Content

Eurokody

Informacja nt. normalizacji w zakresie projektowania konstrukcji budowlanych

Projektowanie konstrukcji budowlanych w Polsce jest możliwe w oparciu o:

  • Eurokody, gdyż zostały one wprowadzone w wersji polskojęzycznej wraz z Załącznikami krajowymi, o czym informuje odnośnik pod tabelą w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2017 poz. 2285):

    „Polskie Normy projektowania konstrukcji - Eurokody, zatwierdzone i opublikowane w języku polskim, mogą być stosowane w projektowaniu konstrukcji, jeżeli obejmują one wszystkie niezbędne aspekty związane z zaprojektowaniem tej konstrukcji (stanowią kompletny zestaw norm umożliwiający projektowanie). Projektowanie każdego rodzaju konstrukcji wymaga stosowania PN-EN 1990 i PN-EN 1991.”
  • Polskie Normy własne (krajowe), mające od 1 kwietna 2010 r. status norm wycofanych, gdyż są one wymienione w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

EUROKODY - wprowadzenie do zbioru Polskich Norm - stan na 27 września 2018 r.

Polskie Normy dotyczące projektowania budynków i budowli, wycofane z dniem 31 marca 2010 r., przez zastąpienie odpowiednimi EUROKODAMI

Przeczytaj też:

- Projektowanie konstrukcji budowlanych z wykorzystaniem Eurokodów