Content

Dyrektywy, rozporządzenia i normy

Dyrektywy, Rozporządzenia, Decyzje
Dyrektywy, Rozporządzenia, Decyzje

Akredytacja i nadzór rynku. Eko zarządzanie i audyt
New legislative framework and the eco-management audit scheme (NLF) and (EMAS)

765/2008,
768/2008/WE,
1221/2009

Bezpieczeństwo zabawek
Toys safety

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2019/1254 z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie norm zharmonizowanych dotyczących bezpieczeństwa zabawek, opracowanych na potrzeby dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/48/WE

2009/48/WE
Dźwigi
Lifts
2014/33/UE

Ekoprojekt dla produktów związanych z energią i etykietowanie energetyczne – Akty ramowe
Ecodesign and energy labelling – Framework directives

2009/125/WE,
2017/1369
Interoperacyjność systemu kolei
Interoperability of the rail system
2008/57/WE
Kompatybilność elektromagnetyczna
Electromagnetic compatibility (EMC)
2014/30/UE

Maszyny  Załącznik: Decyzja Wykonawcza Komisji 2019/436 - Załącznik III 
Machinery (MD)

Decyzja Wykonawcza Komisji (UE) 2019/436 z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie norm zharmonizowanych dla maszyn, opracowanych na potrzeby dyrektywy 2006/42/WE.

2006/42/WE
Materiały wybuchowe przeznaczone do użytku cywilnego
Explosives for civil uses
2014/28/UE
Ogólne bezpieczeństwo produktów
General product safety
2001/95/WE

Ograniczenia stosowania niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym
Restriction of the use of certain hazardous substances (RoHS)

2011/65/UE

Opakowania i odpady opakowaniowe
Packaging and packaging waste

94/62/WE
Produkty kosmetyczne
Cosmetic products
1223/2009
Proste zbiorniki ciśnieniowe
Simple pressure vessels (SPVD)
2014/29/UE
Przyrządy pomiarowe
Measuring instruments (MID)
2014/32/UE
Rekreacyjne jednostki pływające i skutery wodne
Recreational craft
2013/53/UE

Rejestracja, ocena, udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów
Chemical substances (REACH)

1907/2006
Sprzęt elektryczny przewidziany do stosowania w określonych granicach napięcia
Low voltage (LVD)
2014/35/UE
Środki ochrony indywidualnej   
Personal protective equipment (PPE)
89/686/EWG

Środki ochrony indywidualnej   
Personal protective equipment (PPE)

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2019/1217 z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie norm zharmonizowanych dotyczących indywidualnych urządzeń wypornościowych – kamizelek ratunkowych, opracowanych na potrzeby dyrektywy Rady 89/686/EWG

2016/425
Urządzenia ciśnieniowe
Pressure equipment (PED)
2014/68/UE
Urządzenia kolei linowych przeznaczonych do przewozu osób
Cableway installations
2000/9/WE
Urządzenia kolei linowych
Cableway installations
2016/424
Urządzenia radiowe
Radio equipment (RED)
2014/53/UE
Urządzenia spalające paliwa gazowe     
Gas appliances (GAD)
2009/142/WE
Urządzenia spalające paliwa gazowe     
Gas appliances (GAR)
2016/426

Urządzenia i systemy ochronne przeznaczone do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej
Equipment for explosive atmospheres (ATEX)

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2019/1202 z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie zharmonizowanych norm dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej opracowanych na potrzeby dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/34/UE

2014/34/UE
Usługi pocztowe     
Postal services
97/67/WE
Wagi nieautomatyczne
Non-automatic weighing instruments (NAWI)
2014/31/UE

Wyroby budowlane
Construction products (CPD/CPR)

Decyzja Wykonawcza Komisji (UE) 2019/451 z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie zharmonizowanych norm dotyczących wyrobów budowlanych, opracowanych na potrzeby rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011

305/2011
Wyroby medyczne
Medical devices (MDD)
93/42/EWG
Wyroby medyczne aktywnego osadzania
Active implantable medical devices
90/385/EWG
Wyroby medyczne używane do diagnozy in vitro
In vitro diagnostic medical devices
98/79/WE
Wyroby pirotechniczne
Pyrotechnic articles
2013/29/UE
Zrównoważone stosowanie pestycydów
Inspection of pesticide application equipment
2009/128/WE
Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/2288 z dnia 11 grudnia 2017 r.  
Decyzja Komisji (UE) 2017/1996 z dnia 6 listopada 2017 r.  
Decyzja Komisji (UE) 2017/1995 z dnia 6 listopada 2017 r.  

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/1358 z dnia 20 lipca 2017 r.

 

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/1357 z dnia 19 lipca 2017 r.

 
Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/1014 z dnia 15 czerwca 2017 r.  
Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/168 z dnia 31 stycznia 2017 r.  

Decyzja Komisji (UE) 2017/145 z dnia 25 stycznia 2017 r.

 

Decyzja Komisji (UE) 2017/133 z dnia 25 stycznia 2017 r.