Zawartość

Komunikat on-line

Komunikat on-line zawiera aktualny na dzień bieżący wykaz PN wycofanych dopuszczonych do stosowania w ocenie zgodności. Wykaz pozwala na wyszukiwanie PN i ma wyłącznie charakter informacyjny. Wykaz nie zastępuje comiesięcznych oficjalnych komunikatów Prezesa PKN.

UWAGA! Żeby uruchomić okno wyszukiwarki, na klawiaturze należy wybrać przyciski CTRL+F.

Komunikaty on-line
PN wycofanaTytuł PNData wycofaniaZastąpiona przezAktualna w ocenie zgodności do
Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
PN-EN 12697-42:2013-05Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco -- Część 42: Zawartość części obcych w destrukcie asfaltowym2021-06-23PN-EN 12697-42:2021-062021-07-31
PN-EN 12809:2002Kotły grzewcze na paliwa stałe -- Nominalna moc cieplna do 50 kW -- Wymagania i badania2018-08-28PN-EN 16510-1:2018-082021-07-31
PN-EN 12815:2004Kuchnie na paliwa stałe -- Wymagania i badania2018-08-28PN-EN 16510-1:2018-082021-07-31
PN-EN 13229:2002Wkłady kominkowe wraz z kominkami otwartymi na paliwa stałe -- Wymagania i badania2018-08-28PN-EN 16510-1:2018-082021-07-31
PN-EN 13240:2008Ogrzewacze pomieszczeń na paliwa stałe -- Wymagania i badania2018-08-28PN-EN 16510-1:2018-082021-07-31
PN-EN 13497:2018-10Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Określanie odporności na uderzenie zewnętrznych zespolonych systemów ocieplania (ETICS)2021-06-23PN-EN 13497+A1:2021-062021-07-31
PN-EN 1366-4+A1:2011Badania odporności ogniowej instalacji użytkowych -- Część 4: Uszczelnienia złączy liniowych2021-07-16PN-EN 1366-4:2021-072021-08-31
PN-EN 1366-5:2011Badania odporności ogniowej instalacji użytkowych -- Część 5: Kanały i szyby instalacyjne2021-07-19PN-EN 1366-5:2021-072021-08-31
PN-EN 13830:2015-06Ściany osłonowe -- Norma wyrobu2020-11-02PN-EN 13830+A1:2020-112023-02-28
PN-EN 13830:2015-06Ściany osłonowe -- Norma wyrobu2020-11-02PN-EN 13830+A1:2020-112023-02-28
PN-EN 14654-1:2014-07Zarządzanie i kontrola operacji oczyszczania systemów odwodnienia i kanalizacji ściekowej na zewnątrz budynków -- Część 1: Oczyszczanie2021-06-24PN-EN 14654-3:2021-062021-07-31
PN-EN 14654-1:2014-07Zarządzanie i kontrola operacji oczyszczania systemów odwodnienia i kanalizacji ściekowej na zewnątrz budynków -- Część 1: Oczyszczanie2021-06-24PN-EN 14654-1:2021-062021-07-31
PN-EN 14654-2:2013-06Zarządzanie i kontrola operacji oczyszczania systemów odwodnienia i kanalizacji ściekowej na zewnątrz budynków -- Część 2: Rewitalizacja2021-06-24PN-EN 14654-2:2021-062021-07-31
PN-EN 15804+A1:2014-04Zrównoważoność obiektów budowlanych -- Deklaracje środowiskowe wyrobu -- Podstawowe zasady kategoryzacji wyrobów budowlanych2020-03-10PN-EN 15804+A2:2020-032022-10-31
PN-EN ISO 1182:2010Badania reakcji na ogień wyrobów -- Badania niepalności2020-12-07PN-EN ISO 1182:2020-122021-12-31
PN-EN ISO 1182:2010Badania reakcji na ogień wyrobów -- Badanie niepalności2020-12-07PN-EN ISO 1182:2020-122021-12-31
Sektor Chemii
PN-EN 1127-1:2011Atmosfery wybuchowe -- Zapobieganie wybuchowi i ochrona przed wybuchem -- Część 1: Pojęcia podstawowe i metodyka2019-10-29PN-EN 1127-1:2019-102022-02-28
PN-EN 1127-1:2011Atmosfery wybuchowe -- Zapobieganie wybuchowi i ochrona przed wybuchem -- Część 1: Pojęcia podstawowe i metodyka2019-10-29PN-EN 1127-1:2019-102022-02-28
PN-EN 1127-1:2011Atmosfery wybuchowe -- Zapobieganie wybuchowi i ochrona przed wybuchem -- Część 1: Pojęcia podstawowe i metodyka2019-10-29PN-EN 1127-1:2019-102022-02-28
PN-EN 1127-1:2011Atmosfery wybuchowe -- Zapobieganie wybuchowi i ochrona przed wybuchem -- Część 1: Pojęcia podstawowe i metodyka2019-10-29PN-EN 1127-1:2019-102022-02-28
PN-EN 12115:2011Węże i przewody z gumy i z tworzyw termoplastycznych do chemikaliów ciekłych lub gazowych -- Wymagania2021-06-22PN-EN 12115:2021-062021-07-31
PN-EN 12293:2002Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych -- Rury i kształtki z tworzyw termoplastycznych do gorącej i zimnej wody -- Metoda badania odporności zestawu rur i kształtek na cykliczne zmiany temperatury2018-10-24PN-EN ISO 19893:2018-102021-09-30
PN-EN 12294:2002Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych -- Systemy do gorącej i zimnej wody -- Metoda badania szczelności w warunkach podciśnienia2018-10-12PN-EN ISO 13056:2018-102021-09-30
PN-EN 12295:2002Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych -- Rury z tworzyw termoplastycznych i odpowiadające im kształtki do gorącej i zimnej wody -- Metoda badania odporności połączeń na cykliczne zmiany ciśnienia2018-10-24PN-EN ISO 19892:2018-102021-09-30
PN-EN 12613:2010Oznakowanie wizualnie ostrzegające z tworzyw sztucznych stosowane podzas układania kabli i rurociągów podziemnych2021-06-23PN-EN 12613:2021-062021-07-31
PN-EN 12814-2:2002Badania połączeń spawanych w półproduktach z tworzyw termoplastycznych -- Część 2: Próba rozciągania2021-06-23PN-EN 12814-2:2021-062021-07-31
PN-EN 12814-8:2003Badania połączeń spawanych w półproduktach z tworzyw termoplastycznych -- Część 8: Wymagania2021-07-06PN-EN 12814-8:2021-072021-07-31
PN-EN 15188:2009Oznaczanie skłonności nagromadzeń pyłu do samozapalenia2021-05-28PN-EN 15188:2021-052021-12-23
PN-EN ISO 1060-1:2000Tworzywa sztuczne -- Homopolimery i kopolimery chlorku winylu -- System oznaczenia i podstawa do klasyfikacji2021-07-22PN-EN ISO 24024-1:2021-072021-08-31
PN-EN ISO 1060-2:2000Tworzywa sztuczne -- Homopolimery i kopolimery chlorku winylu -- Przygotowanie próbek do badań i oznaczanie właściwości2021-07-22PN-EN ISO 24024-2:2021-072021-08-31
PN-EN ISO 11127-1:2012Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów -- Metody badań niemetalowych ścierniw stosowanych w obróbce strumieniowo-ściernej -- Część 1: Pobieranie próbek2021-07-19PN-EN ISO 11127-1:2021-072021-08-31
PN-EN ISO 11127-2:2012Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów -- Metody badań niemetalowych ścierniw stosowanych w obróbce strumieniowo-ściernej -- Część 2: Oznaczanie składu ziarnowego2021-07-19PN-EN ISO 11127-2:2021-072021-08-31
PN-EN ISO 11127-3:2012Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów -- Metody badań niemetalowych ścierniw stosowanych w obróbce strumieniowo-ściernej -- Część 3: Oznaczanie gęstości właściwej2021-07-20PN-EN ISO 11127-3:2021-072021-08-31
PN-EN ISO 11127-5:2012Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów -- Metody badań niemetalowych ścierniw stosowanych w obróbce strumieniowo-ściernej -- Część 5: Oznaczanie zawartości wilgoci2021-07-20PN-EN ISO 11127-5:2021-072021-08-31
PN-EN ISO 11357-4:2014-07Tworzywa sztuczne -- Różnicowa kalorymetria skaningowa (DSC) -- Część 4: Oznaczanie ciepła właściwego2021-07-20PN-EN ISO 11357-4:2021-072021-08-31
PN-EN ISO 11542-2:2005Tworzywa sztuczne -- Polietylen o bardzo dużej masie cząsteczkowej (PE-UHMW) do formowania i wytłaczania -- Część 2: Przygotowanie kształtek do badań i oznaczanie właściwości2021-07-01PN-EN ISO 21304-2:2021-072021-07-31
PN-EN ISO 13736:2013-06Oznaczanie temperatury zapłonu -- Metoda zamkniętego tygla Abla2021-07-20PN-EN ISO 13736:2021-072021-10-31
PN-EN ISO 13736:2013-06Oznaczanie temperatury zapłonu -- Metoda zamkniętego tygla Abla2021-07-20PN-EN ISO 13736:2021-072021-10-31
PN-EN ISO 16474-3:2014-02Farby i lakiery -- Metody ekspozycji na laboratoryjne źródła światła -- Część 3: Lampy fluorescencyjne UV2021-06-29PN-EN ISO 16474-3:2021-062021-07-31
PN-EN ISO 16474-3:2014-02Farby i lakiery -- Metody ekspozycji na laboratoryjne źródła światła -- Część 3: Lampy fluorescencyjne UV2021-06-29PN-EN ISO 16474-3:2021-062021-07-31
PN-EN ISO 20566:2013-06Farby i lakiery -- Oznaczanie odporności systemu powłokowego na zarysowanie z zastosowaniem laboratoryjnej myjni samochodowej2021-07-21PN-EN ISO 20566:2021-072021-08-31
PN-EN ISO 3861:2009Węże z gumy do piaskowania i śrutowania -- Wymagania2021-07-22PN-EN ISO 3861:2021-072021-08-31
Sektor Elektroniki
PN-EN 50551-1:2011Przewody jednoświatłowodowe i dwuświatłowodowe stosowane do wykonywania sznurów -- Część 1: Karta wymagań szczegółowych oraz wymagania minimalne2019-07-22PN-EN 50551-1:2019-072022-02-18
PN-EN 50551-2:2014-05Przewody jednoświatłowodowe i dwuświatłowodowe stosowane do wykonywania sznurów -- Część 2: Wymagania szczegółowe i wymagania minimalne dotyczące wzmocnionych 3,0 mm jednomodowych przewodów jednoświatłowodowych, stosowanych do wykonywania sznurów krosowyc2020-10-20PN-EN IEC 60794-2-50:2020-102023-02-14
PN-EN 60068-2-82:2008Badania środowiskowe -- Część 2-82: Próby -- Próba Tx: Metody badania wiskerów występujących na elementach elektronicznych i elektrycznych2019-10-01PN-EN IEC 60068-2-82:2019-102022-06-18
PN-EN 60118-13:2011Elektroakustyka -- Aparaty słuchowe -- Część 13: Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)2020-10-19PN-EN IEC 60118-13:2020-102023-02-19
PN-EN 60118-13:2011Elektroakustyka -- Aparaty słuchowe -- Część 13: Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)2020-10-19PN-EN IEC 60118-13:2020-102023-02-19
PN-EN 60286-3:2013-09Pakowanie podzespołów do automatycznego montażu -- Część 3: Pakowanie podzespołów do montażu powierzchniowego w taśmy ciągłe2019-05-22PN-EN IEC 60286-3:2019-052022-02-20
PN-EN 60352-3:2002Połączenia nielutowane -- Część 3: Połączenia zakleszczane nielutowane dostępne -- Wymagania ogólne, metody badań i wskazówki praktyczne2021-01-15PN-EN IEC 60352-3:2021-012023-05-14
PN-EN 60352-4:2004Połączenia nielutowane -- Część 4: Połączenia nielutowane zakleszczane niedostępne -- Wymagania ogólne, metody badań i wskazówki praktyczne2021-03-10PN-EN IEC 60352-4:2021-032023-07-16
PN-EN 60352-5:2012Połączenia nielutowane -- Część 5: Połączenia wtłaczane -- Wymagania ogólne, metody badań i wskazówki praktyczne2021-04-16PN-EN IEC 60352-5:2021-042023-08-26
PN-EN 60384-11:2008Kondensatory stałe stosowane w urządzeniach elektronicznych -- Część 11: Specyfikacja grupowa -- Kondensatory stałe foliowe politereftalano-etylenowe napięcia stałego2020-05-06PN-EN IEC 60384-11:2020-052022-09-26
PN-EN 60384-13:2012Kondensatory stałe stosowane w urządzeniach elektronicznych -- Część 13: Specyfikacja grupowa -- Kondensatory stałe polipropylenowe z folią metalową napięcia stałego2021-07-27PN-EN IEC 60384-13:2021-072023-12-16
PN-EN 60384-16:2006Kondensatory stałe stosowane w urządzeniach elektronicznych -- Część 16: Specyfikacja grupowa -- Kondensatory stałe polipropylenowe metalizowane napięcia stałego2020-05-29PN-EN IEC 60384-16:2020-052022-10-21
PN-EN 60384-17:2006Kondensatory stałe stosowane w urządzeniach elektronicznych -- Część 17: Specyfikacja grupowa -- Kondensatory stałe polipropylenowe metalizowane napięcia przemiennego i impulsowego2019-07-18PN-EN IEC 60384-17:2019-072022-04-22
PN-EN 60384-21:2012Kondensatory stałe stosowane w urządzeniach elektronicznych -- Część 21: Specyfikacja grupowa -- Kondensatory stałe ceramiczne wielowarstwowe do montażu powierzchniowego, klasy 12019-05-22PN-EN IEC 60384-21:2019-052022-03-05
PN-EN 60384-22:2012Kondensatory stałe stosowane w urządzeniach elektronicznych -- Część 22: Specyfikacja grupowa -- Kondensatory stałe ceramiczne wielowarstwowe do montażu powierzchniowego, klasy 22019-05-22PN-EN IEC 60384-22:2019-052022-03-05
PN-EN 60401-1:2007Terminologia rdzeni wykonanych z ferrytów magnetycznie miękkich -- Część 1: Terminy dotyczące nieregularności fizycznych2021-01-19PN-EN IEC 60401-1:2021-012023-05-19
PN-EN 60424-1:2016-05Rdzenie ferrytowe -- Wytyczne dotyczące granic nieregularności powierzchniowych -- Część 1: Specyfikacja ogólna2021-01-19PN-EN IEC 63093-1:2021-012023-05-21
PN-EN 60424-2:2016-05Rdzenie ferrytowe -- Wytyczne dotyczące granic nieregularności powierzchniowych -- Część 2: Rdzenie RM2019-07-18PN-EN IEC 63093-4:2019-072022-04-12
PN-EN 60424-3:2016-04Rdzenie ferrytowe -- Wytyczne dotyczące granic nieregularności powierzchniowych -- Część 3: Rdzenie ETD, rdzenie EER, rdzenie EC i rdzenie E2019-01-24PN-EN IEC 63093-8:2019-012021-09-28
PN-EN 60424-4:2016-05Rdzenie ferrytowe -- Wytyczne dotyczące granic nieregularności powierzchniowych -- Część 4: Rdzenie pierścieniowe2019-07-19PN-EN IEC 63093-12:2019-072022-05-09
PN-EN 60424-5:2009Rdzenie ferrytowe -- Przewodnik dotyczący dopuszczalnych nieregularności powierzchniowych -- Część 5: Rdzenie planarne2021-01-19PN-EN IEC 63093-9:2021-012023-05-21
PN-EN 60424-8:2016-02Rdzenie ferrytowe -- Wytyczne dotyczące granic nieregularności powierzchniowych -- Część 8: Rdzenie PQ2019-06-11PN-EN IEC 63093-13:2019-062022-03-12
PN-EN 60512-11-1:2002Podzespoły elektromechaniczne do urządzeń elektronicznych -- Podstawowe procedury badań i metody pomiarów -- Część 11-1: Badania klimatyczne -- Badanie 11a: Seria klimatyczna2019-10-03PN-EN IEC 60512-11-1:2019-102022-06-20
PN-EN 60512-1:2004Złącza do urządzeń elektronicznych -- Badania i pomiary -- Część 1: Postanowienia ogólne2019-03-07PN-EN IEC 60512-1:2019-032021-11-26
PN-EN 60512-23-3:2004Podzespoły elektromechaniczne do urządzeń elektronicznych -- Podstawowe procedury badań i metody pomiarów -- Część 23-3: Badanie 23c: Skuteczność ekranowania złączy i akcesoriów2019-04-26PN-EN IEC 60512-23-3:2019-042022-01-18
PN-EN 60512-28-100:2013-07Złącza do urządzeń elektronicznych -- Badania i pomiary -- Część 28-100: Całościowe badania złączy wg normy wieloczęściowej IEC 60603-7 i IEC 61076-3 dla sygnałów do częstotliwości 1 000 MHz -- Badania od 28a do 28g2020-08-17PN-EN IEC 60512-28-100:2020-082022-12-19
PN-EN 60512-9-5:2010Złącza do urządzeń elektronicznych -- Badania i pomiary -- Część 9-5: Badania trwałości -- Badanie 9e: Obciążenie prądem, cykliczne2021-03-11PN-EN IEC 60512-9-5:2021-032023-07-14
PN-EN 60539-2:2004Termistory o ujemnym współczynniku temperaturowym, bezpośrednio ogrzewane -- Część 2: Norma grupowa -- Termistory o ujemnym współczynniku temperaturowym montowane powierzchniowo2020-04-08PN-EN IEC 60539-2:2020-042022-08-23
PN-EN 60565:2007Hydroakustyka -- Hydrofony -- Wzorcowanie w zakresie częstotliwości od 0,01 Hz do 1 MHz2021-02-08PN-EN IEC 60565-1:2021-022023-05-29
PN-EN 60580:2002Medyczne urządzenia elektryczne -- Mierniki iloczynu dawka ekspozycyjna-powierzchnia2020-09-15PN-EN IEC 60580:2020-092023-04-03
PN-EN 60601-2-16:2015-10Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 2-16: Wymagania szczegółowe dotyczące bezpieczeństwa podstawowego oraz funkcjonowania zasadniczego urządzeń do hemodializy, hemodiafiltracji i hemofiltracji2019-06-24PN-EN IEC 60601-2-16:2019-062022-05-24
PN-EN 60601-2-20:2010Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 2-20: Wymagania szczegółowe dotyczące bezpieczeństwa podstawowego oraz funkcjonowania zasadniczego inkubatorów transportowych dla noworodków2021-06-11PN-EN IEC 60601-2-20:2021-062023-10-07
PN-EN 60601-2-22:2013-07Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 2-22: Wymagania szczegółowe dotyczące bezpieczeństwa i zasady działania urządzeń laserowych chirurgicznych, kosmetycznych, terapeutycznych i diagnostycznych2021-03-29PN-EN IEC 60601-2-22:2021-032023-10-30
PN-EN 60601-2-22:2013-07Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 2-22: Wymagania szczegółowe dotyczące bezpieczeństwa podstawowego i funkcjonowania zasadniczego chirurgicznych, kosmetycznych, terapeutycznych i diagnostycznych urządzeń laserowych2021-03-29PN-EN IEC 60601-2-22:2021-032023-10-30
PN-EN 60601-2-26:2015-09Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 2-26: Wymagania szczegółowe dotyczące bezpieczeństwa podstawowego oraz funkcjonowania zasadniczego elektroencefalografów2020-09-15PN-EN IEC 80601-2-26:2020-092023-04-03
PN-EN 60601-2-28:2010Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 2-28: Wymagania szczegółowe dotyczące bezpieczeństwa podstawowego oraz funkcjonowania zasadniczego zespołów lamp rentgenowskich przeznaczonych do diagnostyki medycznej2020-01-31PN-EN IEC 60601-2-28:2020-012022-08-07
PN-EN 60601-2-31:2008Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 2-31: Wymagania szczegółowe dotyczące podstawowego bezpieczeństwa i zasadniczych parametrów funkcjonalnych zewnętrznych stymulatorów serca z wewnętrznym źródłem zasilania2020-09-15PN-EN IEC 60601-2-31:2020-092023-04-03
PN-EN 60601-2-39:2008Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 2-39: Wymagania szczegółowe dotyczące podstawowego bezpieczeństwa i zasadniczych parametrów funkcjonalnych urządzeń do dializy otrzewnowej2019-06-24PN-EN IEC 60601-2-39:2019-062022-05-24
PN-EN 60601-2-40:2005Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 2-40: Szczegółowe wymagania bezpieczeństwa elektromiografów i urządzeń do rejestracji biopotencjałów wywołanych2019-03-07PN-EN 60601-2-40:2019-032022-01-11
PN-EN 60601-2-46:2011Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 2-46: Wymagania szczegółowe dotyczące bezpieczeństwa podstawowego oraz funkcjonowania zasadniczego stołów operacyjnych2020-03-24PN-EN IEC 60601-2-46:2020-032022-11-15
PN-EN 60601-2-49:2016-01Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 2-49: Wymagania szczegółowe dotyczące bezpieczeństwa podstawowego oraz funkcjonowania zasadniczego urządzeń do wielofunkcyjnego monitorowania pacjenta2020-03-20PN-EN IEC 80601-2-49:2020-032022-08-07
PN-EN 60601-2-66:2016-01Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 2-66: Szczegółowe wymagania dotyczące bezpieczeństwa podstawowego oraz funkcjonowania zasadniczego przyrządów słuchowych i systemów przyrządów słuchowych2020-10-19PN-EN IEC 60601-2-66:2020-102023-02-19
PN-EN 60603-7:2010Złącza do urządzeń elektronicznych -- Część 7: Specyfikacja szczegółowa dotycząca złączy 8-torowych, nieekranowanych, swobodnych i stałych2021-07-07PN-EN IEC 60603-7:2021-072023-11-13
PN-EN 60633:2002Terminologia stosowana do urządzeń transmisji energii liniami wysokiego napięcia stałego2019-12-06PN-EN IEC 60633:2019-122022-05-30
PN-EN 60645-3:2009Elektroakustyka -- Urządzenia audiometryczne -- Część 3: Krótkotrwałe sygnały pomiarowe2021-06-16PN-EN IEC 60645-3:2021-062023-11-03
PN-EN 60709:2010Elektrownie jądrowe -- Oprzyrządowanie i systemy sterowania ważne dla bezpieczeństwa -- Rozdzielenie2019-08-28PN-EN IEC 60709:2019-082022-06-17
PN-EN 60730-2-11:2010Automatyczne regulatory elektryczne do użytku domowego i podobnego -- Część 2-11: Wymagania szczegółowe dotyczące regulatorów energii2020-10-06PN-EN IEC 60730-2-11:2020-102023-05-01
PN-EN 60730-2-12:2008Automatyczne regulatory elektryczne do użytku domowego i podobnego -- Część 2-12: Wymagania szczegółowe dotyczące elektrycznych zamków do drzwi2019-07-04PN-EN IEC 60730-2-12:2019-072022-04-05
PN-EN 60730-2-14:2004Automatyczne regulatory elektryczne do użytku domowego i podobnego -- Część 2-14: Wymagania szczegółowe dotyczące siłowników elektrycznych2019-07-10PN-EN IEC 60730-2-14:2019-072022-01-16
PN-EN 60730-2-15:2010Automatyczne regulatory elektryczne do użytku domowego i podobnego -- Część 2-15: Wymagania szczegółowe dotyczące automatycznych regulatorów poziomu wody z czujnikami pływakowymi lub elektrodowymi, stosowanych w podgrzewaczach wody2019-07-04PN-EN IEC 60730-2-15:2019-072022-04-05
PN-EN 60730-2-2:2003Automatyczne regulatory elektryczne do użytku domowego i podobnego -- Część 2-2: Wymagania szczegółowe dotyczące zabezpieczeń termicznych silników2020-07-09PN-EN IEC 60730-2-22:2020-072023-02-14
PN-EN 60730-2-4:2010Automatyczne regulatory elektryczne do użytku domowego i podobnego -- Część 2-4: Wymagania szczegółowe dotyczące zabezpieczeń termicznych silników zespołów sprężarkowych w obudowie hermetycznej lub półhermetycznej2020-07-09PN-EN IEC 60730-2-22:2020-072023-02-14
PN-EN 60730-2-7:2011Automatyczne regulatory elektryczne do użytku domowego i podobnego -- Część 2-7: Wymagania szczegółowe dotyczące łączników czasowych programowanych i wyłączników czasowych2020-10-06PN-EN IEC 60730-2-7:2020-102023-05-01
PN-EN 60730-2-8:2005Automatyczne regulatory elektryczne do użytku domowego i podobnego -- Część 2-8: Wymagania szczegółowe dotyczące zaworów wodnych sterowanych elektrycznie, z uwzględnieniem wymagań mechanicznych2020-10-06PN-EN IEC 60730-2-8:2020-102023-05-01
PN-EN 60730-2-9:2011Automatyczne regulatory elektryczne do użytku domowego i podobnego -- Część 2-9: Wymagania szczegółowe dotyczące regulatorów z czujnikami temperatury2019-06-04PN-EN IEC 60730-2-9:2019-062022-02-22
PN-EN 60747-5-5:2011Przyrządy półprzewodnikowe -- Przyrządy dyskretne -- Część 5-5: Przyrządy optoelektroniczne -- Transoptory2021-04-19PN-EN IEC 60747-5-5:2021-042023-08-24
PN-EN 60749-15:2011Przyrządy półprzewodnikowe -- Badania mechaniczne i klimatyczne -- Część 15: Wytrzymałość na temperaturę lutowania przyrządów do montażu przewlekanego2021-04-14PN-EN IEC 60749-15:2021-042023-08-18
PN-EN 60749-17:2005Przyrządy półprzewodnikowe -- Badania mechaniczne i klimatyczne -- Część 17: Napromienienie neutronami2019-11-19PN-EN IEC 60749-17:2019-112022-05-02
PN-EN 60749-18:2005Przyrządy półprzewodnikowe -- Badania mechaniczne i klimatyczne -- Część 18: Promieniowanie jonizujące (dawka całkowita)2019-11-26PN-EN IEC 60749-18:2019-112022-05-15
PN-EN 60749-20:2010Przyrządy półprzewodnikowe -- Badania mechaniczne i klimatyczne -- Część 20: Wytrzymałość przyrządów do montażu powierzchniowego, hermetyzowanych tworzywem sztucznym, na łączne działanie wilgoci i ciepła lutowania2021-06-14PN-EN IEC 60749-20:2021-062023-10-05
PN-EN 60749-30:2007Przyrządy półprzewodnikowe -- Badania mechaniczne i klimatyczne -- Część 30: Wstępne narażanie niehermetycznych przyrządów przeznaczonych do montażu powierzchniowego przed badaniami nieuszkadzalności2021-05-20PN-EN IEC 60749-30:2021-052023-09-21
PN-EN 60793-1-31:2011Światłowody -- Część 1-31: Metody pomiarów i procedury badań -- Wytrzymałość na rozciąganie2019-06-24PN-EN IEC 60793-1-31:2019-062022-03-13
PN-EN 60793-1-32:2011Światłowody -- Część 1-32: Metody pomiarów i procedury badań -- Usuwalność pokrycia2019-05-16PN-EN IEC 60793-1-32:2019-052021-12-21
PN-EN 60793-1-40:2005Włókna światłowodowe -- Część 1-40: Metody pomiarów i procedury badań -- Tłumienność2019-07-22PN-EN IEC 60793-1-40:2019-072022-05-01
PN-EN 60793-1-49:2006Włókna światłowodowe -- Część 1-49: Metody pomiarów i procedury badań -- Różnicowe opóźnienie modów2019-03-12PN-EN IEC 60793-1-49:2019-032021-09-19
PN-EN 60793-2-10:2018-03Światłowody -- Część 2-10: Specyfikacja wyrobu -- Specyfikacja grupowa dla światłowodów wielomodowych kategorii A12019-12-04PN-EN IEC 60793-2-10:2019-122022-06-26
PN-EN 60793-2:2016-09Światłowody -- Część 2: Specyfikacja wyrobu -- Postanowienia ogólne2020-08-17PN-EN IEC 60793-2:2020-082022-12-19
PN-EN 60794-1-23:2013-06Kable światłowodowe -- Część 1-23: Wymagania wspólne -- Podstawowe procedury badań kabli światłowodowych -- Metody badań elementów kabli2020-07-08PN-EN IEC 60794-1-23:2020-072022-11-13
PN-EN 60794-2-11:2013-03Kable światłowodowe -- Część 2-11: Kable światłowodowe do układania wewnątrz pomieszczeń -- Wymagania szczegółowe dotyczące kabli jedno- i dwuświatłowodowych stosowanych do okablowania budynków2019-11-05PN-EN IEC 60794-2-11:2019-112022-05-17
PN-EN 60794-2-21:2013-03Kable światłowodowe -- Część 2-21: Kable światłowodowe do układania wewnątrz pomieszczeń -- Wymagania szczegółowe dotyczące kabli rozdzielczych wieloświatłowodowych stosowanych do okablowania budynków2019-11-05PN-EN IEC 60794-2-21:2019-112022-05-17
PN-EN 60794-2-30:2008Kable światłowodowe -- Część 2-30: Kable wewnętrzne -- Wymagania grupowe dotyczące kabli światłowodowych taśmowych2019-07-18PN-EN IEC 60794-2-30:2019-072022-04-22
PN-EN 60794-2-31:2013-07Kable światłowodowe -- Część 2-31: Kable światłowodowe do układania wewnątrz pomieszczeń -- Wymagania szczegółowe dotyczące kabli światłowodowych taśmowych stosowanych do okablowania budynków2019-11-05PN-EN IEC 60794-2-31:2019-112022-05-17
PN-EN 60794-2-50:2008Kable światłowodowe -- Część 2-50: Kable wewnątrzobiektowe -- Wymagania grupowe dotyczące kabli jedno- i dwuświatłowodowych stosowanych do zakończeń zestawów kabli2020-10-20PN-EN IEC 60794-2-50:2020-102023-02-14
PN-EN 60794-4-20:2013-07Kable światłowodowe -- Część 4-20: Napowietrzne kable światłowodowe układane wzdłuż linii energetycznych -- Wymagania grupowe dotyczące samonośnych kabli światłowodowych ADSS2019-03-19PN-EN IEC 60794-4-20:2019-032021-10-02
PN-EN 60794-4:2004Kable światłowodowe -- Część 4: Specyfikacja grupowa -- Napowietrzne kable światłowodowe układane wzdłuż linii energetycznych2019-01-09PN-EN IEC 60794-4:2019-012021-07-30
PN-EN 60825-12:2008Bezpieczeństwo urządzeń laserowych -- Część 12: Bezpieczeństwo systemów komunikacji optycznej w przestrzeni swobodnej, stosowanych do przesyłania informacji2019-07-10PN-EN IEC 60825-12:2019-072022-03-15
PN-EN 60917-1:2004Porządek modularny dotyczący rozbudowy konstrukcji mechanicznych dla infrastruktur elektronicznych -- Część 1: Norma wspólna2020-05-29PN-EN IEC 60917-1:2020-052022-10-18
PN-EN 60964:2010Elektrownie jądrowe -- Sterowanie -- Projektowanie2020-01-09PN-EN IEC 60964:2019-092022-06-17
PN-EN 61007:2001Transformatory i induktory stosowane w urządzeniach elektronicznych i telekomunikacyjnych -- Metody pomiarów i procedury badań2021-04-15PN-EN IEC 61007:2021-042023-08-24
PN-EN 61010-2-010:2015-01Wymagania bezpieczeństwa dotyczące elektrycznych przyrządów pomiarowych, automatyki i urządzeń laboratoryjnych -- Część 2-010: Wymagania szczegółowe dotyczące urządzeń laboratoryjnych przeznaczonych do nagrzewania materiałów2020-10-21PN-EN IEC 61010-2-010:2020-102023-05-22
PN-EN 61010-2-030:2011Wymagania bezpieczeństwa elektrycznych przyrządów pomiarowych, automatyki i urządzeń laboratoryjnych -- Część 2-030: Wymagania szczegółowe dotyczące pomiarów i badań obwodów pomiarowych2021-06-11PN-EN IEC 61010-2-030:2021-062024-04-02
PN-EN 61010-2-081:2015-05Wymagania bezpieczeństwa dotyczące elektrycznych przyrządów pomiarowych, automatyki i urządzeń laboratoryjnych -- Część 2-081: Wymagania szczegółowe dotyczące automatycznych i półautomatycznych urządzeń laboratoryjnych przeznaczonych do analiz i innych za2020-10-21PN-EN IEC 61010-2-081:2020-102023-05-22
PN-EN 61010-2-091:2013-04Wymagania bezpieczeństwa dotyczące elektrycznych przyrządów pomiarowych, automatyki i urządzeń laboratoryjnych -- Część 2-091: Wymagania szczegółowe dotyczące kabin rentgenowskich2021-07-06PN-EN IEC 61010-2-091:2021-072024-04-01
PN-EN 61020-1:2009Łączniki elektromechaniczne do stosowania w urządzeniach elektrycznych i elektronicznych -- Specyfikacja wspólna2019-06-13PN-EN IEC 61020-1:2019-062022-02-20
PN-EN 61051-1:2009Warystory stosowane w urządzeniach elektronicznych -- Część 1: Specyfikacja wspólna2019-03-07PN-EN IEC 61051-1:2019-032021-12-03
PN-EN 61169-24:2009Złącza wielkiej częstotliwości -- Część 24: Specyfikacja grupowa -- Złącza współosiowe wielkiej częstotliwości z połączeniem gwintowym, stosowane głównie do 75 om kablowych systemów rozprowadzania (typ F)2020-03-31PN-EN IEC 61169-24:2020-032022-08-23
PN-EN 61191-1:2013-10Zespoły na płytkach drukowanych -- Część 1: Specyfikacja wspólna -- Wymagania dotyczące elektrycznych i elektronicznych zespołów lutowanych, wykonanych techniką montażu powierzchniowego i technikami związanymi2019-01-17PN-EN IEC 61191-1:2019-012021-10-19
PN-EN 61223-2-6:2007Ocena i badania wyrobu w zakładach diagnostyki obrazowej -- Część 2-6: Badania stałości parametrów -- Zestawy rentgenowskie do tomografii komputerowej2020-06-02PN-EN IEC 61223-3-5:2020-062022-10-21
PN-EN 61223-3-5:2005Ocena i badania rutynowe w zakładach diagnostyki obrazowej -- Część 3-5: Badania odbiorcze -- Efektywność obrazowania zestawów rentgenowskich do tomografii komputerowej2020-06-02PN-EN IEC 61223-3-5:2020-062022-10-21
PN-EN 61280-4-1:2010Procedury badań światłowodowych podsystemów telekomunikacyjnych -- Część 4-1: Zainstalowana sieć kablowa -- Pomiar tłumienności światłowodów wielomodowych2019-12-18PN-EN IEC 61280-4-1:2019-122022-06-26
PN-EN 61290-1-1:2015-10Wzmacniacze optyczne -- Metody badań -- Część 1-1: Parametry mocy i wzmocnienia -- Metoda analizatora widma optycznego2021-06-14PN-EN IEC 61290-1-1:2021-062023-10-08
PN-EN 61300-3-24:2007Światłowodowe złącza i elementy bierne -- Podstawowe procedury badań i pomiarów -- Część 3-24: Badania i pomiary -- Dokładność kluczowania półzłączy optycznych dla światłowodów utrzymujących polaryzację2021-02-09PN-EN IEC 61300-3-55:2021-022023-06-11
PN-EN 61300-3-40:2002Światłowodowe złącza i elementy bierne -- Podstawowe procedury badań i pomiarów -- Część 3-40: Badania i pomiary -- Stosunek ekstynkcji zachowawczej polaryzacji (pm) złącza światłowodowego2021-02-09PN-EN IEC 61300-3-55:2021-022023-06-11
PN-EN 61315:2006Kalibracja światłowodowych mierników mocy2019-10-17PN-EN IEC 61315:2019-102022-05-03
PN-EN 61333:2002Znakowanie rdzeni ferrytowych U i E2020-04-09PN-EN IEC 61333:2020-042022-09-03
PN-EN 61500:2011Elektrownie jądrowe -- Oprzyrządowanie i systemy kontroli ważne dla bezpieczeństwa -- Komunikacja danych w systemach realizujących funkcje A2019-08-20PN-EN IEC 61500:2019-082022-06-17
PN-EN 61631:2002Metody badań wytrzymałości mechanicznej rdzeni wykonanych z tlenków magnetycznych2021-02-09PN-EN IEC 61631:2021-022023-06-11
PN-EN 61753-061-2:2013-06Światłowodowe złącza i elementy bierne -- Norma eksploatacyjna -- Część 061-2: Jednomodowe izolatory optyczne z wyprowadzeniami niezakończonymi złączami światłowodowymi dla kategorii C -- Środowisko kontrolowane2021-01-15PN-EN IEC 61753-061-2:2021-012023-05-14
PN-EN 61753-071-2:2014-12Światłowodowe złącza i elementy bierne -- Norma eksploatacyjna -- Część 071-2: Niezakończone złączami jednomodowe przełączniki optyczne 1x2 i 2x2 dla kategorii C -- Środowisko kontrolowane2021-06-17PN-EN IEC 61753-071-02:2021-062023-10-27
PN-EN 61757-1-1:2017-04Czujniki światłowodowe -- Część 1-1: Pomiar naprężenia -- Czujniki naprężenia wykorzystujące światłowodowe siatki Bragga2020-12-30PN-EN IEC 61757-1-1:2020-122023-05-01
PN-EN 61757-1:2013-03Czujniki światłowodowe -- Część 1: Specyfikacja ogólna2018-12-21PN-EN IEC 61757:2018-122021-10-19
PN-EN 61760-1:2006Technologia montażu powierzchniowego -- Część 1: Metoda standardowa kwalifikacji podzespołów do montażu powierzchniowego (SMD)2021-04-08PN-EN IEC 61760-1:2021-042023-08-18
PN-EN 61788-4:2016-09Nadprzewodnictwo -- Część 4: Pomiar ilorazu rezystancji resztkowej -- Iloraz rezystancji resztkowej Nb-Ti i Nb3Sn kompozytowych nadprzewodników2020-12-18PN-EN IEC 61788-4:2020-122023-04-24
PN-EN 61788-7:2007Nadprzewodnictwo -- Część 7: Pomiary parametrów elektronicznych -- Rezystancja powierzchniowa nadprzewodników przy częstotliwościach mikrofalowych2020-12-21PN-EN IEC 61788-7:2020-122023-04-24
PN-EN 61803:2002Wyznaczanie strat mocy w stacjach przekształtnikowych wysokonapięciowych systemów przesyłowych prądu stałego (HVDC)2021-07-08PN-EN IEC 61803:2021-072023-11-23
PN-EN 61967-1:2003Układy scalone -- Pomiar emisji elektromagnetycznych od 150 kHz do 1 GHz -- Część 1: Podstawowe warunki i definicje2019-07-10PN-EN IEC 61967-1:2019-072022-01-16
PN-EN 61969-1:2012Konstrukcje mechaniczne do urządzeń elektronicznych -- Obudowy do urządzeń działających na zewnątrz -- Część 1: Wytyczne do projektowania2021-01-28PN-EN IEC 61969-1:2021-012023-06-16
PN-EN 61969-3:2012Konstrukcje mechaniczne do urządzeń elektronicznych -- Obudowy do urządzeń działających na zewnątrz -- Część 3: Wymagania środowiskowe, badania i aspekty bezpieczeństwa2021-03-10PN-EN IEC 61969-3:2021-032023-07-13
PN-EN 61977:2016-03Światłowodowe złącza i elementy bierne -- Filtry światłowodowe -- Specyfikacja ogólna2021-01-18PN-EN IEC 61977:2021-012023-05-14
PN-EN 62024-2:2009Podzespoły indukcyjne wielkiej częstotliwości -- Charakterystyki elektryczne i metody pomiarowe -- Część 2: Prądy znamionowe induktorów dla przetworników DC/DC2020-12-30PN-EN IEC 62024-2:2020-122023-05-05
PN-EN 62025-2:2005Podzespoły indukcyjne wielkiej częstotliwości -- Parametry nieelektryczne i metody pomiarów -- Część 2: Metody badań parametrów nieelektrycznych2020-06-08PN-EN IEC 62025-2:2020-062022-10-25
PN-EN 62040-1:2009Systemy bezprzerwowego zasilania (UPS) -- Część 1: Wymagania ogólne i wymagania dotyczące bezpieczeństwa UPS2019-11-05PN-EN IEC 62040-1:2019-112022-07-19
PN-EN 62052-11:2006Urządzenia do pomiarów energii elektrycznej (prądu przemiennego) -- Wymagania ogólne, badania i warunki badań -- Część 11: Urządzenia do pomiarów2021-05-26PN-EN IEC 62052-11:2021-052024-04-02
PN-EN 62053-21:2006Urządzenia do pomiarów energii elektrycznej (prądu przemiennego) -- Wymagania szczegółowe -- Część 21: Liczniki statyczne energii czynnej (klas 1 i 2)2021-05-26PN-EN IEC 62053-21:2021-052024-04-02
PN-EN 62053-22:2006Urządzenia do pomiarów energii elektrycznej (prądu przemiennego) -- Wymagania szczegółowe -- Część 22: Liczniki statyczne energii czynnej (klas 0,2 S i 0,5 S)2021-05-26PN-EN IEC 62053-22:2021-052024-04-02
PN-EN 62053-23:2006Urządzenia do pomiarów energii elektrycznej (prądu przemiennego) -- Wymagania szczegółowe -- Część 23: Liczniki statyczne energii biernej (klas 2 i 3)2021-05-26PN-EN IEC 62053-23:2021-052024-04-02
PN-EN 62053-24:2015-03Urządzenia do pomiarów energii elektrycznej (prądu przemiennego) -- Wymagania szczegółowe -- Część 24: Liczniki statyczne energii biernej dla częstotliwości podstawowej (klas 0,5 S, 1 S i 1)2021-05-26PN-EN IEC 62053-24:2021-052024-04-02
PN-EN 62053-24:2015-03Urządzenia do pomiarów energii elektrycznej (prądu przemiennego) -- Wymagania szczegółowe -- Część 24: Liczniki statyczne energii biernej dla częstotliwości podstawowej (klas 0,5 S, 1 S i 1)2021-05-26PN-EN IEC 62053-24:2021-052024-04-02
PN-EN 62138:2009Elektrownie jądrowe -- Systemy kontrolne i oprzyrządowanie ważne dla bezpieczeństwa -- Aspekty oprogramowania komputerowych systemów spełniające wymagania kategorii B i C2019-12-03PN-EN IEC 62138:2019-122022-09-09
PN-EN 62148-6:2004Światłowodowe elementy i urządzenia aktywne -- Normy obudowy i interfejsu -- Część 6: Transceivery ATM-PON2020-12-01PN-EN IEC 62148-6:2020-122023-03-31
PN-EN 62149-3:2014-11Światłowodowe elementy i urządzenia aktywne -- Normy eksploatacyjne -- Część 3: Zintegrowane z modulatorem diodowe nadajniki laserowe dla światłowodowych systemów transmisji od 2,5-Gbit/s do 40-Gbit/s2021-04-12PN-EN IEC 62149-3:2021-042023-08-11
PN-EN 62149-5:2011Światłowodowe elementy i urządzenia aktywne -- Normy eksploatacyjne -- Część 5: Transceivery ATM-PON ze sterownikiem LD i układami scalonymi CDR2021-05-20PN-EN IEC 62149-5:2021-052023-09-22
PN-EN 62317-12:2017-01Rdzenie ferrytowe -- Wymiary -- Część 12: Rdzenie pierścieniowe2019-07-19PN-EN IEC 63093-12:2019-072022-05-09
PN-EN 62317-13:2016-01Rdzenie ferrytowe -- Wymiary -- Część 13: Rdzenie typu PQ do zastosowań w zasilaczach mocy2019-06-11PN-EN IEC 63093-13:2019-062022-03-12
PN-EN 62317-14:2009Rdzenie ferrytowe -- Wymiary -- Część 14: Rdzenie typu EFD do zastosowań w zasilaczach mocy2019-07-19PN-EN IEC 63093-14:2019-072022-05-09
PN-EN 62317-1:2007Rdzenie ferrytowe -- Wymiary -- Część 1: Specyfikacja ogólna2021-01-19PN-EN IEC 63093-1:2021-012023-05-21
PN-EN 62317-2:2010Rdzenie ferrytowe -- Wymiary -- Część 2: Rdzenie kubkowe do zastosowań w telekomunikacji oraz w zasilaczach i filtrach2020-12-30PN-EN IEC 63093-2:2020-122023-05-01
PN-EN 62317-4:2006Rdzenie ferrytowe -- Wymiary -- Część 4: Rdzenie RM i części osprzętu2019-07-18PN-EN IEC 63093-4:2019-072022-04-12
PN-EN 62317-5:2016-02Rdzenie ferrytowe -- Wymiary -- Część 5: Rdzenie typu EP i części osprzętu do induktorów i transformatorów2018-11-15PN-EN IEC 63093-5:2018-112021-08-13
PN-EN 62317-6:2016-04Rdzenie ferrytowe -- Wymiary -- Część 6: Rdzenie typu ETD do zastosowań w zasilaczach mocy2019-09-20PN-EN IEC 63093-6:2018-122021-08-30
PN-EN 62317-8:2007Rdzenie ferrytowe -- Wymiary -- Część 8: Rdzenie typu E2019-01-24PN-EN IEC 63093-8:2019-012021-09-28
PN-EN 62317-9:2006Rdzenie ferrytowe -- Wymiary -- Część 9: Rdzenie planarne2021-01-19PN-EN IEC 63093-9:2021-012023-05-21
PN-EN 62323:2006Wymiary rdzeni kubkowych z tlenków magnetycznych do łączników indukcyjnych zbliżeniowych2020-12-30PN-EN IEC 63093-3:2020-122023-05-01
PN-EN 62327:2011Aparatura ochrony przed promieniowaniem -- Ręcznie przenoszone przyrządy do wykrywania i identyfikacji radionuklidów oraz do indykacji mocy dawki równoważnej promieniowania fotonowego2020-05-18PN-EN IEC 62327:2020-052022-10-07
PN-EN 62343-1:2016-10Moduły dynamiczne -- Część 1: Normy eksploatacyjne -- Warunki ogólne2019-07-18PN-EN IEC 62343-1:2019-072022-03-13
PN-EN 62343-2:2014-12Moduły dynamiczne -- Część 2: Kwalifikacja niezawodnościowa2020-06-10PN-EN IEC 62343-2-1:2020-062022-10-21
PN-EN 62343-3-3:2014-12Moduły dynamiczne -- Część 3-3: Szablony wymagań eksploatacyjnych -- Przełączniki z selekcją długości fali2021-01-18PN-EN IEC 62343-3-3:2021-012023-05-14
PN-EN 62464-1:2007Urządzenia rezonansu magnetycznego dla diagnostyki obrazowej -- Część 1: Określenie zasadniczych parametrów jakości obrazu2019-04-15PN-EN IEC 62464-1:2019-042022-01-17
PN-EN 62614:2011Światłowody -- Warunki konieczne dla pomiarów tłumienności w wielomodowych systemach światłowodowych2021-03-12PN-EN IEC 62614-1:2021-032023-07-15
PN-EN 80601-2-30:2010Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 2-30: Wymagania szczegółowe dotyczące bezpieczeństwa podstawowego oraz funkcjonowania zasadniczego automatycznych nieinwazyjnych sfigmomanometrów2019-07-02PN-EN IEC 80601-2-30:2019-072022-05-24
PN-EN 80601-2-59:2010Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 2-59: Wymagania szczegółowe dotyczące bezpieczeństwa podstawowego oraz funkcjonowania zasadniczego termografów do badań przesiewowych temperatury osób w stanie gorączki2020-01-20PN-EN IEC 80601-2-59:2020-012022-10-11
PN-EN 80601-2-60:2015-08Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 2-60: Wymagania szczegółowe dotyczące bezpieczeństwa podstawowego oraz funkcjonowania zasadniczego urządzeń stomatologicznych2020-09-16PN-EN IEC 80601-2-60:2020-092023-04-03
PN-HD 337 S3:2014-12Analogowe płyty gramofonowe z zapisem fonicznym oraz sprzęt odczytujący2020-10-20PN-EN IEC 60098:2020-102023-02-14
Sektor Elektryki
PN-EN 50064:2002Obudowy ze stopów aluminiowych do aparatów rozdzielczych i sterowniczych wysokonapięciowych gazowych2019-04-19PN-EN 50064:2019-042021-08-27
PN-EN 50068:2002Osłony ze stali plastycznej do wysokonapięciowych rozdzielnic napełnianych gazem2019-04-19PN-EN 50068:2019-042021-08-27
PN-EN 50069:2002Obudowy spawane i aluminiowe aparatów rozdzielczych i sterowniczych wysokonapięciowych gazowych2019-04-19PN-EN 50069:2019-042021-09-03
PN-EN 50069:2002Obudowy spawane i aluminiowe aparatów rozdzielczych i sterowniczych wysokonapięciowych gazowych2019-04-19PN-EN 50069:2019-042021-09-03
PN-EN 50119:2009Zastosowania kolejowe -- Urządzenia stacjonarne -- Sieć jezdna górna trakcji elektrycznej2020-12-15PN-EN 50119:2020-122023-01-13
PN-EN 50129:2007Zastosowania kolejowe -- Systemy łączności, przetwarzania danych i sterowania ruchem -- Elektroniczne systemy sterowania ruchem związane z bezpieczeństwem2019-01-10PN-EN 50129:2019-012021-11-23
PN-EN 50229:2015-10Elektryczne pralko-suszarki do użytku domowego i podobnego -- Metody badań cech funkcjonalnych2021-03-24PN-EN IEC 62512:2021-032023-12-04
PN-EN 50238:2003Zastosowania kolejowe -- Kompatybilność pomiędzy taborem a urządzeniami wykrywania pociągów2020-08-12PN-EN 50238-1:2020-082022-09-09
PN-EN 50242:2016-08Elektryczne zmywarki do użytku domowego -- Metody pomiaru cech funkcjonalnych2020-08-19PN-EN 60436:2020-082023-03-27
PN-EN 50318:2003Zastosowania kolejowe -- Systemy odbioru prądu -- Walidacja symulacji oddziaływania dynamicznego pomiędzy pantografem a siecią jezdną górną2019-02-26PN-EN 50318:2019-022021-12-07
PN-EN 50341-2-20:2015-10Elektroenergetyczne linie napowietrzne prądu przemiennego powyżej 1 kV -- Część 2-20: Krajowe Warunki Normatywne (NNA) dla Estonii (oparte na EN 50341-1:2012)2019-01-23PN-EN 50341-2-20:2019-012021-11-26
PN-EN 50341-2-4:2016-02Elektroenergetyczne linie napowietrzne prądu przemiennego powyżej 1 kV -- Część 2-4: Krajowe Warunki Normatywne (NNA) dla Niemiec (oparte na EN 50341-1:2012)2019-06-14PN-EN 50341-2-4:2019-062022-04-10
PN-EN 50341-2-4:2016-02Elektroenergetyczne linie napowietrzne prądu przemiennego powyżej 1 kV -- Część 2-4: Krajowe Warunki Normatywne (NNA) dla Niemiec (oparte na EN 50341-1:2012)2019-06-14PN-EN 50341-2-4:2019-062022-04-10
PN-EN 50342-2:2008Akumulatory ołowiowe rozruchowe -- Część 2: Wymiary akumulatorów oraz oznakowanie końcówek2020-07-08PN-EN 50342-2:2020-072022-08-19
PN-EN 50367:2012Zastosowania kolejowe -- Systemy odbioru prądu -- Kryteria techniczne dotyczące wzajemnego oddziaływania między pantografem a siecią jezdną górną (w celu uzyskania wolnego dostępu)2021-06-16PN-EN 50367:2021-062023-07-27
PN-EN 50367:2012Zastosowania kolejowe -- Systemy odbioru prądu -- Kryteria techniczne dotyczące wzajemnego oddziaływania między pantografem a siecią jezdną górną (w celu uzyskania wolnego dostępu)2021-06-16PN-EN 50367:2021-062023-07-27
PN-EN 50408:2009Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Wymagania szczegółowe dotyczące ogrzewaczy kabin w pojazdach2020-09-22PN-EN 60335-2-30:2010/A1:2020-092023-02-12
PN-EN 50539-11:2013-06Niskonapięciowe urządzenia ograniczające przepięcia -- Urządzenia ograniczające przepięcia do zastosowań specjalnych z włączeniem napięcia stałego -- Część 11: Wymagania i badania dla SPD w zastosowaniach fotowoltaicznych2019-07-10PN-EN 61643-31:2019-072022-05-03
PN-EN 50556:2011Systemy sygnalizacji ruchu drogowego2018-12-18PN-EN 50556:2018-122021-09-28
PN-EN 50593:2017-04Zmywarki elektryczne do użytku komercyjnego -- Metody badań cech funkcjonalnych2020-06-09PN-EN IEC 63136:2020-062022-10-24
PN-EN 50593:2017-04Zmywarki elektryczne do użytku komercyjnego -- Metody badań cech funkcjonalnych2020-06-09PN-EN IEC 63136:2020-062022-10-24
PN-EN 50597:2015-11Zużycie energii przez automaty sprzedające2019-01-28PN-EN 50597:2019-012021-11-30
PN-EN 50597:2019-01Zużycie energii przez automaty sprzedające2021-04-13PN-EN IEC 63252:2021-042023-08-17
PN-EN 60034-14:2004Maszyny elektryczne wirujące -- Część 14: Drgania mechaniczne określonych maszyn o wzniosach osi wału 56 mm i większych -- Pomiar, ocena i wartości graniczne intensywności drgań2019-02-14PN-EN IEC 60034-14:2019-022021-09-21
PN-EN 60034-3:2008Maszyny elektryczne wirujące -- Część 3: Wymagania szczegółowe dotyczące prądnic synchronicznych napędzanych turbinami parowymi lub gazowymi2021-02-12PN-EN IEC 60034-3:2021-022023-06-30
PN-EN 60034-5:2004Maszyny elektryczne wirujące -- Część 5: Stopnie ochrony zapewniane przez rozwiązania konstrukcyjne maszyn elektrycznych wirujących (kod IP) -- Klasyfikacja2021-01-25PN-EN IEC 60034-5:2021-012023-06-03
PN-EN 60044-8:2006Przekładniki -- Część 8: Przekładniki prądowe elektroniczne2017-03-30PN-EN IEC 61869-9:2019-102022-07-05
PN-EN 60071-1:2008Koordynacja izolacji -- Część 1: Definicje, zasady i reguły2020-04-29PN-EN IEC 60071-1:2020-042022-09-12
PN-EN 60076-11:2006Transformatory -- Część 11: Transformatory suche2019-01-18PN-EN IEC 60076-11:2019-012021-09-19
PN-EN 60077-3:2002Zastosowania kolejowe -- Wyposażenie elektryczne taboru kolejowego -- Część 3: Elementy elektrotechniczne -- Zasady dotyczące wyłączników napięcia stałego2020-07-15PN-EN IEC 60077-3:2020-072022-11-29
PN-EN 60077-4:2003Zastosowania kolejowe -- Wyposażenie elektryczne taboru kolejowego -- Część 4: Elementy elektrotechniczne -- Zasady dotyczące wyłączników napięcia przemiennego2020-07-15PN-EN IEC 60077-4:2020-072022-11-29
PN-EN 60077-5:2004Zastosowania kolejowe -- Wyposażenie elektryczne taboru kolejowego -- Część 5: Elementy elektrotechniczne -- Zasady dotyczące bezpieczników wysokiego napięcia2020-07-27PN-EN IEC 60077-5:2020-072022-12-04
PN-EN 60086-4:2015-03Baterie pierwotne -- Część 4: Wymagania bezpieczeństwa dotyczące baterii litowych2019-09-20PN-EN IEC 60086-4:2019-092022-05-30
PN-EN 60204-11:2003Bezpieczeństwo maszyn -- Wyposażenie elektryczne maszyn -- Część 11: Wymagania dotyczące wyposażenia WN na napięcia wyższe niż 1000 V prądu przemiennego lub 1500 V prądu stałego i nie przekraczające 36 kV2019-05-28PN-EN IEC 60204-11:2019-052022-01-09
PN-EN 60204-1:2010Bezpieczeństwo maszyn -- Wyposażenie elektryczne maszyn -- Część 1: Wymagania ogólne2018-12-18PN-EN 60204-1:2018-122021-09-14
PN-EN 60282-1:2010Bezpieczniki topikowe wysokonapięciowe -- Część 1: Bezpieczniki ograniczające2021-01-20PN-EN IEC 60282-1:2021-012023-05-19
PN-EN 60311:2004Żelazka elektryczne do użytku domowego i podobnego -- Metody pomiaru cech funkcjonalnych2020-01-24PN-EN IEC 60311:2020-012022-10-11
PN-EN 60320-2-1:2001Nasadki i wtyki do użytku domowego i podobnego -- Część 2-1: Nasadki i wtyki do maszyn do szycia2021-07-28PN-EN IEC 60320-2-1:2021-072024-03-19
PN-EN 60320-2-3:2010Nasadki i wtyki do użytku domowego i podobnych ogólnych zastosowań -- Część 2-3: Nasadki i wtyki o stopniu ochrony wyższym niż IPXO2021-07-28PN-EN IEC 60320-2-3:2021-072024-03-19
PN-EN 60335-2-43:2005Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-43: Wymagania szczegółowe dotyczące suszarek do ubrań i ręczników2021-03-22PN-EN IEC 60335-2-43:2021-032023-10-11
PN-EN 60335-2-71:2007Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-71: Wymagania szczegółowe dotyczące elektrycznego sprzętu grzejnego stosowanego w hodowli i chowie zwierząt2020-07-10PN-EN IEC 60335-2-71:2020-072023-02-21
PN-EN 60335-2-76:2008Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-76: Wymagania szczegółowe dotyczące elektryzatorów do ogrodzeń elektrycznych2019-01-18PN-EN IEC 60335-2-76:2019-012021-08-03
PN-EN 60335-2-87:2004Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-87: Wymagania szczegółowe dotyczące elektrycznych urządzeń do ogłuszania zwierząt2020-08-13PN-EN IEC 60335-2-87:2020-082022-12-16
PN-EN 60372:2005Zawleczki do złączy gniazdowo-główkowych ogniw łańcucha izolatorów -- Wymiary i badania2021-04-15PN-EN IEC 60372:2021-042023-08-26
PN-EN 60519-1:2015-10Bezpieczeństwo instalacji elektrotermicznych i do obróbki elektromagnetycznej -- Część 1: Wymagania ogólne2020-12-16PN-EN IEC 60519-1:2020-122023-04-15
PN-EN 60519-8:2007Bezpieczeństwo urządzeń elektrotermicznych -- Część 8: Wymagania szczegółowe dla pieców do elektrożużlowego przetapiania2021-02-09PN-EN IEC 60519-8:2021-022023-06-11
PN-EN 60598-2-23:2005Oprawy oświetleniowe -- Część 2-23: Wymagania szczegółowe -- Systemy oświetleniowe ELV do żarówek2021-06-14PN-EN IEC 60598-2-23:2021-062024-01-15
PN-EN 60670-1:2007Puszki i obudowy do sprzętu elektroinstalacyjnego do stałych instalacji elektrycznych domowych i podobnych -- Część 1: Wymagania ogólne2021-06-18PN-EN IEC 60670-1:2021-062023-04-09
PN-EN 60704-2-1:2015-02Elektryczne przyrządy do użytku domowego i podobnego -- Procedura badania hałasu -- Część 2-1: Wymagania szczegółowe dotyczące odkurzaczy2021-07-16PN-EN IEC 60704-2-1:2021-072023-12-04
PN-EN 60704-2-3:2003Elektryczne przyrządy do użytku domowego i podobnego -- Procedura badania hałasu -- Część 2-3: Wymagania szczegółowe dla zmywarek do naczyń2019-11-05PN-EN 60704-2-3:2019-112022-07-19
PN-EN 60704-2-7:2002Elektryczne przyrządy do użytku domowego i podobnego -- Procedura badania hałasu -- Część 2-7: Wymagania szczegółowe dla wentylatorów2020-10-23PN-EN IEC 60704-2-7:2020-102023-02-27
PN-EN 60704-2-8:2002Hałas elektrycznych przyrządów do użytku domowego i podobnego -- Procedura badania hałasu -- Część 2-8: Wymagania szczegółowe dla golarek2020-12-16PN-EN IEC 60704-2-8:2020-122023-04-13
PN-EN 60704-3:2006Hałas elektrycznego sprzętu do użytku domowego i podobnego -- Część 3: Procedura określania i weryfikowania deklarowanych wartości emisji hałasu2020-05-18PN-EN 60704-3:2020-052022-07-02
PN-EN 60745-2-13:2009Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-13: Wymagania szczegółowe dotyczące pilarek łańcuchowych2020-08-12PN-EN 62841-4-1:2020-082024-03-13
PN-EN 60745-2-15:2009Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-15: Wymagania szczegółowe dotyczące nożyc do żywopłotów2019-10-03PN-EN 62841-4-2:2019-102023-06-28
PN-EN 60745-2-17:2010Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-17: Wymagania szczegółowe dotyczące frezarek żłobiących i frezarek okrawających2018-02-22PN-EN 62841-2-17:2018-022021-12-15
PN-EN 60745-2-1:2010Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-1: Wymagania szczegółowe dotyczące wiertarek i wiertarek udarowych2018-03-22PN-EN 62841-2-1:2018-032022-01-19
PN-EN 60745-2-1:2010Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-1: Wymagania szczegółowe dotyczące wiertarek i wiertarek udarowych2018-03-22PN-EN 62841-2-1:2018-032022-01-19
PN-EN 60745-2-21:2009Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-21: Wymagania szczegółowe dotyczące oczyszczarek rur ściekowych2019-08-26PN-EN 62841-2-21:2019-082023-05-31
PN-EN 60745-2-6:2010Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-6: Wymagania szczegółowe dotyczące młotków2021-04-08PN-EN IEC 62841-2-6:2021-042024-08-10
PN-EN 60779:2010Przemysłowe urządzenia elektrotermiczne -- Metody badań pieców do przetapiania elektrożużlowego2021-03-15PN-EN IEC 60779:2021-032023-07-21
PN-EN 60895:2006Prace pod napięciem -- Ubiory przewodzące do stosowania przy nominalnych napięciach przemiennych do 800 kV i napięciach stałych do +- 600 kV2021-01-21PN-EN IEC 60895:2021-012023-05-25
PN-EN 60898-1:2007Sprzęt elektroinstalacyjny -- Wyłączniki do zabezpieczeń przetężeniowych instalacji domowych i podobnych -- Część 1: Wyłączniki do obwodów prądu przemiennego2019-02-26PN-EN 60898-1:2019-022024-05-28
PN-EN 60898-1:2007Sprzęt elektroinstalacyjny -- Wyłączniki do zabezpieczeń przetężeniowych instalacji domowych i podobnych -- Część 1: Wyłączniki do obwodów prądu przemiennego2019-02-26PN-EN 60898-1:2019-022024-05-28
PN-EN 60904-10:2010Elementy fotowoltaiczne -- Część 10: Metody pomiaru liniowości2021-06-15PN-EN IEC 60904-10:2021-062023-10-23
PN-EN 60904-1:2007Elementy fotowoltaiczne -- Część 1: Pomiar charakterystyk prądowo-napięciowych elementów fotowoltaicznych2021-06-21PN-EN IEC 60904-1:2021-062023-10-30
PN-EN 60904-3:2016-11Elementy fotowoltaiczne -- Część 3: Zasady pomiaru fotowoltaicznych (PV) elementów słonecznych przeznaczonych do zastosowań naziemnych z wykorzystaniem wzorcowego widma promieniowania słonecznego2019-09-16PN-EN IEC 60904-3:2019-092022-07-05
PN-EN 60904-4:2010Elementy fotowoltaiczne -- Część 4: Elementy wzorcowe do pomiaru nasłonecznienia -- Procedury zapewniające spójność procesu kalibracji2020-08-13PN-EN IEC 60904-4:2020-082022-12-17
PN-EN 60904-7:2009Elementy fotowoltaiczne -- Część 7: Obliczanie korekty niedopasowania spektralnego w pomiarach elementów fotowoltaicznych2020-05-05PN-EN IEC 60904-7:2020-052022-09-24
PN-EN 60904-9:2008Elementy fotowoltaiczne -- Część 9: Wymagania dla symulatorów promieniowania słonecznego2021-06-15PN-EN IEC 60904-9:2021-062023-10-23
PN-EN 60934:2004Wyłączniki do urządzeń (CBE)2019-12-17PN-EN IEC 60934:2019-122022-09-20
PN-EN 61029-2-12:2011Bezpieczeństwo użytkowania narzędzi przenośnych o napędzie elektrycznym -- Część 2-12: Wymagania szczegółowe dotyczące gwinciarek do gwintów zewnętrznych2019-10-03PN-EN 62841-3-12:2019-102023-06-21
PN-EN 61029-2-12:2011Bezpieczeństwo użytkowania narzędzi przenośnych o napędzie elektrycznym -- Część 2-12: Wymagania szczegółowe dotyczące gwinciarek2019-10-03PN-EN 62841-3-12:2019-102023-06-21
PN-EN 61058-2-1:2011Łączniki do przyrządów -- Część 2-1: Wymagania szczegółowe dotyczące łączników do przewodów giętkich2021-06-25PN-EN IEC 61058-2-1:2021-062024-02-05
PN-EN 61058-2-1:2011Łączniki do przyrządów -- Część 2-1: Wymagania szczegółowe dotyczące łączników do przewodów giętkich2021-06-25PN-EN IEC 61058-2-1:2021-062024-02-05
PN-EN 61058-2-4:2010Łączniki do przyrządów -- Część 2-4: Wymagania szczegółowe dotyczące łączników montowanych niezależnie2021-06-28PN-EN IEC 61058-2-4:2021-062024-02-05
PN-EN 61058-2-5:2011Łączniki do przyrządów -- Część 2-5: Wymagania szczegółowe dotyczące przełączników2021-06-28PN-EN IEC 61058-2-5:2021-062024-02-05
PN-EN 61058-2-5:2011Łączniki do przyrządów -- Część 2-5: Wymagania szczegółowe dotyczące przełączników2021-06-28PN-EN IEC 61058-2-5:2021-062024-02-05
PN-EN 61058-2-6:2017-01Łączniki do przyrządów -- Część 2-6: Wymagania szczególne dotyczące łączników stosowanych w napędach elektrycznych narzędzi ręcznych, przenośnych oraz w urządzeniach mechanicznych do trawników i prac ogrodowych2019-04-16PN-EN IEC 61058-2-6:2019-042021-12-28
PN-EN 61167:2016-09Lampy metalohalogenkowe -- Wymagania funkcjonalne2019-01-18PN-EN 61167:2019-012021-11-02
PN-EN 61228:2008Świetlówki UV stosowane do opalania -- Metoda pomiaru i określania charakterystyk2021-07-26PN-EN IEC 61228:2021-072023-12-09
PN-EN 61482-1-1:2009Prace pod napięciem -- Odzież ochronna przed zagrożeniami termicznymi spowodowanymi łukiem elektrycznym -- Część 1-1: Metody badań -- Metoda 1 -- Określanie parametrów łuku (ATPV i EBT50) dla materiałów trudnopalnych na ubrania2020-03-20PN-EN IEC 61482-1-1:2020-032022-08-07
PN-EN 61496-1:2014-02Bezpieczeństwo maszyn -- Elektroczułe wyposażenie ochronne -- Część 1: Wymagania ogólne i badania2021-04-13PN-EN IEC 61496-1:2021-042023-08-18
PN-EN 61496-1:2014-02Bezpieczeństwo maszyn -- Elektroczułe wyposażenie ochronne -- Część 1: Wymagania ogólne i badania2021-04-13PN-EN IEC 61496-1:2021-042023-08-18
PN-EN 61496-2:2014-02Bezpieczeństwo maszyn -- Elektroczułe wyposażenie ochronne -- Część 2: Wymagania szczegółowe dotyczące wyposażenia wykorzystującego aktywne optoelektroniczne urządzenia ochronne (AOPD)2021-04-13PN-EN IEC 61496-2:2021-042023-08-19
PN-EN 61535:2009Złączki instalacyjne wtykowo-nasadkowe do trwałych połączeń w instalacjach stałych2020-07-09PN-EN IEC 61535:2020-072022-11-20
PN-EN 61558-1:2009Bezpieczeństwo użytkowania transformatorów, zasilaczy, dławików i podobnych urządzeń -- Część 1: Wymagania ogólne i badania2019-10-01PN-EN IEC 61558-1:2019-102022-06-21
PN-EN 61591:2002Domowe okapy nadkuchenne -- Metody badań cech funkcjonalnych2020-09-17PN-EN IEC 61591:2020-092023-07-10
PN-EN 61643-341:2003Elementy do niskonapięciowych urządzeń ograniczających przepięcia -- Część 341: Wymagania dla ograniczników tyrystorowych2021-02-10PN-EN IEC 61643-341:2021-022023-06-17
PN-EN 61701:2012Testowanie modułów fotowoltaicznych (PV) w korozyjnym środowisku mgły solnej2021-03-12PN-EN IEC 61701:2021-032023-07-16
PN-EN 61851-1:2011System przewodowego ładowania pojazdów elektrycznych -- Część 1: Wymagania ogólne2019-10-10PN-EN IEC 61851-1:2019-102022-07-05
PN-EN 61854:2003Elektroenergetyczne linie napowietrzne -- Wymagania i badania dotyczące odstępników2020-11-23PN-EN IEC 61854:2020-112023-03-24
PN-EN 61897:2002Elektroenergetyczne linie napowietrzne -- Wymagania i badania dotyczące tłumików drgań eolskich, typu Stockbridge2020-12-15PN-EN IEC 61897:2020-122023-04-07
PN-EN 62031:2010Moduły LED do ogólnych celów oświetleniowych -- Wymagania bezpieczeństwa2020-08-13PN-EN IEC 62031:2020-082022-12-18
PN-EN 62041:2011Bezpieczeństwo użytkowania transformatorów, dławików, zasilaczy i zespołów takich urządzeń -- Wymagania EMC2020-08-12PN-EN IEC 62041:2020-082022-12-11
PN-EN 62115:2005Zabawki elektryczne -- Bezpieczeństwo użytkowania2020-04-22PN-EN IEC 62115:2020-042022-02-21
PN-EN 62115:2005Zabawki elektryczne -- Bezpieczeństwo użytkowania2020-04-22PN-EN IEC 62115:2020-042022-02-21
PN-EN 62271-104:2015-09Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza -- Część 104: Rozłączniki prądu przemiennego na napięcia znamionowe wyższe niż 52 kV2021-05-19PN-EN IEC 62271-104:2021-052023-09-25
PN-EN 62271-107:2013-03Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza -- Część 107: Wyłączniko-rozłączniki bezpiecznikowe prądu przemiennego na napięcia znamionowe wyższe niż 1 kV do 52 kV włącznie2020-01-20PN-EN IEC 62271-107:2020-012022-07-02
PN-EN 62271-108:2008Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza -- Część 108: Wyłączniki izolacyjne wysokiego napięcia prądu przemiennego na napięcia znamionowe 72,5 kV i wyższe2021-04-09PN-EN IEC 62271-108:2021-042023-08-13
PN-EN 62271-109:2009Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza -- Część 109: Kondensatory szeregowe bocznikujące2019-11-05PN-EN IEC 62271-109:2019-112022-05-13
PN-EN 62271-209:2008Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza -- Część 209: Przyłącza kablowe do rozdzielnic z izolacją gazową w osłonach metalowych na napięcia znamionowe wyższe niż 52 kV -- Kable o izolacji olejowej, gazowej oraz wytłaczanej -- Głowice kablowe o2019-08-12PN-EN IEC 62271-209:2019-082022-03-15
PN-EN 62281:2017-07Wymagania bezpieczeństwa dotyczące pierwotnych i wtórnych ogniw i baterii litowych podczas transportu2019-08-07PN-EN IEC 62281:2019-082022-05-15
PN-EN 62282-2:2012Technologia ogniw paliwowych -- Część 2: Układy ogniw paliwowych2021-02-09PN-EN IEC 62282-2-100:2021-022023-06-11
PN-EN 62282-3-100:2012Technologie ogniw paliwowych -- Część 3-100: Systemy zasilania ze stacjonarnych ogniw paliwowych -- Bezpieczeństwo2020-09-16PN-EN IEC 62282-3-100:2020-092023-04-10
PN-EN 62384:2007Elektroniczne urządzenia sterujące zasilane prądem stałym lub przemiennym do modułów LED -- Wymagania funkcjonalne2021-02-10PN-EN IEC 62384:2021-022023-06-17
PN-EN 62442-1:2011Charakterystyki energetyczne urządzeń do lamp -- Część 1: Urządzenia do świetlówek -- Metoda pomiaru do określania całkowitej mocy wejściowej obwodów urządzeń oraz sprawności tych urządzeń2018-12-14PN-EN IEC 62442-1:2018-122021-09-28
PN-EN 62442-2:2014-12Charakterystyki energetyczne urządzeń do lamp -- Część 2: Urządzenia do lamp wyładowczych wysokiej intensywności (z wyłączeniem świetlówek) -- Metoda pomiaru do określania sprawności urządzeń sterujących2019-01-18PN-EN IEC 62442-2:2019-012021-08-10
PN-EN 62552:2013-07Sprzęt chłodniczy do użytku domowego -- Charakterystyki i metody badań2021-01-20PN-EN 62552-2:2021-012023-02-24
PN-EN 62552:2013-07Sprzęt chłodniczy do użytku domowego -- Charakterystyki i metody badań2021-01-20PN-EN 62552-1:2021-012023-02-24
PN-EN 62552:2013-07Sprzęt chłodniczy do użytku domowego -- Charakterystyki i metody badań2021-01-20PN-EN 62552-3:2021-012023-02-24
PN-EN 62660-1:2011Baterie wtórne do napędu elektrycznych pojazdów drogowych -- Część 1: Badanie własności ogniw litowo-jonowych2019-04-11PN-EN IEC 62660-1:2019-042022-01-16
PN-EN 62660-2:2011Baterie wtórne do napędu elektrycznych pojazdów drogowych -- Część 2: Badania niezawodności i niepożądanego działania ogniw litowo-jonowych2019-04-11PN-EN IEC 62660-2:2019-042022-01-16
PN-EN 62790:2015-05Puszki przyłączeniowe do modułów fotowoltaicznych -- Wymagania bezpieczeństwa i badania2021-04-13PN-EN IEC 62790:2021-042023-08-19
PN-EN 62826:2014-11Sprzęt do czyszczenia powierzchni -- Urządzenia do pielęgnacji podłóg, z układem jezdnym lub bez układu jezdnego, do użytku komercyjnego -- Metody pomiaru cech funkcjonalnych2020-07-08PN-EN IEC 62885-9:2020-072022-11-18
PN-EN 62841-3-9:2016-02Narzędzia o napędzie elektrycznym - ręczne, przenośne, do trawników i inne ogrodnicze -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 3-9: Wymagania szczegółowe dotyczące pilarek do cięcia ukosowego2021-01-08PN-EN IEC 62841-3-9:2021-012024-04-20
PN-EN 62929:2014-12Roboty czyszczące do użytku domowego -- Czyszczenie na sucho: Metody pomiaru cech funkcjonalnych2021-07-12PN-EN IEC/ASTM 62885-7:2021-072023-12-02
PN-EN IEC 61643-331:2018-06Elementy do niskonapięciowych ograniczników przepięć -- Część 331: Wymagania eksploatacyjne oraz metody badań dla warystorów z tlenków metali (MOV)2020-12-18PN-EN IEC 61643-331:2020-122023-04-23
PN-HD 597 S1:2002Kondensatory sprzęgające i dzielniki pojemnościowe2013-04-17PN-EN IEC 60358-4:2019-012021-11-23
PN-IEC 120:1997Wymiary złączy gniazdowych izolatorów wiszących2021-04-15PN-EN IEC 60120:2021-042023-08-26
Sektor Elektrotechniki
PN-EN 50110-2:2010Eksploatacja urządzeń elektrycznych -- Część 2: Załączniki krajowe2021-07-28PN-EN 50110-2:2021-072022-12-23
PN-EN 50117-1:2003Kable współosiowe -- Część 1: Wymagania ogólne2019-10-29PN-EN 50117-1:2019-102022-02-28
PN-EN 50117-2-1:2005Kable współosiowe -- Część 2-1: Wymagania szczegółowe dotyczące kabli stosowanych w sieciach rozdzielczych -- Kable przyłączeniowe do układania wewnątrz budynków pracujące w zakresie od 5 MHz do 1000 MHz2019-06-13PN-EN 50117-9-1:2019-062022-03-29
PN-EN 50117-2-2:2005Kable współosiowe -- Część 2-2: Wymagania szczegółowe dotyczące kabli stosowanych w sieciach rozdzielczych -- Kable przyłączeniowe do układania na zewnątrz budynków pracujące w zakresie częstotliwości od 5 MHz do 1000 MHz2019-06-13PN-EN 50117-10-1:2019-062022-03-29
PN-EN 50117-2-3:2005Kable współosiowe -- Część 2-3: Wymagania szczegółowe dotyczące kabli stosowanych w sieciach rozdzielczych -- Kable rozdzielcze i magistralne pracujące w zakresie częstotliwości od 5 MHz do 1000 MHz2019-06-13PN-EN 50117-11-1:2019-062022-03-29
PN-EN 50117-2-4:2005Kable współosiowe -- Część 2-4: Wymagania szczegółowe dotyczące kabli stosowanych w sieciach rozdzielczych -- Kable przyłączeniowe do układania wewnątrz budynków pracujące w zakresie częstotliwości od 5 MHz do 3000 MHz2019-06-13PN-EN 50117-9-2:2019-062022-03-29
PN-EN 50117-2-5:2005Kable współosiowe -- Część 2-5: Wymagania szczegółowe dotyczące kabli stosowanych w sieciach rozdzielczych -- Kable przyłączeniowe do układania na zewnątrz budynków pracujące w zakresie częstotliwości od 5 MHz do 3000 MHz2019-06-13PN-EN 50117-10-2:2019-062022-03-29
PN-EN 50117-4-1:2008Kable współosiowe -- Część 4-1: Wymagania szczegółowe dotyczące kabli stosowanych w sieciach kablowych w technologii transmisji i łączności (BCT) zgodnie z EN 50173 -- Kable przyłączeniowe do układania wewnątrz budynków pracujące w zakresie częstotliwości2019-06-13PN-EN 50117-9-2:2019-062022-03-29
PN-EN 50117-4-2:2015-10Kable współosiowe -- Część 4-2: Wymagania szczegółowe dotyczące kabli pracujących w zakresie do 6 GHz, stosowanych w sieciach TV kablowej2019-06-13PN-EN 50117-9-3:2019-062022-03-29
PN-EN 50305:2010Kolejnictwo -- Przewody do pojazdów szynowych o szczególnej odporności na palenie -- Metody badań2020-11-18PN-EN 50305:2020-112022-12-30
PN-EN 50306-1:2003Kolejnictwo -- Przewody kolejowe o szczególnej odporności na palenie -- Przewody o zmniejszonej grubości izolacji -- Część 1: Wymagania ogólne2020-11-18PN-EN 50306-1:2020-112022-12-30
PN-EN 50306-1:2003Kolejnictwo -- Przewody kolejowe o szczególnej odporności na palenie -- Przewody o zmniejszonej grubości izolacji -- Część 1: Wymagania ogólne2020-11-18PN-EN 50306-1:2020-112022-12-30
PN-EN 50306-2:2003Kolejnictwo -- Przewody kolejowe o szczególnej odporności na palenie -- Przewody o zmniejszonej grubości izolacji -- Część 2: Przewody jednożyłowe2020-11-18PN-EN 50306-2:2020-112022-12-30
PN-EN 50306-2:2003Kolejnictwo -- Przewody kolejowe o szczególnej odporności na palenie -- Przewody o zmniejszonej grubości izolacji -- Część 2: Przewody jednożyłowe2020-11-18PN-EN 50306-2:2020-112022-12-30
PN-EN 50306-3:2003Kolejnictwo -- Przewody kolejowe o szczególnej odporności na palenie -- Przewody o zmniejszonej grubości izolacji -- Część 3: Przewody jedno- i wielożyłowe (parowe, trójkowe i czwórkowe) ekranowane i o zmniejszonej grubości powłoki2020-11-19PN-EN 50306-3:2020-112022-12-30
PN-EN 50306-3:2003Kolejnictwo -- Przewody kolejowe o szczególnej odporności na palenie -- Przewody o zmniejszonej grubości izolacji -- Część 3: Przewody jedno- i wielożyłowe (parowe, trójkowe i czwórkowe) ekranowane i o zmniejszonej grubości powłoki2020-11-19PN-EN 50306-3:2020-112022-12-30
PN-EN 50306-4:2003Kolejnictwo -- Przewody kolejowe o szczególnej odporności na palenie -- Przewody o zmniejszonej grubości izolacji -- Część 4: Przewody wielożyłowe i wieloparowe z powłoką o normalnej grubości2020-11-19PN-EN 50306-4:2020-112022-12-30
PN-EN 50306-4:2003Kolejnictwo -- Przewody kolejowe o szczególnej odporności na palenie -- Przewody o zmniejszonej grubości izolacji -- Część 4: Przewody wielożyłowe i wieloparowe z powłoką o normalnej grubości2020-11-19PN-EN 50306-4:2020-112022-12-30
PN-EN 50362:2003Metoda badania palności przewodów i kabli energetycznych i sygnalizacyjnych o większych średnicach, bez ochrony specjalnej, stosowanych w obwodach zabezpieczających2020-06-03PN-EN IEC 60331-1:2020-062022-07-19
PN-EN 50397-1:2007Przewody elektroenergetyczne w osłonie do linii napowietrznych oraz osprzęt do nich na napięcie znamionowe przemienne wyższe od 1 kV i nie przekraczające 36 kV -- Część 1: Przewody w osłonie2021-04-15PN-EN 50397-1:2021-042023-10-26
PN-EN 50438:2014-02Wymagania dla instalacji mikrogeneracyjnych przeznaczonych do równoległego przyłączenia do publicznych sieci rozdzielczych niskiego napięcia2019-02-22PN-EN 50549-1:2019-022022-02-01
PN-EN 50438:2014-02Wymagania dla instalacji mikrogeneracyjnych przeznaczonych do równoległego przyłączenia do publicznych sieci rozdzielczych niskiego napięcia2019-02-22PN-EN 50549-1:2019-022022-02-01
PN-EN 50438:2014-02Wymagania dla instalacji mikrogeneracyjnych przeznaczonych do równoległego przyłączania do publicznych sieci dystrybucyjnych niskiego napięcia2019-02-22PN-EN 50549-1:2019-022022-02-01
PN-EN 50438:2014-02Wymagania dla instalacji mikrogeneracyjnych przeznaczonych do równoległego przyłączania do publicznych sieci dystrybucyjnych niskiego napięcia2019-02-22PN-EN 50549-1:2019-022022-02-01
PN-EN 50520:2010Nakładki i folie okrywowe dla zabezpieczania i ostrzegania o położeniu kabli lub zakopanych przewodów w instalacjach podziemnych2021-07-08PN-EN 50520:2021-072023-09-14
PN-EN 50581:2013-03Dokumentacja techniczna oceny wyrobów elektrycznych i elektronicznych z uwzględnieniem ograniczenia stosowania substancji niebezpiecznych2019-01-23PN-EN IEC 63000:2019-012023-12-07
PN-EN 60027-2:2007Symbole i oznaczenia literowe stosowane w elektryce -- Część 2: Telekomunikacja i elektronika2019-05-16PN-EN IEC 60027-2:2019-052022-02-12
PN-EN 60068-3-3:2002Badania środowiskowe -- Część 3-3: Wytyczne -- Metody badań sejsmicznych dotyczące wyposażenia2020-05-06PN-EN IEC 60068-3-3:2020-052022-09-27
PN-EN 60068-3-7:2009Badania środowiskowe -- Część 3-7: Dokumentacja pomocnicza i wytyczne -- Pomiary w komorach temperaturowych do prób A i B (z obciążeniem)2021-04-07PN-EN IEC 60068-3-7:2021-042023-08-11
PN-EN 60112:2003Metoda wyznaczania wskaźników porównawczych i odporności na prądy pełzające materiałów elektroizolacyjnych stałych2021-07-09PN-EN 60112:2021-072023-12-02
PN-EN 60172:2015-07Sposób określania wskaźnika temperaturowego przewodów nawojowych emaliowanych oraz przewodów nawojowych w obwoju z taśmy2021-07-28PN-EN IEC 60172:2021-072023-12-28
PN-EN 60296:2012Ciecze stosowane w elektrotechnice -- Świeże mineralne oleje elektroizolacyjne do transformatorów i aparatury łączeniowej2021-03-22PN-EN IEC 60296:2021-032023-07-31
PN-EN 60317-0-2:2014-04Wymagania dotyczące poszczególnych typów przewodów nawojowych -- Część 0-2: Wymagania ogólne -- Przewody emaliowane, miedziane, prostokątne2021-03-15PN-EN IEC 60317-0-2:2021-032023-07-15
PN-EN 60317-0-4:2016-05Wymagania dotyczące poszczególnych typów przewodów nawojowych -- Część 0-4: Wymagania ogólne -- Przewody miedziane, prostokątne, gołe lub emaliowane, w obwoju z włókna szklanego nasyconym żywicą lub lakierem2021-02-05PN-EN IEC 60317-0-4:2021-022023-06-01
PN-EN 60317-0-6:2002Wymagania dotyczące poszczególnych typów przewodów nawojowych -- Część 0-6: Wymagania ogólne -- Przewody nawojowe prostokątne lub emaliowane miedziane okrągłe w obwoju z włókna szklanego nasyconego żywicą lub lakierem2021-03-12PN-EN IEC 60317-0-6:2021-032023-07-14
PN-EN 60317-0-8:2013-05Wymagania dotyczące poszczególnych typów przewodów nawojowych -- Część 0-8: Wymagania ogólne -- Przewody miedziane, prostokątne, gołe lub emaliowane w obwoju z włókna poliestrowo-szklanego, nienasyconym lub nasyconym żywicą lub lakierem2020-05-11PN-EN IEC 60317-0-8:2020-052022-09-24
PN-EN 60317-12:2010Wymagania dotyczące poszczególnych typów przewodów nawojowych -- Część 12: Przewody miedziane okrągłe, emaliowane lakierem poliwinyloacetalowym, klasa 1202021-03-10PN-EN IEC 60317-12:2021-032023-07-10
PN-EN 60317-17:2010Wymagania dotyczące poszczególnych typów przewodów nawojowych -- Część 17: Przewody miedziane prostokątne, emaliowane lakierem poliwinyloacetalowym, klasa 1052021-03-11PN-EN IEC 60317-17:2021-032023-07-10
PN-EN 60317-18:2005Wymagania dla poszczególnych typów przewodów nawojowych -- Część 18: Przewody miedziane prostokątne emaliowane lakierem poliwinyloacetalowym, klasa 1202021-03-11PN-EN IEC 60317-18:2021-032023-07-10
PN-EN 60317-25:2010Wymagania dotyczące poszczególnych typów przewodów nawojowych -- Część 25: Przewody aluminiowe okrągłe, emaliowane lakierem poliestrowym lub poliestroimidowym, pokryte lakierem poliamidoimidowym, klasa 2002021-03-12PN-EN IEC 60317-25:2021-032023-07-14
PN-EN 60317-27:2014-04Wymagania dotyczące poszczególnych typów przewodów nawojowych -- Część 27: Przewody miedziane, prostokątne w obwoju z taśmy papierowej2020-08-18PN-EN IEC 60317-27-3:2020-082022-12-18
PN-EN 60317-60:2013-04Wymagania dotyczące poszczególnych typów przewodów nawojowych -- Część 60: Przewody miedziane, prostokątne, gołe lub emaliowane w obwoju z włókna poliestrowo-szklanego, nienasyconym lub nasyconym żywicą lub lakierem klasy co najmniej 155, wskaźnik tempera2021-03-23PN-EN IEC 60317-60-2:2021-032023-07-27
PN-EN 60317-60:2013-04Wymagania dotyczące poszczególnych typów przewodów nawojowych -- Część 60: Przewody miedziane, prostokątne, gołe lub emaliowane w obwoju z włókna poliestrowo-szklanego, nienasyconym lub nasyconym żywicą lub lakierem klasy co najmniej 155, wskaźnik tempera2021-03-23PN-EN IEC 60317-60-1:2021-032023-07-27
PN-EN 60317-61:2013-05Wymagania dotyczące poszczególnych typów przewodów nawojowych -- Część 61: Przewody miedziane, prostokątne, gołe lub emaliowane w obwoju z włókna poliestrowo-szklanego klasy co najmniej 180, nasyconym żywicą lub lakierem, wskaźnik temperaturowy 1802021-02-08PN-EN IEC 60317-61:2021-022023-06-12
PN-EN 60317-62:2013-05Wymagania dotyczące poszczególnych typów przewodów nawojowych -- Część 62: Przewody miedziane, prostokątne, gołe lub emaliowane w obwoju z włókna poliestrowo-szklanego klasy co najmniej 200, nasyconym żywicą lub lakierem, wskaźnik temperaturowy 2002021-03-15PN-EN IEC 60317-62:2021-032023-07-15
PN-EN 60317-70:2017-11Wymagania dotyczące poszczególnych typów przewodów nawojowych -- Część 70: Przewody miedziane, okrągłe, gołe lub emaliowane w topionym obwoju z włókna poliestrowo-szklanego, nienasyconym lub nasyconym żywicą lub lakierem, wskaźnik temperaturowy 1552021-03-23PN-EN IEC 60317-70-2:2021-032023-07-27
PN-EN 60317-70:2017-11Wymagania dotyczące poszczególnych typów przewodów nawojowych -- Część 70: Przewody miedziane, okrągłe, gołe lub emaliowane w topionym obwoju z włókna poliestrowo-szklanego, nienasyconym lub nasyconym żywicą lub lakierem, wskaźnik temperaturowy 1552021-03-23PN-EN IEC 60317-70-1:2021-032023-07-27
PN-EN 60317-71:2017-11Wymagania dotyczące poszczególnych typów przewodów nawojowych -- Część 71: Przewody miedziane, okrągłe, gołe lub emaliowane w topionym obwoju z włókna poliestrowo-szklanego, nasyconym żywicą lub lakierem, wskaźnik temperaturowy 1802021-01-28PN-EN IEC 60317-71:2021-012023-05-28
PN-EN 60317-72:2017-12Wymagania dotyczące poszczególnych typów przewodów nawojowych -- Część 72: Przewody miedziane, okrągłe, gołe lub emaliowane w topionym obwoju z włókna poliestrowo-szklanego, nasyconym żywicą lub lakierem silikonowym, wskaźnik temperaturowy 2002021-01-28PN-EN IEC 60317-72:2021-012023-05-28
PN-EN 60332-3-10:2009Badania palności kabli i przewodów elektrycznych oraz światłowodowych -- Część 3-10: Sprawdzenie odporności na pionowe rozprzestrzenianie się płomienia wzdłuż pionowo zamontowanych wiązek kabli lub przewodów -- Aparatura2018-12-05PN-EN IEC 60332-3-10:2018-122021-08-17
PN-EN 60332-3-21:2009Badania palności kabli i przewodów elektrycznych oraz światłowodowych -- Część 3-21: Sprawdzenie odporności na pionowe rozprzestrzenianie się płomienia wzdłuż pionowo zamontowanych wiązek kabli lub przewodów -- Kategoria A F/R2018-12-05PN-EN IEC 60332-3-21:2018-122021-08-17
PN-EN 60332-3-22:2009Badania palności kabli i przewodów elektrycznych oraz światłowodowych -- Część 3-22: Sprawdzenie odporności na pionowe rozprzestrzenianie się płomienia wzdłuż pionowo zamontowanych wiązek kabli lub przewodów -- Kategoria A2018-12-05PN-EN IEC 60332-3-22:2018-122021-08-17
PN-EN 60332-3-23:2009Badania palności kabli i przewodów elektrycznych oraz światłowodowych -- Część 3-23: Sprawdzenie odporności na pionowe rozprzestrzenianie się płomienia wzdłuż pionowo zamontowanych wiązek kabli lub przewodów -- Kategoria B2018-12-05PN-EN IEC 60332-3-23:2018-122021-08-17
PN-EN 60332-3-24:2009Badania palności kabli i przewodów elektrycznych oraz światłowodowych -- Część 3-24: Sprawdzenie odporności na pionowe rozprzestrzenianie się płomienia wzdłuż pionowo zamontowanych wiązek kabli lub przewodów -- Kategoria C2018-12-05PN-EN IEC 60332-3-24:2018-122021-08-17
PN-EN 60332-3-25:2009Badania palności kabli i przewodów elektrycznych oraz światłowodowych -- Część 3-25: Sprawdzenie odporności na pionowe rozprzestrzenianie się płomienia wzdłuż pionowo zamontowanych wiązek kabli lub przewodów -- Kategoria D2018-12-05PN-EN IEC 60332-3-25:2018-122021-08-17
PN-EN 60480:2005Wytyczne do kontroli i postępowania z sześciofluorkiem siarki (SF6) pobranym z urządzeń elektrycznych oraz wymagania techniczne dla SF6 przeznaczonego do ponownego użycia2019-06-26PN-EN IEC 60480:2019-062022-05-09
PN-EN 60664-1:2011Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach niskiego napięcia -- Część 1: Zasady, wymagania i badania2021-02-19PN-EN IEC 60664-1:2021-022023-06-30
PN-EN 60674-3-2:2002Folie z tworzyw sztucznych do celów elektrycznych -- Część 3-2: Wymagania techniczne dla poszczególnych materiałów -- Wymagania dla symetrycznych, orientowanych dwuosiowo folii polietylenotereftalanowych (PET) używanych na izolację elektryczną2019-07-15PN-EN IEC 60674-3-2:2019-072022-06-14
PN-EN 60684-3-214:2014-07Elastyczne koszulki izolacyjne -- Część 3-214: Wymagania techniczne dla poszczególnych typów koszulek -- Koszulki termokurczliwe, poliolefinowe, nieopóźniające rozprzestrzeniania płomienia, o grubej i średniej ściance2020-04-29PN-EN IEC 60684-3-214:2020-042022-09-12
PN-EN 60684-3-216:2005Elastyczne koszulki izolacyjne -- Część 3-216: Wymagania techniczne dla poszczególnych typów koszulek -- Koszulki termokurczliwe z opóźniaczem rozprzestrzeniania się płomienia, o zwiększonej odporności na ogień2020-04-28PN-EN IEC 60684-3-216:2020-042022-09-12
PN-EN 60684-3-247:2011Elastyczne koszulki izolacyjne -- Część 3-247: Wymagania techniczne dla poszczególnych typów koszulek -- Koszulki termokurczliwe, poliolefinowe, o podwójnych ściankach, nieopóźniające rozprzestrzeniania płomienia, o średniej i grubej ściance2020-04-28PN-EN IEC 60684-3-247:2020-042022-09-12
PN-EN 60684-3-280:2010Elastyczne koszulki izolacyjne -- Część 3-280: Wymagania techniczne dla poszczególnych typów koszulek -- Termokurczliwe koszulki poliolefinowe, odporne na tworzenie ścieżek pełznych2020-05-04PN-EN IEC 60684-3-280:2020-052022-09-24
PN-EN 60684-3-283:2011Elastyczne koszulki izolacyjne -- Część 3-283: Wymagania techniczne dla poszczególnych typów koszulek -- Termokurczliwe koszulki poliolefinowe do izolacji szyn zbiorczych2020-05-05PN-EN IEC 60684-3-283:2020-052022-09-24
PN-EN 60721-3-0:2002Klasyfikacja warunków środowiskowych -- Część 3-0: Klasyfikacja grup czynników środowiskowych i ich ostrości -- Wytyczne ogólne2021-02-08PN-EN IEC 60721-3-0:2021-022023-06-11
PN-EN 60721-3-3:2002Klasyfikacja warunków środowiskowych -- Część 3-3: Klasyfikacja grup czynników środowiskowych i ich ostrości -- Stacjonarne użytkowanie wyrobów w miejscach chronionych przed wpływem czynników atmosferycznych2019-10-01PN-EN IEC 60721-3-3:2019-102022-06-26
PN-EN 60721-3-4:2002Klasyfikacja warunków środowiskowych -- Część 3-4: Klasyfikacja grup czynników środowiskowych i ich ostrości -- Stacjonarne użytkowanie wyrobów w miejscach nie chronionych przed wpływem czynników atmosferycznych2019-10-01PN-EN IEC 60721-3-4:2019-102022-06-26
PN-EN 60793-2-50:2016-06Światłowody -- Część 2-50: Specyfikacja wyrobu -- Specyfikacja grupowa światłowodów jednomodowych klasy B2019-05-22PN-EN IEC 60793-2-50:2019-052022-01-18
PN-EN 60947-1:2010Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa -- Część 1: Postanowienia ogólne2021-07-07PN-EN IEC 60947-1:2021-072024-02-19
PN-EN 60947-3:2009Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa -- Część 3: Rozłączniki, odłączniki, rozłączniki izolacyjne i zestawy łączników z bezpiecznikami topikowymi2021-07-07PN-EN IEC 60947-3:2021-072024-02-19
PN-EN 60947-3:2009Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa -- Część 3: Rozłączniki, odłączniki, rozłączniki izolacyjne i zestawy łączników z bezpiecznikami topikowymi2021-07-07PN-EN IEC 60947-3:2021-072024-02-19
PN-EN 60947-4-1:2010Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa -- Część 4-1: Styczniki i rozruszniki do silników -- Mechanizmowe styczniki i rozruszniki do silników2019-05-31PN-EN IEC 60947-4-1:2019-052022-03-22
PN-EN 60947-5-2:2011Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa -- Część 5-2: Aparaty i łączniki sterownicze -- Łączniki zbliżeniowe2020-08-24PN-EN IEC 60947-5-2:2020-082023-03-27
PN-EN 60947-7-4:2013-12Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa -- Część 7-4: Wyposażenie pomocnicze -- Listwy zaciskowe płytek obwodów drukowanych przeznaczone do przewodów miedzianych2019-04-16PN-EN IEC 60947-7-4:2019-042022-02-22
PN-EN 60966-1:2002Norma wspólna dla kabli współosiowych wielkiej częstotliwości -- Norma wspólna -- Wymagania ogólne i badania2019-07-10PN-EN IEC 60966-1:2019-072022-03-15
PN-EN 61238-1:2004Zaciskowe i mechaniczne złącza kabli energetycznych na napięcie znamionowe nie przekraczające 36 kV (Um = 42 kV) -- Część 1: Metody badania i wymagania2020-06-05PN-EN IEC 61238-1-3:2020-012022-07-19
PN-EN 61238-1:2004Zaciskowe i mechaniczne złącza kabli energetycznych na napięcie znamionowe nie przekraczające 36 kV (Um = 42 kV) -- Część 1: Metody badania i wymagania2020-06-05PN-EN IEC 61238-1-1:2020-062022-07-19
PN-EN 61238-1:2004Zaciskowe i mechaniczne złącza kabli energetycznych na napięcie znamionowe nie przekraczające 36 kV (Um = 42 kV) -- Część 1: Metody badania i wymagania2020-06-05PN-EN IEC 61238-1-2:2020-062022-07-19
PN-EN 61293:2000Znakowanie urządzeń elektrycznych danymi znamionowymi dotyczącymi zasilania elektrycznego -- Wymagania bezpieczeństwa2020-09-17PN-EN IEC 61293:2020-092023-04-10
PN-EN 62026-1:2010Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa -- Interfejsy sterowników (CDI) -- Część 1: Postanowienia ogólne2019-08-08PN-EN IEC 62026-1:2019-082022-06-13
PN-EN 62275:2015-03Systemy prowadzenia przewodów -- Opaski przewodów do instalacji elektrycznych2020-03-23PN-EN IEC 62275:2020-032022-11-29
PN-EN 62430:2009Projektowanie wyrobów elektrycznych i elektronicznych uwzględniające ochronę środowiska2020-07-15PN-EN IEC 62430:2020-072022-11-26
PN-EN 62474:2012Deklaracja materiałowa dotycząca wyrobów elektrotechnicznych i dla przemysłu elektrotechnicznego2019-03-07PN-EN IEC 62474:2019-032022-01-04
PN-EN 62858:2015-12Gęstość wyładowań piorunowych oparta na systemach ich lokalizacji (LLS) -- Ogólne zasady2020-06-10PN-EN IEC 62858:2020-062022-11-13
PN-EN 81346-2:2009Systemy przemysłowe, instalacje i urządzenia oraz wyroby przemysłowe -- Zasady strukturyzacji i oznaczenia referencyjne -- Część 2: Klasyfikacja obiektów i klasy kodów2019-11-19PN-EN IEC 81346-2:2019-112022-07-23
PN-EN IEC 62793:2018-08Ochrona przed piorunami -- Systemy ostrzegania przed burzami2021-06-14PN-EN IEC 62793:2021-062023-10-26
PN-HD 361 S3:2002Klasyfikacja przewodów i kabli2021-07-08PN-HD 361 S4:2021-072023-08-31
PN-HD 384.7.711 S1:2005Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Część 7-711: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Wystawy, pokazy i stoiska2019-06-11PN-HD 60364-7-711:2019-062022-04-12
PN-HD 384.7.711 S1:2005Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Część 7-711: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Wystawy, pokazy i stoiska2019-06-11PN-HD 60364-7-711:2019-062022-04-12
PN-HD 60364-5-56:2010Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-56: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Instalacje bezpieczeństwa2019-01-18PN-HD 60364-5-56:2019-012021-12-07
PN-HD 60364-5-56:2010Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-56: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Instalacje bezpieczeństwa2019-01-18PN-HD 60364-5-56:2019-012021-12-07
PN-HD 60364-5-56:2010Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-56: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Instalacje bezpieczeństwa2019-01-18PN-HD 60364-5-56:2019-012021-12-07
PN-HD 60364-5-56:2010Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-56: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Instalacje bezpieczeństwa2019-01-18PN-HD 60364-5-56:2019-012021-12-07
PN-HD 60364-7-721:2010Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 7-721: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Instalacje elektryczne w przyczepach kempingowych i pojazdach z przestrzenią mieszkalną2019-05-16PN-HD 60364-7-721:2019-052021-12-17
PN-HD 60364-7-721:2010Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 7-721: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Instalacje elektryczne w przyczepach kempingowych i pojazdach z przestrzenią mieszkalną2019-05-16PN-HD 60364-7-721:2019-052021-12-17
PN-HD 60364-7-722:2016-05Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 7-722: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Zasilanie pojazdów elektrycznych2019-01-15PN-HD 60364-7-722:2019-012021-08-27
PN-HD 60364-7-722:2016-05Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 7-722: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Zasilanie pojazdów elektrycznych2019-01-15PN-HD 60364-7-722:2019-012021-08-27
PN-HD 60364-8-1:2015-03Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 8-1: Efektywność Energetyczna2019-07-15PN-HD 60364-8-1:2019-072022-06-14
PN-HD 60364-8-1:2015-03Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 8-1: Efektywność Energetyczna2019-07-15PN-HD 60364-8-1:2019-072022-06-14
PN-HD 605 S2:2008Kable elektroenergetyczne -- Dodatkowe metody badania2020-05-04PN-HD 605-S3:2020-052022-07-01
PN-HD 629.1 S2:2006Badania osprzętu przeznaczonego do kabli na napięcie znamionowe od 3,6/6 (7,2) kV do 20,8/36 (42) kV -- Część 1: Kable o izolacji wytłaczanej2019-10-17PN-HD 629-1-S3:2019-102022-02-06
Sektor Górnictwa
PN-EN 15440:2011Stałe paliwa wtórne -- Metody oznaczania zawartości biomasy2021-07-01PN-EN ISO 21644:2021-072021-07-31
PN-EN 50104:2011Elektryczne przyrządy do wykrywania i pomiaru tlenu -- Wymagania metrologiczne i funkcjonalne oraz metody badań2020-07-13PN-EN 50104:2020-072022-08-26
PN-EN 50194-2:2006Urządzenia elektryczne do wykrywania gazów palnych w pomieszczeniach domowych -- Część 2: Urządzenia o działaniu ciągłym w instalacjach stałych pojazdów rekreacyjnych i podobnych obiektów -- Dodatkowe metody badań i wymagania eksploatacyjne2019-07-10PN-EN 50194-2:2019-072022-03-18
PN-EN 50291-2:2010Urządzenia elektryczne do wykrywania tlenku węgla w pomieszczeniach domowych -- Część 2: Urządzenia o działaniu ciągłym w instalacjach stałych pojazdów rekreacyjnych i podobnych obiektów w tym łodzi rekreacyjnych -- Dodatkowe metody badań i wymagania eksp2020-01-31PN-EN 50291-2:2020-012022-04-26
PN-EN 60079-15:2010Atmosfery wybuchowe -- Część 15: Zabezpieczenie urządzeń za pomocą budowy typu "n"2019-06-11PN-EN IEC 60079-15:2019-062022-04-19
PN-EN 60079-19:2011Atmosfery wybuchowe -- Część 19: Naprawa, remont i regeneracja urządzeń2020-07-13PN-EN IEC 60079-19:2020-072022-11-22
PN-EN 60079-19:2011Atmosfery wybuchowe -- Część 19: Naprawa, remont i regeneracja urządzeń2020-07-13PN-EN IEC 60079-19:2020-072022-11-22
PN-EN 60079-20-1:2010Atmosfery wybuchowe -- Część 20-1: Właściwości materiałowe dotyczące klasyfikacji gazów i par -- Metody badań i dane tabelaryczne2020-03-13PN-EN ISO/IEC 80079-20-1:2020-032022-04-30
PN-EN 60079-20-1:2010Atmosfery wybuchowe -- Część 20-1: Właściwości materiałowe dotyczące klasyfikacji gazów i par -- Metody badań i dane tabelaryczne2020-03-13PN-EN ISO/IEC 80079-20-1:2020-032022-04-30
PN-EN 60079-20-1:2010Atmosfery wybuchowe -- Część 20-1: Właściwości materiałowe dotyczące klasyfikacji gazów i par -- Metody badań i dane tabelaryczne2020-03-13PN-EN ISO/IEC 80079-20-1:2020-032022-04-30
PN-EN 60079-20-1:2010Atmosfery wybuchowe -- Część 20-1: Właściwości materiałowe dotyczące klasyfikacji gazów i par -- Metody badań i dane tabelaryczne2020-03-13PN-EN ISO/IEC 80079-20-1:2020-032022-04-30
Sektor Hutnictwa
PN-EN 50445:2010Norma grupy wyrobów do wykazania zgodności sprzętu do zgrzewania rezystancyjnego, spawania łukowego i procesów pokrewnych z podstawowymi ograniczeniami dotyczącymi ekspozycji człowieka w polach elektromagnetycznych (0 Hz - 300 GHz)2018-11-29PN-EN IEC 62822-1:2018-112021-09-28
PN-EN 50504:2008Walidacja sprzętu do spawania łukowego2019-02-13PN-EN IEC 60974-14:2019-022021-11-23
PN-EN 60404-13:2009Materiały magnetyczne -- Część 13: Metody pomiaru gęstości, rezystywności i współczynnika zapełnienia stalowych blach i taśm elektrotechnicznych2018-12-14PN-EN IEC 60404-13:2018-122021-08-14
PN-EN 60974-1:2013-04Sprzęt do spawania łukowego -- Część 1: Spawalnicze źródła energii2018-11-27PN-EN IEC 60974-1:2018-112021-09-28
PN-EN 60974-2:2013-09Sprzęt do spawania łukowego -- Część 2: Systemy chłodzenia cieczą2019-06-19PN-EN IEC 60974-2:2019-062022-03-06
PN-EN 60974-3:2014-05Sprzęt do spawania łukowego -- Część 3: Urządzenia do zajarzenia i stabilizacji łuku2020-03-20PN-EN IEC 60974-3:2020-032022-11-08
PN-EN 60974-5:2014-02Sprzęt do spawania łukowego -- Część 5: Podajniki drutu2019-06-27PN-EN IEC 60974-5:2019-062022-03-06
PN-EN 60974-7:2013-08Sprzęt do spawania łukowego -- Część 7: Uchwyty2020-03-20PN-EN IEC 60974-7:2020-032022-11-08
PN-EN ISO 13919-2:2002Spawalnie -- Złącza spawane wiązką elektronów i wiązką promieniowania laserowego -- Wytyczne do określania poziomów jakości według niezgodności spawalniczych -- Część 2: Aluminium i jego spawalne stopy2021-07-20PN-EN ISO 13919-2:2021-072021-08-31
PN-EN ISO 18595:2007Zgrzewanie rezystancyjne -- Zgrzewanie punktowe aluminium i stopów aluminium -- Zgrzewalność, zgrzewanie i badanie2021-07-21PN-EN ISO 18595:2021-072021-08-31
PN-EN ISO 8407:2014-06Korozja metali i stopów -- Usuwanie produktów korozji z próbek do badań korozyjnych2021-07-05PN-EN ISO 8407:2021-072021-07-31
Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
PN-EN 1175-1+A1:2011Wózki jezdniowe, bezpieczeństwo -- Wymagania elektryczne -- Część 1: Specjalne wymagania dotyczące wózków akumulatorowych2020-12-23PN-EN 1175:2020-122022-07-31
PN-EN 1175-2+A1:2011Wózki jezdniowe, bezpieczeństwo -- Wymagania elektryczne -- Część 2: Specjalne wymagania dotyczące wózków o napędzie spalinowym2020-12-23PN-EN 1175:2020-122022-07-31
PN-EN 1175-3+A1:2011Wózki jezdniowe, bezpieczeństwo -- Wymagania elektryczne -- Część 3: Specjalne wymagania dotyczące elektrycznych układów napędowych w wózkach z silnikiem spalinowym2020-12-23PN-EN 1175:2020-122022-07-31
PN-EN 12015:2014-05Kompatybilność elektromagnetyczna -- Standardowa rodzina produktów stosowanych w dźwigach, schodach i chodnikach ruchomych -- Emisja2020-12-01PN-EN 12015:2020-122022-06-30
PN-EN 13230-4:2016-06Kolejnictwo -- Tor -- Podkłady i podrozjazdnice betonowe -- Część 4: Podrozjazdnice z betonu sprężonego do rozjazdów i skrzyżowań2020-07-21PN-EN 13230-4+A1:2020-072022-02-28
PN-EN 13423:2002Użytkowanie pojazdów zasilanych sprężonym gazem ziemnym2021-03-18PN-EN 13423:2021-032021-08-31
PN-EN 13922:2011Cysterny do transportu towarów niebezpiecznych -- Wyposażenie eksploatacyjne cystern -- Systemy zapobiegania przepełnieniu paliwami płynnymi2020-07-21PN-EN 13922:2020-072022-02-28
PN-EN 15512:2011Stalowe statyczne systemy składowania -- Regały paletowe o zmiennej konfiguracji -- Zasady projektowania konstrukcji2021-04-23PN-EN 15512:2021-042021-11-30
PN-EN 15624+A1:2011Kolejnictwo -- Hamowanie -- Urządzenia przestawcze "Próżny-Ładowny"2021-07-09PN-EN 15624:2021-072021-08-31
PN-EN 15625+A1:2011Kolejnictwo -- Hamowanie -- Samoczynne czujniki zmiany ładunku (urządzenia ważące)2021-07-09PN-EN 15625:2021-072021-08-31
PN-EN 45545-2+A1:2015-12Kolejnictwo -- Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych -- Część 2: Wymagania dla materiałów i elementów w zakresie właściwości ogniowych2021-01-27PN-EN 45545-2:2021-012023-08-31
PN-EN 4687:2012Lotnictwo i kosmonautyka -- Farby i lakiery -- Nie zawierające chromianów nie hamujące korozji dwuskładnikowe utwardzane na zimno powłoki podkładowe do zastosowań wojskowych2021-06-21PN-EN 4687:2021-062021-07-31
PN-EN 4688:2012Lotnictwo i kosmonautyka -- Farby i lakiery -- Hamujące korozję dwuskładnikowe utwardzane na zimno powłoki podkładowe do zastosowań wojskowych2021-06-21PN-EN 4688:2021-062021-07-31
PN-EN 4689:2012Lotnictwo i kosmonautyka -- Farby I lakiery -- Dwuskładnikowe utwardzane na zimno poliuretanowe powłoki wykańczające -- Powłoki o dużej elastyczności i odporne na działanie czynników chemicznych do zastosowań wojskowych2021-06-22PN-EN 4689:2021-062021-07-31
PN-EN 528:2012Układnice -- Wymagania bezpieczeństwa2021-07-06PN-EN 528:2021-072021-09-30
PN-EN 81-20:2014-10Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów -- Dźwigi przeznaczone do transportu osób i towarów -- Część 20: Dźwigi osobowe i dźwigi towarowo-osobowe2020-08-10PN-EN 81-20:2020-082022-02-28
PN-EN 81-20:2014-10Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów -- Dźwigi przeznaczone do transportu osób i towarów -- Część 20: Dźwigi osobowe i dźwigi towarowo-osobowe2020-08-10PN-EN 81-20:2020-082022-02-28
PN-EN 81-40:2008Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów -- Dźwigi specjalne do transportu osób i towarów -- Część 40: Dźwigi schodowe oraz podesty ruchome pochyłe dla osób z ograniczoną zdolnością poruszania się2021-02-25PN-EN 81-40:2021-022022-09-30
PN-EN 81-50:2014-10Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów -- Badania i próby -- Część 50: Zasady projektowania, obliczania, badania i próby elementów dźwigowych2020-08-11PN-EN 81-50:2020-082022-02-28
PN-EN 81-50:2014-10Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów -- Badania i próby -- Część 50: Zasady projektowania, obliczenia, badania i próby elementów dźwigowych2020-08-11PN-EN 81-50:2020-082022-02-28
PN-EN 81-72:2015-06Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów -- Szczególne zastosowania dźwigów osobowych i towarowych -- Część 72: Dźwigi dla straży pożarnej2020-12-28PN-EN 81-72:2020-122022-07-31
PN-EN 81-73:2016-04Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów -- Szczególne zastosowania dźwigów osobowych i dźwigów towarowo-osobowych -- Część 73: Funkcjonowanie dźwigów w przypadku pożaru2020-12-28PN-EN 81-73:2020-122022-07-31
PN-EN 81-80:2005Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów -- Dźwigi użytkowane -- Część 80: Zasady poprawy bezpieczeństwa użytkowanych dźwigów osobowych i towarowych2019-12-10PN-EN 81-80:2019-122021-08-31
PN-EN ISO 14819-3:2014-02Inteligentne Systemy Transportowe -- Informacje dotyczące ruchu i podróży przekazywane w formie kodowanej -- Część 3: Pozycjonowanie w systemie danych radiowych -- Kanał wiadomości o ruchu drogowym (RDS-TMC) przy zastosowaniu protokołu ALERT-C2021-07-13PN-EN ISO 14819-3:2021-072021-08-31
PN-EN ISO 15652:2017-11Małe statki -- Systemy zdalnego sterowania dla małych łodzi z wbudowanym na stałe napędem strugowodnym2021-07-01PN-EN ISO 23411:2021-072021-07-31
PN-EN ISO 16147:2018-08Małe statki -- Wbudowane na stałe silniki o zapłonie samoczynnym -- Osprzęt paliwowy, olejowy i elektryczny montowany na silniku2021-06-29PN-EN ISO 16147:2021-062021-07-31
PN-EN ISO 24014-1:2015-12Transport publiczny -- Interoperacyjny system zarządzania płatnościami -- Część 1: Architektura2021-07-01PN-EN ISO 24014-1:2021-072021-07-31
PN-EN ISO 8848:2017-11Małe statki -- Systemy zdalnego sterowania2021-07-01PN-EN ISO 23411:2021-072021-07-31
PN-EN ISO 9093-1:2018-12Małe statki -- Zawory burtowe i przejścia burtowe -- Część 1: Metalowe2021-07-05PN-EN ISO 9093:2021-072021-07-31
PN-EN ISO 9093-2:2018-12Małe statki -- Zawory burtowe i przejścia burtowe -- Część 2: Niemetalowe2021-07-05PN-EN ISO 9093:2021-072021-07-31
PN-EN ISO 9775:2017-11Małe statki -- Systemy zdalnego sterowania do pojedynczych silników przyczepnych o mocy od 15 kW do 40 kW2021-07-01PN-EN ISO 23411:2021-072021-07-31
Sektor Maszyn i Inżynierii
PN-EN 1004:2005Ruchome rusztowania robocze wykonane z prefabrykowanych elementów konstrukcyjnych -- Materiały, wymiary, obciążenia projektowe, wymagania bezpieczeństwa i warunki wykonania i ogólne zasady projektowania2021-04-21PN-EN 1004-1:2021-042021-11-30
PN-EN 1004:2005Ruchome rusztowania robocze wykonane z prefabrykowanych elementów konstrukcyjnych -- Materiały, wymiary, obciążenia projektowe, wymagania bezpieczeństwa i warunki wykonania i ogólne zasady projektowania2021-04-21PN-EN 1004-1:2021-042021-11-30
PN-EN 12463:2014-12Maszyny dla przemysłu spożywczego -- Nadziewarki i urządzenia pomocnicze -- Wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higieny2021-06-17PN-EN 12463:2021-062021-07-31
PN-EN 12514-1:2004Instalacje zasilania palników olejowych olejem -- Część 1: Wymagania bezpieczeństwa i badania -- Części składowe, pompy zasilające oleju, urządzenia regulacji i zabezpieczeń, zbiorniki zasilające2021-01-21PN-EN 12514:2021-012022-05-31
PN-EN 12514-2:2004Instalacje zasilania palników olejowych olejem -- Część 2: Wymagania bezpieczeństwa i badania -- Części składowe, armatura, przewody, filtry, odpowietrzniki, liczniki2021-01-21PN-EN 12514:2021-012022-05-31
PN-EN 13555:2014-08Kołnierze i ich połączenia -- Parametry uszczelek i procedury badań dotyczące zasad projektowania połączeń kołnierzowych okrągłych z uszczelką2021-07-09PN-EN 13555:2021-072021-08-31
PN-EN 14772:2005Kołnierze i ich połączenia -- Kontrola zapewnienia jakości i badania uszczelek zgodnych z normami serii EN 1514 i EN 125602021-06-24PN-EN 14772:2021-062021-07-31
PN-EN 1514-2:2015-01Kołnierze i ich połączenia -- Uszczelki do kołnierzy z oznaczeniem PN -- Część 2: Uszczelki spiralne do kołnierzy stalowych2021-06-24PN-EN 1514-2+A1:2021-062021-07-31
PN-EN 1829-1:2010Wysokociśnieniowe maszyny wodne strumieniowe -- Wymagania dotyczące bezpieczeństwa -- Część 1: Maszyny2021-06-17PN-EN 1829-1:2021-062021-07-31
PN-EN 201:2011Maszyny do przetwórstwa tworzyw sztucznych i mieszanek gumowych -- Wtryskarki -- Wymagania bezpieczeństwa2020-12-31PN-EN ISO 20430:2020-122022-07-31
PN-EN 22768-2:1999Tolerancje ogólne -- Tolerancje geometryczne elementów bez indywidualnych oznaczeń tolerancji2021-07-14PN-EN ISO 22081:2021-072021-08-31
PN-EN 267+A1:2011Palniki automatyczne z wentylatorem na paliwo ciekłe2020-06-26PN-EN 267:2020-062023-01-31
PN-EN 50325-1:2004Podsystemy komunikacyjne przemysłowe bazujące na ISO 11898 (CAN) do interfejsów regulator-urządzenie -- Część 1: Wymagania ogólne2020-10-02PN-EN 50325-1:2020-102022-11-01
PN-EN 60193:2002Turbiny wodne, pompy zasobnikowe i pompoturbiny -- Modelowe badania odbiorcze2019-07-19PN-EN IEC 60193:2019-072022-05-30
PN-EN 60534-3-1:2004Przemysłowe zawory regulacyjne -- Część 3-1: Długości zabudowy -- Długości zabudowy zaworów regulacyjnych z przyłączami kołnierzowymi, grzybkowych, przelotowych i kątowych2019-06-19PN-EN IEC 60534-3-1:2019-062022-03-13
PN-EN 61010-2-201:2013-12Wymagania bezpieczeństwa dotyczące elektrycznych przyrządów pomiarowych, automatyki i urządzeń laboratoryjnych -- Część 2-201: Wymagania szczegółowe dotyczące urządzeń sterowania2018-09-07PN-EN IEC 61010-2-201:2018-092023-06-22
PN-EN 61010-2-202:2017-07Wymagania bezpieczeństwa dotyczące elektrycznych przyrządów pomiarowych, automatyki i urządzeń laboratoryjnych -- Część 2-202: Wymagania szczegółowe dla sterowanych elektrycznie zaworów siłowników2021-07-26PN-EN IEC 61010-2-202:2021-072023-12-10
PN-EN 61158-1:2014-12Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Specyfikacje magistrali miejscowej -- Część 1: Przegląd i wytyczne do serii IEC 61158 i IEC 617842019-08-26PN-EN IEC 61158-1:2019-082022-05-15
PN-EN 61158-3-12:2015-02Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Specyfikacje magistrali miejscowej -- Część 3-12: Definicja usług warstwy sprzężenia danych -- Elementy typu 122019-12-06PN-EN IEC 61158-3-12:2019-122022-05-29
PN-EN 61158-3-19:2015-02Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Specyfikacje magistrali miejscowej -- Część 3-19: Definicja usług warstwy sprzężenia danych -- Elementy typu 192019-12-06PN-EN IEC 61158-3-19:2019-122022-05-29
PN-EN 61158-3-21:2012Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Specyfikacje magistrali miejscowej -- Część 3-21: Definicja usług warstwy sprzężenia danych -- Typ 21 elementów2019-12-06PN-EN IEC 61158-3-21:2019-122022-05-29
PN-EN 61158-3-4:2015-02Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Specyfikacje magistrali miejscowej -- Część 3-4: Definicja usług warstwy sprzężenia danych -- Elementy typu 42019-12-06PN-EN IEC 61158-3-4:2019-122022-05-29
PN-EN 61158-4-12:2015-02Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Specyfikacje magistrali miejscowej -- Część 4-12: Specyfikacja protokołu warstwy sprzężenia danych -- Elementy typu 122019-12-03PN-EN IEC 61158-4-12:2019-122022-05-23
PN-EN 61158-4-19:2015-02Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Specyfikacje magistrali miejscowej -- Część 4-19: Specyfikacja protokołu warstwy sprzężenia danych -- Elementy typu 192019-12-04PN-EN IEC 61158-4-19:2019-122022-05-23
PN-EN 61158-4-21:2012Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Specyfikacje magistrali miejscowej -- Część 4-21: Specyfikacja protokołu warstwy sprzężenia danych -- Typ 21 elementów2019-11-26PN-EN IEC 61158-4-21:2019-112022-05-15
PN-EN 61158-4-24:2015-02Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Specyfikacje magistrali miejscowej -- Część 4-24: Specyfikacja protokołu warstwy sprzężenia danych -- Elementy typu 242019-12-04PN-EN IEC 61158-4-24:2019-122022-05-23
PN-EN 61158-4-2:2015-02Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Specyfikacje magistrali miejscowej -- Część 4-2: Specyfikacja protokołu warstwy sprzężenia danych -- Elementy typu 22019-12-03PN-EN IEC 61158-4-2:2019-122022-05-23
PN-EN 61158-4-3:2015-02Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Specyfikacje magistrali miejscowej -- Część 4-3: Specyfikacja protokołu warstwy sprzężenia danych -- Elementy typu 32019-12-03PN-EN IEC 61158-4-3:2019-122022-05-23
PN-EN 61158-4-4:2015-02Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Specyfikacje magistrali miejscowej -- Część 4-4: Specyfikacja protokołu warstwy sprzężenia danych -- Elementy typu 42019-12-03PN-EN IEC 61158-4-4:2019-122022-05-23
PN-EN 61158-5-10:2015-02Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Specyfikacje magistrali miejscowej -- Część 5-10: Definicja usług warstwy zastosowania -- Elementy typu 102019-11-26PN-EN IEC 61158-5-10:2019-112022-05-15
PN-EN 61158-5-12:2015-02Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Specyfikacje magistrali miejscowej -- Część 5-12: Definicja usług warstwy zastosowania -- Elementy typu 122019-11-26PN-EN IEC 61158-5-12:2019-112022-05-15
PN-EN 61158-5-19:2015-02Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Specyfikacje magistrali miejscowej -- Część 5-19: Definicja usług warstwy zastosowania -- Elementy typu 192019-11-29PN-EN IEC 61158-5-19:2019-112022-05-15
PN-EN 61158-5-21:2012Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Specyfikacje magistrali miejscowej -- Część 5-21: Definicja usług warstwy zastosowań -- Typ 21 elementów2019-11-29PN-EN IEC 61158-5-21:2019-112022-05-15
PN-EN 61158-5-23:2015-02Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Specyfikacje magistrali miejscowej -- Część 5-23: Definicja usług warstwy zastosowania -- Elementy typu 232019-11-29PN-EN IEC 61158-5-23:2019-112022-05-23
PN-EN 61158-5-2:2015-02Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Specyfikacje magistrali miejscowej -- Część 5-2: Definicja usług warstwy zastosowania -- Elementy typu 22019-11-26PN-EN IEC 61158-5-2:2019-112022-05-15
PN-EN 61158-5-4:2015-03Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Specyfikacje magistrali miejscowej -- Część 5-4: Definicja usług warstwy zastosowania -- Elementy typu 42019-11-26PN-EN IEC 61158-5-4:2019-112022-05-15
PN-EN 61158-6-10:2015-03Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Specyfikacje magistrali miejscowej -- Część 6-10: Specyfikacja protokołu warstwy zastosowania -- Elementy typu 102020-01-29PN-EN IEC 61158-6-10:2020-012022-07-25
PN-EN 61158-6-12:2015-03Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Specyfikacje magistrali miejscowej -- Część 6-12: Specyfikacja protokołu warstwy zastosowania -- Elementy typu 122020-01-29PN-EN IEC 61158-6-12:2020-012022-07-25
PN-EN 61158-6-19:2015-03Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Specyfikacje magistrali miejscowej -- Część 6-19: Specyfikacja protokołu warstwy zastosowania -- Elementy typu 192020-01-29PN-EN IEC 61158-6-19:2020-012022-07-25
PN-EN 61158-6-21:2012Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Specyfikacje magistrali miejscowej -- Część 6-21: Specyfikacja protokołu warstwy zastosowań -- Typ 21 elementów2020-01-29PN-EN IEC 61158-6-21:2020-012022-07-25
PN-EN 61158-6-23:2015-03Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Specyfikacje magistrali miejscowej -- Część 6-23: Specyfikacja protokołu warstwy zastosowania -- Elementy typu 232020-01-29PN-EN IEC 61158-6-23:2020-012022-07-25
PN-EN 61158-6-2:2015-03Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Specyfikacje magistrali miejscowej -- Część 6-2: Specyfikacja protokołu warstwy zastosowania -- Elementy typu 22020-01-29PN-EN IEC 61158-6-2:2020-012022-07-25
PN-EN 61158-6-3:2015-03Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Specyfikacje magistrali miejscowej -- Część 6-3: Specyfikacja protokołu warstwy zastosowania -- Elementy typu 32020-01-29PN-EN IEC 61158-6-3:2020-012022-07-25
PN-EN 61158-6-4:2015-03Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Specyfikacje magistrali miejscowej -- Część 6-4: Specyfikacja protokołu warstwy zastosowania -- Elementy typu 42020-01-29PN-EN IEC 61158-6-4:2020-012022-07-25
PN-EN 61326-3-2:2010Wyposażenie elektryczne do pomiarów, sterowania i użytku w laboratoriach -- Wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) -- Część 3-2: Wymagania odporności dotyczące systemów związanych z bezpieczeństwem i wyposażenia przeznaczonego do wy2019-02-13PN-EN IEC 61326-3-2:2019-022021-11-30
PN-EN 61400-1:2006Turbozespoły wiatrowe -- Część 1: Wymagania dotyczące projektowania2019-05-13PN-EN IEC 61400-1:2019-052022-03-15
PN-EN 61400-24:2010Turbozespoły wiatrowe -- Część 24: Ochrona odgromowa2020-03-20PN-EN IEC 61400-24:2020-032022-08-07
PN-EN 61400-27-1:2015-12Turbozespoły wiatrowe -- Część 27-1: Modele symulacji elektrycznych -- Turbozespoły wiatrowe2021-04-29PN-EN IEC 61400-27-1:2021-042023-09-03
PN-EN 61400-3:2009Turbozespoły wiatrowe -- Część 3: Wymagania projektowe dla przybrzeżnych turbozespołów wiatrowych2021-01-28PN-EN IEC 61400-3-1:2019-122022-09-20
PN-EN 61784-1:2015-01Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Profile -- Część 1: Profile magistrali miejscowej2019-11-26PN-EN IEC 61784-1:2019-112022-05-15
PN-EN 61784-2:2015-01Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Profile -- Część 2: Profile dodatkowe magistrali miejscowej do sieci czasu rzeczywistego opartych na ISO/IEC 8802-32019-11-26PN-EN IEC 61784-2:2019-112022-05-15
PN-EN 61784-5-12:2012Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Profile -- Część 5-12: Magistrale miejscowe bezpieczne funkcjonalnie -- Specyfikacje uzupełniające do CPF 122019-04-03PN-EN IEC 61784-5-12:2019-042021-10-04
PN-EN 61784-5-18:2014-05Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Profile -- Część 5-18: Instalowanie sieci miejscowych -- Profile instalacyjne do CPF 182019-04-03PN-EN IEC 61784-5-18:2019-042021-10-04
PN-EN 61784-5-2:2014-05Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Profile -- Część 5-2: Instalowanie sieci miejscowych -- Profile instalacyjne do CPF 22019-04-01PN-EN IEC 61784-5-2:2019-042021-10-04
PN-EN 61784-5-3:2014-05Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Profile -- Część 5-3: Instalowanie sieci miejscowych -- Profile instalacyjne do CPF 32019-03-21PN-EN IEC 61784-5-3:2019-032021-10-04
PN-EN 61784-5-6:2014-05Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Profile -- Część 5-6: Instalowanie sieci miejscowych -- Profile instalacyjne do CPF 62019-04-01PN-EN IEC 61784-5-6:2019-042021-10-04
PN-EN 61784-5-8:2014-05Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Profile -- Część 5-8: Instalowanie sieci miejscowych -- Profile instalacyjne do CPF 82019-04-03PN-EN IEC 61784-5-8:2019-042021-10-04
PN-EN 61804-3:2016-02Bloki funkcyjne (FB) do sterowania procesami i język opisu urządzenia elektronicznego (EDDL) -- Część 3: Składnia i semantyka EDDL2021-03-23PN-EN IEC 61804-3:2021-032023-07-29
PN-EN 61804-4:2016-05Bloki funkcyjne (FB) do sterowania procesami i język opisu urządzenia elektronicznego (EDDL) -- Część 4: Interpretacja EDD2021-03-23PN-EN IEC 61804-4:2021-032023-07-29
PN-EN 61804-5:2016-02Bloki funkcyjne (FB) do sterowania procesami i język opisu urządzenia elektronicznego (EDDL) -- Część 5: Biblioteka wbudowana EDDL2021-03-24PN-EN IEC 61804-5:2021-032023-07-29
PN-EN 61918:2014-06Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Instalowanie sieci komunikacyjnych w obiektach przemysłowych2019-02-13PN-EN IEC 61918:2019-022021-10-25
PN-EN 62097:2009Promieniowe i osiowe maszyny hydrauliczne -- Metoda przeliczania parametrów energetycznych z modelu na prototyp2019-06-13PN-EN IEC 62097:2019-062022-02-12
PN-EN 62364:2014-02Maszyny hydrauliczne -- Wytyczne do przeciwdziałania erozji hydroabrazyjnej w turbinach Kaplana, Francisa i Peltona2019-04-19PN-EN IEC 62364:2019-042022-02-18
PN-EN 62541-10:2015-11Zunifikowana architektura OPC -- Część 10: Programy2021-04-09PN-EN IEC 62541-10:2021-042023-08-11
PN-EN 62541-11:2015-10Zunifikowana architektura OPC -- Część 11: Dostęp do historii2021-03-22PN-EN IEC 62541-11:2021-032023-07-28
PN-EN 62541-13:2015-11Zunifikowana architektura OPC -- Część 13: Agregaty2021-03-11PN-EN IEC 62541-13:2021-032023-07-16
PN-EN 62541-3:2015-10Zunifikowana architektura OPC -- Część 3: Model przestrzeni adresowej2021-04-09PN-EN IEC 62541-3:2021-042023-08-12
PN-EN 62541-4:2015-10Zunifikowana architektura OPC -- Część 4: Usługi2021-04-14PN-EN IEC 62541-4:2021-042023-08-17
PN-EN 62541-5:2015-10Zunifikowana architektura OPC -- Część 5: Model informacyjny2021-04-09PN-EN IEC 62541-5:2021-042023-08-14
PN-EN 62541-6:2015-10Zunifikowana architektura OPC -- Część 6: Odwzorowania2021-04-14PN-EN IEC 62541-6:2021-042023-08-17
PN-EN 62541-7:2015-10Zunifikowana architektura OPC -- Część 7: Profile2021-03-17PN-EN IEC 62541-7:2021-032023-07-27
PN-EN 62541-8:2015-11Zunifikowana architektura OPC -- Część 8: Dostęp do danych2021-03-18PN-EN IEC 62541-8:2021-032023-07-27
PN-EN 62541-9:2015-11Zunifikowana architektura OPC -- Część 9: Alarmy i warunki2021-03-11PN-EN IEC 62541-9:2021-032023-07-23
PN-EN 62769-103-1:2015-12Integracja urządzeń obiektowych (FDI) -- Część 103-1: Profile -- PROFIBUS2021-01-29PN-EN IEC 62769-103-1:2021-012023-06-02
PN-EN 62769-103-4:2015-12Integracja urządzeń obiektowych (FDI) -- Część 103-4: Profile -- PROFINET2021-01-29PN-EN IEC 62769-103-4:2021-012023-06-02
PN-EN 62769-109-1:2015-12Integracja urządzeń obiektowych (FDI) -- Część 109-1: Profile -- HART(r) i WirelessHART(r)2021-01-29PN-EN IEC 62769-109-1:2021-012023-06-02
PN-EN 676+A2:2008Automatyczne palniki z wymuszonym nadmuchem do paliw gazowych2020-06-30PN-EN 676:2020-062023-01-31
PN-EN ISO 17296-4:2016-10Wytwarzanie przyrostowe -- Zasady ogólne -- Część 4: Przegląd przetwarzania danych2021-07-16PN-EN ISO/ASTM 52950:2021-072021-08-31
PN-EN ISO 28057:2018-10Dozymetria termoluminescencyjnymi detektorami ciała stałego dla promieniowania fotonowego i elektronowego w radioterapii2021-07-14PN-EN ISO 28057:2021-072021-08-31
PN-IEC 45-1:1994Turbiny parowe -- Wymagania2021-02-10PN-EN IEC 60045-1:2021-022023-06-17
PN-ISO 4037-1:2002Wzorcowe promieniowanie rentgenowskie i gamma do kalibracji dawkomierzy i mierników mocy dawki oraz do określania ich charakterystyk energetycznych -- Część 1: Charakterystyki promieniowania oraz metody jego wytwarzania2021-07-15PN-EN ISO 4037-1:2021-072021-08-31
PN-ISO 4037-2:2002Wzorcowe promieniowanie rentgenowskie i gamma do kalibracji dawkomierzy i mierników mocy dawki oraz do określania ich charakterystyk energetycznych -- Część 2: Dozymetria w ochronie przed promieniowaniem w zakresie energii od 8 keV do 1,3 MeV oraz od 4 Me2021-07-15PN-EN ISO 4037-2:2021-072021-08-31
PN-ISO 4037-4:2007Wzorcowe promieniowanie rentgenowskie i gamma do kalibracji dawkomierzy i mierników mocy dawki oraz do określania ich charakterystyk energetycznych -- Część 4: Wzorcowanie dawkomierzy otoczenia i dawkomierzy indywidualnych we wzorcowych polach promieniowa2021-07-15PN-EN ISO 4037-4:2021-072021-08-31
Sektor Obronności i Bezpieczeństwa Powszechnego
PN-EN 50131-2-4:2009Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji włamania i napadu -- Część 2-4: Wymagania dotyczące dualnych czujek pasywnych podczerwieni i mikrofalowych2021-05-19PN-EN 50131-2-4:2021-052023-06-30
PN-EN 50131-4:2010Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji włamania i napadu -- Część 4: Sygnalizatory2019-05-31PN-EN 50131-4:2019-052021-12-31
PN-EN 50131-8:2010Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji włamania i napadu -- Część 8: Urządzenia/systemy do wytwarzania mgły2019-06-13PN-EN 50131-8:2019-062022-02-18
PN-EN 50518-1:2014-07Centrum monitoringu i odbioru alarmu -- Część 1: Wymagania dotyczące rozmieszczenia i konstrukcji2019-10-03PN-EN 50518:2019-102022-02-06
PN-EN 50518-2:2014-07Centrum monitoringu i odbioru alarmu -- Część 2: Wymagania techniczne2019-10-03PN-EN 50518:2019-102022-02-06
PN-EN 50518-3:2014-07Centrum monitoringu i odbioru alarmu -- Część 3: Procedury i wymagania dotyczące działania2019-10-03PN-EN 50518:2019-102022-02-06
PN-EN 54-22:2015-07Systemy sygnalizacji pożarowej -- Część 22: Liniowe kasowalne czujki ciepła2020-07-31PN-EN 54-22+A1:2020-072023-02-28
PN-EN 54-3:2014-12Systemy sygnalizacji pożarowej -- Część 3: Pożarowe urządzenia alarmowe -- Sygnalizatory akustyczne2019-06-14PN-EN 54-3+A1:2019-062022-03-31
PN-EN 54-3:2014-12Systemy sygnalizacji pożarowej -- Część 3: Pożarowe urządzenia alarmowe -- Sygnalizatory akustyczne2019-06-14PN-EN 54-3+A1:2019-062022-03-31
PN-EN 54-5:2017-05Systemy sygnalizacji pożarowej -- Część 5: Czujki ciepła -- Punktowe czujki ciepła2018-11-27PN-EN 54-5+A1:2018-112022-08-31
PN-EN 54-7:2004Systemy sygnalizacji pożarowej -- Część 7: Czujki dymu -- Czujki punktowe działające z wykorzystaniem światła rozproszonego, światła przechodzącego lub jonizacji2018-11-22PN-EN 54-7:2018-112022-08-31
PN-EN 61993-2:2013-07Urządzenia i systemy nawigacji i radiokomunikacji morskiej -- Systemy automatycznej identyfikacji (AIS) -- Część 2: Okrętowe urządzenia klasy A systemu automatycznej identyfikacji (AIS) -- Wymagania dotyczące działania i eksploatacji, metody badania i wym2019-02-22PN-EN IEC 61993-2:2019-022021-08-23
Sektor Produktów Powszechnego Użytku
PN-EN 1273:2006Artykuły dla dzieci -- Chodziki -- Wymagania bezpieczeństwa i metody badań2021-01-14PN-EN 1273:2021-012021-07-31
PN-EN 13595-1:2005Odzież ochronna dla zawodowych motocyklistów -- Kurtki, spodnie oraz ubiory jedno- lub kilkuczęściowe -- Część 1: Wymagania ogólne2020-07-17PN-EN 17092-1:2020-082023-03-31
PN-EN 13595-1:2005Odzież ochronna dla zawodowych motocyklistów -- Kurtki, spodnie oraz ubiory jedno- lub kilkuczęściowe -- Część 1: Wymagania ogólne2020-07-17PN-EN 17092-3:2020-072023-02-28
PN-EN 13595-1:2005Odzież ochronna dla zawodowych motocyklistów -- Kurtki, spodnie oraz ubiory jedno- lub kilkuczęściowe -- Część 1: Wymagania ogólne2020-07-17PN-EN 17092-5:2020-072023-02-28
PN-EN 13595-1:2005Odzież ochronna dla zawodowych motocyklistów -- Kurtki, spodnie oraz ubiory jedno- lub kilkuczęściowe -- Część 1: Wymagania ogólne2020-07-17PN-EN 17092-2:2020-072023-02-28
PN-EN 13595-1:2005Odzież ochronna dla zawodowych motocyklistów -- Kurtki, spodnie oraz ubiory jedno- lub kilkuczęściowe -- Część 1: Wymagania ogólne2020-07-17PN-EN 17092-6:2020-072023-02-28
PN-EN 13595-1:2005Odzież ochronna dla zawodowych motocyklistów -- Kurtki, spodnie oraz ubiory jedno- lub kilkuczęściowe -- Część 1: Wymagania ogólne2020-07-17PN-EN 17092-4:2020-072023-02-28
PN-EN 13595-2:2005Odzież ochronna dla zawodowych motocyklistów -- Kurtki, spodnie oraz ubiory jedno- lub kilkuczęściowe -- Część 2: Metoda badania odporności na ścieranie udarowe2020-07-17PN-EN 17092-1:2020-082023-03-31
PN-EN 13595-2:2005Odzież ochronna dla zawodowych motocyklistów -- Kurtki, spodnie oraz ubiory jedno- lub kilkuczęściowe -- Część 2: Metoda badania odporności na ścieranie udarowe2020-07-17PN-EN 17092-3:2020-072023-02-28
PN-EN 13595-2:2005Odzież ochronna dla zawodowych motocyklistów -- Kurtki, spodnie oraz ubiory jedno- lub kilkuczęściowe -- Część 2: Metoda badania odporności na ścieranie udarowe2020-07-17PN-EN 17092-4:2020-072023-02-28
PN-EN 13595-2:2005Odzież ochronna dla zawodowych motocyklistów -- Kurtki, spodnie oraz ubiory jedno- lub kilkuczęściowe -- Część 2: Metoda badania odporności na ścieranie udarowe2020-07-17PN-EN 17092-2:2020-072023-02-28
PN-EN 13595-2:2005Odzież ochronna dla zawodowych motocyklistów -- Kurtki, spodnie oraz ubiory jedno- lub kilkuczęściowe -- Część 2: Metoda badania odporności na ścieranie udarowe2020-07-17PN-EN 17092-6:2020-072023-02-28
PN-EN 13595-2:2005Odzież ochronna dla zawodowych motocyklistów -- Kurtki, spodnie oraz ubiory jedno- lub kilkuczęściowe -- Część 2: Metoda badania odporności na ścieranie udarowe2020-07-17PN-EN 17092-5:2020-072023-02-28
PN-EN 13595-3:2005Odzież ochronna dla zawodowych motocyklistów -- Kurtki, spodnie oraz ubiory jedno- lub kilkuczęściowe -- Część 3: Metoda badania wytrzymałości na wypychanie2020-07-17PN-EN 17092-4:2020-072023-02-28
PN-EN 13595-3:2005Odzież ochronna dla zawodowych motocyklistów -- Kurtki, spodnie oraz ubiory jedno- lub kilkuczęściowe -- Część 3: Metoda badania wytrzymałości na wypychanie2020-07-17PN-EN 17092-3:2020-072023-02-28
PN-EN 13595-3:2005Odzież ochronna dla zawodowych motocyklistów -- Kurtki, spodnie oraz ubiory jedno- lub kilkuczęściowe -- Część 3: Metoda badania wytrzymałości na wypychanie2020-07-17PN-EN 17092-5:2020-072023-02-28
PN-EN 13595-3:2005Odzież ochronna dla zawodowych motocyklistów -- Kurtki, spodnie oraz ubiory jedno- lub kilkuczęściowe -- Część 3: Metoda badania wytrzymałości na wypychanie2020-07-17PN-EN 17092-2:2020-072023-02-28
PN-EN 13595-3:2005Odzież ochronna dla zawodowych motocyklistów -- Kurtki, spodnie oraz ubiory jedno- lub kilkuczęściowe -- Część 3: Metoda badania wytrzymałości na wypychanie2020-07-17PN-EN 17092-6:2020-072023-02-28
PN-EN 13595-3:2005Odzież ochronna dla zawodowych motocyklistów -- Kurtki, spodnie oraz ubiory jedno- lub kilkuczęściowe -- Część 3: Metoda badania wytrzymałości na wypychanie2020-07-17PN-EN 17092-1:2020-082023-03-31
PN-EN 13595-4:2005Odzież ochronna dla zawodowych motocyklistów -- Kurtki, spodnie oraz ubiory jedno- lub kilkuczęściowe -- Część 4: Metoda badania odporności na przecięcie udarowe2020-07-17PN-EN 17092-4:2020-072023-02-28
PN-EN 13595-4:2005Odzież ochronna dla zawodowych motocyklistów -- Kurtki, spodnie oraz ubiory jedno- lub kilkuczęściowe -- Część 4: Metoda badania odporności na przecięcie udarowe2020-07-17PN-EN 17092-3:2020-072023-02-28
PN-EN 13595-4:2005Odzież ochronna dla zawodowych motocyklistów -- Kurtki, spodnie oraz ubiory jedno- lub kilkuczęściowe -- Część 4: Metoda badania odporności na przecięcie udarowe2020-07-17PN-EN 17092-5:2020-072023-02-28
PN-EN 13595-4:2005Odzież ochronna dla zawodowych motocyklistów -- Kurtki, spodnie oraz ubiory jedno- lub kilkuczęściowe -- Część 4: Metoda badania odporności na przecięcie udarowe2020-07-17PN-EN 17092-2:2020-072023-02-28
PN-EN 13595-4:2005Odzież ochronna dla zawodowych motocyklistów -- Kurtki, spodnie oraz ubiory jedno- lub kilkuczęściowe -- Część 4: Metoda badania odporności na przecięcie udarowe2020-07-17PN-EN 17092-6:2020-072023-02-28
PN-EN 13595-4:2005Odzież ochronna dla zawodowych motocyklistów -- Kurtki, spodnie oraz ubiory jedno- lub kilkuczęściowe -- Część 4: Metoda badania odporności na przecięcie udarowe2020-07-17PN-EN 17092-1:2020-082023-03-31
PN-EN 13814:2011Urządzenia i konstrukcje wesołych miasteczek i parków rozrywki -- Bezpieczeństwo2019-07-19PN-EN 13814-1:2019-072022-05-31
PN-EN 13814:2011Urządzenia i konstrukcje wesołych miasteczek i parków rozrywki -- Bezpieczeństwo2019-07-19PN-EN 13814-2:2019-072022-05-31
PN-EN 13814:2011Urządzenia i konstrukcje wesołych miasteczek i parków rozrywki -- Bezpieczeństwo2019-07-19PN-EN 13814-3:2019-072022-05-31
PN-EN 14915+A1:2017-07Boazerie i okładziny z drewna litego -- Właściwości, wymagania i znakowanie2020-06-16PN-EN 14915+A2:2020-062021-10-31
PN-EN 14915+A1:2017-07Boazerie i okładziny z drewna litego -- Właściwości, wymagania i znakowanie2020-06-16PN-EN 14915+A2:2020-062021-10-31
PN-EN 14915+A1:2017-07Boazerie i okładziny z drewna litego -- Właściwości, wymagania i znakowanie2020-06-16PN-EN 14915+A2:2020-062021-10-31
PN-EN 14915+A1:2017-07Boazerie i okładziny z drewna litego -- Właściwości, wymagania i znakowanie2020-06-16PN-EN 14915+A2:2020-062021-10-31
PN-EN 14915+A1:2017-07Boazerie i okładziny z drewna litego -- Właściwości, wymagania i znakowanie2020-06-16PN-EN 14915+A2:2020-062021-10-31
PN-EN 14915+A1:2017-07Boazerie i okładziny z drewna litego -- Właściwości, wymagania i znakowanie2020-06-16PN-EN 14915+A2:2020-062021-10-31
PN-EN 15102+A1:2011Dekoracyjne okładziny ścienne -- Wyrób w postaci zwoika i panela2019-09-20PN-EN 15102:2019-092022-06-12
PN-EN 15102+A1:2011Dekoracyjne okładziny ścienne -- Wyrób w postaci zwoika i panela2019-09-20PN-EN 15102:2019-092022-06-12
PN-EN 71-2+A1:2014-06Bezpieczeństwo zabawek -- Część 2: Palność2021-05-26PN-EN 71-2:2021-052021-12-09
PN-EN 71-2+A1:2014-06Bezpieczeństwo zabawek -- Część 2: Palność2021-05-26PN-EN 71-2:2021-052021-12-09
PN-EN 71-4:2013-07Bezpieczeństwo zabawek -- Część 4: Zestawy do wykonywania doświadczeń chemicznych i podobnych2021-05-26PN-EN 71-4:2021-052021-12-31
PN-EN 71-4:2013-07Bezpieczeństwo zabawek -- Część 4: Zestawy do wykonywania doświadczeń chemicznych i podobnych2021-05-26PN-EN 71-4:2021-052021-12-31
PN-EN ISO 9073-4:2002Tekstylia -- Metody badania włóknin -- Część 4: Wyznaczanie wytrzymałości na rozdzieranie2021-07-26PN-EN ISO 9073-4:2021-072021-08-31
PN-EN ISO 9902-6:2003Maszyny włókiennicze -- Przepisy dotyczące badań hałasu -- Część 6: Maszyny do wytwarzania tkanin i dzianin2021-07-05PN-EN ISO 9902-6:2021-072021-07-31
Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
PN-EN 14104:2004Produkty przetwarzania olejów i tłuszczów -- Estry metylowe kwasów tłuszczowych (FAME) -- Oznaczanie liczby kwasowej2021-06-23PN-EN 14104:2021-062021-07-31
Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
PN-EN 16947-1:2017-07Energetyczne właściwości użytkowe budynków -- System Zarządzania Budynkami -- Część 1: Moduł M10-122021-07-23PN-EN ISO 52127-1:2021-072021-08-31
PN-EN 50090-5-1:2007Domowe i budynkowe systemy elektroniczne (HBES) -- Część 5-1: Nośniki i warstwy zależne od nośników -- Transmisja liniami zasilającymi w systemach HBES klasy12020-09-22PN-EN 50090-5-1:2020-092023-04-24
PN-EN 50090-5-2:2005Domowe i budynkowe systemy elektroniczne (HBES) -- Część 5-2: Nośniki oraz warstwy zależne od nośników -- Sieć HBES klasy 1, skrętka dwużyłowa2020-09-16PN-EN 50090-5-2:2020-092023-04-10
PN-EN 50413:2009Metody pomiaru i obliczeń ekspozycji ludzi w polach elektrycznych, magnetycznych i elektromagnetycznych (0 Hz - 300 GHz) -- Norma podstawowa2020-08-13PN-EN 50413:2020-082022-09-23
PN-EN 50413:2009Norma podstawowa w zakresie metod pomiarów i obliczeń ekspozycji ludzi w polach elektrycznych, magnetycznych i elektromagnetycznych (0 Hz-300 GHz)2020-08-13PN-EN 50413:2020-082022-09-23
PN-EN 50491-5-1:2011Ogólne wymagania dla domowych i budynkowych systemów elektronicznych (HBES) oraz systemów automatyzacji i sterowania budynków (BACS) -- Część 5-1: Wymagania kompatybilności elektromagnetycznej (EMC), warunki badań i stanowiska pomiarowe2020-01-29PN-EN IEC 63044-5-1:2020-012026-11-01
PN-EN 50491-5-2:2011Ogólne wymagania dla domowych i budynkowych systemów elektronicznych (HBES) oraz systemów automatyzacji i sterowania budynków (BACS) -- Część 5-2: Wymagania kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dla HBES/BACS stosowanych w środowisku mieszkalnym, hand2020-01-29PN-EN IEC 63044-5-2:2020-012026-11-01
PN-EN 50491-5-3:2011Ogólne wymagania dla domowych i budynkowych systemów elektronicznych (HBES) oraz systemów automatyzacji i sterowania budynków (BACS) -- Część 5-3: Wymagania kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dla HBES/BACS stosowanych w środowisku przemysłowym2020-01-29PN-EN IEC 63044-5-3:2020-012026-11-01
PN-EN 50499:2009Metoda oszacowania ekspozycji pracowników na pola elektromagnetyczne2020-07-09PN-EN 50499:2020-072022-08-20
PN-EN 50600-1:2013-06Technika informatyczna -- Wyposażenie i infrastruktura centrów przetwarzania danych -- Część 1: Pojęcia ogólne2019-07-17PN-EN 50600-1:2019-072022-04-29
PN-EN 50600-1:2013-06Technika informatyczna -- Wyposażenie i infrastruktura centrów przetwarzania danych -- Część 1: Pojęcia ogólne2019-07-17PN-EN 50600-1:2019-072022-04-29
PN-EN 50600-2-2:2014-06Technika informatyczna -- Wyposażenie i infrastruktura centrów przetwarzania danych -- Część 2-2: Dystrybucja energii2019-07-17PN-EN 50600-2-2:2019-072022-04-29
PN-EN 50600-2-2:2014-06Technika informatyczna -- Wyposażenie i infrastruktura centrów przetwarzania danych -- Część 2-2: Dystrybucja energii2019-07-17PN-EN 50600-2-2:2019-072022-04-29
PN-EN 50600-2-3:2015-01Technika informatyczna -- Wyposażenie i infrastruktura centrów przetwarzania danych -- Część 2-3: Zapewnienie parametrów środowiskowych2019-07-17PN-EN 50600-2-3:2019-072022-04-29
PN-EN 50600-2-3:2015-01Technika informatyczna -- Wyposażenie i infrastruktura centrów przetwarzania danych -- Część 2-3: Zapewnienie parametrów środowiskowych2019-07-17PN-EN 50600-2-3:2019-072022-04-29
PN-EN 55015:2013-10Poziomy dopuszczalne i metody pomiaru zaburzeń radioelektrycznych wytwarzanych przez elektryczne urządzenia oświetleniowe i urządzenia podobne2019-11-21PN-EN IEC 55015:2019-112022-08-30
PN-EN 55015:2013-10Poziomy dopuszczalne i metody pomiaru zaburzeń radioelektrycznych wytwarzanych przez elektryczne urządzenia oświetleniowe i urządzenia podobne2019-11-21PN-EN IEC 55015:2019-112022-08-30
PN-EN 55016-1-1:2010Wymagania dotyczące aparatury pomiarowej i metod pomiaru zaburzeń radioelektrycznych oraz odporności na zaburzenia -- Część 1-1: Aparatura do pomiaru zaburzeń radioelektrycznych i do badań odporności -- Aparatura pomiarowa2019-07-30PN-EN IEC 55016-1-1:2019-072022-06-26
PN-EN 55016-1-4:2010Wymagania dotyczące aparatury pomiarowej i metod pomiarów zaburzeń radioelektrycznych oraz odporności na zaburzenia -- Część 1-4: Aparatura do pomiaru zaburzeń radioelektrycznych i do badań odporności -- Anteny i poligony pomiarowe do pomiaru zaburzeń pro2019-04-11PN-EN IEC 55016-1-4:2019-042022-02-12
PN-EN 55016-1-4:2010PWymagania dotyczące aparatury pomiarowej i metod pomiaru zaburzeń radioelektrycznych oraz odporności na zaburzenia -- Część 1-4: Aparatura do pomiaru zaburzeń radioelektrycznych i do badań odporności -- Anteny i poligony pomiarowe do pomiaru zaburzeń prom2019-04-11PN-EN IEC 55016-1-4:2019-042022-02-12
PN-EN 55020:2012Odbiorniki radiofoniczne i telewizyjne i ich urządzenia dodatkowe -- Charakterystyki odporności -- Poziomy wymagane i metody pomiarów2020-01-20PN-EN 55035:2017-092022-07-28
PN-EN 55020:2012Odbiorniki radiofoniczne i telewizyjne i ich urządzenia dodatkowe -- Charakterystyki odporności -- Poziomy wymagane i metody pomiarów2020-01-20PN-EN 55035:2017-092022-07-28
PN-EN 55024:2011Urządzenia informatyczne -- Charakterystyki odporności -- Poziomy wymagane i metody pomiaru2020-09-17PN-EN 55035:2017-092022-07-28
PN-EN 55024:2011Urządzenia informatyczne -- Charakterystyki odporności -- Poziomy wymagane i metody pomiarów2020-09-17PN-EN 55035:2017-092022-07-28
PN-EN 55103-2:2012Kompatybilność elektromagnetyczna -- Profesjonalne urządzenia akustyczne, wizyjne, audiowizualne i sterowania oświetleniem estradowym -- Część 2: Odporność2020-09-17PN-EN 55035:2017-092022-07-28
PN-EN 55103-2:2012Kompatybilność elektromagnetyczna -- Profesjonalne urządzenia akustyczne, wizyjne, audiowizualne i sterowania oświetleniem estradowym -- Część 2: Odporność2020-09-17PN-EN 55035:2017-092022-07-28
PN-EN 60268-16:2011Urządzenia systemów elektroakustycznych -- Część 16: Obiektywna ocena zrozumiałości mowy za pomocą wskaźnika transmisji mowy2021-06-22PN-EN IEC 60268-16:2021-062023-10-30
PN-EN 60268-4:2014-12Urządzenia systemów elektroakustycznych -- Część 4: Mikrofony2019-01-23PN-EN IEC 60268-4:2019-012021-10-17
PN-EN 60950-22:2017-07Urządzenia techniki informatycznej -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 22: Urządzenia instalowane na zewnątrz2020-11-18PN-EN IEC 62368-1:2020-112023-01-06
PN-EN 60950-23:2007Urządzenia techniki informatycznej -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 23: Wielkogabarytowe urządzenia do magazynowania danych2020-11-18PN-EN IEC 62368-1:2020-112023-01-06
PN-EN 61000-3-11:2004Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Część 3-11: Dopuszczalne poziomy -- Ograniczanie zmian napięcia, wahań napięcia i migotania światła w publicznych sieciach niskiego napięcia -- Urządzenia o prądzie znamionowym < lub = 75 A podlegające przyłączen2020-01-27PN-EN IEC 61000-3-11:2020-012022-11-01
PN-EN 61000-3-2:2014-10Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Część 3-2: Poziomy dopuszczalne -- Poziomy dopuszczalne emisji harmonicznych prądu (fazowy prąd zasilający odbiornika < lub = 16 A)2019-04-08PN-EN IEC 61000-3-2:2019-042022-03-01
PN-EN 61000-3-2:2014-10Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Część 3-2: Poziomy dopuszczalne -- Poziomy dopuszczalne emisji harmonicznych prądu (fazowy prąd zasilający odbiornika ≤ 16 A)2019-04-08PN-EN IEC 61000-3-2:2019-042022-03-01
PN-EN 61000-4-11:2007Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Część 4-11: Metody badań i pomiarów -- Badania odporności na zapady napięcia, krótkie przerwy i zmiany napięcia2020-11-16PN-EN IEC 61000-4-11:2020-112023-03-03
PN-EN 61000-4-18:2009Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Część 4-18: Metody badań i pomiarów -- Badanie odporności na tłumiony przebieg oscylacyjny2019-08-06PN-EN IEC 61000-4-18:2019-082022-06-20
PN-EN 61000-4-3:2007Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Część 4-3: Metody badań i pomiarów -- Badanie odporności na promieniowane pole elektromagnetyczne o częstotliwości radiowej2021-06-14PN-EN IEC 61000-4-3:2021-062023-10-13
PN-EN 61000-6-1:2008Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Część 6-1: Normy ogólne -- Odporność w środowiskach: mieszkalnym, handlowym i lekko uprzemysłowionym2019-03-27PN-EN IEC 61000-6-1:2019-032022-02-22
PN-EN 61000-6-2:2008Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Część 6-2: Normy ogólne -- Odporność w środowiskach przemysłowych2019-04-08PN-EN IEC 61000-6-2:2019-042022-02-22
PN-EN 61000-6-4:2008Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Część 6-4: Normy ogólne -- Norma emisji w środowiskach przemysłowych2019-12-13PN-EN IEC 61000-6-4:2019-122022-09-20
PN-EN 61968-1:2013-06Integracja aplikacji w przedsiębiorstwach elektroenergetycznych -- Interfejsy systemowe do zarządzania dystrybucją -- Część 1: Architektura interfejsu i zalecenia ogólne2021-02-08PN-EN IEC 61968-1:2021-022023-06-03
PN-EN 61968-4:2008Integracja aplikacji w przedsiębiorstwach elektroenergetycznych -- Interfejsy systemu dla zarządzania dystrybucją -- Część 4: Interfejs dla ewidencji i zarządzania środkami trwałymi2019-11-05PN-EN IEC 61968-4:2019-112022-04-12
PN-EN 61970-301:2017-07Interfejs aplikacji systemu zarządzania energią (EMS-API) -- Część 301: Podstawa wspólnego modelu informacyjnego (CIM)2021-04-07PN-EN IEC 61970-301:2021-042023-07-31
PN-EN 62311:2010Ocena urządzeń elektronicznych i elektrycznych w odniesieniu do ograniczeń ekspozycji ludności w polach elektromagnetycznych (0 Hz-300 GHz)2020-06-12PN-EN IEC 62311:2020-062023-01-24
PN-EN 62368-1:2015-03Urządzenia techniki fonicznej/wizyjnej, informatycznej i telekomunikacyjnej -- Część 1: Wymagania bezpieczeństwa2020-11-18PN-EN IEC 62368-1:2020-112023-01-06
PN-EN IEC 62680-1-2:2018-09Interfejsy uniwersalnej magistrali szeregowej do transmisji danych oraz zasilania -- Część 1-2: Elementy wspólne -- Specyfikacja zasilania przez USB2020-08-18PN-EN IEC 62680-1-2:2020-082023-01-16
Sektor Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarzadzania
PN-EN 31010:2010Zarządzanie ryzykiem -- Techniki oceny ryzyka2020-01-27PN-EN IEC 31010:2020-012022-07-18
PN-EN 50212:2002Złącza do czujników termoelektrycznych2021-02-09PN-EN 50212:2021-022023-03-09
PN-EN 60812:2009Techniki analizy nieuszkadzalności systemów -- Procedura analizy rodzajów i skutków uszkodzeń (FMEA)2018-12-05PN-EN IEC 60812:2018-122021-09-14
PN-EN 61207-2:2005Sposób opisu charakterystyk analizatorów gazu -- Część 2: Zawartość tlenu w gazie (z zastosowaniem wyskotemperaturowych czujników elektrochemicznych)2019-11-05PN-EN IEC 61207-2:2019-112022-07-23
PN-EN 61207-3:2005Sposób opisu charakterystyk analizatorów gazu -- Część 3: Paramagnetyczne analizatory tlenu2019-11-05PN-EN IEC 61207-3:2019-112022-07-31
PN-EN 62402:2008Zarządzanie wycofaniem z użycia -- Przewodnik zastosowań2019-08-20PN-EN IEC 62402:2019-082022-07-03
PN-EN 82079-1:2013-05Przygotowanie instrukcji użytkowania -- Struktura, zawartość i sposób prezentacji -- Część 1: Zasady ogólne i wymagania szczegółowe2020-09-15PN-EN IEC/IEEE 82079-1:2020-092023-04-03
PN-EN 82079-1:2013-05Przygotowanie instrukcji użytkowania -- Opracowanie struktury, zawartość i sposób prezentacji -- Część 1: Zasady ogólne i wymagania szczegółowe2020-09-15PN-EN IEC/IEEE 82079-1:2020-092023-04-03
PN-IEC 1123:1998Badanie nieuszkadzalności -- Plany badań zgodności dotyczące prawdopodobieństwa sukcesu2020-08-24PN-EN IEC 61123:2020-082022-12-27
PN-IEC 61163-2:2004Selekcja narażeniowa ze względu na nieuszkadzalność -- Część 2: Podzespoły elektroniczne2020-12-17PN-EN IEC 61163-2:2020-122023-04-15
Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
PN-EN 1150:2001Odzież ochronna -- Odzież o intensywnej widzialności do użytku pozazawodowego -- Metody badań i wymagania2021-01-27PN-EN 17353:2021-012023-08-31
PN-EN 13356:2004Akcesoria zapewniające widzialność, przeznaczone do użytku pozazawodowego -- Metody badań i wymagania2021-01-27PN-EN 17353:2021-012023-08-31
PN-EN 14222:2007Kotły płomienicowo-płomieniówkowe ze stali odpornej na korozję2021-06-23PN-EN 14222:2021-062021-07-31
PN-EN 14387+A1:2010Sprzęt ochrony układu oddechowego -- Pochłaniacz(-e) i filtropochłaniacz(-e) -- Wymagania, badanie, znakowanie2021-07-19PN-EN 14387:2021-072021-08-31
PN-EN 143:2004Sprzęt ochrony układu oddechowego -- Filtry -- Wymagania, badanie, znakowanie2021-07-19PN-EN 143:2021-072021-08-31
PN-EN 1615:2002Cewniki do odżywiania wewnętrznego i zestawy do podawania wewnętrznego, do jednorazowego użytku, i ich połączenia -- Projektowanie i badanie2020-10-12PN-EN ISO 20695:2020-102023-04-30
PN-EN 1618:2000Cewniki inne niż wewnątrznaczyniowe -- Metody badania wspólnych właściwości2020-10-12PN-EN ISO 20695:2020-102023-04-30
PN-EN 1789+A2:2015-01Pojazdy medyczne i ich wyposażenie -- Ambulanse drogowe2021-02-25PN-EN 1789:2021-022022-03-31
PN-EN 1789+A2:2015-01Pojazdy medyczne i ich wyposażenie -- Ambulanse drogowe2021-02-25PN-EN 1789:2021-022022-03-31
PN-EN 352-1:2005Ochronniki słuchu -- Wymagania ogólne -- Część 1: Nauszniki przeciwhałasowe2021-04-27PN-EN 352-1:2021-042023-11-30
PN-EN 352-2:2005Ochronniki słuchu -- Wymagania ogólne -- Część 2: Wkładki przeciwhałasowe2021-04-28PN-EN 352-2:2021-042023-11-30
PN-EN 352-3:2005Ochronniki słuchu -- Wymagania ogólne -- Część 3: Nauszniki przeciwhałasowe mocowane do przemysłowego hełmu ochronnego2021-04-28PN-EN 352-3:2021-042023-11-30
PN-EN 352-4:2003Ochronniki słuchu -- Wymagania bezpieczeństwa i badania -- Część 4: Nauszniki przeciwhałasowe o regulowanym tłumieniu2021-04-28PN-EN 352-4:2021-042023-11-30
PN-EN 352-5:2005Ochronniki słuchu -- Wymagania bezpieczeństwa i badania -- Część 5: Nauszniki przeciwhałasowe z aktywną redukcją hałasu2021-05-13PN-EN 352-5:2021-052023-11-30
PN-EN 352-6:2005Ochronniki słuchu -- Wymagania bezpieczeństwa i badania -- Część 6: Nauszniki przeciwhałasowe z sygnałem fonicznym wprowadzonym z wejścia elektrycznego2021-05-14PN-EN 352-6:2021-052023-11-30
PN-EN 352-7:2006Ochronniki słuchu -- Wymagania bezpieczeństwa i badania -- Część 7: Wkładki przeciwhałasowe o regulowanym tłumieniu2021-04-28PN-EN 352-7:2021-042023-11-30
PN-EN 352-8:2008Ochronniki słuchu -- Wymagania bezpieczeństwa i badania -- Część 8: Nauszniki przeciwhałasowe z elektronicznymi urządzeniami dźwiękowymi2021-04-28PN-EN 352-8:2021-042023-11-30
PN-EN ISO 15195:2004Medycyna laboratoryjna -- Wymagania dla referencyjnych laboratoriów pomiarowych2019-04-29PN-EN ISO 15195:2019-042022-02-28
PN-EN ISO 15195:2004Medycyna laboratoryjna -- Wymagania dla referencyjnych laboratoriów pomiarowych2019-04-29PN-EN ISO 15195:2019-042022-02-28
PN-EN ISO 15854:2008Stomatologia -- Woski odlewowe i na płytę wzornika2021-07-21PN-EN ISO 15854:2021-072021-08-31
PN-EN ISO 20776-1:2007Kliniczne badania laboratoryjne i metody badań diagnostycznych in vitro -- Oznaczanie wrażliwości drobnoustrojów i ocena przydatności gotowych testów do oznaczania wrażliwości na leki przeciwbakteryjne -- Część 1: Referencyjna metoda oznaczania in vitro a2021-01-12PN-EN ISO 20776-1:2021-012023-07-31
PN-EN ISO 5840-1:2016-01Implanty sercowo-naczyniowe -- Protezy zastawek serca -- Część 1: Wymagania ogólne2021-07-23PN-EN ISO 5840-1:2021-072021-08-31
PN-EN ISO 5840-2:2016-01Implanty sercowo-naczyniowe -- Protezy zastawek serca -- Część 2: Chirurgicznie wszczepione substytuty zastawek serca2021-07-23PN-EN ISO 5840-2:2021-072021-08-31
PN-EN ISO 5840-3:2013-07Implanty sercowo-naczyniowe -- Protezy zastawki serca -- Część 3: Substytuty zastawki serca implantowane technikami przezcewnikowymi2021-07-26PN-EN ISO 5840-3:2021-072021-08-31
PN-EN ISO 80601-2-61:2011Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 2-61: Szczegółowe wymagania dotyczące podstaw bezpieczeństwa i zasadniczego działania wyposażenia pulsoksymetrów do medycznego stosowania2019-03-19PN-EN ISO 80601-2-61:2019-032022-01-31
PN-EN ISO 81060-2:2014-07Nieinwazyjne sfigmomanometry -- Część 2: Badania kliniczne dla pomiarów typu automatycznego2020-04-23PN-EN ISO 81060-2:2020-042022-11-30
PN-EN ISO 8637:2014-05Implanty sercowo-naczyniowe i systemy pozaustrojowe -- Hemodializatory, hemodiafiltry, hemofiltry i hemokoncentratory2020-10-15PN-EN ISO 8637-1:2020-102023-04-30
PN-EN ISO 8638:2014-05Implanty sercowo-naczyniowe i systemy pozaustrojowe -- Obwód do pozaustrojowego krążenia krwi do hemodializatorów, hemodiafiltrów i hemofiltrów2018-12-06PN-EN ISO 8637-2:2018-122021-08-31
PN-EN ISO 8836:2014-12Cewniki do odsysania z dróg oddechowych2021-04-06PN-EN ISO 8836:2021-042023-10-31
PN-EN ISO 9170-1:2009Punkty poboru dla systemów rurociągowych gazów medycznych -- Część 1: Punkty poboru sprężonych gazów medycznych i próżni2020-12-14PN-EN ISO 9170-1:2020-122023-06-30