Content

Powołanie nowych KT/KZ/PK

Powołanie nowych KT

POWOŁANIE NOWYCH KT

20 grudnia 2019 r. powołany został Komitet Techniczny  KT 333 ds. Blockchain i Technologii Rozproszonych Rejestrów, który jest komitetem wiodącym w zakresie współpracy z ISO/TC 307 Blockchain and distributed ledger technologies.

Zakres tematyczny KT 333 obejmuje: Normalizacja w dziedzinie blockchain i technologii rozproszonych rejestrów, w tym zwiększanie bezpieczeństwa, prywatności oraz umożliwianie powszechnego zastosowania technologii rozproszonych rejestrów poprzez zapewnienie lepszej interoperacyjności..

Szczegółowe informacje o członkach KT znajdują się na stronie Wykaz OT.

KT 333 ds. Blockchain i Technologii Rozproszonych Rejestrów  projekt Planu działania.
Instytucje zainteresowane członkostwem w KT mogą zgłaszać się do udziału w jego pracach. Sposób zgłoszenia i wymagane dokumenty są podane na stronie internetowej Jak zostać członkiem KT/KZ/PK.

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy kontaktować się z Kierownikiem Sektora Technik Informacyjnych i Komunikacji Panem Tomaszem Mazurem tel.: 225567601;
e-mail: tomasz.mazur@pkn.pl lub z konsultantem KT Panem  Bogusławem Ćmilem tel.: 225567467: e-mail: boguslaw.cmil@pkn.pl

8 października 2019 r. powołany został Komitet Techniczny  KT 332 ds. Świec i Zniczy, który jest komitetem wiodącym w zakresie współpracy z CEN/TC 369 Candle fire safety.

Zakres tematyczny KT 332 obejmuje: zagadnienia ogólne, metody badań, wymagania jakościowe, terminologię i klasyfikację świec wewnętrznych i zewnętrznych, bezpieczeństwo produktów podczas spalania, oznakowanie, surowce do produkcji świec i zniczy itp.

Szczegółowe informacje o członkach KT znajdują się na stronie Wykaz OT.

KT 332 ds. Świec i Zniczy opracował projekt Planu działania.
Instytucje zainteresowane członkostwem w KT mogą zgłaszać się do udziału w jego pracach. Sposób zgłoszenia i wymagane dokumenty są podane na stronie internetowej Jak zostać członkiem KT/KZ/PK.

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy kontaktować się z Kierownikiem Sektora Produktów Powszechnego Użytku Panią Krystyną Klimaszewską-Wiak tel.: 426788762;
e-mail: krystyna.wiak@pkn.pl lub z konsultantem KT Panią Magdaleną Piechą-Marasek
tel.: 426780720; e-mail: magdalena.marasek@pkn.pl.

Powołanie nowych KZ

POWOŁANIE NOWYCH KZ

W dniu 06-03-2018 powołano KZ 509 ds. Terminologii z Zakresu Technologii Kosmicznych i Satelitarnych.

Zakres tematyczny KZ 509 obejmuje:

Opracowanie jednolitej bazy polskojęzycznych terminów i pojęć występujących w nazwach, definicjach i opisach wyrobów i procesów z zakresu technologii kosmicznych i satelitarnych, zgodnych z treścią norm i innych dokumentów normalizacyjnych opublikowanych przez Europejską Agencję Kosmiczną (ESA), w tym z klasyfikacją dziedzin, poddziedzin i grup pojęć zawartych w drzewie technologicznym ESA.

Szczegółowe informacje o członkach powołanego KZ znajdują się w zakładce Organy Techniczne PKN.

Projekt planu działania KZ nr 509 ds. Terminologii z Zakresu Technologii Kosmicznych i Satelitarnych.

Sekretariat KZ prowadzi PKN.

Instytucje zainteresowane członkostwem w powołanym KZ mogą zgłaszać się do udziału w jego pracach. Sposób zgłoszenia i wymagane dokumenty są podane na stronie internetowej Jak zostać członkiem KT/KZ/PK.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres:

Polski Komitet Normalizacyjny
Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
ul. Świętokrzyska 14
00-050 Warszawa

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy kontaktować się z Kierownikiem Sektora Logistyki, Transportu i Opakowań Iwoną Łosiewicz, tel.: 22 55 67 428; e-mail: iwona.losiewicz@pkn.pl lub z Sekretarzem KZ – Rafał Brzeziński, tel.: 22 55 67 743; e-mail: rafal.brzezinski@pkn.pl.

Powołanie nowych PK

POWOŁANIE NOWYCH PK

W dniu 4 grudnia 2019 r. w KT 180 ds. Bezpieczeństwa Pożarowego Obiektów powołano PKN/KT 180/PK 1 ds. Systemów Kontroli Rozprzestrzeniania Dymu i Ciepła.

Zakres tematyczny: bezpieczeństwo pożarowe budynków i obiektów budowlanych obejmujące systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła, ich elementy składowe, zasady projektowania, budowy oraz konserwacji w budynkach i w obiektach budowlanych.

Szczegółowe informacje o członkach nowego PK znajdują się na stronie Organy Techniczne PKN.

Sekretariat PK prowadzi:

Polski Komitet Normalizacyjny
00-050 Warszawa
ul. Świętokrzyska 14 B
tel.: +48 225567439
e-mail: wpnsbd@pkn.pl

Instytucje zainteresowane członkostwem w powołanym PK mogą zgłaszać się do udziału w jego pracach. Sposób zgłoszenia i wymagane dokumenty są udostępnione na stronie internetowej: Jak zostać członkiem KT/KZ/PK.

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy kontaktować się z Kierownikiem Sektora Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych Panią Anną Tańską: tel. + 48 22 556 74 39; e-mail: anna.tanska@pkn.pl lub konsultantem PK Panią Katarzyną Maciejczyk: tel.: + 48 22 556 76 05;
e-mail: katarzyna.maciejczyk@pkn.pl.