-05-18PN-EN 203-2-2:2022-052023-06-30
PN-EN 203-2-4:2006Urządzenia gazowe dla zakładów zbiorowego żywienia -- Część 2-4: Wymagania szczegółowe -- Frytkownice2022-05-18PN-EN 203-2-4:2022-052023-06-30
PN-EN 267+A1:2011Palniki automatyczne z wentylatorem na paliwo ciekłe2020-06-26PN-EN 267:2020-062023-01-31
PN-EN 30-1-1+A3:2013-07Domowe urządzenia do gotowania i pieczenia spalające paliwa gazowe -- Część 1-1: Bezpieczeństwo -- Postanowienia ogólne2022-05-18PN-EN 30-1-1:2022-052024-12-31
PN-EN 50325-1:2004Podsystemy komunikacyjne przemysłowe bazujące na ISO 11898 (CAN) do interfejsów regulator-urządzenie -- Część 1: Wymagania ogólne2020-10-02PN-EN 50325-1:2020-102022-11-01
PN-EN 60193:2002Turbiny wodne, pompy zasobnikowe i pompoturbiny -- Modelowe badania odbiorcze2019-07-19PN-EN IEC 60193:2019-072022-05-30
PN-EN 60335-2-41:2005Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-41: Wymagania szczegółowe dotyczące pomp2022-01-24PN-EN IEC 60335-2-41:2022-012024-12-24
PN-EN 61010-2-201:2013-12Wymagania bezpieczeństwa dotyczące elektrycznych przyrządów pomiarowych, automatyki i urządzeń laboratoryjnych -- Część 2-201: Wymagania szczegółowe dotyczące urządzeń sterowania2018-09-07PN-EN IEC 61010-2-201:2018-092023-06-22
PN-EN 61010-2-202:2017-07Wymagania bezpieczeństwa dotyczące elektrycznych przyrządów pomiarowych, automatyki i urządzeń laboratoryjnych -- Część 2-202: Wymagania szczegółowe dla sterowanych elektrycznie zaworów siłowników2021-07-26PN-EN IEC 61010-2-202:2021-072023-12-10
PN-EN 61158-3-12:2015-02Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Specyfikacje magistrali miejscowej -- Część 3-12: Definicja usług warstwy sprzężenia danych -- Elementy typu 122019-12-06PN-EN IEC 61158-3-12:2019-122022-05-29
PN-EN 61158-3-19:2015-02Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Specyfikacje magistrali miejscowej -- Część 3-19: Definicja usług warstwy sprzężenia danych -- Elementy typu 192019-12-06PN-EN IEC 61158-3-19:2019-122022-05-29
PN-EN 61158-3-21:2012Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Specyfikacje magistrali miejscowej -- Część 3-21: Definicja usług warstwy sprzężenia danych -- Typ 21 elementów2019-12-06PN-EN IEC 61158-3-21:2019-122022-05-29
PN-EN 61158-3-4:2015-02Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Specyfikacje magistrali miejscowej -- Część 3-4: Definicja usług warstwy sprzężenia danych -- Elementy typu 42019-12-06PN-EN IEC 61158-3-4:2019-122022-05-29
PN-EN 61158-6-10:2015-03Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Specyfikacje magistrali miejscowej -- Część 6-10: Specyfikacja protokołu warstwy zastosowania -- Elementy typu 102020-01-29PN-EN IEC 61158-6-10:2020-012022-07-25
PN-EN 61158-6-12:2015-03Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Specyfikacje magistrali miejscowej -- Część 6-12: Specyfikacja protokołu warstwy zastosowania -- Elementy typu 122020-01-29PN-EN IEC 61158-6-12:2020-012022-07-25
PN-EN 61158-6-19:2015-03Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Specyfikacje magistrali miejscowej -- Część 6-19: Specyfikacja protokołu warstwy zastosowania -- Elementy typu 192020-01-29PN-EN IEC 61158-6-19:2020-012022-07-25
PN-EN 61158-6-21:2012Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Specyfikacje magistrali miejscowej -- Część 6-21: Specyfikacja protokołu warstwy zastosowań -- Typ 21 elementów2020-01-29PN-EN IEC 61158-6-21:2020-012022-07-25
PN-EN 61158-6-23:2015-03Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Specyfikacje magistrali miejscowej -- Część 6-23: Specyfikacja protokołu warstwy zastosowania -- Elementy typu 232020-01-29PN-EN IEC 61158-6-23:2020-012022-07-25
PN-EN 61158-6-2:2015-03Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Specyfikacje magistrali miejscowej -- Część 6-2: Specyfikacja protokołu warstwy zastosowania -- Elementy typu 22020-01-29PN-EN IEC 61158-6-2:2020-012022-07-25
PN-EN 61158-6-3:2015-03Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Specyfikacje magistrali miejscowej -- Część 6-3: Specyfikacja protokołu warstwy zastosowania -- Elementy typu 32020-01-29PN-EN IEC 61158-6-3:2020-012022-07-25
PN-EN 61158-6-4:2015-03Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Specyfikacje magistrali miejscowej -- Część 6-4: Specyfikacja protokołu warstwy zastosowania -- Elementy typu 42020-01-29PN-EN IEC 61158-6-4:2020-012022-07-25
PN-EN 61326-1:2013-06Wyposażenie elektryczne do pomiarów, sterowania i użytku w laboratoriach -- Wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) -- Część 1: Wymagania ogólne2021-10-29PN-EN IEC 61326-1:2021-102024-06-04
PN-EN 61326-2-1:2013-07Wyposażenie elektryczne do pomiarów, sterowania i użytku w laboratoriach -- Wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) -- Część 2-1: Wymagania szczegółowe -- Konfiguracje badane, warunki pracy i kryteria jakości odnoszące się do czułego2021-10-29PN-EN IEC 61326-2-1:2021-102024-06-04
PN-EN 61326-2-2:2013-07Wyposażenie elektryczne do pomiarów, sterowania i użytku w laboratoriach -- Wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) -- Część 2-2: Wymagania szczegółowe -- Konfiguracje badane, warunki pracy i kryteria jakości odnoszące się do przenoś2021-11-02PN-EN IEC 61326-2-2:2021-112024-06-04
PN-EN 61326-2-3:2013-06Wyposażenie elektryczne do pomiarów, sterowania i użytku w laboratoriach -- Wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) -- Część 2-3: Wymagania szczegółowe -- Konfiguracje badane, warunki pracy i kryteria jakości odnoszące się do przetwo2021-11-02PN-EN IEC 61326-2-3:2021-112024-06-04
PN-EN 61326-2-4:2013-06Wyposażenie elektryczne do pomiarów, sterowania i użytku w laboratoriach -- Wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) -- Część 2-4: Wymagania szczegółowe -- Konfiguracje badane, warunki pracy i kryteria jakości odnoszące się do urządze2021-11-02PN-EN IEC 61326-2-4:2021-112024-06-04
PN-EN 61326-2-5:2013-07Wyposażenie elektryczne do pomiarów, sterowania i użytku w laboratoriach -- Wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) -- Część 2-5: Wymagania szczegółowe -- Konfiguracje badane, warunki pracy i kryteria jakości odnoszące się do urządze2021-11-02PN-EN IEC 61326-2-5:2021-112024-06-04
PN-EN 61326-2-6:2013-08Wyposażenie elektryczne do pomiarów, sterowania i użytku w laboratoriach -- Wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) -- Część 2-6: Wymagania szczegółowe -- Wyposażenie medyczne do diagnostyki in-vitro (IVD)2021-11-02PN-EN IEC 61326-2-6:2021-112024-06-04
PN-EN 613:2002Konwekcyjne ogrzewacze pomieszczeń opalane gazem2022-05-18PN-EN 613:2022-052022-06-30
PN-EN 61400-24:2010Turbozespoły wiatrowe -- Część 24: Ochrona odgromowa2020-03-20PN-EN IEC 61400-24:2020-032022-08-07
PN-EN 61400-27-1:2015-12Turbozespoły wiatrowe -- Część 27-1: Modele symulacji elektrycznych -- Turbozespoły wiatrowe2021-04-29PN-EN IEC 61400-27-1:2021-042023-09-03
PN-EN 61400-3:2009Turbozespoły wiatrowe -- Część 3: Wymagania projektowe dla przybrzeżnych turbozespołów wiatrowych2021-01-28PN-EN IEC 61400-3-1:2019-122022-09-20
PN-EN 61784-3-13:2018-03Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Profile -- Część 3-13: Magistrale miejscowe bezpieczne funkcjonalnie -- Specyfikacje uzupełniające do CPF 132022-02-07PN-EN IEC 61784-3-13:2022-022024-06-23
PN-EN 61784-3-2:2018-03Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Profile -- Część 3-2: Magistrale miejscowe bezpieczne funkcjonalnie -- Specyfikacje uzupełniające do CPF 22022-02-07PN-EN IEC 61784-3-2:2022-022024-06-23
PN-EN 61784-3-3:2018-03Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Profile -- Część 3-3: Magistrale miejscowe bezpieczne funkcjonalnie -- Specyfikacje uzupełniające do CPF 32022-02-03PN-EN IEC 61784-3-3:2022-022024-06-09
PN-EN 61784-3-8:2018-03Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Profile -- Część 3-8: Magistrale miejscowe bezpieczne funkcjonalnie -- Specyfikacje uzupełniające do CPF 82022-02-08PN-EN IEC 61784-3-8:2022-022024-06-23
PN-EN 61784-3:2016-12Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Profile -- Część 3: Magistrale miejscowe bezpieczne funkcjonalnie -- Ogólne zasady i definicje profili2021-11-09PN-EN IEC 61784-3:2021-112024-03-23
PN-EN 61804-3:2016-02Bloki funkcyjne (FB) do sterowania procesami i język opisu urządzenia elektronicznego (EDDL) -- Część 3: Składnia i semantyka EDDL2021-03-23PN-EN IEC 61804-3:2021-032023-07-29
PN-EN 61804-4:2016-05Bloki funkcyjne (FB) do sterowania procesami i język opisu urządzenia elektronicznego (EDDL) -- Część 4: Interpretacja EDD2021-03-23PN-EN IEC 61804-4:2021-032023-07-29
PN-EN 61804-5:2016-02Bloki funkcyjne (FB) do sterowania procesami i język opisu urządzenia elektronicznego (EDDL) -- Część 5: Biblioteka wbudowana EDDL2021-03-24PN-EN IEC 61804-5:2021-032023-07-29
PN-EN 62541-10:2015-11Zunifikowana architektura OPC -- Część 10: Programy2021-04-09PN-EN IEC 62541-10:2021-042023-08-11
PN-EN 62541-11:2015-10Zunifikowana architektura OPC -- Część 11: Dostęp do historii2021-03-22PN-EN IEC 62541-11:2021-032023-07-28
PN-EN 62541-13:2015-11Zunifikowana architektura OPC -- Część 13: Agregaty2021-03-11PN-EN IEC 62541-13:2021-032023-07-16
PN-EN 62541-3:2015-10Zunifikowana architektura OPC -- Część 3: Model przestrzeni adresowej2021-04-09PN-EN IEC 62541-3:2021-042023-08-12
PN-EN 62541-4:2015-10Zunifikowana architektura OPC -- Część 4: Usługi2021-04-14PN-EN IEC 62541-4:2021-042023-08-17
PN-EN 62541-5:2015-10Zunifikowana architektura OPC -- Część 5: Model informacyjny2021-04-09PN-EN IEC 62541-5:2021-042023-08-14
PN-EN 62541-6:2015-10Zunifikowana architektura OPC -- Część 6: Odwzorowania2021-04-14PN-EN IEC 62541-6:2021-042023-08-17
PN-EN 62541-7:2015-10Zunifikowana architektura OPC -- Część 7: Profile2021-03-17PN-EN IEC 62541-7:2021-032023-07-27
PN-EN 62541-8:2015-11Zunifikowana architektura OPC -- Część 8: Dostęp do danych2021-03-18PN-EN IEC 62541-8:2021-032023-07-27
PN-EN 62541-9:2015-11Zunifikowana architektura OPC -- Część 9: Alarmy i warunki2021-03-11PN-EN IEC 62541-9:2021-032023-07-23
PN-EN 62769-101-1:2015-12Integracja urządzeń obiektowych (FDI) -- Część 101-1: Profile -- Foundation Fieldbus H12021-07-30PN-EN IEC 62769-101-1:2021-072023-12-24
PN-EN 62769-101-2:2015-12Integracja urządzeń obiektowych (FDI) -- Część 101-2: Profile -- Foundation Fieldbus HSE2021-07-30PN-EN IEC 62769-101-2:2021-072023-12-24
PN-EN 62769-103-1:2015-12Integracja urządzeń obiektowych (FDI) -- Część 103-1: Profile -- PROFIBUS2021-01-29PN-EN IEC 62769-103-1:2021-012023-06-02
PN-EN 62769-103-4:2015-12Integracja urządzeń obiektowych (FDI) -- Część 103-4: Profile -- PROFINET2021-01-29PN-EN IEC 62769-103-4:2021-012023-06-02
PN-EN 62769-109-1:2015-12Integracja urządzeń obiektowych (FDI) -- Część 109-1: Profile -- HART(r) i WirelessHART(r)2021-01-29PN-EN IEC 62769-109-1:2021-012023-06-02
PN-EN 62769-1:2015-11Integracja urządzeń obiektowych (FDI) -- Część 1: Przegląd2021-11-05PN-EN IEC 62769-1:2021-112024-03-12
PN-EN 62769-2:2015-12Integracja urządzeń obiektowych (FDI) -- Część 2: FDI klient2021-11-05PN-EN IEC 62769-2:2021-112024-03-12
PN-EN 62769-3:2015-12Urządzenia i integracja w systemach przedsięwzięcia; integracja urządzeń obiektowych -- Część 3: FDI serwer2021-11-05PN-EN IEC 62769-3:2021-112024-03-12
PN-EN 62769-4:2015-12Integracja urządzeń obiektowych (FDI) -- Część 4: FDI pakiety2021-11-08PN-EN IEC 62769-4:2021-112024-03-12
PN-EN 62769-5:2015-12Integracja urządzeń obiektowych (FDI) -- Część 5:FDI model informacyjny2021-11-08PN-EN IEC 62769-5:2021-112024-03-12
PN-EN 62769-6:2015-12Integracja urządzeń obiektowych (FDI) -- Część 6: FDI mapowanie technologii2021-11-08PN-EN IEC 62769-6:2021-112024-03-12
PN-EN 62769-7:2016-01Integracja urządzeń obiektowych (FDI) -- Część 7: FDI urządzenia komunikacyjne2021-11-08PN-EN IEC 62769-7:2021-112024-03-12
PN-EN 676+A2:2008Automatyczne palniki z wymuszonym nadmuchem do paliw gazowych2020-06-30PN-EN 676:2020-062023-01-31
PN-EN ISO 10286:2015-11Butle do gazów -- Terminologia2022-04-15PN-EN ISO 10286:2022-042022-05-31
PN-EN ISO 11114-2:2013-07Butle do gazów -- Zgodność materiału butli i zaworu z zawartym w butli gazem -- Część 2: Materiały niemetalowe2022-04-19PN-EN ISO 11114-2:2022-042022-05-31
PN-EN ISO 11680-1:2012Maszyny dla leśnictwa -- Wymagania bezpieczeństwa i badanie podkrzesywarek wysięgnikowych napędzanych -- Część 1: Maszyny wyposażone w zintegrowany silnik spalinowy2022-04-19PN-EN ISO 11680-1:2022-042022-05-31
PN-EN ISO 11680-1:2012Maszyny dla leśnictwa -- Wymagania bezpieczeństwa i badanie podkrzesywarek wysięgnikowych napędzanych -- Część 1: Maszyny zespolone z jednostką napędową2022-04-19PN-EN ISO 11680-1:2022-042022-05-31
PN-EN ISO 11680-2:2012Maszyny dla leśnictwa -- Wymagania bezpieczeństwa i badanie podkrzesywarek wysięgnikowych napędzanych -- Część 2: Maszyny z plecakową jednostką napędową2022-04-19PN-EN ISO 11680-2:2022-042022-05-31
PN-EN ISO 19085-2:2017-12Obrabiarki do drewna -- Bezpieczeństwo -- Część 2: Poziome pilarki tarczowe do płyt z belką dociskową2022-04-19PN-EN ISO 19085-2:2022-042022-05-31
PN-EN ISO 19085-3:2018-04Obrabiarki do drewna -- Wymagania bezpieczeństwa -- Część 3: Wiertarki i frezarki sterowane numerycznie (NC)2022-05-19PN-EN ISO 19085-3:2022-052022-06-30
PN-EN ISO 22867:2012Maszyny leśne i ogrodnicze -- Metodyka badania drgań przenośnych maszyn ręcznych z silnikiem spalinowym -- Drgania na uchwytach2022-05-20PN-EN ISO 22867:2022-052022-06-30
PN-EN ISO 22867:2012Maszyny leśne i ogrodnicze -- Procedura badania drgań maszyn ręcznych napędzanych silnikiem spalinowym -- Drgania na uchwytach2022-05-20PN-EN ISO 22867:2022-052022-06-30
PN-EN ISO 28139:2009Maszyny rolnicze i leśne -- Opryskiwacze plecakowe napędzane silnikiem spalinowym -- Wymagania bezpieczeństwa2021-10-08PN-EN ISO 28139:2021-102024-05-31
PN-EN ISO 28139:2009Maszyny rolnicze i leśne -- Zamgławiacze plecakowe napędzane silnikiem spalinowym -- Wymagania bezpieczeństwa2021-10-08PN-EN ISO 28139:2021-102024-05-31
PN-IEC 45-1:1994Turbiny parowe -- Wymagania2021-02-10PN-EN IEC 60045-1:2021-022023-06-17
Sektor Obronności i Bezpieczeństwa Powszechnego
PN-EN 50131-2-4:2009Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji włamania i napadu -- Część 2-4: Wymagania dotyczące dualnych czujek pasywnych podczerwieni i mikrofalowych2021-05-19PN-EN 50131-2-4:2021-052023-06-30
PN-EN 50134-5:2005Systemy alarmowe -- Systemy alarmowe osobiste -- Część 5: Połączenia wewnętrzne i komunikacyjne2022-05-04PN-EN 50134-5:2022-052024-06-07
PN-EN 54-22:2015-07Systemy sygnalizacji pożarowej -- Część 22: Liniowe kasowalne czujki ciepła2020-07-31PN-EN 54-22+A1:2020-072023-02-28
PN-EN 54-5:2017-05Systemy sygnalizacji pożarowej -- Część 5: Czujki ciepła -- Punktowe czujki ciepła2018-11-27PN-EN 54-5+A1:2018-112022-08-31
PN-EN 54-7:2004Systemy sygnalizacji pożarowej -- Część 7: Czujki dymu -- Czujki punktowe działające z wykorzystaniem światła rozproszonego, światła przechodzącego lub jonizacji2018-11-22PN-EN 54-7:2018-112022-08-31
PN-EN 61924-2:2013-07Urządzenia i systemy nawigacji i radiokomunikacji morskiej -- Zintegrowane systemy nawigacyjne -- Część 2: Modułowa struktura INS -- Wymagania operacyjne i dotyczące działania, metody badań i wymagane wyniki badań2021-11-09PN-EN IEC 61924-2:2021-112024-03-19
Sektor Produktów Powszechnego Użytku
PN-EN 1034-4+A1:2010Bezpieczeństwo maszyn -- Wymagania bezpieczeństwa dotyczące projektowania i konstrukcji maszyn do wytwarzania i maszyn do wykończania papieru -- Część 4: Rozwłókniacze i ich urządzenia załadowcze2022-04-12PN-EN 1034-4:2022-042022-05-31
PN-EN 12491:2016-03Sprzęt paralotniowy -- Spadochronowe systemy ratownicze -- Wymagania bezpieczeństwa i metody badań2022-05-23PN-EN 12491+A1:2022-052022-06-30
PN-EN 13089+A1:2015-07Sprzęt alpinistyczny -- Narzędzia do lodu -- Wymagania bezpieczeństwa i metody badań2022-05-23PN-EN 13089+A2:2022-052022-06-30
PN-EN 13209-1:2006Artykuły dla dzieci -- Nosidełka plecakowe dla dzieci -- Wymagania bezpieczeństwa i metody badań -- Część 1: Nosidełka plecakowe z ramą2021-12-15PN-EN 13209-1:2021-122022-07-31
PN-EN 13595-1:2005Odzież ochronna dla zawodowych motocyklistów -- Kurtki, spodnie oraz ubiory jedno- lub kilkuczęściowe -- Część 1: Wymagania ogólne2020-07-17PN-EN 17092-1:2020-082023-03-31
PN-EN 13595-1:2005Odzież ochronna dla zawodowych motocyklistów -- Kurtki, spodnie oraz ubiory jedno- lub kilkuczęściowe -- Część 1: Wymagania ogólne2020-07-17PN-EN 17092-2:2020-072023-02-28
PN-EN 13595-1:2005Odzież ochronna dla zawodowych motocyklistów -- Kurtki, spodnie oraz ubiory jedno- lub kilkuczęściowe -- Część 1: Wymagania ogólne2020-07-17PN-EN 17092-3:2020-072023-02-28
PN-EN 13595-1:2005Odzież ochronna dla zawodowych motocyklistów -- Kurtki, spodnie oraz ubiory jedno- lub kilkuczęściowe -- Część 1: Wymagania ogólne2020-07-17PN-EN 17092-4:2020-072023-02-28
PN-EN 13595-1:2005Odzież ochronna dla zawodowych motocyklistów -- Kurtki, spodnie oraz ubiory jedno- lub kilkuczęściowe -- Część 1: Wymagania ogólne2020-07-17PN-EN 17092-5:2020-072023-02-28
PN-EN 13595-1:2005Odzież ochronna dla zawodowych motocyklistów -- Kurtki, spodnie oraz ubiory jedno- lub kilkuczęściowe -- Część 1: Wymagania ogólne2020-07-17PN-EN 17092-6:2020-072023-02-28
PN-EN 13595-2:2005Odzież ochronna dla zawodowych motocyklistów -- Kurtki, spodnie oraz ubiory jedno- lub kilkuczęściowe -- Część 2: Metoda badania odporności na ścieranie udarowe2020-07-17PN-EN 17092-1:2020-082023-03-31
PN-EN 13595-2:2005Odzież ochronna dla zawodowych motocyklistów -- Kurtki, spodnie oraz ubiory jedno- lub kilkuczęściowe -- Część 2: Metoda badania odporności na ścieranie udarowe2020-07-17PN-EN 17092-2:2020-072023-02-28
PN-EN 13595-2:2005Odzież ochronna dla zawodowych motocyklistów -- Kurtki, spodnie oraz ubiory jedno- lub kilkuczęściowe -- Część 2: Metoda badania odporności na ścieranie udarowe2020-07-17PN-EN 17092-3:2020-072023-02-28
PN-EN 13595-2:2005Odzież ochronna dla zawodowych motocyklistów -- Kurtki, spodnie oraz ubiory jedno- lub kilkuczęściowe -- Część 2: Metoda badania odporności na ścieranie udarowe2020-07-17PN-EN 17092-4:2020-072023-02-28
PN-EN 13595-2:2005Odzież ochronna dla zawodowych motocyklistów -- Kurtki, spodnie oraz ubiory jedno- lub kilkuczęściowe -- Część 2: Metoda badania odporności na ścieranie udarowe2020-07-17PN-EN 17092-5:2020-072023-02-28
PN-EN 13595-2:2005Odzież ochronna dla zawodowych motocyklistów -- Kurtki, spodnie oraz ubiory jedno- lub kilkuczęściowe -- Część 2: Metoda badania odporności na ścieranie udarowe2020-07-17PN-EN 17092-6:2020-072023-02-28
PN-EN 13595-3:2005Odzież ochronna dla zawodowych motocyklistów -- Kurtki, spodnie oraz ubiory jedno- lub kilkuczęściowe -- Część 3: Metoda badania wytrzymałości na wypychanie2020-07-17PN-EN 17092-1:2020-082023-03-31
PN-EN 13595-3:2005Odzież ochronna dla zawodowych motocyklistów -- Kurtki, spodnie oraz ubiory jedno- lub kilkuczęściowe -- Część 3: Metoda badania wytrzymałości na wypychanie2020-07-17PN-EN 17092-2:2020-072023-02-28
PN-EN 13595-3:2005Odzież ochronna dla zawodowych motocyklistów -- Kurtki, spodnie oraz ubiory jedno- lub kilkuczęściowe -- Część 3: Metoda badania wytrzymałości na wypychanie2020-07-17PN-EN 17092-3:2020-072023-02-28
PN-EN 13595-3:2005Odzież ochronna dla zawodowych motocyklistów -- Kurtki, spodnie oraz ubiory jedno- lub kilkuczęściowe -- Część 3: Metoda badania wytrzymałości na wypychanie2020-07-17PN-EN 17092-4:2020-072023-02-28
PN-EN 13595-3:2005Odzież ochronna dla zawodowych motocyklistów -- Kurtki, spodnie oraz ubiory jedno- lub kilkuczęściowe -- Część 3: Metoda badania wytrzymałości na wypychanie2020-07-17PN-EN 17092-5:2020-072023-02-28
PN-EN 13595-3:2005Odzież ochronna dla zawodowych motocyklistów -- Kurtki, spodnie oraz ubiory jedno- lub kilkuczęściowe -- Część 3: Metoda badania wytrzymałości na wypychanie2020-07-17PN-EN 17092-6:2020-072023-02-28
PN-EN 13595-4:2005Odzież ochronna dla zawodowych motocyklistów -- Kurtki, spodnie oraz ubiory jedno- lub kilkuczęściowe -- Część 4: Metoda badania odporności na przecięcie udarowe2020-07-17PN-EN 17092-1:2020-082023-03-31
PN-EN 13595-4:2005Odzież ochronna dla zawodowych motocyklistów -- Kurtki, spodnie oraz ubiory jedno- lub kilkuczęściowe -- Część 4: Metoda badania odporności na przecięcie udarowe2020-07-17PN-EN 17092-2:2020-072023-02-28
PN-EN 13595-4:2005Odzież ochronna dla zawodowych motocyklistów -- Kurtki, spodnie oraz ubiory jedno- lub kilkuczęściowe -- Część 4: Metoda badania odporności na przecięcie udarowe2020-07-17PN-EN 17092-3:2020-072023-02-28
PN-EN 13595-4:2005Odzież ochronna dla zawodowych motocyklistów -- Kurtki, spodnie oraz ubiory jedno- lub kilkuczęściowe -- Część 4: Metoda badania odporności na przecięcie udarowe2020-07-17PN-EN 17092-4:2020-072023-02-28
PN-EN 13595-4:2005Odzież ochronna dla zawodowych motocyklistów -- Kurtki, spodnie oraz ubiory jedno- lub kilkuczęściowe -- Część 4: Metoda badania odporności na przecięcie udarowe2020-07-17PN-EN 17092-5:2020-072023-02-28
PN-EN 13595-4:2005Odzież ochronna dla zawodowych motocyklistów -- Kurtki, spodnie oraz ubiory jedno- lub kilkuczęściowe -- Część 4: Metoda badania odporności na przecięcie udarowe2020-07-17PN-EN 17092-6:2020-072023-02-28
PN-EN 13814:2011Urządzenia i konstrukcje wesołych miasteczek i parków rozrywki -- Bezpieczeństwo2019-07-19PN-EN 13814-1:2019-072022-05-31
PN-EN 13814:2011Urządzenia i konstrukcje wesołych miasteczek i parków rozrywki -- Bezpieczeństwo2019-07-19PN-EN 13814-2:2019-072022-05-31
PN-EN 13814:2011Urządzenia i konstrukcje wesołych miasteczek i parków rozrywki -- Bezpieczeństwo2019-07-19PN-EN 13814-3:2019-072022-05-31
PN-EN 14322:2017-06Plyty drewnopochodne -- Płyta laminowana do zastosowań wewnętrznych -- Definicja, wymagania i klasyfikacja2022-04-12PN-EN 14322:2022-042022-05-31
PN-EN 14323:2017-06Płyty drewnopochodne -- Płyty laminowane do zastosowań wewnętrznych -- Metody badań2022-04-12PN-EN 14323:2022-042022-05-31
PN-EN 15102+A1:2011Dekoracyjne okładziny ścienne -- Wyrób w postaci zwoika i panela2019-09-20PN-EN 15102:2019-092022-06-12
PN-EN 892+A1:2016-12Sprzęt alpinistyczny -- Dynamiczne liny do wspinaczki -- Wymagania bezpieczeństwa i metody badań2022-04-25PN-EN 892+A2:2022-042022-05-31
PN-EN ISO 2076:2014-02Tekstylia -- Włókna chemiczne -- Nazwy rodzajowe2022-04-20PN-EN ISO 2076:2022-042022-05-31
PN-EN ISO 23999:2018-10Elastyczne pokrycia podłogowe -- Wyznaczenie stabilności wymiarów i zwijania się po działaniu ciepła2022-04-20PN-EN ISO 23999:2022-042022-05-31
PN-EN ISO 4524-3:2000Powłoki metalowe -- Metody badania powłok elektrolitycznych ze złota i stopów złota -- Elektrograficzne badanie porowatości2022-04-28PN-EN ISO 4524-3:2022-042022-05-31
PN-P-01703:1996Tekstylia -- Włókna tekstylne -- Symbole2022-04-20PN-EN ISO 2076:2022-042022-05-31
Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
PN-EN 15784:2009Pasze -- Wykrywanie i oznaczanie liczby przypuszczalnych Bacillus spp.2022-04-22PN-EN 15784:2022-042022-05-31
PN-EN 15786:2009Pasze -- Wykrywanie i oznaczanie liczby Pediococcus spp.2022-04-22PN-EN 15786:2022-042022-05-31
PN-EN 15787:2009Pasze -- Wykrywanie i oznaczanie liczby Lactobacillus spp.2022-04-22PN-EN 15787:2022-042022-05-31
PN-EN 15788:2009Pasze -- Wykrywanie i oznaczanie liczby Enterococcus (E. faecium) spp.2022-04-22PN-EN 15788:2022-042022-05-31
PN-EN 15789:2009Pasze -- Wykrywanie i oznaczanie liczby szczepów drożdży probiotycznych2022-04-22PN-EN 15789:2022-042022-05-31
Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
PN-EN 301549:2020-05Wymagania dotyczące dostępności produktów i usług ICT2021-11-26PN-EN 301549:2021-112022-12-31
PN-EN 50090-5-1:2007Domowe i budynkowe systemy elektroniczne (HBES) -- Część 5-1: Nośniki i warstwy zależne od nośników -- Transmisja liniami zasilającymi w systemach HBES klasy12020-09-22PN-EN 50090-5-1:2020-092023-04-24
PN-EN 50090-5-2:2005Domowe i budynkowe systemy elektroniczne (HBES) -- Część 5-2: Nośniki oraz warstwy zależne od nośników -- Sieć HBES klasy 1, skrętka dwużyłowa2020-09-16PN-EN 50090-5-2:2020-092023-04-10
PN-EN 50413:2009Metody pomiaru i obliczeń ekspozycji ludzi w polach elektrycznych, magnetycznych i elektromagnetycznych (0 Hz - 300 GHz) -- Norma podstawowa2020-08-13PN-EN 50413:2020-082022-09-23
PN-EN 50413:2009Norma podstawowa w zakresie metod pomiarów i obliczeń ekspozycji ludzi w polach elektrycznych, magnetycznych i elektromagnetycznych (0 Hz-300 GHz)2020-08-13PN-EN 50413:2020-082022-09-23
PN-EN 50491-5-1:2011Ogólne wymagania dla domowych i budynkowych systemów elektronicznych (HBES) oraz systemów automatyzacji i sterowania budynków (BACS) -- Część 5-1: Wymagania kompatybilności elektromagnetycznej (EMC), warunki badań i stanowiska pomiarowe2020-01-29PN-EN IEC 63044-5-1:2020-012026-11-01
PN-EN 50491-5-2:2011Ogólne wymagania dla domowych i budynkowych systemów elektronicznych (HBES) oraz systemów automatyzacji i sterowania budynków (BACS) -- Część 5-2: Wymagania kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dla HBES/BACS stosowanych w środowisku mieszkalnym, hand2020-01-29PN-EN IEC 63044-5-2:2020-012026-11-01
PN-EN 50491-5-3:2011Ogólne wymagania dla domowych i budynkowych systemów elektronicznych (HBES) oraz systemów automatyzacji i sterowania budynków (BACS) -- Część 5-3: Wymagania kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dla HBES/BACS stosowanych w środowisku przemysłowym2020-01-29PN-EN IEC 63044-5-3:2020-012026-11-01
PN-EN 50491-6-1:2014-03Wymagania ogólne dla domowych i budynkowych systemów elektronicznych (HBES) oraz systemów automatyzacji i sterowania budynku (BACS) -- Część 6-1: Instalacja HBES -- Wykonywanie i planowanie2022-04-05PN-EN IEC 63044-6:2022-042024-08-03
PN-EN 50499:2009Metoda oszacowania ekspozycji pracowników na pola elektromagnetyczne2020-07-09PN-EN 50499:2020-072022-08-20
PN-EN 50554:2011Norma podstawowa dotycząca oceny urządzeń nadawczych w miejscu ich zainstalowania pod względem ekspozycji ludności na pola elektromagnetyczne o częstotliwości radiowej2022-03-17PN-EN 50554:2022-032024-04-26
PN-EN 50600-2-1:2014-06Technika informatyczna -- Wyposażenie i infrastruktura centrów przetwarzania danych -- Część 2-1: Konstrukcja budynku2021-08-23PN-EN 50600-2-1:2021-082024-03-22
PN-EN 50600-2-5:2016-05Technika informatyczna -- Wyposażenie i infrastruktura centrów przetwarzania danych -- Część 2-5: Systemy zabezpieczeń2021-08-23PN-EN 50600-2-5:2021-082024-03-22
PN-EN 55014-1:2017-06Kompatybilność elektromagnetyczna -- Wymagania dotyczące przyrządów powszechnego użytku, narzędzi elektrycznych i podobnych urządzeń -- Część 1: Emisja2021-08-09PN-EN IEC 55014-1:2021-082023-10-12
PN-EN 55014-2:2015-06Kompatybilność elektromagnetyczna -- Wymagania dotyczące przyrządów powszechnego użytku, narzędzi elektrycznych i podobnych urządzeń -- Cześć 2: Odporność -- Norma grupy wyrobów2021-08-09PN-EN IEC 55014-2:2021-082023-10-05
PN-EN 55015:2013-10Poziomy dopuszczalne i metody pomiaru zaburzeń radioelektrycznych wytwarzanych przez elektryczne urządzenia oświetleniowe i urządzenia podobne2019-11-21PN-EN IEC 55015:2019-112022-08-30
PN-EN 55016-1-1:2010Wymagania dotyczące aparatury pomiarowej i metod pomiaru zaburzeń radioelektrycznych oraz odporności na zaburzenia -- Część 1-1: Aparatura do pomiaru zaburzeń radioelektrycznych i do badań odporności -- Aparatura pomiarowa2019-07-30PN-EN IEC 55016-1-1:2019-072022-06-26
PN-EN 55020:2012Odbiorniki radiofoniczne i telewizyjne i ich urządzenia dodatkowe -- Charakterystyki odporności -- Poziomy wymagane i metody pomiarów2020-01-20PN-EN 55035:2017-092022-07-28
PN-EN 55024:2011Urządzenia informatyczne -- Charakterystyki odporności -- Poziomy wymagane i metody pomiarów2020-09-17PN-EN 55035:2017-092022-07-28
PN-EN 55024:2011Urządzenia informatyczne -- Charakterystyki odporności -- Poziomy wymagane i metody pomiaru2020-09-17PN-EN 55035:2017-092022-07-28
PN-EN 55103-2:2012Kompatybilność elektromagnetyczna -- Profesjonalne urządzenia akustyczne, wizyjne, audiowizualne i sterowania oświetleniem estradowym -- Część 2: Odporność2020-09-17PN-EN 55035:2017-092022-07-28
PN-EN 60268-16:2011Urządzenia systemów elektroakustycznych -- Część 16: Obiektywna ocena zrozumiałości mowy za pomocą wskaźnika transmisji mowy2021-06-22PN-EN IEC 60268-16:2021-062023-10-30
PN-EN 60950-22:2017-07Urządzenia techniki informatycznej -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 22: Urządzenia instalowane na zewnątrz2020-11-18PN-EN IEC 62368-1:2020-112023-01-06
PN-EN 60950-23:2007Urządzenia techniki informatycznej -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 23: Wielkogabarytowe urządzenia do magazynowania danych2020-11-18PN-EN IEC 62368-1:2020-112023-01-06
PN-EN 61000-3-11:2004Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Część 3-11: Dopuszczalne poziomy -- Ograniczanie zmian napięcia, wahań napięcia i migotania światła w publicznych sieciach niskiego napięcia -- Urządzenia o prądzie znamionowym < lub = 75 A podlegające przyłączen2020-01-27PN-EN IEC 61000-3-11:2020-012022-11-01
PN-EN 61000-4-11:2007Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Część 4-11: Metody badań i pomiarów -- Badania odporności na zapady napięcia, krótkie przerwy i zmiany napięcia2020-11-16PN-EN IEC 61000-4-11:2020-112023-03-03
PN-EN 61000-4-18:2009Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Część 4-18: Metody badań i pomiarów -- Badanie odporności na tłumiony przebieg oscylacyjny2019-08-06PN-EN IEC 61000-4-18:2019-082022-06-20
PN-EN 61000-4-3:2007Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Część 4-3: Metody badań i pomiarów -- Badanie odporności na promieniowane pole elektromagnetyczne o częstotliwości radiowej2021-06-14PN-EN IEC 61000-4-3:2021-062023-10-13
PN-EN 61000-6-3:2008Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Część 6-3: Normy ogólne -- Norma emisji w środowiskach: mieszkalnym, handlowym i lekko uprzemysłowionym2021-08-09PN-EN IEC 61000-6-3:2021-082024-03-26
PN-EN 61000-6-4:2008Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Część 6-4: Normy ogólne -- Norma emisji w środowiskach przemysłowych2019-12-13PN-EN IEC 61000-6-4:2019-122022-09-20
PN-EN 61968-13:2009Integracja aplikacji w przedsiębiorstwach elektroenergetycznych -- Interfejsy systemowe do zarządzania dystrybucją -- Część 13: Model zmiany formatu dla dystrybucji CIM RDF2021-12-13PN-EN IEC 61968-13:2021-122024-04-20
PN-EN 61968-1:2013-06Integracja aplikacji w przedsiębiorstwach elektroenergetycznych -- Interfejsy systemowe do zarządzania dystrybucją -- Część 1: Architektura interfejsu i zalecenia ogólne2021-02-08PN-EN IEC 61968-1:2021-022023-06-03
PN-EN 61970-301:2017-07Interfejs aplikacji systemu zarządzania energią (EMS-API) -- Część 301: Podstawa wspólnego modelu informacyjnego (CIM)2021-04-07PN-EN IEC 61970-301:2021-042023-07-31
PN-EN 62209-1:2016-12Procedura pomiaru dla oszacowania swoistego tempa pochłaniania energii przy ekspozycji człowieka na radiowe pola elektromagnetyczne pochodzące od doręcznych i noszonych na ciele bezprzewodowych urządzeń radiokomunikacyjnych -- Część 1: Urządzenia używane 2022-04-11PN-EN IEC/IEEE 62209-1528:2022-042024-11-19
PN-EN 62209-2:2010Ekspozycja człowieka w polach elektromagnetycznych o częstotliwościach radiowych pochodzących od doręcznych i noszonych na ciele bezprzewodowych urządzeń łączności -- Modele człowieka, aparatura i procedury -- Część 2: Procedura wyznaczania szybkości poch2022-04-11PN-EN IEC/IEEE 62209-1528:2022-042024-11-19
PN-EN 62311:2010Ocena urządzeń elektronicznych i elektrycznych w odniesieniu do ograniczeń ekspozycji ludności w polach elektromagnetycznych (0 Hz-300 GHz)2020-06-12PN-EN IEC 62311:2020-062023-01-24
PN-EN 62368-1:2015-03Urządzenia techniki fonicznej/wizyjnej, informatycznej i telekomunikacyjnej -- Część 1: Wymagania bezpieczeństwa2020-11-18PN-EN IEC 62368-1:2020-112023-01-06
PN-EN 63002:2017-04Metoda identyfikacji i interoperacyjności dla zewnętrznych źródeł zasilania stosowanych z przenośnymi urządzeniami obróbki danych2022-03-07PN-EN IEC 63002:2022-032024-07-01
PN-EN IEC 61968-3:2018-08Integracja aplikacji w przedsiębiorstwach elektroenergetycznych -- Interfejsy systemowe do zarządzania dystrybucją -- Część 3: Interfejsy do prowadzenia ruchu sieci2022-01-28PN-EN IEC 61968-3:2022-012024-06-01
PN-EN IEC 62680-1-2:2018-09Interfejsy uniwersalnej magistrali szeregowej do transmisji danych oraz zasilania -- Część 1-2: Elementy wspólne -- Specyfikacja zasilania przez USB2020-08-18PN-EN IEC 62680-1-2:2020-082023-01-16
PN-EN IEC 62680-1-2:2020-08Interfejsy uniwersalnej magistrali szeregowej do transmisji danych oraz zasilania -- Część 1-2: Elementy wspólne -- Specyfikacja zasilania przez USB2021-12-14PN-EN IEC 62680-1-2:2021-122024-04-20
PN-EN IEC 62680-1-3:2018-11Interfejsy uniwersalnej magistrali szeregowej do transmisji danych oraz zasilania -- Część 1-3: Elementy wspólne -- Specyfikacja kabla i złącza typu USB-CTM2021-11-18PN-EN IEC 62680-1-3:2021-112024-03-23
Sektor Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarzadzania
PN-EN 13757-1:2014-12System komunikacji dla przyrządów pomiarowych -- Część 1: Wymiana danych2022-05-25PN-EN 13757-1:2022-052022-06-30
PN-EN 31010:2010Zarządzanie ryzykiem -- Techniki oceny ryzyka2020-01-27PN-EN IEC 31010:2020-012022-07-18
PN-EN 50212:2002Złącza do czujników termoelektrycznych2021-02-09PN-EN 50212:2021-022023-03-09
PN-EN 60584-3:2008Termoelementy -- Część 3: Kable rozszerzające i kompensacyjne -- Tolerancje i systemy rozpoznawcze2021-11-18PN-EN IEC 60584-3:2021-112024-03-23
PN-EN 61207-2:2005Sposób opisu charakterystyk analizatorów gazu -- Część 2: Zawartość tlenu w gazie (z zastosowaniem wyskotemperaturowych czujników elektrochemicznych)2019-11-05PN-EN IEC 61207-2:2019-112022-07-23
PN-EN 61207-3:2005Sposób opisu charakterystyk analizatorów gazu -- Część 3: Paramagnetyczne analizatory tlenu2019-11-05PN-EN IEC 61207-3:2019-112022-07-31
PN-EN 62402:2008Zarządzanie wycofaniem z użycia -- Przewodnik zastosowań2019-08-20PN-EN IEC 62402:2019-082022-07-03
PN-EN 82079-1:2013-05Przygotowanie instrukcji użytkowania -- Opracowanie struktury, zawartość i sposób prezentacji -- Część 1: Zasady ogólne i wymagania szczegółowe2020-09-15PN-EN IEC/IEEE 82079-1:2020-092023-04-03
PN-EN 82079-1:2013-05Przygotowanie instrukcji użytkowania -- Struktura, zawartość i sposób prezentacji -- Część 1: Zasady ogólne i wymagania szczegółowe2020-09-15PN-EN IEC/IEEE 82079-1:2020-092023-04-03
PN-IEC 1123:1998Badanie nieuszkadzalności -- Plany badań zgodności dotyczące prawdopodobieństwa sukcesu2020-08-24PN-EN IEC 61123:2020-082022-12-27
PN-IEC 61163-2:2004Selekcja narażeniowa ze względu na nieuszkadzalność -- Część 2: Podzespoły elektroniczne2020-12-17PN-EN IEC 61163-2:2020-122023-04-15
Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
PN-EN 1150:2001Odzież ochronna -- Odzież o intensywnej widzialności do użytku pozazawodowego -- Metody badań i wymagania2021-01-27PN-EN 17353:2021-012023-08-31
PN-EN 12260:2004Jakość wody -- Oznaczanie azotu -- Oznaczanie azotu związanego po utlenieniu do tlenków azotu2022-04-26PN-EN ISO 20236:2022-042022-05-31
PN-EN 13356:2004Akcesoria zapewniające widzialność, przeznaczone do użytku pozazawodowego -- Metody badań i wymagania2021-01-27PN-EN 17353:2021-012023-08-31
PN-EN 13624:2013-12Chemiczne środki dezynfekcyjne i antyseptyczne -- Ilościowa zawiesinowa metoda określania działania grzybobójczego lub działania bójczego na grzyby drożdżopodobne w obszarze medycznym -- Metoda badania i wymagania (faza 2, etap 1)2022-04-21PN-EN 13624:2022-042022-05-31
PN-EN 14254:2009Wyroby medyczne do diagnostyki in vitro -- Pojemniki jednorazowego użytku do pobierania od ludzi próbek innych niż krew2022-03-04PN-EN ISO 6717:2022-032024-09-30
PN-EN 14583:2008Powietrze na stanowiskach pracy -- Wolumetryczne urządzenia do pobierania próbek bioaerozolu -- Wymagania i metody badań2022-05-25PN-EN 14583:2022-052022-06-30
PN-EN 14735:2005Charakteryzowanie odpadów -- Przygotowanie próbek odpadów do badań ekotoksyczności2022-04-21PN-EN 14735:2022-042022-05-31
PN-EN 1540:2012Narażenie na stanowiskach pracy -- Terminologia2022-05-25PN-EN 1540:2022-052022-06-30
PN-EN 1615:2002Cewniki do odżywiania wewnętrznego i zestawy do podawania wewnętrznego, do jednorazowego użytku, i ich połączenia -- Projektowanie i badanie2020-10-12PN-EN ISO 20695:2020-102023-04-30
PN-EN 1618:2000Cewniki inne niż wewnątrznaczyniowe -- Metody badania wspólnych właściwości2020-10-12PN-EN ISO 20695:2020-102023-04-30
PN-EN 352-1:2005Ochronniki słuchu -- Wymagania ogólne -- Część 1: Nauszniki przeciwhałasowe2021-04-27PN-EN 352-1:2021-042023-11-30
PN-EN 352-2:2005Ochronniki słuchu -- Wymagania ogólne -- Część 2: Wkładki przeciwhałasowe2021-04-28PN-EN 352-2:2021-042023-11-30
PN-EN 352-3:2005Ochronniki słuchu -- Wymagania ogólne -- Część 3: Nauszniki przeciwhałasowe mocowane do przemysłowego hełmu ochronnego2021-04-28PN-EN 352-3:2021-042023-11-30
PN-EN 352-4:2003Ochronniki słuchu -- Wymagania bezpieczeństwa i badania -- Część 4: Nauszniki przeciwhałasowe o regulowanym tłumieniu2021-04-28PN-EN 352-4:2021-042023-11-30
PN-EN 352-5:2005Ochronniki słuchu -- Wymagania bezpieczeństwa i badania -- Część 5: Nauszniki przeciwhałasowe z aktywną redukcją hałasu2021-05-13PN-EN 352-5:2021-052023-11-30
PN-EN 352-6:2005Ochronniki słuchu -- Wymagania bezpieczeństwa i badania -- Część 6: Nauszniki przeciwhałasowe z sygnałem fonicznym wprowadzonym z wejścia elektrycznego2021-05-14PN-EN 352-6:2021-052023-11-30
PN-EN 352-7:2006Ochronniki słuchu -- Wymagania bezpieczeństwa i badania -- Część 7: Wkładki przeciwhałasowe o regulowanym tłumieniu2021-04-28PN-EN 352-7:2021-042023-11-30
PN-EN 352-8:2008Ochronniki słuchu -- Wymagania bezpieczeństwa i badania -- Część 8: Nauszniki przeciwhałasowe z elektronicznymi urządzeniami dźwiękowymi2021-04-28PN-EN 352-8:2021-042023-11-30
PN-EN ISO 10535:2012Podnośniki do przemieszczania osób niepełnosprawnych -- Wymagania i metody badań2022-04-26PN-EN ISO 10535:2022-042022-05-31
PN-EN ISO 16256:2013-06Badania laboratoryjne materiału klinicznego i systemy testów diagnostycznych in vitro -- Referencyjna metoda oznaczania in vitro aktywności antybiotyków i chemioterapeutyków wobec grzybów zaliczanych do drożdży, wywołujących choroby zakaźne2022-03-31PN-EN ISO 16256:2022-032024-10-31
PN-EN ISO 17511:2010Wyroby medyczne do diagnostyki in vitro -- Pomiar wielkości w próbkach biologicznych -- Spójność pomiarowa wartości przypisanych kalibratorom i materiałom kontrolnym2021-09-03PN-EN ISO 17511:2021-092024-06-30
PN-EN ISO 20344:2012Środki ochrony indywidualnej -- Metody badania obuwia2022-04-27PN-EN ISO 20344:2022-042022-05-31
PN-EN ISO 20776-1:2007Kliniczne badania laboratoryjne i metody badań diagnostycznych in vitro -- Oznaczanie wrażliwości drobnoustrojów i ocena przydatności gotowych testów do oznaczania wrażliwości na leki przeciwbakteryjne -- Część 1: Referencyjna metoda oznaczania in vitro a2021-01-12PN-EN ISO 20776-1:2021-012023-07-31
PN-EN ISO 7711-1:2002Dentystyczne narzędzia obrotowe -- Narzędzia diamentowe -- Część 1: Wymiary, wymagania, znakowanie i pakowanie2022-04-29PN-EN ISO 7711-1:2022-042022-05-31
PN-EN ISO 7711-3:2005Stomatologia -- Diamentowe narzędzia obrotowe -- Część 3: Ziarnistość, oznaczenie i kod barwny2022-04-29PN-EN ISO 7711-1:2022-042022-05-31
PN-EN ISO 81060-2:2014-07Nieinwazyjne sfigmomanometry -- Część 2: Badania kliniczne dla pomiarów typu automatycznego2020-04-23PN-EN ISO 81060-2:2020-042022-11-30
PN-EN ISO 8637:2014-05Implanty sercowo-naczyniowe i systemy pozaustrojowe -- Hemodializatory, hemodiafiltry, hemofiltry i hemokoncentratory2020-10-15PN-EN ISO 8637-1:2020-102023-04-30
PN-EN ISO 8836:2014-12Cewniki do odsysania z dróg oddechowych2021-04-06PN-EN ISO 8836:2021-042023-10-31
PN-EN ISO 9170-1:2009Punkty poboru dla systemów rurociągowych gazów medycznych -- Część 1: Punkty poboru sprężonych gazów medycznych i próżni2020-12-14PN-EN ISO 9170-1:2020-122023-06-30