Content

Nowe TC w CEN i CENELEC

CEN/TC 470 Quality along the patient pathway in medical imaging

Pod koniec ubiegłego roku powołano w CEN nowy komitet techniczny CEN/TC 470 Quality along the patient pathway in medical imaging.

Komitet podejmie się opracowania Norm Europejskich, które uporządkują dziedzinę związaną z diagnostyką opartą na wykorzystaniu obrazowania medycznego. Przyniesie to wymierne korzyści w postaci podniesienia jakości wykonywanych badań i zapewnienia bezpieczeństwa w opiece nad pacjentem.

Głównym celem komitetu jest opracowanie znormalizowanych procedur medycznych dotyczących badań z udziałem promieniowania jonizującego, pola magnetycznego i ultrasonografii.

Obecnie zarówno w ramach CEN, jak i IEC działa kilka komitetów technicznych, zajmujących się bezpośrednio lub pośrednio aspektami medycznymi. Z tego względu z zakresu CEN/TC 470 wyłączono takie zagadnienia jak radioterapia, obrazowanie polegające na badaniach endoskopowych, fotografowanie zmian chorobowych u pacjentów wykonywane metodami konwencjonalnymi oraz patomorfologię. Normalizacja związana z wyposażeniem i ochroną przed promieniowaniem jonizującym została również wyłączona z zakresu CEN/TC 470, ponieważ jest już objęta przez takie ciała techniczne jak np. IEC/TC/SC 62B Diagnostic imaging equipment, IEC/TC/SC 62C Equipment for radiotherapy, nuclear medicine and radiation dosimetry czy też CEN/TC 430 Nuclear energy, nuclear technologies, and radiological protection.

Obecnie, ze względu na brak krajowego zainteresowania, tematyka CEN/TC 470 została przypisana do Rady Sektora Usług. Jednak w przypadku zgłoszenia chęci aktywnego zaangażowania się w normalizację z zakresu CEN/TC 470 podmiotów działających na terenie naszego kraju, możliwe jest powołanie przy PKN zwierciadlanego komitetu technicznego.

 

CEN/TC 466 Circularity and recyclability of fishing gear and aquaculture equipment

Rada Techniczna CEN powołała komitet techniczny CEN/TC 466 Circularity and recyclability of fishing gear and aquaculture equipment. W zakresie prac tego komitetu znalazła się tematyka związana z obiegiem zamkniętym i recyklingiem materiałów na bazie tworzyw sztucznych w sprzęcie rybackim i sprzęcie do akwakultury. Prace TC obejmą aspekty społeczne i gospodarcze. Wyłączone są prace normalizacyjne dotyczące przetwórstwa ryb, pakowania ryb, produktów żywnościowych dla ryb oraz ogólne prace nad materiałami i sprzętem rybackim (ta tematyka objęta jest zakresem prac innych CEN/TC).

Sekretariat CEN/TC 466 jest prowadzony przez niderlandzką jednostkę normalizacyjną (NEN). Głównymi wyzwaniami związanymi z narzędziami połowowymi przyszłości będzie zaprojektowanie narzędzi o maksymalnej żywotności, nadających się do ponownego użycia i/lub recyklingu oraz z minimalnym ryzykiem utraty, porzucenia lub wyrzucenia ich przed końcem okresu użytkowania. Norma(-y) dotyczące projektowania narzędzi połowowych o obiegu zamkniętym powinny zapewniać sektorowi odpowiednie warunki działania w zakresie opracowywania narzędzi połowowych o wyższej jakości i przyjaznych dla środowiska, które można łatwo ponownie wykorzystać lub poddać recyklingowi po zakończeniu eksploatacji.

Jednym z celów CEN/TC 466 będzie wspieranie dyrektywy (UE) 2019/904 w sprawie zmniejszenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko. Działania TC na rzecz zdrowszej planety wpisują się w strategię przechodzenia na bardziej ekologiczną gospodarkę.

Pierwsze projekty planowane są na koniec 2023 roku.