Content

Inicjatywy powołania KT/KZ/PK

Inicjatywy powołania KT

INICJATYWA POWOŁANIA KT

PROPOZYCJA POWOŁANIA NOWEGO KOMITETU TECHNICZNEGO
ds. Inteligentnego i Zrównoważonego Rozwoju Miast i Społeczności

Polski Komitet Normalizacyjny informuje o propozycji powołania w Sektorze Elektrotechniki Komitetu Technicznego ds. Inteligentnego i Zrównoważonego Rozwoju Miast i Społeczności.

Zadaniem Komitetu będzie opracowanie norm i innych dokumentów normalizacyjnych z dziedziny inteligentnego i zrównoważonego rozwoju miast i społeczności, zawierających wymagania, ramy, wskazówki oraz narzędzia i techniki pomocnicze w tym zakresie. Powstające dokumenty mają umożliwić wdrażanie holistycznego i zintegrowanego podejścia do osiągnięcia takiego rozwoju w odpowiedzi na potrzeby europejskich miast i społeczności. Ich treści mają:

  • opierać się na celach zrównoważonego rozwoju;
  • zawierać postanowienia dla wszystkich miast i społeczności oraz ich zainteresowanych stron zarówno na obszarach wiejskich, jak i miejskich;
  • promować stosowanie inteligentnych rozwiązań jako środka do osiągnięcia zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich.

Nowy KT będzie komitetem lustrzanym CEN/TC 465 ds. Sustainable and Smart Cities and Communities. W ramach współpracy europejskiej Komitet ten będzie współpracować również z CEN/WS SCS Description and Assessment of Good Practices for Smart City Solutions; CEN/CLC/ETSI/SF-SSCC CEN-CENELEC-ETSI Sector Forum on Smart and Sustainable Cities and Communities. Współpraca międzynarodowa będzie natomiast obejmować: ISO/TC 268 Sustainable cities and communities; ISO/TC 268/SC 1 Smart community infrastructures; IEC/SyC Smart Cities Electrotechnical aspects of Smart Cities.

Instytucje zainteresowane udziałem w pracach nowego KT proszone są o delegowanie swoich przedstawicieli. Sposób zgłaszania i wymagane dokumenty podane są na stronie internetowej PKN, w zakładce:

Jak zostać członkiem KT/KZ/PK.

Odpowiedzialność i zadania członka KT opisuje procedura Z2-P1 Organizacja i zadania Organów Technicznych powoływanych w PKN.

Przyjmowane są również oferty dotyczące prowadzenia sekretariatu KT. Zadania jednostki prowadzącej sekretariat KT określa procedura Z2-P3 Zasady powoływania i odwoływania Organów Technicznych PKN, ich członków oraz osób funkcyjnych, a w szczególności formularz Z2-P3-F15.

Zgodnie z zarządzeniem Prezesa PKN nr 23 z dnia 9 października 2019 roku w sprawie Organów Technicznych powoływanych przez Prezesa PKN, podstawy ich powoływania oraz zasad powoływania członków i osób funkcyjnych w tych organach, do powołania nowego KT niezbędne jest przygotowanie przez przyszłych członków projektu Planu działania KT wg instrukcji Z2-I2 Opracowanie Planu działania KT/KZ.

Zgłoszenia do udziału w pracach nowego KT należy przesłać do dnia 09 grudnia 2020 roku, na adres:

Polski Komitet Normalizacyjny
Sektor Elektrotechniki
ul. Świętokrzyska 14
00-050 Warszawa

W kwestiach dotyczących ww. sprawy prosimy kontaktować się z:

Kierownikiem Sektora - Michałem Zimmerem, tel.: 22 55 67 545; e-mail: michal.zimmer@pkn.pl

lub z Konsultantem - Alicją Haras, tel.: 22 55 67 645, e-mail: alicja.haras@pkn.pl

PROPOZYCJA POWOŁANIA NOWEGO KOMITETU TECHNICZNEGO
ds. Innowacji

Polski Komitet Normalizacyjny informuje o propozycji powołania w Sektorze Nanotechnologii i Innowacji Komitetu Technicznego ds. Innowacji

Tematyka Komitetu obejmie: normalizację w dziedzinie innowacji, systemów zarządzania innowacjami, innowacyjnych technologii,  metod zwiększenia innowacyjności przy zachowaniu bezpieczeństwa, prywatności oraz umożliwieniu powszechnego zastosowania innowacyjnych technologii poprzez zapewnienie metod wdrażania innowacji i systemów zarządzania innowacjami.

KT ds. Innowacji  będzie komitetem wiodącym we współpracy z ISO/TC 279 Innovation management oraz CEN/TC 389 Innovation management.

Instytucje zainteresowane udziałem w pracach nowego KT proszone są o delegowanie swoich przedstawicieli. Sposób zgłaszania i wymagane dokumenty podane są na stronie internetowej PKN, w zakładce:

Jak zostać członkiem KT/KZ/PK

Odpowiedzialność i zadania Członka KT opisuje procedura Z2-P1 Organizacja i zadania Organów Technicznych powoływanych w PKN.

Zgodnie z zarządzeniem Prezesa PKN nr 23 z dnia 9 października 2019 roku w sprawie Organów Technicznych powoływanych przez Prezesa PKN, podstawy ich powoływania oraz zasad powoływania członków i osób funkcyjnych w tych organach, do powołania nowego KT niezbędne jest przygotowanie przez przyszłych członków projektu Planu działania KT wg instrukcji Z2‑I2 Opracowanie Planu działania KT/KZ.

Sekretariat KT będzie prowadzony przez PKN.

Zgłoszenia do udziału w pracach nowego KT należy przesłać do dnia 24 grudnia 2020 roku, na adres:

Polski Komitet Normalizacyjny
Sektor Nanotechnologii i Innowacji
ul. Świętokrzyska 14
00-050 Warszawa

W kwestiach dotyczących ww. sprawy prosimy kontaktować się z:

Kierownikiem Sektora Tomaszem Mazurem, tel.: 22 55 67 601, e-mail: tomasz.mazur@pkn.pl

 

PROPOZYCJA PODZIAŁU KOMITETU TECHNICZNEGO 201
ds. KOSMETYKÓW i WYROBÓW CHEMII GOSPODARCZEJ


Polski Komitet Normalizacyjny informuje o propozycji podziału w Sektorze Chemii Komitetu Technicznego (KT) 201 ds. Kosmetyków i Wyrobów Chemii Gospodarczej. Wynikiem podziału ma być powołanie dwóch Komitetów Technicznych:


1)    KT ds. Produktów Kosmetycznych
Zakres tematyczny: terminologia, wymagania, metody badań, badania mikrobiologiczne, właściwości użytkowe produktów kosmetycznych, ochrona przeciwsłoneczna.
Współpraca europejska: CEN/TC 392 Cosmetics
Współpraca międzynarodowa: ISO/TC 217 Cosmetics

2)    KT ds. Detergentów
Zakres tematyczny: terminologia, wymagania, metody badań, biobazowe środki powierzchniowo czynne.
Współpraca europejska: CEN/TC 276 Surface active agents
Współpraca międzynarodowa: ISO/TC 91 Surface active agents

Instytucje zainteresowane udziałem w pracach nowych KT proszone są o delegowanie swoich przedstawicieli. Sposób zgłaszania i wymagane dokumenty podane są na stronie internetowej PKN w zakładce:

Jak zostać członkiem KT/KZ/PK

Odpowiedzialność i zadania Członka KT opisuje procedura Z2-P1 Organizacja i zadania Organów Technicznych powoływanych w PKN.

Zgodnie z Zarządzeniem Prezesa PKN nr 23 z dnia 9 października 2019 r. w sprawie Organów Technicznych powoływanych przez Prezesa PKN, podstawy ich powoływania oraz zasad powoływania członków i osób funkcyjnych w tych organach, do powołania nowego KT niezbędne jest przygotowanie przez przyszłych członków projektu Planu działania KT wg instrukcji Z2-I2 Opracowanie Planu działania KT/KZ.

Sekretariat KT będzie prowadzony przez PKN lub przez jednostkę, która zgłosi taką ofertę. Zadania jednostki prowadzącej sekretariat oraz sekretarza KT są określone w procedurze Z2-P1 Organizacja i zadania Organów Technicznych powoływanych w PKN (formularze Z2-P3-F15, Z2-P3-F13).

Zgłoszenia do udziału w pracach nowego KT należy przesłać do dnia 31 stycznia 2020 roku na adres:

Polski Komitet Normalizacyjny
Sektor Chemii
ul. Świętokrzyska 14
00-050 Warszawa


W kwestiach dotyczących ww. sprawy prosimy kontaktować się z Kierownikiem Sektora – Ireną Kędzierską, tel.: 22 55 67 521, e-mail: irena.kedzierska@pkn.pl

Inicjatywy powołania KZ
INICJATYWA POWOŁANIA KZ
Brak nowych ogłoszeń
Inicjatywy powołania PK
INICJATYWY POWOŁANIA PK

Brak nowych ogłoszeń